May 31, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 31-05-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 31-05-2012

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ÷ :-
¢£ÁAPÀ 30-05-2012 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆæ ¥ÀæªÉÆÃzÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ QgÀt G: fÃ¥À £ÀA PÉJ-39/JªÀÄ-126 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉýî EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄvÀÛAV §¸ï ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ fÃ¥ï£À°èzÀÝ ¤eÁªÉÆâݣï FvÀ£ÀÄ wêÀæ UÁAiÀĺÉÆA¢ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DgÉÆæAiÀÄÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÉ£ÁßgÉrØ vÀAzÉ £ÁUÀgÉrØ PÀgÀPÀ£À¼ÉîgÀ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄmÁn gÀrØ, ¸Á: vÁzÀ¯Á¥ÀÆgÀ, vÁ: aAZÉÆýî, f: UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 133/2012 PÀ®A 302 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29, 30.05.2012 gÀ 2000-0800 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÀ« vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ¥Ánî, 2) gÀ« vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀiÁ±ÉnÖ, 3) gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ¸ÀA¨Áf UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, 4) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ J®ègÀÆ ¸Á: gÁZÀÑ¥Áà UËAqÀUÁAªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÁAvÀ vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ ªÀiÁ±ÉnÖ  ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: gÁZÀÑ¥Áà UËAqÀUÁAªÀ EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ EªÀjUÉ ºÉÆ®zÀ dUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ°è¤AzÀ dfÓ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-05-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀiÁ¹ªÀiÁqÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, ¸Á: ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÀÆ° PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ gÉʯÉéà ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÁUÀ gÉʯÉéà ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¥ÁPÀð£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ¯ÉAiÀÄÄ GvÀÛgÀPÉÌ PÁ®Ä zÀQëtPÉÌ ªÀiÁr CAUÁvÀ ªÀÄ®VzÀÄÝ £ÉÆÃr gÉʯÉéà ¤¯ÁÝtzÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV £ÉgÉ¢zÀÄÝ £ÉÆr C°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ vÀ¼ÀUÉ ªÉÄÊPÀlÄÖ ¥ÀnÖ ®ÆAV ªÀÄvÀÄÛ ©½ ±Àlð ºÁQPÉÆArzÀÄÝ CAUÁvÀªÁV ªÀÄ®VzÀÄÝ CAzÁdÄ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀðzÀ ªÀÈzÀÝ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 29/30-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄ®VPÉÆAqÀ°AiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É EvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÁUÀ°è £ÀgÀ¼ÀÄvÀÛ E£ÀÆߪÀÅzÉ PÁgÀt¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀ §ºÀÄzÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁ¢ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/05/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¨sÁ°Ì ²ªÁgÀzÀ qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ DgÉÆÃUÀå ªÀiÁvÁ ¸ÉêÁ PÉÃAzÀæzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀ mÉð¥sÉÆãÀ PÀA§ªÀ£ÀÄß C.Q. 2000/- gÀÆ ¨É¯É G¼ÀîzÀÄÝ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀgÁd vÀAzÉ ±ÉõÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: ©.J¸À.J£À.J®. PÀbÉjAiÀÄ ªÀ¸Àw UÀȺÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/05/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ, vÁ: OgÁzÀ (©) EvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA J¦-11/«-7974 £ÉãzÀgÀ°è ¹ªÉÄAl ¥ÀvÀæ ¯ÉÆqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ©lÄÖ ¨ÁA¨ÉUÉ  gÁ.ºÉ £ÀA-9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄzÀ ºÉÆøÀ PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÁªÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥Á£À ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À §¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
  


May 30, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-05-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 30-05-2012

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 42/2012 PÀ®A 448, 427 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
DgÉÆævÀgÁzÀ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¥ÁoÀPÀ UÀ°è ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¢£ÁAPÀ 20/05/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪À¸ÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ PÉñÀªÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 80 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÁæºÀät, G: ¤ªÀÈvÀÛ ²PÀëPÀ,  ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 1-5-48 ¥ÁoÀPÀ UÀ°è ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ, CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-05-2012 gÀAzÀÄ °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/2012 PÀ®A 498(J), 504, 324 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀħâªÀÄä UÀAqÀ UËvÀªÀÄ PÀÄAzÀ£ï eÁw: ºÀjd£À, ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, ¸Á: UÀqÀªÀAw UÁæªÀÄ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ UËvÀªÀiï vÀAzÉ PÉñÀªÀ PÀÄAzÀ£À eÁw: ºÀjd£À, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: UÀqÀªÀAw UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃUÀ CrUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è, ¸ÀjAiÀiÁV CrUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, F jÃw ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ w½¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ §AzÀÄ 3-4 ¸Áj  vÀ£Àß C½AiÀĤUÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý ¸ÀjAiÀiÁV EgÀ®Ä w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸À ZÉ£ÁßVzÀÄÝ ¥ÀÄ£ÀB vÀ£Àß ¥ÀæªÀÈwÛ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛ£É, ¢£ÁAPÀ 28/05/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 ¦.JªÀiï. UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ CrUÉ ªÀiÁr¢Ý E®è CAvÀ PÉýzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ CrUÉ ªÀiÁrzÉÝÃ£É CAvÀ ºÉýzÁUÀ ¤Ã£ÀÄ CrUÉ KPÉ ªÀiÁr¢ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ZÁ¥ÀÄ ªÀÄÆrzÀÄÝ, JqÀ ªÉƼÀPÁ°£À ªÉÄïÉ, vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ¨É£Àß°è §®¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-05-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2012 PÀ®A ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ :-
PÀĪÀiÁj ªÀÄAiÀÄÄj @ ZÀQÌ vÀAzÉÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ dA§VPÀgï ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÆ PÉÆý, ¸Á: PÉ.ºÉZï.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ J£À.ªÀiÁqÀ ±Á¦AUÀ ªÀiÁ®£À°è 2 wAUÀ½¤AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ, ¢£Á®Ä ªÀÄÄAeÁ£É 0900 ¬ÄAzÀ gÁwæ 2200 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ  PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÆ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÉÃSÁ UÀAqÀ  ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ dA§VPÀgï ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: PÉ.ºÉZï.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ PÉ®¸À ©r¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ®Ä w½¹zÁUÀ 01-05-2012 jAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 26-05-2012 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ªÀÄAiÀÄÄj EPÉAiÀÄÄ £À£ÀUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ EZÉÒ EzÉ JAzÀÄ ²ªÁ¸Á¬Ä ±Á¦AUÀ ªÀiÁ®UÉ PÉ®¸ÀPÁÌV Pɽ §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀÄ£ÀB E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

