May 30, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-05-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 30-05-2012

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 42/2012 PÀ®A 448, 427 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
DgÉÆævÀgÁzÀ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¥ÁoÀPÀ UÀ°è ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¢£ÁAPÀ 20/05/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪À¸ÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ PÉñÀªÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 80 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÁæºÀät, G: ¤ªÀÈvÀÛ ²PÀëPÀ,  ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 1-5-48 ¥ÁoÀPÀ UÀ°è ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ, CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-05-2012 gÀAzÀÄ °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/2012 PÀ®A 498(J), 504, 324 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀħâªÀÄä UÀAqÀ UËvÀªÀÄ PÀÄAzÀ£ï eÁw: ºÀjd£À, ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, ¸Á: UÀqÀªÀAw UÁæªÀÄ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ UËvÀªÀiï vÀAzÉ PÉñÀªÀ PÀÄAzÀ£À eÁw: ºÀjd£À, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: UÀqÀªÀAw UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃUÀ CrUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è, ¸ÀjAiÀiÁV CrUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, F jÃw ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ w½¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ §AzÀÄ 3-4 ¸Áj  vÀ£Àß C½AiÀĤUÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý ¸ÀjAiÀiÁV EgÀ®Ä w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸À ZÉ£ÁßVzÀÄÝ ¥ÀÄ£ÀB vÀ£Àß ¥ÀæªÀÈwÛ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛ£É, ¢£ÁAPÀ 28/05/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 ¦.JªÀiï. UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ CrUÉ ªÀiÁr¢Ý E®è CAvÀ PÉýzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ CrUÉ ªÀiÁrzÉÝÃ£É CAvÀ ºÉýzÁUÀ ¤Ã£ÀÄ CrUÉ KPÉ ªÀiÁr¢ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ZÁ¥ÀÄ ªÀÄÆrzÀÄÝ, JqÀ ªÉƼÀPÁ°£À ªÉÄïÉ, vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ¨É£Àß°è §®¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-05-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2012 PÀ®A ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ :-
PÀĪÀiÁj ªÀÄAiÀÄÄj @ ZÀQÌ vÀAzÉÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ dA§VPÀgï ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÆ PÉÆý, ¸Á: PÉ.ºÉZï.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ J£À.ªÀiÁqÀ ±Á¦AUÀ ªÀiÁ®£À°è 2 wAUÀ½¤AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ, ¢£Á®Ä ªÀÄÄAeÁ£É 0900 ¬ÄAzÀ gÁwæ 2200 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ  PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÆ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÉÃSÁ UÀAqÀ  ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ dA§VPÀgï ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: PÉ.ºÉZï.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ PÉ®¸À ©r¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ®Ä w½¹zÁUÀ 01-05-2012 jAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 26-05-2012 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ªÀÄAiÀÄÄj EPÉAiÀÄÄ £À£ÀUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ EZÉÒ EzÉ JAzÀÄ ²ªÁ¸Á¬Ä ±Á¦AUÀ ªÀiÁ®UÉ PÉ®¸ÀPÁÌV Pɽ §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀÄ£ÀB E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.