May 13, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13-05-2012
This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 13-05-2012

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/2012 PÀ®A 3, 4, 7, 8 ¦mÁ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 12/05/2012 gÀAzÀÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ GªÉÄñÀ ¯ÁqÀÓ£À°è ¯ÁqÀÓ£À ªÀiÁå£ÉAdgÀ ¨ÉÃgÉ UÁæªÀÄUÀ½AzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀjUÉ D±ÀæAiÀÄ ¤Ãr ¯Á¨sÀUÉƸÀÌgÀ ¸ÀƼÉUÁjUÉ PÉ®¸À £ÀqɸÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¸ÁzÀ UÉÆÃR¯É ¦L ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ªÀiÁ£Àå ¥ÉưøÀ G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è GªÉÄñÀ ¯ÁqÀÓzÀ°è ZÉPÀ ªÀiÁqÀ®Ä gÀƪÀÄ £ÀA 102 gÀ°è M§â ªÀÄ»¼ÉAiÀiÁzÀ DgÉÆæ 1) ®Qëöä UÀAqÀ £ÁªÀÄzÉêÀ ¢UÁgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: vÀ¼ÀªÁqÀ (PÉ) EPÉ ªÀÄvÀÄÛ M§â ªÀåQÛ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è£À ªÀåQÛ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¯ÁrÓ£À ªÀiÁå£ÉAdgÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÁ±ÉÃ¥Áà ¨sÀÄgÉ FvÀ£ÀÄ ¯ÁrÓUÉ PÀgɬĹ 1000=00 PÉÆqÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ ºÉý C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÉÆA¢UÉ ¸ÀƼÉUÁjPÉ ªÀiÁqÀ®Ä w½¹gÀÄvÁÛ£É DzÀÝjAzÀ ®Qëöäà EPÉAiÀÄÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÉÆA¢UÉ F PÉ®¸À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛ¼É, £ÀAvÀgÀ gÀƪÀÄ £ÀA 103 ZÉPÀ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä C°è PÀÆqÁ M§â ªÀåQÛAiÀiÁzÀ DgÉÆæ 2) ¢°Ã¥À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ PÉgÀÆgÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á:  ªÀÄgÀÆgÀ ºÁUÀÆ M§â ªÀÄ»¼É DgÉÆæ 3) ¸ÀgÉÆÃeÁ UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ PÉÆêÀÄn ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆêÀÄn, ¸Á: ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EzÀÄÝ, ¢°¥À FvÀ£ÀÄ 1000=00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ ºÉýzÀPÉÌ CªÀ£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ ¸ÀÆ¼É PÉ®¸À ªÀiÁrgÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ¸ÀgÉÆÃeÁ EPÉAiÀÄÄ vÀ½¹gÀÄvÁÛ¼É, £ÀAvÀgÀ C¯Éè PËAlgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ DgÉÆæ 4) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÁ±ÉÃ¥Áà ¨sÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: GªÉÄñÀ ¯ÁqÀÓ ªÀiÁå£ÉAdgï, ¸Á: D£ÀAzÀªÁr FvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, »ÃUÉ GªÉÄñÀ ¯ÁrÓ£À ªÀiÁå£ÉAdgÀ UÁæªÀÄUÀ½AzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀgɬĹ ¯Á¨sÀPÁÌV CªÀjUÉ ¸ÀƽUÁjPÉ ªÀiÁqÀ®Ä D±ÀæAiÀÄ ¤ÃrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2012 PÀ®A 3, 4, 7, 8 ¦mÁ DåPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 12/05/2012 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì CA©PÁ ¯ÁqÀÓ£À°è CzÀgÀ ªÀiÁå£ÉAdgÀ ¨ÉÃgÉ UÁæªÀÄUÀ½AzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀjUÉ D±ÀæAiÀÄ ¤Ãr ¯Á¨sÀUÉƸÀÌgÀ ¸ÀƼÉUÁjUÉ zÀAzsÉ £ÀqɸÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¸ÁzÀ UÉÆÃR¯É ¦L ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ  E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ªÀiÁ£Àå ¥ÉưøÀ G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è CA©PÁ ¯ÁqÀÓzÀ°è ZÉPÀ ªÀiÁqÀ®Ä C°è gÀƪÀÄ £ÀA 102 gÀ°è M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ DgÉÆæ 1) dUÀzÉë vÀAzÉ PÁªÀÄuÁÚ ªÀÄÆ¼É ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: J¸À. ¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: UÉÆÃgÀ aAZÉÆý ºÁUÀÆ M§â ªÀåQÛ DgÉÆæ 2) UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ  dUÀzÉë EªÀ½UÉ  vÀ£ÉÆßA¢UÉ ¸ÀƼÉUÁjPÉ ªÀiÁqÀ®Ä 1000=00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆnÖgÀĪÀzÁV ºÉýgÀÄvÁÛ¼É, ¸ÀƼÉUÁjPÉ ªÀiÁqÀ®Ä D±ÀæAiÀÄ ¤ÃrzÀ CA©PÁ ¯ÁqÀÓ£À ªÀiÁå£ÉAdgÀ DgÉÆæ 3) ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ   £ÁUÀ±ÉÃnÖ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: CA©PÁ ¯ÁqÀÓ ªÀiÁå£ÉAdgÀ, ¸Á: zÀvÀÛ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì  FvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¯ÁrÓ£À ªÀiÁå£ÉAdgÀ UÁæªÀÄUÀ½AzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀgɬĹ ¯Á¨sÀPÁÌV CªÀjUÉ  ¸ÀƽUÁjPÉ ªÀiÁqÀ®Ä D±ÀæAiÀÄ ¤ÃqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ DgÉÆæUÀ¼À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2012 PÀ®A 295 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/05/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2330 UÀAmÉUÉ zÁqÀV UÁæªÀÄzÀ°è UÁæA ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EzÀÝ qÁ: ©.Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄÆwðUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÉÃzÀgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ ªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 2) ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd ªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 3) ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÁªÀUÉ¥Áà zsÀÆ¼É eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ J®ègÀÄ ¸Á: zÁqÀV EªÀgÉ®ègÀÆ ©ÃAiÀÄgÀ ¨Ál°¤AzÀ qÁ|| ¨Á¨Á ¸ÁºÉç CA¨ÉÃqÀÌgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ JqÀUÉÊUÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, EzÀjAzÀ ¸Àé®à qÁåªÉÄÃd DzÀ ºÁUÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ, EzÀ£ÀÄß J¸ï.