  


May 29, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-05-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 29-05-2012

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 03/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/05/2012 gÀAzÀÄ PÉÆüÀÄîgÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÉõÀgÁªÀ vÀAzÉ AiÉÄ®è¥Áà ªÀAiÀÄ: 50ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ EvÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ«£À ºÀtÄÚUÀ¼ÀÄ PÀrAiÀÄĪÁUÀ eÉÆð ºÉÆÃV vÀ¤ßAzÀ vÁ£Éà PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ UÁAiÀiÁªÁVzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ D¸ÀàvÉæ OgÁzÀ(©) £ÀAvÀgÀ ªÉÊzsÁå¢PÁjAiÀĪÀgÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj G¸Áä¤AiÀiÁ D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 20/05/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 0125 UÀAmÉUÉ ±ÉõÉgÁªÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊzÁå£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÉõÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆüÀÆîgÀ UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ (©) EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-05-2012 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì zÁzÀgÀ ºÀwÛgÀ r.PÉ zsÁ¨Á JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹. zÀ°vÀ, ¸Á: PÉÆlUÁå¼ÀªÁr EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ªÀiÁåQì PÁå¨ï £ÀA PÉJ-38/795 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆlUÁå¼À ªÁr PÁæ¸ï¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀiÁåQì PÁå¨ï£À ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA PÉJ-38/781 £ÉÃzÀPÉÌ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁåQì PÁå¨ï£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ G½zÀ d£ÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj §¹ìUÉ »AzÉ qÁåªÉÄÃeï DV »A¢£À UÁè¸ï ¥ÀÆtð NqÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀiÁåQì PÁå¨ï ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 08/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/04/12 gÀAzÀÄ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ §ÆgÁ£ÉÆâݣÀ vÀAzÉ ºÀ¸À£À C° gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨Á«AiÀÄ°èzÀÝ ºÉƼÀPÉ vÉÃUÉAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆÃVzÁÝUÀ ¨Á«AiÀÄ°è MªÀÄä¯É ªÀÄÄZÉÒð ºÉÆÃV ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀåµÁÚ vÀAzÉ CAPÀıÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ½î EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/05/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAqÀjãÁxÀ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: ¤qÀªÀAZÁ EvÀ£ÀÄ JA¢£ÀAvÉ ªÀÄÄAeÁ£É vÀ£Àß JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß vÉÆÃlPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÉÄìĹPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¸ÁAiÀÄAPÁ® JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ zÀ£ÀzÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è  PÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉPÀ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠨ɽUÉÎ 0500 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä vÁ£ÀÄ PÀnÖzÀ JªÉÄä PÁt°®è, ¦üAiÀiÁð¢ GgÀ°è J¯Áè PÀqÉ ¸ÀÄvÁÛr £ÉÆÃrzÀgÀÄ JªÉÄä ¹UÀ°®è, ¸ÀzÀj JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 27,28/05/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ zÀ£ÀUÀ¼À zÉÆrØAiÀÄ°è PÀnÖzÀ JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, PÀ¼ÀĪÁzÀ JªÉÄä PÀ¥ÀÄà §tÚ«zÀÄÝ, PÉÆA§ÄUÀ¼ÀÄ »AzÀPÉÌ  EgÀÄvÀÛªÉ, ¨Á® ©½ PÀÆzÀ°¤AzÀ PÀÆrzÀ ZÀAzÀæzÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ EzÀgÀ QªÀÄävÀÄÛ 35,000/- gÀÆ¥Á¬Ä EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2012 PÀ®A 78(J) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28-05-2012 gÀAzÀÄ AiÀÄgÀAqÀV UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¤Ã¯É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: AiÀÄgÀAqÀV EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ £À¹Ã©£À ªÀÄlPÁ  dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢ J£ï.ªÉÊ. UÀÄAqÀÄgÁªÀ ¦.J¸ï.L. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 620/- gÀÆ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥ÉÃ£ï £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

  


  

May 28, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-05-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 28-05-2012


ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2012 PÀ®A 504, 506, 302 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/05/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢ vÉdªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PÀgÀ¸ÀAUÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÉÃl ¨Á®PÀÄAzÁ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À £ÁzÀ¤ ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀtªÀiÁä UÀAqÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ PÀgÀ¸ÀAUÉ ªÀAiÀÄ: 66 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: ¨ÉÃl ¨Á®PÀÄAzÁ EPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ¸ÀAqÁ¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ºÁUÀÄ CªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄvÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀAUÁæªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PÀgÀ¸ÀAUÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉÃl ¨Á®PÀÄAzÁ EvÀ¤UÉ RaðUÉ ºÀt PÉÆqÀzÀ PÁgÀt CªÀ½UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ zÉêÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÄAeÁ£É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 0800 UÀAmɬÄAzÀ 0900 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÉƼÀUÉ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À £ÁzÀ¤UÉ PÀ°è¤AzÀ §® PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ¨sÁUÀzÀ°è eÉÆgÁV ºÉÆqÉzÀÄ CxÀªÁ JwÛ ºÁQ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ, vÁ£ÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ºÀƼÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ AiÉÆÃa¹ AiÀiÁjUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÉÆüÀUÉ §gÀzÀAvÉ ªÀiÁr ±ÀªÀzÀ ªÁ¸À£É §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¢£ÁAPÀ 27-05-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ªÀģɬÄAzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27-05-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠻vÉñÀ vÀAzÉ ¢£ÉñÀ¨sÁ¬Ä ¸ÀªÀiÁ£É ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ¯ÉÆúÁ, ¸Á: JPÀvÁ£ÀUÀgÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ C«ÄÃvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥Àæ¯ÁízÀ ¥ÀÄtÂAiÀiÁ𠩺ÁgÀ gÁdå EvÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄÄA¨ÉʬÄAzÀ CPÀâgï mÁæªÉÃ®ì £ÀA PÉJ-51/J-8239 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ C§Äݯï gɺÀªÀiÁ£ï vÀAzÉ ±ÉÃPï CºÀäzï ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, ¸Á: ¥sÀ®PÀ£ÁªÀiÁ ZÀAzÀgÁAiÀÄ£ÀUÀÄqÁØ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EvÀ£À ªÁºÀ£ÀzÀ°è EvÀgÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÉÆA¢UÉ gÁ.ºÉ £ÀA 9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁgÀÄw SÁAqÀ¸Áj ±ÀÆUÀgÀ ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ PÁ£ÀðgÀ EzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ ¯Áj £ÀA JªÀiï.JZï-18/JJ-1913 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ĪÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉ gÀmÉÖUÉ vÀgÀavÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ G½zÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ C®è°è vÀgÀavÀ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ®PàëjAiÀÄ°è ¹èÃ¥Àgï PÉÆÃZï qÀ©âAiÀÄ°èzÀÝ gÉÆûvÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ¥ÀgÀzÉò ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉÆÃ¥Àär QgÀQ ¥ÀÆ£Á gÀªÀgÀ ºÀuÉUÉ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÉÄÃzÀļÀÄ ºÉÆÃgÀ §AzÀÄ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/27-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀå gÁwæ¬Ä°è AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ²æà ¸ÀAvÀ¸ÉêÁ¯Á® ±Á¯ÉAiÀÄ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr M¼ÀUÉ EzÀÝ C®ªÀiÁgÁ C.Q 5500/- ºÁUÀÆ n.¹ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ 2011-12 £ÉÃzÀªÀÅ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1100/- gÀÆUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀævÁ¥À vÀAzÉ £ÁªÀäzÉêÀ eÁzsÀªÀ G: ²PÀëPÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2012 PÀ®A 498(J), 504, 506 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ C£À¥ÀÆtð UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÁgÉ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, G: QjAiÀÄ DgÉÆUÀå ¸ÀºÁAiÀÄQ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 10-2-159 ¥ÀPÀÌ®ªÁqÀ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è dUÀ¼À QjQj ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉüÀĪÀzÀÄ, ºÀt PÉÆqÀzÉ EzÀÝgÉ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉzÀj¸ÀĪÀzÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À aPÀÌ¥Áà §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä gÁdPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸À® w½ªÀ½PÉ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À QjQj ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ©nÖgÀĪÀ¢®è, ¢£ÁAPÀ 27-05-2012 gÀAzÀÄ £À¸ÀQãÀ 0200 UÀAmÉUÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ¥ÀPÀÌ®ªÁqÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ EµÀÄÖ gÁwæAiÀÄ°è AiÀiÁPÉà ºÀt ¨ÉÃPÉ CAvÀ PÉýzÀPÉÌ, ºÀt AiÀiÁPÉà CAvÀ PÉüÀÄwÛAiÀiÁ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À CvÉÛ ¹ÃvÀªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ gÁºÀÄ® §AzÀÄ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/05/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GªÉÄñÀ J£ï. PÁA§¼É ¦J¸ïL (PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ feÁ ªÀiÁvÁ PÁ¯ÉÃd ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É feÁ ªÀiÁvÁ PÁ¯ÉÃd ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ fÃ¥À ¤°è¹ ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ ¹zÀÄÝ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀUÀgÉuÉÚ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ dÆeÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10300/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
6-7 wAUÀ¼À »AzÉ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ªÉÄÃvÉæ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: ºÀ¼ÀzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®è¢gÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÀUÀqÀªÀ£ÀÄß ¸Àj¹ M¼ÀUÉ E½zÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ UÀÄAr£À ¸ÀgÀ CAzÁdÄ (1) vÉÆÃ¯É C.Q 15,000=00, MAzÀÄ UÉÆâüªÀÄt ¸ÀgÁ 5 UÁæA vÀÆPÀªÀżÀîzÀÄ C.Q 7500=00 »ÃUÉ MlÄÖ 22,500=00 gÀÆ £ÉÃzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 27-05-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  


                                   

May 27, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-05-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 27-05-2012

