May 12, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 12-05-2012


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 12-05-2012

OgÁzsÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 40/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ ¢£ÁAPÀ 11-05-2012 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¨sÁAUÉ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁw PÉƽ G : PÉÆ° PÉ®¸À ¸Á|| ªÀÄÄAUÀ£Á¼À EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J.38 PÉ 7356 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄ¯É §AqÉ¥Áà vÀAzÉ PÁ±ÉÃ¥Áà gÀªÀgÉÆA¢UÉ OgÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwzÁÝUÀ DgÉÆæ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà eÉÃVð ¸Á: OgÁzÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JªÀÄ.JZÀ 24/4779 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ §AqÉ¥Áà, gÀWÀÄ£ÁxÀ gÀªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. §AqÉ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼À¥Áà ¸ÁªÀiÁtUÉ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁw    AUÁAiÀÄvÀ G PÉÆ° PÉ®¸À ¸Á: OgÁzÀ EªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ  PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA 57/2012 PÀ®A 302  L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 11-5-2012 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ±Àð£ÀgÁd vÀAzÉ ¹. ªÉÆÃwgÁªÀÄ ZË¢æ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð G: ªÁå¥ÁgÀ eÁw: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: zsÀªÀÄð¥ÀæPÁ±ÀUÀ°è §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt EªÀgÀ zÉÆqÀتÀÄä£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ZË¢æ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.¹,ªÀiÁ¢UÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: zsÀªÀÄð¥ÀæPÁ±À UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ 20 ªÀµÀð¢AzÀ RrgÀhÄAqÁ D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÁ¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ zÉêÀgÀ PÁAiÀÄðzÀ ¸À®ÄªÁV aAZÀ£À¸ÀÆgÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä §¸ÀªÀÄä EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CªÀ¼À ¨Á¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ºÀj¢gÀÄvÀÛzÉ. MAzÀÄ ªÀÄƯÉAiÀÄ°è gÀPÀÛ ZÉ°ègÀÄvÀÛzÉ. CzÀjAzÀ EªÀgÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2012 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 11/05/2012 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĻçƧ vÀAzÉ §PÀÆì¯Áí ±ÁºÁ ªÀAiÀÄ : 25 ªÀµÀð ¸Á: OgÁzÀ ²²ð ¸ÀzÀå ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-29Jn7927 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀĺÁ«ÃgÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁAUÀ ¸ÉÊqÁV MAzÀÄ C¥ÀjaÃvÀ CmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÁâUÀzÀ°è, JqÀ PÉʨÉgÀ¼ÀÆUÀ½UÉ, JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ C®è°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 98/2012 PÀ®A 279, 304 [J] L¦¹, eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 01/05/2012 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÉʲïÁ UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ PɼÀPÉÃj, ªÀAiÀÄ : 30 ªÀµÀð, J¸ï.¹ (ºÉƯÉAiÀÄ), ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ±ÁåªÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¨sÀªÀ£À ºÀwÛgÀ a¢æ, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀĪÀiÁj ¤QvÁ ªÀAiÀÄ 6 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ a¢æ EªÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ a¢æ §ÄwÛ §¸ÀªÀtÚ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀqɬÄAzÀ fÃ¥À £ÀA. PÉJ37/4278 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÁ®¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¤QvÁ¼À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, ºÀuÉUÉ, §® PÀtÂÚ£À PɼÀ ¨sÁUÀPÉÌ, JqÀUÀqÉ ºÉÆmÉÖUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 66/2012 PÀ®A 78(3) PÉ.¦.CPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 11-05-2012 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀdgÀvÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄð¨sÁ£ÀÄ ¸Á: ¢£À zÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 940/- ªÀÄvÀÄÛ 4 ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀߣÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÁîVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 82/2012 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJA.«. DPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ 11/05/2012 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ eÁ¥sÀgÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¥Á±Á ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ©üÃqÀ EªÀgÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ FzÁÎ ºÀwÛgÀ §¸Àì £ÀA JA.ºÉZï.-20 ©-1295 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ gÁeÉñÀégÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆúÀäzÀ eÁ«ÃzÀ vÀAzÉ ¯ÁqÉè¸Á§ J¦-29, n-1617 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀAiÀÄ:25 ªÀµÀð ¸Á: alÖUÀÄ¥Áà vÁ:ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¹ì£À §®UÀqÉUÉ rQÌ ªÀiÁr ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JazÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.