September 3, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 03/09/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 03/09/2010

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 02/09/10 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÉ®AUÉ ¸Á ¸ÁªÀgÀUÁAªÀ EªÀgÀ ºÉjUÉ ¸À®ÄªÁV zÁ§PÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢zÀÄÝ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ GzÀVÃgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CgÀÄuÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUÀ vÉ®AUÉ ªÀAiÀÄ: 35 ¸Á ¨ÉÆÃAw EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 16/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 01/09/10 gÀAzÀ 2130 UÀAmÉUÉ ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁ: °AUÀAiÀÄvï ¸Á C±ÀÆÖgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ ¸ÀAdÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvï ¸Á C±ÀÆÖgÀ EªÀgÀÄ ¸Á®zÀ ¨ÁzÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ºÁUÀÆ ¨É¼ÉzÀ ¨É¼ÉAiÀÄÄ ªÀļɬÄAzÀ ¸ÀA¥ÀÆtð £ÁµÀªÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ QÃl£ÁµÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2010 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 03-09-2010 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ PÁ±À¥Áà gÁUÀ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð G: £ÉlªÀPÀð EAf¤AiÀÄgÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 11-1-59 ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® PÉÆAr ¸À®PɬÄAzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ C®ªÀiÁj ¯ÁPÀgÀ£À°èzÀÝ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½î D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ C.Q. 1,90,000/- gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 134/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ: 02/09/2010 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÁå¸À£ÉÆÃgÀ, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð ¸Á PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀÄ ¸ÉÃj mÁmÁ ªÀiÁåfÃPï £ÀA. PÉJ-38/5181 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ UÁA¢üUÀAd §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ a¢æ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆr£À ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ rªÉÊqÀgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ JqÀªÀÄUÀΰUÉ ¥À°ÖªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ E¤ßvÀgÀjUÉ ¸ÀzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ DgÉÆæ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 145/2010 PÀ®A PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ eÉÆvÉ 177, 187 L.JªÀiï.« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 2/09/10 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 41 eÁ: G¥ÁàgÀ G: ªÉÄÊPÉÆæà E¯ÉÃQÖçÃPÀ¯ï EAf¤AiÀÄgï ¸Á gÀAUÀ£ÁxÀ¥ÀÆgÀ f avÀæzÀÄUÁð ¸ÀzÀå ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1925 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA JªÀiï.ºÉZï.25-©-9586 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÆZÀ£É E®èzÉ ºÁUÀÆ EArPÉÃlgÀ E®èzÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤Ã°è¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ PÁj£À ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 144/2010 PÀ®A 279, 337. 338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 1/09/2010 gÀAzÀÄ 2325 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥Àæ«Ãt vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ¸ÉïïªÁ¤ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: ZËzÀj G: PÉÆý ¥ÁgÀA ªÀiÁ°PÀ ¸Á ¤uÁð EªÀgÀÄ ¤uÁð-ªÀÄ£ÁßJSÉýî gÉÆÃqÀ r.PÉ PÉÆý ¥ÉÆðÖçà ¥ÁªÀÄð ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 10/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 02/09/2010 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉñÀéj UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀĸÀÌ¯É ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á £ÁUÀÆgÀ(©) EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀĸÀÌ¯É ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á £ÁUÀÆgÀ (©) EªÀgÀÄ ¸Á®zÀ ¨ÁzÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QæÃ«Ä £Á±ÀPÀ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ EzÀÄÝ aPÀvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÄgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 176/2010 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 02-09-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£ï vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð eÁ: PÀ§â°UÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ¹vÁ¼ÀUÉÃgÁ EªÀG PÉ®¸ÀPÉAzÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ £ÀÄVÎ ªÀÄ£É M¼ÀVzÀÝ ¸ÀAzÀÆPÀÄ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ §AUÁgÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ C.Q 2,40,000/- EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 135/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 01-9-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁzÀ¥Áà vÀAzÉ PÉÆAr¨Á ªÁgÀPÀgÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ ¸Á ¹JA¹ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄUÀ DgÉÆæ ¢Ã¥ÀPÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ªÁgÀPÀgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ ¸Á ¹JA¹ PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¸À¯ÁPɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.