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 72/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26-05-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃPÀ ¸ÀįÁÛ£À vÀAzÉ ±ÉÃPÀ ²¯ÁgÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ±ÉÃPÀ G¸Áä£À ºÁUÀÆ EPÀ¨Á¯ï EªÀj§âgÀÄ d»gÁ¨ÁzÀ¢AzÀ ºÉƸÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¥sÁåµÀ£À ¥ÉÆæà ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÉêÀ zÉêÀ ªÀ£À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA JªÀiï.¦-09/JZïJ¥sÀ-7684 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ±ÉÃPÀ G¸Áä£À EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÁ® ªÉƼÀPÁ® ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽwgÀĪÀ EPÀ¨Á® EvÀ¤UÉ JqÀUÉÊ ºÉ§âlÄÖ ºÀwÛgÀ, ªÉÄð£À vÀÄnÖUÉ §® PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ® ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃPÀ G¸Áä£À vÀAzÉ ±ÉÃPÀ ¹¯ÁgÀ ¸Á§ EvÀ¤UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è §ÄzÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 42/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-05-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ ¸É¼ÀPÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.r ºÉÆðAiÀiÁ, ¸Á: dªÀiÁ®¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ Hj£À PÀıÁ® ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁ zÀ£ÀUÉ ¸Á: dªÀiÁ®¥ÀÄgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ dªÀiÁ®¥ÀÆgÀ¢AzÀ fÃ¥À £ÀA JA.JZï-30/©-942 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ªÁAiÀiÁ RArPÉÃj ªÀiÁUÀðªÁV OgÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ OgÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §AqÉ¥Áà PÀAqÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ fÃ¥À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §gÀÄwÛgÀĪÀ fÃ¥ÀUÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß fÃ¥À ¸À»vÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ªÀÄÈvÀ£À §®UÀqÉ PÀÄwÛUɬÄAzÀ QëAiÀÄ ªÀgÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉ ºÀuɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ZÀªÀäð ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ, JqÀUÀqÉ Q« »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2012 PÀ®ªÀÄ 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26-05-2012 gÀAzÀÄ PÁzÉÃ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J£ï.ªÉÊ. UÀÄAqÀÄgÁªÀ ¦.J¸ï.L. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ eÁÕ£ÉÆèÁ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ PÁA§¼É, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ºÉÆ°AiÀÄ, ¸Á: PÁzÉÃ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸Áé¢ü£ÀzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ MªÉÄäÃ¯É DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¤£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EzÉÃAiÀiÁ CAvÀ PÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®è CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ ºÀwÛgÀ aîzÀ°è £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è 90 JA.J¯ï 60 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ C.Q 1302/- gÀÆ ¨ÉïÉAiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆæUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-04-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ UÀAzÀUÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 15-3-381 gÁªÀÄ¥ÀÆgÉ ¨ÁåAPÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ £ÉúÀgÀÄ ¸ÉÖÃrAiÀÄA ©ÃzÀgÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¨Ár ©°ØAUÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ «ÃQë¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ »gÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸ï £ÀA. PÉJ-38/eÉ-533 £ÉÃzÀ£ÀÄß £ÉúÀgÀÄ ¸ÉÖÃrAiÀÄA 1£Éà UÉÃl ºÀwÛgÀ ¤°è¹ N¼ÀUÉ ºÉÆÃV PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ «Që¹ ªÀÄgÀ½ 2100 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁ𢠤°è¹zÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ- PÉJ-38/eÉ-533 £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. C.Q 22,000/- gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠢£ÁAPÀ 26-05-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2012 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ; 26-05-2012 gÀAzÀÄ 12:45 UÀAmɬÄAzÀ 2:00 ¦.JA UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÁåªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà gÁAiÀĪÁqÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: UÀĪÉÄä PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®è¢gÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁgÀzÀ°èAiÀÄ Qð vÉgÉzÀÄ CzÀ°nÖzÀ  §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¸ÉÃj C.Q 2,66,500=00 gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÄ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/05/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ºÀqÀ¥ÀzÀ, ¸Á: ²PÁgÀªÉÆzÀ¥À½î, ¸ÀzÀå: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀiÁªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà ¸Á: £Ë¨ÁzÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÉ-3701 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ  ±ÁºÀgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀnÖUÉ ªÀĹãÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à vÀ¤ßAzÀ vÁ£Éà ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §®PÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ & §®PÉÊ gÉmÉÖUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2012 PÀ®A 419, 420, 468 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÁæªÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ¸ÉÆêÀĪÀA² ªÀAiÀÄ: 80 ªÀµÀð, G: ¤ÃªÀÈvÀÛ ªÁAiÀÄĸÉÃ£É ªÀåQÛ, ¸Á: ZÀAzÀ£ÀºÀ½î, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-06-1987 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ¸ÀªÉð £ÀA. 359/© ¥Áèl £ÀA 35 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Rjâ¹zÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è E®èzÁUÀ  DgÉÆævÀgÁzÀ 1] JªÀiï.PÉ. ¥ÁnÃ¯ï ¦æäì¥Á®gÀÄ ²æà ªÉAPÀmÉñÀégÀ rVæ PÁ¯ÉÃeï ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸Á: ZÀAzÀ£ÀºÀ½î, ¸ÀzÀå: ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, 2] ¤dUÀÄt vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà vÁ¼À¥À½î ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, G: J£ï.E.PÉ.Dgï.n.¹. AiÀÄ°è PÉ®¸ÀUÁgÀ, §¸À rÃ¥ÉÆà ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, 3] gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ªÀĺÀzÉÃ¥Áà eÁ£ÉPÀgï ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, G: ¸ÀPÁðj ²PàëPÀ, ¸Á: vÁ¼À½î ¥ÉƸïÖ vÉAUÀĽ, vÁ: avÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ , ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁr DgÉÆæ gÁªÀÄZÀAzÀæ EvÀ¤UÉ ¸ÀzÀj ¥Áèl£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ §UÉÎ £ÀPÀ° zÁR¯É ¸ÀȶֹPÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 26-05-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 40/2012 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 20-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄÄeÁ»ÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄÄUÀzÀªÀiï ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: vÁ®ÆPÁ aAZÉƽ, f: UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ £Á¹ÃgÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄdgÀ ºÀĸÉÃ£ï ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: vÀ¯ÉÆr ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, J¯Áè PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 27-05-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

  


May 26, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-05-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 26-05-2012

