May 9, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 09-05-2012


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 09-05-2012

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2012 PÀ®A 323, 324, 504, eÉÆvÉ. 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 08-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ  ZÀ£Àߧ¸À¥Áà ªÀÄzÀgÀVgÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð ¸Á: amÁÖ ªÁr ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAUÀªÉÄñï vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà 2) PÀAmÉ¥Áà vÀAzÉ ¨sÀUÀªÀavÀgÁªÀ ¸Á|| amÁÖ ªÁr ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ ªÉʱÀªÀÄåªÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆÃAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CgÉÆæ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉʬÄUÉ ¥ÀAZÀ ºÁQ PÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ  gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2012 PÀ®A 498[A], 323, 324, 504, 506  eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08/05/2012 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ VÃvÁ UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÉîAUÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: §¸À ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀiÁå vÉîAUÀ EªÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ E¤ßvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀÄ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ  ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÉUÀqÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA«í DPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 08/05/2012 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ gÁwæ 730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÉÃdªÀiÁä UÀAqÀ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð G: £ÀÆvÀ£À »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É oÁuÁPÀıÀ£ÀÄgÀzÀ°è ¸ÀºÀ ²PÀëQ ¸Á: oÁuÁPÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¸ÀAUÀªÀÄ-¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J 39 eÉ 9505 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÁUÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®PÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ, JzÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÉÊUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2012 PÀ®A , 337 L¦¹  eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 08/05/2012 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ:35 ªÀµÀð, eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ, G:PÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ C¦à CmÉÆà £ÀA PÉJ 39 1558 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.