¹ NtÂAiÀÄ gÀt¢üÃgÀ ªÀiËgÉ, ±ÉÃPÀ¥Áà ²AzsÉ, £ÁUÉñÀ ²AzsÉ, ©üêÀıÀAPÀgÀ ¨sÀAUÁgÉ, ©üêÀÄ ªÉÄÃvÉæ, «Ä°AzÀ PÁA¨sÉî gÀªÀgÀÄ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ, EªÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮ªÀPÀıÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà PÁA¨Éî ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: zÁqÀV EvÀ£ÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 12/05/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀWÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: eÉÆÃUɪÁr EªÀgÀÄ amÁÖ (PÉ ) UÁæªÀÄzÀ¢AzÀ eÉÆÃUɪÁr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä C¦à DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/6544 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ £ÁªÀÄzÉêÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁªÀÄzÉêÀ£À ºÉAqÀw CA©PÁ gÀªÀgÀÄ eÉÆUɪÁr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÉÆøÀUÁ ªÀÄvÀÄÛ eÉÆÃUɪÁr gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ eÉÆUÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-39/n-2672, mÁæ° £ÀA 535 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÉAPÀl vÀAzÉ gÁdÄ ºÉƸÀ¼É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ¨sÉƸÀUÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É C¦à DmÉÆÃPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ°¤AzÀ ¥ÁzÀzÀ ªÀgÉUÉ M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ªÀiËA¸À ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ ºÉ§âgɼÀÄ, vÉÆÃgÀÄ ¨ÉÃgÀ½UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ, E£ÀÆß½zÀªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2012 PÀ®A 365 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/05/2012 gÀAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ PÁé°¸À ªÁºÀ£ÀzÀ°è §AzÀÄ f¯Áè dÆåªÉ®¸Àð ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ 1) QæõÀÚ @ AiÉÆÃUɱÀégÀ eÉÆö ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, UÉƯïØ ¹ävï G¸Áä£ÀUÀAd ©ÃzÀgÀ, 2) UÉÆgÀPÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥ÁàC ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, UÉƯïØ ¹ävï G¸Áä£ÀUÀAd ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß G¸Áä£ÀUÀAd ©ÃzÀgÀ¢AzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, FªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¥ÀvÉÛ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀAzÀQ±ÉÆÃgÀ ªÀªÀiÁð CzsÀåPÀëgÀÄ f¯Áè dÄåªÉ®¸ïð ¸ÀAWÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ EAVèµÀ£À°è PÉʬÄAzÀ §gÉzÀ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2012 PÀ®A 353, 332, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/05/2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà D®PÀÄAmÉ eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì FvÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¸À®Ä PÀvÀðªÀåPÉÌ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁr DzÉñÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫£ÉÆÃzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw PÁA§¼É ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, G: ¥ÉưøÀ PÁ£ÀìmÉç¯ï-1378 ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ EvÀ£ÀÄ ¹ºÉZÀ¹-850, ¹¦¹-924, 1585, 1579, 1559, 1529 gÀªÀgÉ®ègÀÄ Cfð «ZÁgÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¨sÁ°Ì ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV w¥ÀàuÁÚ  vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ®PÀëöät vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ªÀqÀØgÀ ¸Á: d£ÀªÁqÁ, 2) w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà D®PÀÄAmÉ, 3) ²æêÀÄw FgÀªÀiÁä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ D®PÀÄAmÉ E§âgÀÄ ¸Á: ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁr ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉUÉ PÀgÉAiÀÄÄzÀPÉÌ §gÀÄwÛj, ¤ªÀÄUÉ EAzÀÄ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ, CzÀgÀ°è ®PÀëöät FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÀÄÝ PÀ°è¤AzÀ §®UÉÊ GAUÀgÀÄ ¨ÉgÀ½£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ¹¦¹ 924 PÀıÁ® gÀªÀjUÉ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà D®PÀÄAmÉ FvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ »rAiÀÄ®Ä §A¢gÀÄwÛ JAzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ ±Àlð »rzÀÄ ºÀjzÀÄ ºÁQ GUÀÄj¤AzÀ PÀÄwÛUÉ ªÉÄÃ¯É PÉêÀj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ C¯Éè EzÀÝ FgÀªÀiÁä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ D®PÀÄAmÉ EªÀ¼ÀÄ ºÁmÁå ¨sÁqÀPÁªÀgÉ ¤ÃªÀÅ ¥ÉưøÀgÀÄ £ÀªÀÄä ¨sÁªÀ¤UÉ »rAiÀÄ®Ä §gÀÄwÛj JAzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ J¸É¢gÀÄvÁÛ¼É, DUÀ DgÉÆævÀgÀÄ Nr ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ ¨É£ÀßwÛ NqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ®PÀëöät FvÀ£ÀÄ PÁ®Ä eÁj ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É, DvÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.