ªÀiÁPÉðl ¥ÉÆ°Ã¸ï  oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2012 PÀ®A 498(J), 306 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ¨sÀªÀÄnÖ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²Ñ£À, ¸Á: PÀAzÀUÉÆüÀ UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ EªÀgÀ C½AiÀÄ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¸Á: PÀ£ÉÆãÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, EPÉUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, DgÉÆæUÉ JµÉÆÖà ¸À® w½¹ ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÀÄrvÀzÀ ZÀl ©nÖªÀÅ¢®è, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 24-05-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÀ£Àß ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÁUÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 10/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
PÉ.E.© PÀbÉÃj ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ £ÉÃgÉ¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆr £Á£ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è M§â ©PÀëÄPÀ ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀðzÀªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 24/25-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ºÉÆwÛ£Àè° ªÀÄ®VPÉÆAqÀ°èAiÉÄà AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÀäxÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ¸ÀUÀuÉ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, ¸Á: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
01, 02-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ¸Á: PÀÄAmɹ¹ð EvÀ£À QgÁt CAUÀr ¨ÁdÄ ¤°è¹zÀ ªÉÆ¥Á¬ÄqÀ n«J¸ï JPÀì¯ï ¸ÀÆ¥ÀgÀ ºÉë qÀÆån £ÀA PÉJ-39/eÉ-3697 C.Q 20,000/- gÀÆ £ÉÃzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjÃavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 25-05-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 100/2012 PÀ®A 420, 465, 479, eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-05-2012 gÀAzÀÄ ¦æ¤ì¥Á® ¹.eÉ.JªÀÄ. PÉÆÃlð DzÉñÀ ¸ÀA 2122/02 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¹éÃPÀÈvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj Cfð ¸ÁgÁA ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÀgÀzÁgÀ §®©ÃgÀ ¹AUÀ vÀAzÉ eÉÆÃUÁ ¹Auï, 2] ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ CqÀªÉ¥Áà, 3] ²ªÀgÁd vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ, 4] ±ÀAPÉæ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¥À, 5] «ÃgÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ, 6] f.© ¸Áé«Ä ªÀQîgÀÄ «zsÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÃw ªÀÄzÀ£À ¸ÉÃw ªÀÄ£ÀfÃvÀ ¹AUÀ vÀAzÉ ¢ wæïÉÆÃZÀ£À ¹AUÀ ¸Á: CPÉÆïÁ (JªÀiï.J¸ï) EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À ªÉÄð£À UÀįÉègÀ ºÀªÉð ¸ÀªÉð £ÀA 53, 54, ªÀÄvÀÄÛ 58 £ÉÃzÀgÀ°è eÁUÉAiÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ wzÀÄÝ¥ÀqÉ ªÀiÁr ¦üAiÀÄð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

  


May 25, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 25-05-2012


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 25-05-2012
§¸ÀªÀ PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2012 PÀ®A 457 380  L.¦.¹.  :-
¢£ÁAPÀ : 24/05/2012 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¹PÁj ªÀAiÀÄ; 60 ªÀµÀð eÁ: PÀ§â°UÀ G: ¤ªÀÈvÀÛ J.J¸ï.L ¸Á|| CA©UÁgÀ ZËqÀAiÀiÁå UÀ« ºÀwÛgÀ §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt EªÀgÀÄ  ºÁUÀÆ EªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÁªÀt ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JgÀqÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÀÝ JgÀqÀÄ C®ªÀiÁgÁUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉzÀÄ ) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 80,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 2) §AUÁgÀzÀ £Á®ÄÌ vÉÆ¯É ZÀ¥Àà¯ï ºÁgï C.Q 80,000/- 3) §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ vÉÆ¯É UÀÄAr£À ¸ÀgÁ C:Q 20,000/-4) §AUÁgÀzÀ £Á®ÄÌ HAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ MAzÀÄ vÉÆ¯É C:Q 80,000/- 5) §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ vÉÆ¯É ¯ÁåQÃmï C;Q 20,000/- 6) 20  vÉÆ¯É ¨É½î MAzÀÄ eÉÆvÉ PÁ®Ä ZÉÊ£ï C:Q 4,000/- 7) MAzÀÄ ZÉÊ£Á ªÉÆèÉÊ¯ï ºÁåAqï ¸Àmï C:Q 1500/-»ÃUÉ MlÄÖ J¯Áè ¸ÉÃj 2,85,500/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2012 PÀ®A 283, 504, eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/05/2012 gÀAzÀÄ  2345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ C¹ÖPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð eÁw ¨s˸ÁgÀ bÀwæAiÀiÁ G: CVß ¦ü°AUï ¸ÉÖñÀ£ï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ ªÀiÁ°PÀ ¸Á|| ¨Á¯Áf ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §AQ£À°è D£ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÉñÀ £ÉüÀPÀÄqÀ EªÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. UÁæºÀPÀjUÉ J¯Áè d£ÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQPÉƼÀî®Ä §gÀÄwÛzÁÝgÉ £ÁªÀÅ J®èjUÉ ¥ÉmÉÆæïï PÉÆqÀ¨ÉÃPÁUÀÄwÛzÉ . CzÀjAzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ JgÀqÀÄ °Ãlgï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQ¹PÉƽîj CAvÁ ºÉý C£ÉÃPÀ d£ÀjUÉ ¥ÉmÉÆæïï PÉÆlÄÖ PÀ¼ÀÄ»¹zÁÝUÀ DgÉÆæ ¯ÉÆÃPÉñÀgÀrØ vÀAzÉ ©üêÀÄgÀrØ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA PÉJ-39/JZï-6936 ªÀÄÄqÀ© EªÀgÀÄ E¤ßvÀgÀÄ §AzÀÄ §AQ£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ d£ÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 §AzÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É D¥ÁAiÀÄPÁj jÃwAiÀÄ°è CqÀØUÀnÖ ¤°è¹ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É NqÁqÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉ vÀqÉAiÀÄ£ÀÄAlÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 33/2012 PÀ®A 379, 427 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 24/05/2012 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨ÁfgÁªÀ vÀAzÉ AiÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á|| ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-38/n 2232 £ÉzÀÝgÀ JQìqï PÀA¥À¤AiÀÄ ¨Áålj ªÀÄvÀÄÛ ¥Á£Á ¸ÉmïUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ PÀÆr CA.Q 7000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¨Á¸ï ¥ÀA¦£À £Àmï ¨ÉÆÃ®Ö ©aÑ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÉ PÀqÉ ºÁ¼ÀĪÀiÁrzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À CA.Q 13,000/- gÀÆ £ÀµÀÖ GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2012 PÀ®A 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/05/2012 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀzÉë UÀAqÀ gÁeÉ¥Áà PÀgÀ£ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á|| §UÀzÀ¯ï UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ UÀAqÀ gÁd¥Áà vÀAzÉ zÉêÀ¥Áà  ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: §UÀzÀ® EªÀgÀÄ ¥ÁvÀgÀ¥À½î-§UÀzÀ¯ï gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀå dUÀ¢Ã±À gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀgÀ ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀiÁ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2012 PÀ®A 420, 465, 471, 468 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-05-2012 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ «ÃgÀuÁÚ @ FgÀuÁÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà, ªÀAiÀÄ: 72 ªÀµÀð, ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ, ¸Á|| ªÀÄ.£ÀA: 1-7-237 ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ¤ªÉñÀ£ÀzÀ PÁUÀzÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ZÉ£Àߧ¸À¥Áà ©qÀªÉ ¸Á|| ºÀ½îSÉÃqÀ (©) vÁ|| ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÁUÀÆ E£Àæß 6 d£À PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀPÀ° ¸Àȶֹ, ¤ªÉñÀ£ÀzÀ PÁUÀzÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß £ÀPÀ° ¸Àȶֹ, ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄPÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

