May 5, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 05-05-2012


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 05-05-2012

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 22/2012 PÀ®A 341, 324, 504, 323, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03/05/2012 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÀqÀØgÀ ¸Á: aAvÁQ EªÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EªÀ£À ºÉAqÀw PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà E£ÀÄß 6 d£ÀgÀ J®ègÀÆ ¸Á: aAvÁQ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwUÉ DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ  ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2012 PÀ®A 279,.304(J)L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.«í JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ; 04/05/2012 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ bÉÆÃn ©Ã UÀAqÀ ºÀªÀÄeÁ«ÄAiÀiÁå ªÀiËd£À ¸Á: ¤lÆÖgÀ (©) EªÀgÀ UÀAqÀ ºÀªÀÄeÁ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ gÀĸÀÛªÀÄC° ªÀiËd£À, 52 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, MPÀÌ®vÀ£À, ¸Á: ¤lÆÖgÀ(©) vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀ£ÀÄ ¨sÁ°Ì-©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÁ®»¥ÀàUÁ𠲪ÁgÀzÀ°è »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. J¦-13/5937 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸Àì £ÀA. PÉ.J.38/J¥sï-522 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ C¤Ã®£ÀÄ §¸Àì£ÀÄß vÀ£Àß »rvÀzÀ°è ElÄÖPÉƼÀîzÉ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 24/2012 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04/05/2012 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ  ªÀÄÈvÀ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ CdÄð£ï ¸Á|| ¨ÁZÉ¥À½î EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA. JªÀiï.JZï03/7235  £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ zsÀÆ¥ÀvÀªÀÄUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ¯ÁjAiÀÄ ºÉë ¥sÁèöå±À ¯ÉÊl¤AzÀ PÁj£À »rvÀ vÀ¦à ¥À°ÖAiÀiÁV  ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°è aQvÉìÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 07/04/2012 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ ¥ÀAeÁUÀÄmÁÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 306/2012 PÀ®A 174 ¹Dg惡 £ÉÃzÀÄÝ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁV CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ §A¢zÀÄÝ ¹éPÀj¹PÉÆArzÀÄÝ ¥Àj²Ã°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 06/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 04-05-2012 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ PÁgÀ¨Áj EªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ «±Àé£ÁxÀ UÀÄgÀ¥Áà PÁgÀ¨Áj ªÀAiÀÄ 68 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ¸Á: AiÀÄgÀ£Àß½î EªÀgÀÄ SÁ¸ÀV ¸Á® ªÀiÁrPÉÆArzÀjAzÀ ¸Á®ªÀ£ÀÄß wÃj¸ÉÆÃt JAzÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨É«£À VqÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2012 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-

¢£ÁAPÀ : 04-05-2012 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd £ÀÄZÁÑ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ°vÀ£À ¸Á: ¯ÉÃPÀÑgÀ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¥ÀæªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd £ÀÄZÁÑ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ «zÁåyð ¸Á: ¯ÉÃPÀÑgÀ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì ¥ÀlÖtzÀ §eÁgÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2012 PÀ®A 279, 338, L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«.CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 02/05/2012 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ªÀÄĸÁÛ¥sï ZÁªÀÅ¸ï ªÀAiÀÄ : 45 ªÀµÀð ¸Á|| JqÀ£ï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ £ÀAiÀiÁPÀªÀiÁ£À PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ EvÀgÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÁ°£À ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ J®§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2012 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04-05-2012 gÀAzÀÄ 2400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ §rUÉÃgÀ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀÄ G;¥É£Àlgï PÉ®¸À ¸Á: «ÄeÁð¥ÉÆgÀ (PÉ) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÉÆUÀ®¥Áà @ eÉqÀ¸À£ï eÁw J¸ï.¹.ºÉÆ°AiÀÄ ¸Á: £ÉªÀÄvÁ¨ÁzÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ JqÀ Q«UÉ ªÀÄvÀÄÛ §® PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ ¨Á¬ÄUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.