September 10, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE : 10-09-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 10/09/2010

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 148/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 10/09/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät gÁªï vÀAzÉ UÀt¥Àvï gÁªï aAZÉÆ¼É ªÀAiÀÄ: 82 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÀ ºÀlUÁgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀÄ HjUÉ ºÉÆÃVzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÁUÀ ªÀÄzÀå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ ¨É½î, §AUÁgÀzÀ MlÄÖ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj 55400/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2010 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ : 09-09-2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ªÁjPÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À eÁ: ¨ÁgÀ§gï ¸Á ¸ÁvÉÆý ¸ÀzÀå gÁªÀvÁ°ÃªÀÄ, ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ºÉAqÀw CAeɪÀiÁä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÁjPÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: ¨ÁgÀ§gï G: CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸À ¸Á ¸ÁvÉÆý ¸ÀzÀå gÁªÀ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝÃ£É JAzÀÄ ºÉý E°èªÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è J®è PÀqÉ ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2010 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ: 04/06/2010 gÀAzÀÄ 830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ¸Á ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ EzÀÝ gÁªÀÄPÀȵÀÖ J¸À.©.ºÉZï EªÀgÀÄ gÀeÉ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À QðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆjzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ a¯Áè ¦°è ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÉÆüÀUÉ EgÀĪÀ AiÀiÁªÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃVªÉ JA§ÄªÀzÀÄ w½zÀÄ §A¢gÀĪÀ¢®è JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ. DzÀgÉ ¸ÀzÀj UÀÄ£ÉßAiÀÄ°è w½¹zÀ ¨ÁrUÉ ªÀåQÛ gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ zsÀ£ÀUÁUÉñÀégÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð G: ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ªÉÄãÉAdgï J¸ï.©.L ¨sÁ°Ì ¸Á ªÀÄZÀ° ¥ÀmïßA ¸ÀzÀå ¨Á¯Áf £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08/09/2010 gÀAzÀÄ 20-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ §AUÁgÀ, ¨É½î ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj MlÄÖ C.Q 62,000/- gÀÆ. PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÆ £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 185 ªÉÆÃ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 09/09/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ¸Á ªÀÄzÀgÀV EªÀgÀÄ alUÀÄ¥Áà¢AzÀ HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ CmÉÆ £ÀA PÉJ-32/J-7470 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ªÀÄzÀgÀV EªÀgÀ DmÉÆà ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß CmÉÆ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©æeïUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ G½zÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. DgÉÆæUÉ JqÀPÁ®Ä vÉÆqÉUÉ, ªÉƼÀPÁ°UÉ ºÁUÀÆ §®PÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2010 PÀ®A 465, 468, 471, 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-09-2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¥ÉưøÀ G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå 145/UÀÄ£Éß/¨sÁ£ÀoÁ/r.J¸ï.¦/¨sÁ/10/217 gÀ ¥ÀvÀæzÀ ¥ÀæPÁgÀ ¢£ÁAPÀ 25-07-2009 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.n UÉÆAqÁ ¸Á GZÁÒ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ GªÀÄPÁAvÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ©gÁzÁgÀ ¸Á Dgï UËqÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ °TvÀ zÀÆj£À eÉÆvÉUÉ ©ÃzÀgÀ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀ PÀZÉÃj¬ÄAzÀ ¥ÀqÉzÀ eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ®UÀwÛ¹ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrgÀĪÀ eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀļÀÄî EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-06-2009 gÀAzÀÄ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå PÀAzÁAiÀÄ/©.J£ï.PÉ/¹.Dgï/27/2009-10 £ÉÃzÀÝgÀAvÉ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå:PÀAzÁAiÀÄ/eÁw/¹/Dgï/27/2009-10/620 ¢£ÁAPÀ 14-09-2009 £ÉÃzÀÝgÀ°è zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸Á GZÁÒ vÁ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀļÀÄî CAvÀ ¥ÀjUÀt¹ ¸ÀzÀjAiÀÄĪÀgÀ eÁwAiÀÄÄ PÀÄgÀħ zsÀ£ÀUÀgÀ JAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ J¸ï.n UÉÆAqÀ eÁwUÉ ¸ÉÃjgÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆæ£ÀÄ SÉÆÃmÁ ¸ÁÖöåA¥À ºÁQ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁrzÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß zÀÆj£À eÉÆvÉUÉ ®UÀwÛ¹ zËdð£Àå PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¸ÀļÀÄî ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀ PÁgÀt ¥ÉưøÀ G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ £ÁUÀjPÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À eÁj ¤zÉð±À£Á®AiÀÄ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¥ÀvÀæzÀ C£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
09-09-2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ PÀApgÁªÀÄ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: ®ªÀiÁt ¸Á ºÁªÀÄÄ£ÀUÀgÀ vÁAqÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÁªÀÄÄ£ÀUÀgÀ vÁAqÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ¤A¨Áf vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ fÃ¥ï £ÀA. PÉJ-23 JA-3565 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á KPÀ®ÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß fÃ¥ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ Ö zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 256/2010 PÀ®A 341, 504, 324, 323 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 09/09/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄzsÀÄPÀgÀ vÀAzÉ Q±À£À gÁxÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: ®ªÀiÁt ¸Á PÀAlÄ vÁAqÁ WÀl¨ÉÆÃgÀ¼À EªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆüÁ ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ JwÛ£À ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉ £ÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ DPÀ¹äPÀªÁV ºÀwÛzÀjAzÀ DgÉÆæ £ÁUÀ£ÁxÀ EAZÀÆgÉ eÁ: ªÀÄgÁoÁ ¸Á WÁl¨ÉÆÃgÀ¼À ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀÄA¢gÀ¢AzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÀuÉUÉ ºÉÆÃqÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.