May 24, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 24-05-2012


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 24-05-2012

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 90/2012 PÀ®A 498(J), 326, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢:23/05/2012 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ«vÁ UÀAqÀ gÉêÀ¥Áà ¸Á|| vÀgÀ£À½î EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ gÉêÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ºÁUÀÄ E£ÀÆß 2 d£À J®ègÀÆ ¸Á|| vÀ£ÀgÀ½î EªÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ 3 ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 5 ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ vÀ£ÀUÉ ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸ÀjAiÀiÁV §gÀĪÀÅ¢®è ¤£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QÃgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ EzÀÝ£ÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è ¤£Éß CªÁåZÀÑ ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉÆqÀ¯É¬ÄAzÀ §®UÉÊ vÉÆÃgÀÄ ¨ÉgÀ½£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L JªÀiï «í JPÀÖ  :-

¢£ÁAPÀ 23-05-2012 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÀiÁ¼ÀUÉ ¸Á: ©Ãj(PÉ) EªÀgÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ JAJZï-04-JPÀì-1237 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £À£ÀUÉ JqÀUÀqÀ ¸ÉÆAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ ¸ÁzÁ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2012 PÀ®A 341, 323, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/05/2012 gÀAzÀÄ 2115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwõÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ UÀÄqÉØ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð, G: ªÀÄÄSÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ PÀZÉÃjAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 23/05/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄzsÀåºÀß 01:10 ¦.JªÀiï. UÀAmÉUÉ C©üªÀÈ¢üÝ PÁªÀÄUÁjUÀ¼À ZÀZÉð ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ E£ÁAiÀÄvÀ C° [ ¸ÉÆÃºÉ¯ï ªÉÆÃlgÀì] EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ C¥ÀàuÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ªÀÄÄSÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀ PÉÆÃuÉ M¼ÀUÉ §AzÀÄ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà CUÀr ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀjUÉ MwÛ »rzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2012 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34  L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-05-2012 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ gÀ¬Ä¸ÉƢݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ d«ÄgÉƢݣÀ ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G;ºÉÆÃl¯ï ªÀiÁ°PÀ ¸Á:¥À£À¸Á¯ï vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¥Éưøï ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ £ÀAiÀÄPÀªÀiÁ£ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀ£ÁðlPÀ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ dªÀiÁ® vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå ¸Á||R¸Á§ªÁqÁ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸À«Ä vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C±ÀgÀ¥sÀ ¸Á|| ¥À£À¸Á¯ï vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ PÀÆr ¢éZÀPÀæªÁºÀ£À ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ §ÆÃmï¤AzÀ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÁÛAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

May 23, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-05-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 23-05-2012

