May 25, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 25-05-2012


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 25-05-2012
§¸ÀªÀ PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2012 PÀ®A 457 380  L.¦.¹.  :-
¢£ÁAPÀ : 24/05/2012 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¹PÁj ªÀAiÀÄ; 60 ªÀµÀð eÁ: PÀ§â°UÀ G: ¤ªÀÈvÀÛ J.J¸ï.L ¸Á|| CA©UÁgÀ ZËqÀAiÀiÁå UÀ« ºÀwÛgÀ §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt EªÀgÀÄ  ºÁUÀÆ EªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÁªÀt ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JgÀqÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÀÝ JgÀqÀÄ C®ªÀiÁgÁUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉzÀÄ ) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 80,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ 2) §AUÁgÀzÀ £Á®ÄÌ vÉÆ¯É ZÀ¥Àà¯ï ºÁgï C.Q 80,000/- 3) §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ vÉÆ¯É UÀÄAr£À ¸ÀgÁ C:Q 20,000/-4) §AUÁgÀzÀ £Á®ÄÌ HAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ MAzÀÄ vÉÆ¯É C:Q 80,000/- 5) §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ vÉÆ¯É ¯ÁåQÃmï C;Q 20,000/- 6) 20  vÉÆ¯É ¨É½î MAzÀÄ eÉÆvÉ PÁ®Ä ZÉÊ£ï C:Q 4,000/- 7) MAzÀÄ ZÉÊ£Á ªÉÆèÉÊ¯ï ºÁåAqï ¸Àmï C:Q 1500/-»ÃUÉ MlÄÖ J¯Áè ¸ÉÃj 2,85,500/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2012 PÀ®A 283, 504, eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/05/2012 gÀAzÀÄ  2345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ C¹ÖPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð eÁw ¨s˸ÁgÀ bÀwæAiÀiÁ G: CVß ¦ü°AUï ¸ÉÖñÀ£ï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ ªÀiÁ°PÀ ¸Á|| ¨Á¯Áf ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §AQ£À°è D£ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÉñÀ £ÉüÀPÀÄqÀ EªÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. UÁæºÀPÀjUÉ J¯Áè d£ÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQPÉƼÀî®Ä §gÀÄwÛzÁÝgÉ £ÁªÀÅ J®èjUÉ ¥ÉmÉÆæïï PÉÆqÀ¨ÉÃPÁUÀÄwÛzÉ . CzÀjAzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ JgÀqÀÄ °Ãlgï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQ¹PÉƽîj CAvÁ ºÉý C£ÉÃPÀ d£ÀjUÉ ¥ÉmÉÆæïï PÉÆlÄÖ PÀ¼ÀÄ»¹zÁÝUÀ DgÉÆæ ¯ÉÆÃPÉñÀgÀrØ vÀAzÉ ©üêÀÄgÀrØ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA PÉJ-39/JZï-6936 ªÀÄÄqÀ© EªÀgÀÄ E¤ßvÀgÀÄ §AzÀÄ §AQ£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ d£ÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 §AzÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É D¥ÁAiÀÄPÁj jÃwAiÀÄ°è CqÀØUÀnÖ ¤°è¹ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É NqÁqÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ gÀ¸ÉÛ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉ vÀqÉAiÀÄ£ÀÄAlÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 33/2012 PÀ®A 379, 427 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 24/05/2012 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨ÁfgÁªÀ vÀAzÉ AiÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á|| ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-38/n 2232 £ÉzÀÝgÀ JQìqï PÀA¥À¤AiÀÄ ¨Áålj ªÀÄvÀÄÛ ¥Á£Á ¸ÉmïUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ PÀÆr CA.Q 7000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¨Á¸ï ¥ÀA¦£À £Àmï ¨ÉÆÃ®Ö ©aÑ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÉ PÀqÉ ºÁ¼ÀĪÀiÁrzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À CA.Q 13,000/- gÀÆ £ÀµÀÖ GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/2012 PÀ®A 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/05/2012 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀzÉë UÀAqÀ gÁeÉ¥Áà PÀgÀ£ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á|| §UÀzÀ¯ï UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ UÀAqÀ gÁd¥Áà vÀAzÉ zÉêÀ¥Áà  ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: §UÀzÀ® EªÀgÀÄ ¥ÁvÀgÀ¥À½î-§UÀzÀ¯ï gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀå dUÀ¢Ã±À gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀwÛgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀgÀ ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀiÁ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2012 PÀ®A 420, 465, 471, 468 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-05-2012 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ «ÃgÀuÁÚ @ FgÀuÁÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà, ªÀAiÀÄ: 72 ªÀµÀð, ªÀiÁf ¸ÉʤPÀgÀÄ, ¸Á|| ªÀÄ.£ÀA: 1-7-237 ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ¤ªÉñÀ£ÀzÀ PÁUÀzÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ZÉ£Àߧ¸À¥Áà ©qÀªÉ ¸Á|| ºÀ½îSÉÃqÀ (©) vÁ|| ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÁUÀÆ E£Àæß 6 d£À PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀPÀ° ¸Àȶֹ, ¤ªÉñÀ£ÀzÀ PÁUÀzÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß £ÀPÀ° ¸Àȶֹ, ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄPÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.