May 19, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-05-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 19-05-2012

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 05/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/05/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±Á°PÁ UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: PËoÁ(©) EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà PÁgɪÀÄÄAUÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.n UÉÆAqÁ, EvÀ£ÀÄ PÀ©âUÉ ¤ÃgÀÄ ©ÃqÀ®Ä ¥ÀA¥À¸Émï ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÀgÉAl ºÀwÛ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, PÀgÉAl ºÀwÛ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EvÀ£À JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ, JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄnÖzÀAvÉ DVgÀÄvÀÛªÉ, EvÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉà AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-05-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÁægÉrØ vÀAzÉ ²ªÁgÉrØ zÀAqÁªÉÄ, ¸Á: gÁeÉÆüÁ EvÀ£À CwÛUÉ ®°ÃvÁ EªÀgÀÆ ºÉÆ®zÀ°è PÀ¸À DAiÀÄå®Ä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CwÛUÉ EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝjAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÀæUÉ zÁR°¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ GªÀÄUÁðPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹  eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 18-05-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ UÀļÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ¥ÀvÀUÉ ¨ÁæºÀät, ¸Á: ¸ÉqÉÆüÀ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ Q±À£ÀgÁªÀ UÀļÀUÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¸Á¬Ä£ÁxÀ vÀAzÉ «oÀ® ¹zÀÝUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÉqÉÆüÀ EvÀ£À n«J¸ï ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JA.E.¦ 9470 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É HjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ a£ÀPÉÃgÁ PÁæ¸ÀVA ªÀÄÄAZÉ JzÀÄj¤AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ n«J¸ï ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ºÁUÀÆ ¸Á¬Ä£ÁxÀ EªÀj§âUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV vÀVΣÀ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-05-2012 gÀAzÀÄ 0100-0300 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀzÉë UÀAqÀ gÁduÁÚ zÉÆqÀتÀĤ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n. UÉÆAqÀ, ¸Á: UÀqÀªÀAw UÁæªÀÄ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨É½î-§AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉUÀ¼ÀÄ, 2 ªÉƨÉÊ¯ï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¸ÉÃj MlÄÖ 44,700/- UÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.