May 7, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 07-05-2012


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 07-05-2012

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/2012 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L,JªÀÄ,«,JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 04/05/2012 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀȵÁÚ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt PÁ¼É ªÀaiÀÄ : 22 ªÀµÀð ¸Á|| ¯ÁA¨ÉÆl vÁ|| ¤®AUÁ f¯Áè ¯ÁvÀÆgÀ (JªÀÄ,J¸À) EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨ÉƯÉgÀÆ fÃ¥À £ÀA JªÀiï,ºÉZÀ-24/«í2704 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ UÀÄgÀÄzÁégÀ E½eÁj£À aPÀ¥ÉÃl PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ CeÁUÀÆgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ mÉÊgÀ §¸ÀÖ DVzÀjAzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ fæ£À ¨ÉæÃPÀ MªÉÄäÃ¯É ºÁQzÀjAzÀ fÃ¥À ¥À°ÖAiÀiÁV C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀnÖUÉ UÀÄ¥ÀÛUÀAiÀÄ, JqÀ¨sÁUÀzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¥ÉmÁÖV G©â UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ PÁ²¨Á¬Ä EªÀ½UÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ©lÄÖ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£Àäß zÁR½¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2012 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L,JªÀÄ,«,JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 04/05/2012 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ DPÁ±À vÀAzÉ ªÀĵÀÚ¥Áà ªÀAiÀÄ : 17 ªÀµÀð eÁ: J¸À,n, UÉÆAqÀ ¸Á: qÉÆtUÁAªÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀzÀå r,zÉêÀgÁd CgÀ¸À PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ DmÉÆÃjPÁë £ÀA PÉJ-38/2682 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl PÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj £ÀA J¦12AiÀÄÄ3812 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤µÁìfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀ DmÉÆÃjPÁëUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÁ°£À ªÉƼÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É J®§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƼÀPÁ°£À PÉüÀUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆÃZÁ®PÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉAiÀÄ vÉÆgÀ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÀAiÀÄ ºÁUÀÆ §®Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ ¸ÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£Àäß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 06/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 05/05/2012 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¥ÀjÃl ¸Á|| ºÀ½îSÉÃqÀ(©) EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ CªÀ£À ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ «zÁå¸ÁUÀgÀ ºÁUÀÄ QjAiÀÄ ªÀÄUÀ ¥ÀªÀ£À PÀÆr PÁgÁAeÁ qÁåªÀÄ £ÉÆqÀ®Ä §A¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ «zÁå¸ÁUÀgÀ PÁgÁAeÁ PÉãÁ¯ïzÀ°è EeÁqÀ®Ä ºÉÆÃV PÁ®Ä eÁj PÉãÁ¯ï ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ EeÁqÀ®Ä §gÁzÀÉ G¹gÀÄ UÀnÖ ¤Ãj°è ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2012 PÀ®A 448, 323, 504 eÉÆvÉ. 34 L¦¹  :-
06-05-2012 gÀAzÀÄ. 1000  UÀAmÉUÉ  ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAUÀ¯Á UÀAqÀ JPÀ£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð ¸Á: U˽ªÁqÀ ©ÃzÀgÀ  EªÀgÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥Àæ«Ãt EªÀ£À ªÀÄzÀÄªÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ EªÀgÀ vÀAV gÀªÀiÁ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĤÃvÁ EªÀgÀÄ ªÀÄzÀĪÉUÉ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®zÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÊzÀÄ£ÁzÀ DgÉÆæ CA¨ÁzÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ EªÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ dUÀ¼À ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁrzÀÄÝ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ: 05-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ. 800 UÀAmÉUÉ UÀAmÉUÉ DgÉÆæ CA¨ÁzÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ E§âgÀÄ PÀÆr ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ EªÀ£ÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
         
UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2012 PÀ®A 448, 323, 504, 506 eÉÆvÉ. 34 L¦¹  :-
¢£ÁAPÀ: 27-04-2012 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ©üêÀÄUÀÄ¥ÀÛ ¸Á: D£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ gÀªÉÄñÀ ¥sÀAPÀê£À ºÁ®zÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄAUÀ¯Á UÀAqÀ JPÀ£ÁxÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CuÁÚ CA¨ÁzÁ¸À EªÀ£ÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw PÀÄrPÉÆAqÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁr ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠩ÃzÀgÀ D£ÀAzÀ£ÀUÀgÀzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ PÁ° PÁ°¤AzÀ JqÀ¸ÉÆAlPÉÌ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06/05/2012 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ¨ÁfgÁªÀ ¸Á: RlPÀ aAZÉÆý EªÀgÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA PÉJ-38/J¥sï-406 £ÉzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ UÀÄ®§UÁðUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/192 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ zÀÄUÀðAiÀiÁå ªÀÄÄ£ÀÆßgÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/192 £ÉÃzÀgÀ  ZÁ®PÀ ¸Á|| ¤uÁð EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¹ìUÉ JzÀÄgÀÄUÀqÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §¹ì£À ¹Ãn£À gÁqÀ §®PÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀÄnUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ,  §¸ï ZÁ®PÀ C¤Ã® FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ ±ÀAPÀgÀ FvÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, §®PÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀPÉÊ £ÀqÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JazÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 07/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 06/05/2012 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠢£ÉñÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ »AzÁ ªÀAiÀÄ : 25 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ¸ÀAUÀƼÀV EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ »AzÁ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð G: r¥ÉÆèêÀiÁ «zÁåyð ¸Á: ¸ÀAUÉÆüÀV UÁæªÀÄ E§âgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀªÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® CAzÁdÄ 1700 UÀAmÉUÉ UÀÄqÀÄUÀÄ ¹r°¤AzÀ ªÀÄ¼É §A¢zÀÄÝ ºÉÆ®zÀ°è£À ¨Éë£À ªÀÄgÀzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ MªÉÄä¯É ¹r®Ä ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝzÀjAzÀ ªÉÄʸÀÄlÄÖ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06-05-2012 gÀAzÀÄ 1215  UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀgÁªï vÀAzÉ gÀhÄgÀt¥Àà, ªÀAiÀÄ : 60 ªÀµÀð eÁ:  UÉÆ®ègï G : ¤ªÀÈvÀÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ, f¯Áè PÉÊUÁjPÉ PÉÃAzÀæ ©ÃzÀgï ¸Á: zÁ¸ÀgÀªÁr, ¸ÀzÀå UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÉà EgÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è C®ªÀiÁgÁ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ EzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ a¯Áè¦°è ªÀiÁr C®ªÀiÁgÁzÀ°è EnÖzÀÝ §AUÁzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 1,72,500/-gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆÃlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/2012 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ : 07/05/2012 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺À¦üÃeï ªÀĺÀäzÀ C¸ÀèASÁ£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸ÀgÀzÁgÀ SÁ£À ªÀ:25 ªÀµÀð ¸Á:ªÉƬģÀ UÀ°è, UÀĪÀÄäzÀ ¨É¸ï §ÄgÁPÀ ªÀÄfÃzÀ ºÀwÛÃgÀ zÉUÀ®ÆgÀ f:£ÁAzÉÃqÀ (JA.JJ¸ï) EªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁzÀ ±ÉÃPï D¹ªÀÄ vÀAzÉ ±ÉÃPï CºÀäzÀ ªÀAiÀÄ : 15 ªÀµÀð ¸Á:zÉUÀ®ÆgÀ f:£ÁAzÉÃqÀ (JA.J¸ï) EªÀgÀÄ ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ªÀÄzÀ eÁ«ÄAiÀiÁ E¸Áè«ÄAiÀiÁ ªÀÄ¢£ÁvÀįï G®ÄA ºÁ¸ÀÖ®zÀ°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 09/04/2012 gÀAzÀÄ vÀ£Àß Q« ¨É£É ¤«ÄvÀå aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ºÉý  ºÉÆzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. J¯Áè PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.