September 19, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 19-09-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 19-09-2010

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï 09/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 18/09/2010 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà dĪÀÄPÀ® ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ: PÀ§â°UÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ EªÀgÀ ¸ÉÆÃzÀgÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà dĪÀÄPÀ® ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: PÀ§â°UÀ ¸Á: ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ EªÀgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ, §Ä¢Ý ¨sÀæµÀÖ£ÁV vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£É EgÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁgÉÆA¢UÉ eÁ¹Û ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀ°®è EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CgÀUÀ® bÁªÀtUÉ ¥Áè¹ÖPÀ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 149/2010 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ : 17-9-2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ E¸ÁR vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸ÀįÉêÀiÁ£À G: UÀÄvÀÛÉÛzÁgÀ ¸Á: §zÉÆæâ£À PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ JA.r.ªÀÄĸÁÛPÀ vÀAzÉ JA.r.E¸ÁPÀ UÀÄvÉÛzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: «zÁåyð ¸Á: §zÉÆæâ£À PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ £ÀªÀiÁfUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 152/2010 PÀ®A 326, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 17/09/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 2350 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀfÃgÀ¸Á§ vÀAzÉ WÀÄqÀĸÁ§ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ºÉÆÃmÉ® PÉ®¸À ¸Á: ±ÀªÀÄvÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆÃl¯ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ DgÉÆæ ºÀ¸À£À¸Á§ vÀAzÉ £À©¸Á§ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ±ÀªÀÄvÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E£ÉÆßçâ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2010 PÀ®A 279, 37, L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 19/09/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄÈvÀÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ªÀqÀØgï ¸Á gÁeÉñÀégï EªÀgÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ EeÁd vÀAzÉ CºÀªÀÄzÀ ¸Á: gÁeÉñÀégÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀzÀÝPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DgÉÆæ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2010 PÀ®A 143, 147, 323, 324, 354, 504, eÉÆvÉ149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 17/09/2010 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄVÃgÀ UÉÆøÁ¬Ä ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: vÉÆÃgÀuÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉƪÀÄäPÀ̽UÉ DgÁªÀÄ«®èzÀjAzÀ ¤A¨ÉºÀtÄÚ E½¹ GgÀ ºÉÆÃgÀUÀqÉ J¸ÉzÀÄ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ºÉqÀA¨É ºÁUÀÄ E£ÀÄß EvÀgÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ vÉÆÃgÀuÁ EªÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÁUÀÄ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÀzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 150/2010 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 18-09-2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¨ÉÆ£ÁVgÉ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð eÁ: UËAr G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÉÆPÁæuÁ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßÃvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¹¥ÀÖ PÁgÀ £ÀA JªÀÄ.JZÀ 24 J® 8965 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ §gÀÄwzÁÝUÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ºÉÆÃPÁæuÁ G: ZÁ®PÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¨ÉæPÀ ºÁQzÀjAzÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ PÁj£À®èzÀÝ CAPÉÆñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 23ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÁ G; «zÁå¢üð ¸Á: ºÉÆÃPÁæuÁ EªÀgÀ ºÀuÉUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁ§PÁ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 263/2010 PÀ®A 376 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ : 18/9/2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ¥ÁPÀë vÀAzÉ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ D£ÀAzÉ G: ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ gÉõÁä vÀAzÉ ªÀĺɪÀÄÄzÀ ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð ¸Á: ¹«ÄPÉÃgÉ vÁ: f: ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 17/9/2010 gÀAzÀÄ ¸ÀzÁè¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¨ÉvÀÛ¯ÉAiÀiÁV wgÀÄUÁqÀÄwgÀĪÀzÀ£ÀÄß zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ PÉ®ªÀÅ ²PÀëQAiÀÄgÀÄ d£ÀªÁ¢ ªÀÄ»¼Á ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ PÉÃAzÀæPÉÌ vÀAzÀÄ M¦à¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.