July 31, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 31/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 31/07/2010

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 13/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-7-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ¹zÀÝUÉÆAqÀ ±ÉÆïÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: OgÁzÀ (©), ¸ÀzÀå ±Á¹Ûç £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw C¤ÃvÁ UÀAqÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: OgÁzÀ (©) EªÀjUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ JzÉ £ÉÆêÀÅ CUÀÄwÛzÉ ZÀ½ dégÀ §gÀÄwÛªÉ JAzÀÄ ºÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà G½zÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉ®¸ÀPÉÌ JAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¸Á®zÀ ¨ÁzÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥sÁå¤UÉ ¥Á°¸ÀÖgÀ §mÉÖ¬ÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2010 PÀ®A 279, 304[J] L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 30/08/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1115 UÀAmÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: rVÎ EªÀgÀ aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §¢¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà¤UÉ rQÌ ªÀiÁr PÁgÀÄ ¤°è¸ÀzÉà ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, JqÀPÀ¥Á¼ÀzÀ°è, UÀmÁ¬Ä ªÉÄïÉ, ¨Á¬ÄUÉ, ªÀÄÆVUÉ, §®¨sÀPÁ½AiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, §®UÁ®Ä ªÉÆîPÁ®Ä PɼÀUÉ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 191/2010 PÀ®A 317 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-7-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ºÉjUÉ CzÀ MAzÀÄ ¢ªÀ¸ÀzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ UÁqÀð£À PÀ¼ÀUÀqÉ CgÀtåzÀ°è ©¸Ár ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ «ªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ ªÀUÉÎ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ UÁqÀð£À ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2010 PÀ®A 295 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29,30/07/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÁzÉÃ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§-WÁl¨ÉÆÃgÀ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ §ÄzÀÝ, §¸ÀªÀ, CA¨ÉÃqÀÌgï gÀªÀgÀ ¨sÁªÀ avÀæ«gÀĪÀ PÀ©âtzÀ ¨ÉÆÃqÀð ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ªÀiÁºÁvÀägÀ ¨sÁªÀ avÀæPÉÌ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ PÉñÀj §tÚ ZÉ°è CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: PÁzÉÃ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ ©üêÀĹAUÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁw ®A¨Át GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: qsÁPÀÄ vÁAqÁ dA§V EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£À vÀAzÉ, CtÚ ªÀÄvÀÄÛ CwÛUÉ vÀªÀÄä eÉƼÀzÀ°è ºÉÆ®zÀ°è ¸ÉÃzÉ PÀ¼ÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ºÉêÀįÁ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ ¸Á: gÁªÀĪÀvÀÛ vÁAqÁ (J¦) EªÀgÉ®ègÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉøÀgÀÄ ¨ÉüÉAiÀÄ ºÉÆîzÀ°è §AzÀÄ ¨ÉÃ¼É w£ÀÄßwÛgÀĪÁUÀ zÀ£ÀUÀ½UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆmÉÖUÉAiÀÄ°è PÀnÖ ºÁQ¹gÀÄvÁÛgÉ. CªÁUÀ zÀ£ÀUÀ¼À ªÀiÁ°PÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ JPÉ ¤ªÀÄä PÉÆmÉÖUÉAiÀÄ°è ºÁQ¢Ýj CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀjUÉ ¤ªÀÄä zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¨ÉÃ¼É w£ÀÄßwÛzÀݪÀÅ DzÀÝjAzÀ zÀ£ÀUÀ½UÉ £ÀªÀÄä PÉÆmÉÖUÉAiÀÄ°è ºÁQzÉÝªÉ CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¨É¤ß£À°è ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ, JqÀUÀqÉ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ §rUɬÄAzÀ §®UÀqÉ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 151/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31/07/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ PÁ±À¥Éà ¨sÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: D£ÀAzÀªÁr zÁzÁæ ¸ÀĨsÁµÀ ZËPï ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£À CAUÀrAiÀÄ ±ÀlgÀzÀ JgÀqÀÄ QðUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ 1) £ÀUÀzÀÄ a®ègÉ »ÃUÉ 2000/- gÀÆ, 2) UÀÆ®Ø ¥sÁèöåUï ¥ÀÄr 2 C.Q 3200/- gÀÆ, 3) ©æ¸ÁÖ¯ï ¹UÀgÉmï ¥ÀÄr 3 CQ. 3200/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 8500=00 UÀ¼ÀzÀÄÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

July 30, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 30/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 30/07/2010
UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 12/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28-7-2010 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ CªÀÄgÀ vÀAzÉ PÀıÁ®gÁªÀ vÉÆgÀt ªÀAiÀÄ: 14ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G; «zsÁåyð ¸Á;amÁÖ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è n.«.AiÀÄ°è QæPÉmï Dl £ÉÆÃqÀÄvÁÛ PÀĽwzÁÝUÀ CªÀ£À vÁ¬Ä NzÀÄ JAzÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ ¨ÉÊAiÀiÁÝUÀ ¸ÀzÀj CªÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ ¹nÖ£À CªÉñÀzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ vÀgÀPÁjUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzÀ PÀÄr¢gÀÄvÁÛ£É. aQvÀì PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀ£À°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ DzÀgÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀıÁ®gÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Áà vÉÆgÀt ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÉÆmÁgÀ ªÉÄÃPÁ¤PÀ ¸Á:UÉÆgÀ£À½î UÁæªÀÄ ¸ÀzÀå amÁÖ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 24/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29-07-2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ eÉÃmÉ¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà §ÄUÀmÉãÀªÀgï ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgï G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á AiÀÄPÁ¥ÀÄvÀgÀ EªÀgÀÄ ¸Á®zÀ ¨sÁzÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ gÉêÀtAiÀiÁå ¸Áé«Ä gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ eÉmÉÃ¥Áà §ÄUÀmÉ£ÀªÀgï ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgï G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á AiÀÄPÁvÀ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 15/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/07/2010 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ gÀªÉÄñÀ£À vÀAzÉ JªÀÄ.PÉ ²ªÀzÁ¸À£À ªÀAiÀÄ: 51 eÁ: C¢ zÁæ«ÄqÀ G: PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæªÁ¸À C©üªÀÈ¢AiÀÄ°è ªÀiÁå£ÉÃdgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄAiÀÄÆgÁ ºÉÆÃl® gÉÆÃA £ÀA 210 gÀ°è ºÀÈzÀAiÀÄWÁvÀÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÁgÁ£ÁxÀ ±ÉnÖ vÀAzÉ © dUÀ£ÁxÀ ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ : 51 ¸Á: ªÀÄAiÀÄÆgÁ ¨ÁjÃzÀ ±Á» ºÉÆÃl® ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2010 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 347 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/07/10 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪À¸ÀAvÀ vÀAzÉ PÁ¯ÉÆèèÁ eÁzsÀªÀ ¸Á: amÁæ(PÉ) EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ PÉýzÀgÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2010 PÀ®A 295 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/07/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚAiÀiÁå vÀAzÉ ¥ÀAZÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á ºÁ®ºÀ½î [PÉ] EªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è §¸ÀªÀtÚ£À ªÀÄÆwðUÉ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà M§âjVAvÀ ºÉaÑ£À QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ §¸ÀªÀtÚ£À ªÀÄÆwðUÉ ¨sÀUÀߪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ zÀȵÀÌøvÀå J¸ÀVgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåQÛAiÀiÁVgÀ° ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ §A¢ü¹ PÁ£ÀƤ£À ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀªÀÄä°è «£ÀAw¸ÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2010 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29-07-2010 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¯Á®¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ¸Á: ¯ÁzsÁ EªÀgÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 2 E§âgÀÄ ¸Á: ¯ÁzsÁ EªÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À PÉüÀUÉ, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉ, ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É G½zÀªÀgÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 95/2010 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/07/2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ §AqÁgÉÀ ªÀAiÀÄ: 25ªÀµÀð eÁ : PÉÆý, ¸Á ºÀ½î EªÀgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ WÀl£ÉAiÀÄ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ DgÉÆævÀ ªÉʪÀÄ£À¹¤AzÀ DgÉÆæ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ªÉAPÀl PÁå¸É ºÁUÀÆ E£ÀÄß ªÀÄƪÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á ºÀ½î EªÀgÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ, CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ, §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÄʯÉÃ¯É PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2010 PÀ®A 498 [J], 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/07/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAd£Á UÀAqÀ ¹zÀÝuÁÚ ©gÁzÁgÀ ¸Á ±ÀAPÀgÀ ªÁr vÁ avÁÛ¥ÀÆgÀ f UÀÄ®§UÁð ¸ÀzÀå ¨Á宺À½î EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ 1] ¹zÀÝtÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ©ÃgÁzÁgÀ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á ±ÀAPÀgÀ ªÁr avÁÛ¥ÀÆgÀ f UÀÄ®§UÁð ¸ÀzÀå ¹zÉÝñÀégÀ £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄvÀ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2010 PÀ®A 279, 427, 295 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 30-07-2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æøÉÆÃ¥À£À vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà aAvÁQPÀgï ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ G: ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ ¸Á: aAvÁQ vÁ: OgÁzÀ EªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ¯Áj §AzÀÄ wgÀÄV¸ÀĪÁUÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËQUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ZËPÀ £ÀµÀÖ UÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28/7/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 0200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉãÀAiÀÄå vÀAzÉ ZÀÄ£ÀߥÀAiÀÄå ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: ¯Áj QèãÀgï ¸Á: PÁUÀÄ¥À°è £É®ÆègÀ ªÀÄAqÀ® f: £ÉîÆègÀ (J¦) EªÀgÀÄ ¯ÁvÀÆgÀPÉÌ gÁ.