May 14, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 14-05-2012


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 14-05-2012

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA 74/2012 PÀ®A 353 332 504 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 13/05/2012 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫£ÉÆÃzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw PÁA§¼É  ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð G : ¥ÉưøÀ PÁ£ÀìmÉç¯ï  1378 ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV w¥ÀàuÁÚ  vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ®PÀëöät vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ªÀqÀØgÀ ¸Á : d£ÀªÁqÁ 2) w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà D®PÀÄAmÉ 3) ²æêÀÄw FgÀªÀiÁä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ D®PÀÄAmÉ E§âgÀÄ ¸Á : ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ  CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ §®UÉÊ GAUÀgÀÄ ¨ÉgÀ½£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 120/2012 PÀ®A 354, 504, 307 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ : 13/05/2012 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪À¤ÃvÁ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁ:        J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ ¸Á; JPÀA¨Á ¸ÀzÀå vÀÄUÁAªÀ (ºÉZï) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¤Ãj£À PÉÆqÀ vÉUÉzÀÄPÉƪÀÄqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆæ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ zsÉÆÃAr¨Á ªÉÄüÉî ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð ¸Á: vÀÄUÁAªÀ (ºÉZï) EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß »A¨Á°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ MwÛ »rzÀÄ §mÉÖ dUÀÄÎwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ aÃgÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÉļÉî EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß eÉé£À°èzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀzÀ OµÀzsÀ ¨Ál® qÉ©â vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ºÁQzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæeÉÕvÀ¦à ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£Àäß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 13/05/2012 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CdAiÀÄ vÀAzÉ «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî, ªÀAiÀÄ : 23 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, «zÁåyð ¸Á: PÁf PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ PÁgÀ £ÀA. J¦09©PÀÆå7007 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ «gÉñÀ @ «gÉÃAzÀæ vÀAzÉ QgÀt ZÀAzÁ, 20 ªÀµÀð, ©.E «zÁåyð ¸Á: PÁf PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ. PÁgÀ £ÀA. J¦09©PÀÆå7007 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ EªÀ£ÀÄ UÀÄgÀÄzÁégÁ UÉÃl PÀqɬÄAzÀ - aPÀ¥ÉÃl PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöå¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ E½eÁj£À°è ªÉÃUÀzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ §¢UÉ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ C®à ¸Àé®à UÁAiÀÄUÀ¼ÁV DgÉÆævÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, ªÀÄÄRPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ, JzÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ PÀqÉUÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁV ¥ÀæeÉÕ vÀ¦à ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§ªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/5/2012 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ §®ªÀAvÀ vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd »gÀUÉ¥Áà£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð ¸Á:ºÀÄ®UÀÄwÛ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÀAmÉ£ÀgÀ ¯Áj £ÀA  J¦-29-nJ-6541 £ÉzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ®¬Ä¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀAmÉÆæî ªÀiÁqÀzÉ §®UÀqÉAiÀÄ rªÉÊzÀgÀ ºÀwÛgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥À°ÖªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà gÁAiÀĪÁqÉ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:«oÀÖ®ªÀÄA¢gÀUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 109/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹. eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 12/05/2012 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r EPÁâ® vÀAzÉ JªÀiï.r ¥ÁµÁ«ÄAiÀÄå, ªÀaiÀÄ : 22 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ªÉÃlgÀ PÉ®¸À ¸Á: C§ÄÝ® ¥sÉÊd¥ÀÄgÁ ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ d»gÁ¨ÁzÀ - ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À°è ªÀiÁAUÀgÀªÁr UÀÄr¸À®ÄUÀ¼À ªÀÄ£É JzÀÄjUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÁÝUÀ ¥Éưøï ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöå¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉUÉ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀjAzÀ  vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢UÉ, JqÀ ¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ, JqÀ PÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2012 PÀ®A 341, 324, 504, 354 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 13/05/2012 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÁ¸ÀÌgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁvxÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 50 eÁw: ªÀÄgÁoÀ GzÉÆÝÃUÀ: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀqÀØUÁð EªÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀÀ DgÉÆæ 1)¥Àæ¨ÁPÀgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ:55 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀqÀØUÁð. 2) §¼ÀªÀAvÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ:28 ªÀµÀð. GzÉÆåÃUÀ: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀqÀØUÁð EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÁ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ PÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 13-05-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩üªÀĪÁé UÀAqÀ gÀWÀ£ÁxÀ PÀÄgÀħSÉý  ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁw: J¸ïn UÉÆÃAqÀ G: ªÀÄ£PÉÉ®¸À ¸Á: CwªÁ¼À UÁæªÀÄ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀ£À ªÉÆêÀÄäUÀ ²æÃPÁAvÀ EvÀ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DqÀÄwgÀĪÁUÀ DtzÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA§gÀ PÉJ-39 9912 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ²æÃPÁAvÀ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÉÊ §ÄdPÉÌ. §®UÁ°£À gÉÆÃArUÀÆ vÉÆÃgÀazÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀPÁ°£À ªÉÆüÀPÁ°£À PÉüÀUÉ ¯Áj mÉÊgÀ vÀUÀ° UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ²æÃPÁAvÀ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ¸ÁzÁ gÀPÀÛzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÁ°£À vÉÆÃqÉUÉ ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.