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2012 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-05-2012 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA. J.¦-5/©E-5166 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀwñÀ vÀAzÉ ¨Á®¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: PÀÄAqÁ¥ÀÆgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß a¢æ ¨ÉÊ¥Á¸ï ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ zÁjAiÀÄ°è gÁd±ÉÃRgÀAiÀiÁå EªÀgÀ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA PÉJ32/EJ-1622 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ gÁd±ÉÃRgÀAiÀiÁå EªÀgÀÄ wêÀæ UÁAiÀĺÉÆA¢ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀÄzÀæªÀÄĤ vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼ÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: dAUÀªÀÄ, G: PÉ.E.© UÀÄwÛUÉzÁgÀ, ¸Á: f.r.J PÁ¯ÉÆä ±ÁºÀ§eÁgÀ UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-05-2012 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆæ ¸Á̦ðAiÉÆà £ÀA J¦-9/JAiÀÄÄ-8677 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ D¹Ã¥sÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ UÀįÁªÀÄ gÀ¸ÀÆ®¸Á§ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: d»ÃgÁ¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) ªÁr ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ¤°è¹zÀÝ mÁæöåPÀÖgï ¸ÀA. PÉ-32/nJ-1778 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸Á̦ðAiÉÆ£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, SÁeÁ ªÉĺÀªÀÄÆzÀ EªÀgÀÄ wêÀæ UÁAiÀĺÉÆA¢ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀégÀ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ ¥sÀPÉÆæâݣÀ C£Áìj ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀvÀ£À ¨ÁUÀ d»ÃgÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2012 PÀ®A 498(J), 307 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/05/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¥À«Ãð£ï ¸ÀįÁÛ£Á UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄzÁgÀ gÁeÉñÀégÀªÁ¯Éà ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: ©© UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄzÁgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ¸À°ÃªÀĸÁ¨ï gÁeÉñÀégÀªÁ¯Éà ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ©©UÀ°è, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ “EªÀvÀÄÛ AiÀiÁªÀ «ÄAqÀUÁgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÝ” CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄ vÁ¬Ä ¸ÀĪÀÄä£É ºÉtÄÚªÀÄUÀ½UÉ KPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ CAvÀ ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ½UÀÆ PÀÆqÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQ £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ PÀÆqÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ gÁwæ CAzÁdÄ 2030 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄvÉÛ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr “gÀAr ¤£ÀUÉ EªÀvÀÄÛ RvÀªÀiï ªÀiÁqÀÄvÉÛãɔ CAvÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄjzÀÄ PÀrØ PÉÆgÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄlÄÖ, PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2012 PÀ®A 318 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/05/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉʯÁ¸À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÁgÀzÀ ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉýî EvÀ£À ºÉÆî ¸ÀªÉÃð £ÀA 245 £ÉÃzÀÝgÀ°èAiÀÄ EzÀÝ PÀ§Äâ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV wgÀÄUÁr ºÀ¼É ¨Á« ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ C°è MAzÀÄ §mÉÖAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«£À d£À£ÀªÁzÀ £ÀAvÀgÀ d£À£ÀªÀ£ÀÄß §aÑqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ ©¸ÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýP ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 117/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22/05/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ NPÁgÀ vÀAzÉ WÁ¼É¥Àà ¥À¸ÀVð, ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨Á宽î, ¸ÀzÀå: ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¹JªÀĹ PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-25/AiÀÄÄ-485 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄA¥Á¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ UÀÄA¥Á jAUÀ gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ UÀÄA¥Á ¨ÉÊ¥Á¸À jAUÀ gÉÆÃqÀ ZËgÁ¸ÀÜzÀ°è ©ÃzÀgÀzÀ ¨ÉƪÀÄUÉÆAqÉñÀégÀ ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-4797 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëöå¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀPÉÌ, §®UÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ ¸ÉÆAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀ PÁ°£À ªÉƼÀ PÁ® ºÀwÛgÀ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVzÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2012 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (10) 1989 J¸ï.¹/J¸ï.n DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21/05/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÉÃqÀgÀ, G: PÉ.E.© ¯ÉÊ£ïªÉÄ£ï, ¸Á: PÉÆ»£ÀÆgÀ, EvÀ£ÀÄ PÉÆ»£ÀÆgÀ ¥ÀºÁqï UÁæªÀÄPÉÌ PÉ.E.© ©®Äè ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉßûvÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ WÉÆÃqÀPÉ EvÀ£À fAzÁ ªÀÄzÀgÀµÁ zÀUÁðzÀ°è HlzÀ DªÀÄAvÀæt ¤ÃrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ Hl ªÀiÁqÀ®Ä PÀĽwgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥ÀªÀ£À vÀAzÉ zÀvÁÛwæ, 2) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ aAvÁªÀÄt OmÉ, 3) G¯Áè¸À vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ EAzÀÄPÁAzÉ ªÀÄvÀÄÛ 4) C²é£ï PÀĪÀiÁgÀ J®èègÀÆ ¸Á: §lUÉÃgÁ EªÀgÉ®ègÀÆ Hl ªÀÄÄVzÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ E°è KPÉ? HlPÉÌ §A¢¢Ý CAvÀ »rgÉÆà F ¨ÁåqÀgÀ ¸ÀƼÁåªÀÄUÀ¤UÉ, ¹PÁÌöå£ÉÆ ©qÀ¨ÁåqÀj CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÁåAmï »rzÀÄ ºÀjzÀÄ ªÀÄ£À§AzÀAvÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ®UÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ §®PÉÊAiÀÄ ¨ÉgÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

  

May 20, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-05-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


 

