May 6, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06-05-2012
This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 06-05-2012

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 15/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21/02/2012 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ - UÀÄ®§UÁð gÉÆÃr£ÀªÉÄÃ¯É ¯Á®zsÀj §AzÀªÀgÀ NuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA JªÀiï.ºÉzï-25/J-2676 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ©ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¨Á¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ºÀÄ®UÀÄwÛ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA JªÀiï.ºÉZï-24/«í-3578 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ¥Àr¹zÀjAzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆÃzÀ°è PÀĽwzÀÝ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ªÀĺÁd£À gÀªÀjUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ PÁj£À°è PÀĽwzÀÝ ¸ÀĨsÁµÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀAiÀiÁå vÀAzÉ £ÀAzÀAiÀiÁå PÉƼÀÄîgÀ ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: ²ªÀ £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀjUÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, £ÀAvÀgÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ªÀiÁºÁd£À gÀªÀjUÉ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ C°èAzÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ §®ªÀAvÀ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 02-04-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2012 PÀ®A 295 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05/05/2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀägÁoÁ, ¸Á: PÉÆAUÀ½ EvÀ£ÀÄ PÉÆAUÀ½ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ«zÀÝ qÁ|| ©.Dgï CA¨ÉÃqÀÌgÀ gÀªÀgÀ 121 £ÉÃAiÀÄ dAiÀÄAw ªÀĺÁ GvÀìªÀ DzÀ £ÀAvÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ zsÀéd ºÁUÀÆ PÀmËmï£ÀÄß ºÀjzÀÄ ºÁ¤UÉƽ¹ vÀªÀÄä ªÀÄvÀPÉÌ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆÃd vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw; J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, G: AiÀÄÄvï PÀè¨ï G¥ÁzsÀåPÀëgÀÄ PÉÆAUÀ½, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2012 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ (ªÀÄ»¼Á) :-
¦üAiÀiÁð¢ gÀWÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ¨sÁ«PÀnÖ ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð, ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄÆgÀ£ÉÃAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ dAiÀIJæà UÀAqÀ dAiÀĪÀAvÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ, ¸Á: AiÀÄ£ÀUÀÄAzÀ, ¸ÀzÀå: CA¨ÉÃqÀÌgï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 28-4-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß eÉ.¦ ¸ÉÆîĵÀ£ï PÀbÉÃjUÉ ºÉÆzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.