May 26, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-05-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 26-05-2012

ªÀiÁPÉðl ¥ÉÆ°Ã¸ï  oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2012 PÀ®A 498(J), 306 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ¨sÀªÀÄnÖ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²Ñ£À, ¸Á: PÀAzÀUÉÆüÀ UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ EªÀgÀ C½AiÀÄ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¸Á: PÀ£ÉÆãÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, EPÉUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, DgÉÆæUÉ JµÉÆÖà ¸À® w½¹ ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÀÄrvÀzÀ ZÀl ©nÖªÀÅ¢®è, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 24-05-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÀ£Àß ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÁUÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 10/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
PÉ.E.© PÀbÉÃj ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ £ÉÃgÉ¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆr £Á£ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è M§â ©PÀëÄPÀ ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀðzÀªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 24/25-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ºÉÆwÛ£Àè° ªÀÄ®VPÉÆAqÀ°èAiÉÄà AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÀäxÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ¸ÀUÀuÉ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, ¸Á: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
01, 02-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ¸Á: PÀÄAmɹ¹ð EvÀ£À QgÁt CAUÀr ¨ÁdÄ ¤°è¹zÀ ªÉÆ¥Á¬ÄqÀ n«J¸ï JPÀì¯ï ¸ÀÆ¥ÀgÀ ºÉë qÀÆån £ÀA PÉJ-39/eÉ-3697 C.Q 20,000/- gÀÆ £ÉÃzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjÃavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 25-05-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 100/2012 PÀ®A 420, 465, 479, eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-05-2012 gÀAzÀÄ ¦æ¤ì¥Á® ¹.eÉ.JªÀÄ. PÉÆÃlð DzÉñÀ ¸ÀA 2122/02 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¹éÃPÀÈvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj Cfð ¸ÁgÁA ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÀgÀzÁgÀ §®©ÃgÀ ¹AUÀ vÀAzÉ eÉÆÃUÁ ¹Auï, 2] ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ CqÀªÉ¥Áà, 3] ²ªÀgÁd vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ, 4] ±ÀAPÉæ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¥À, 5] «ÃgÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ, 6] f.© ¸Áé«Ä ªÀQîgÀÄ «zsÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÃw ªÀÄzÀ£À ¸ÉÃw ªÀÄ£ÀfÃvÀ ¹AUÀ vÀAzÉ ¢ wæïÉÆÃZÀ£À ¹AUÀ ¸Á: CPÉÆïÁ (JªÀiï.J¸ï) EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À ªÉÄð£À UÀįÉègÀ ºÀªÉð ¸ÀªÉð £ÀA 53, 54, ªÀÄvÀÄÛ 58 £ÉÃzÀgÀ°è eÁUÉAiÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ wzÀÄÝ¥ÀqÉ ªÀiÁr ¦üAiÀÄð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.