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 20-05-2012


¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 19/05/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Àà ªÁqÉ£ÉÆÃgÀ, ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ²PÁgÀSÁ¤, vÁ: £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ, ¸ÀzÀå: UÀuÉñÀ ªÉÄÊzÁ£À ºÀwÛgÀ, ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ C©üµÉÃPÀ ºÁUÀÆ ¨sÁUÀå²æà @ ¨sÁUÀåªÀAw ªÀAiÀÄ: 6 ªÀµÀð E§âgÀÆ ªÀģɬÄAzÀ CmÉÆÃjPÁë £ÀA PÉJ-38/5316 £ÉÃzÀgÀ°è lÆåµÀ£À PÀÄjvÀÄÛ DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆäUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ £ÁåµÀ£À® ¸ÀÆÌ® ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ gÀAUÀ ªÀÄA¢gÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÀiÁåQì PÁå§ £ÀA PÉJ-20/4457 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁåQì PÁ姣ÀÄß ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj CmÉÆÃjPÁëUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¨sÁUÀå²æà @ ¨sÁUÀåªÀAwAiÀÄ PÀÄwÛUÉAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è, §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ ¨sÁj PÀvÀÛj¹zÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉqÉUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18/05/2012 gÀAzÀÄ ¦ÃAiÀiÁð¢ eÉÊgÁªÀÄ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¨sÀÆ«, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ¨Á宺À½î EvÀ£À CPÀ̼ÁzÀ ¸ÉÆãÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ zÁlĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ N«Ä¤ (ªÀiÁgÀÄw) PÁgÀ £ÀA J¦-11/J©-1973 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀ̽UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ CªÀ½UÉ vɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÁ£À C°èAiÉÄ ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-05-2012 gÀAzÀÄ ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Áà, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ºÉüÀªÁ, ¸Á: ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ, EPÉAiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ £ÁUÀªÀÄt EªÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ¤«ÄvÀå ¸Á®ªÁVzÀÝjAzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ 1 vÉÆÃ¯É JPÀëgÀ UÀÄAqÁ ªÀÄvÀÄÛ 1 vÉÆÃ¯É CAnUÀÄAqÁ ¸ÀgÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß J¯É aîzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ aîªÀ£ÀÄß mÉÆAPÀzÀ°è ¹V¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀgÁ¥sÀ §eÁgÀzÀ°è §AUÁgÀ CqÀ« EqÀ®Ä §AzÁUÀ CAUÀr §AzÀ EzÀÝ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgï ªÀÈvÀÛ PÀqÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ CzÀgÀ°è ªÀÄÄAavÀªÁVAiÉÄà E§âgÀÆ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀĽwzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ¢AzÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ FUÁUÀ¯Éà ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ°è PÀĽwzÀÝ E§âgÀÆ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ f¯Áè PÁgÁUÀæºÀ ªÀÄÄAzÉ DmÉÆâAzÀ E½zÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ°è DmÉÆâAzÀ E½zÀÄ ¸ÀzÀj DmÉÆÃZÁ®PÀ¤UÉ ºÀt PÉÆqÀ®Ä vÀ£Àß mÉÆAPÀzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀ J¯É aîzÀ°èzÀÝ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆqÀĪÁUÀ aîzÀ°è PÉÊ ºÁQ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è EnÖzÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ EgÀ°®è, ¸ÀzÀj §AUÁgÀzÀ 1 vÉÆÃ¯É JPÀëgÀ UÀÄAqÁ C.Q. 20,000/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 1 vÉÆÃ¯É CAnUÀÄAqÁ ¸ÀgÀ C.Q. 20,000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 40,000/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ C¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆvÉ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ E§âgÀÆ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄvÀÄ »rAiÀÄÄvÉۣɪÀÄzsÀÆ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2012 PÀ®A 407, 409, 420 L¦¹ :-
2000 £Éà ¸Á°¤AzÀ 2010 £Éà CªÀ¢üAiÀÄ°è ©.J¸ï.J¸ï.PÉ ºÀ½îSÉÃqÀ(©) £ÉÃzÀgÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ §AqÉ¥Áà f PÉÆmÉ ¸Á: ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ EªÀgÉ®ègÀÆ PÁSÁð£ÉAiÀÄ GUÁæt £ÀA 1, 3, 4 ªÀÄvÀÄÛ 5 gÀ°è zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ MlÄÖ gÀÆ 34,74,800/- UÀ¼À 1460 QéAmÁ¯ï ¸ÀPÀÌgÉ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢UÀA§gÀ vÀAzÉ PÀAlAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 58 ªÀAiÀÄ: G: ©.J¸ï.J¸ï.PÉ £ËPÀgÀ, ¸Á: ©.J¸ï.J¸ï.PÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (©), vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-05-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2012 PÀ®A 468, 471, 477(J) L¦¹ :-
©.J¸ï.J¸ï.PÉ ºÀ½îSÉÃqÀ(©) PÁSÁð£ÉAiÀÄ ¹§âA¢ ±ÁSÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆæ ²ªÀgÁd £ÉüÀUÉ ¸Á: nÃZÀgï PÁ¯ÉÆä ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EvÀ£ÀÄ 1995 £Éà ¸Á°¤AzÀ 2005 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£À £ËPÀgÀ ªÀUÀðzÀªÀgÀ ¸ÉêÁ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À°è GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV CªÀgÀ ºÀÄnÖzÀ ¢£ÁAPÀUÀ¼À£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁr ¸ÀļÀÄî ¢£ÁAPÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ PÁSÁð£ÉUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-05-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢UÀA§gÀ vÀAzÉ PÀAlAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, G: ©.J¸ï.J¸ï.PÉ £ËPÀgÀ, ¸Á: ©.J¸ï.J¸ï.PÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (©), gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
  
May 19, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-05-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 19-05-2012

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 05/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/05/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±Á°PÁ UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: PËoÁ(©) EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà PÁgɪÀÄÄAUÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.n UÉÆAqÁ, EvÀ£ÀÄ PÀ©âUÉ ¤ÃgÀÄ ©ÃqÀ®Ä ¥ÀA¥À¸Émï ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÀgÉAl ºÀwÛ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, PÀgÉAl ºÀwÛ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EvÀ£À JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ, JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄnÖzÀAvÉ DVgÀÄvÀÛªÉ, EvÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉà AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-05-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÁægÉrØ vÀAzÉ ²ªÁgÉrØ zÀAqÁªÉÄ, ¸Á: gÁeÉÆüÁ EvÀ£À CwÛUÉ ®°ÃvÁ EªÀgÀÆ ºÉÆ®zÀ°è PÀ¸À DAiÀÄå®Ä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CwÛUÉ EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝjAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÀæUÉ zÁR°¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ GªÀÄUÁðPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹  eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-05-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ UÀļÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ¥ÀvÀUÉ ¨ÁæºÀät, ¸Á: ¸ÉqÉÆüÀ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ Q±À£ÀgÁªÀ UÀļÀUÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¸Á¬Ä£ÁxÀ vÀAzÉ «oÀ® ¹zÀÝUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÉqÉÆüÀ EvÀ£À n«J¸ï ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JA.E.¦ 9470 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É HjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ a£ÀPÉÃgÁ PÁæ¸ÀVA ªÀÄÄAZÉ JzÀÄj¤AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ n«J¸ï ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ºÁUÀÆ ¸Á¬Ä£ÁxÀ EªÀj§âUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV vÀVΣÀ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-05-2012 gÀAzÀÄ 0100-0300 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀzÉë UÀAqÀ gÁduÁÚ zÉÆqÀتÀĤ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n. UÉÆAqÀ, ¸Á: UÀqÀªÀAw UÁæªÀÄ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨É½î-§AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉUÀ¼ÀÄ, 2 ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¸ÉÃj MlÄÖ 44,700/- UÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.