ºÉ 9 gÀ ªÉÄïÉÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨ÁA¨É PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ ¸ÀºÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É JgÀqÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀgÀÄ JzÀÄgÀÄ §zÀÄgÁV M§âjUÉƧâgÀÆ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ JzÀÄj£À ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ZÁ®PÀ¤UÉ JqÀQ«UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ QèãÀgÀ eÁ»AVgÀ EªÀ¤UÉ §®UÀqÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉÉ ºÁUÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.July 29, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 29/07/2010

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 14/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C«ÄãÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄ»vÁ§¸Á§ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, ¸Á: SÉÃqï EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ±À©âÃgï ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è JqÉ ºÉÆqÉzÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÉĬĹPÉÆAqÀÄ gÁwæ 23:30 UÀAmÉUÉ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¥ÀÈPÀÈw «PÉÆ¥À¢AzÀ ªÀļÉUÁ½¬ÄAzÀ vÀÄA¨Á ºÀ¼ÉAiÀÄzÁzÀ PÀgÉAmï ªÉÊgÀ PÀrzÀÄ ©zÀÄÝ PÀgÉAmï ºÀwÛzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 140/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CgÀ«AzÀ vÀAzÉ ªÉÊd£ÁxÀ WÀAmÉ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï¹ zÀ°ÃvÀ, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À PÁPÀ£ÁzÀ £Áå£À¥Áà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà WÀAmÉ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ £ÀA JAJZÀ-24/J¯ï-8956 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ¹ÃvÁgÁªÀÄ gÀd¥ÀÆvÀ ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ Hl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ J¯ï.L.¹ PÀbÉÃjAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ ©æÃd ºÀwÛÃgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß mÁmÁ ¸ÀĪÉƪÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥sÀÄ°UÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁr NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ¥À°Ö¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁPÀ¤UÉ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁV WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 224/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/07/2010 gÀAzÀÄ PÉ.E.© 220 PÉ.«. ¯ÉÊ£ï mÁªÀgïì£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ PÀÆ°PÁgÀgÀÄ d®¸ÀAV UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁr aãÀPÉÃgÁ gÉÆÃr¤AzÀ DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉJ-39/n-1641 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É mÁæöåPÀÖgï mÁæöå° ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ mÁæöå°AiÀÄ°è PÀĽvÀ 13 d£À PÀÆ°PÁgÀgÀÄ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ JªÀiï.¨Áå£Àfð vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚAiÀiÁå ªÀÄÄ£ÀzÀgÀ ZË¢æPÀªÀÄ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, G: PÉ.E.© 220 PÉ.«. mÁªÀgïì ¸ÀÄ¥ÀgïªÉÊdgï, ¸Á: PÉÆvÁÛPÉÆmÁ ªÀÄAqÀ¯ï £ÁUÀ®G¯Áè¥ÁqÀÄ, f¯Éè: ¥ÀæPÁ±ÀªÀÄ [J¦] EvÀ£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠯Áj £ÀA PÉJ-39/5270 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ «oÀ®, ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÉÃl eÁªÀ¼ÀÄ (JA.J¸ï.) EvÀ£ÀÄ gÁ.ºÉ-9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÉÆUÀzÁ¼À ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ ©.J¸ï.J¸ï.PÉ ¥sÁåQÖçAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-11/3998 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ C¥Áà vÀAzÉ ®PÀëöät eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: GqÉÆÃd, vÁ: PÀZÀªÀÄ, f: ¸ÀvÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¯ÁjUÉ MªÀgÀmÉÃPï ªÀiÁr JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯Áj ¸ÉÊrUÉ MªÉÄäÃ¯É ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ®Ä vÉÆqÀAiÀÄÄ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ JqÀUÁ®Ä ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ Qè£Àgï¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É UÀmÁ¬ÄUÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 159/2010 PÀ®A 381 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-07-2010 gÀAzÀÄ PÁgÀAeÁ ¥ÉÃ¥Àgï «Äïï£À°è ¢£ÀUÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EvÀ£ÀÄ ¥sÁåQÖçà ¸ÉÆÖÃgï¢AzÀ £Á®ÄÌ ¨ÉÃjAUï C.Q 480/- gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀgÉrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÁgÉrØ ªÀiÁå£ÉÃdgï PÁgÀAeÁ ¥ÉÃ¥Àgï «ÄÃ¯ï ¹AzÀ§AzÀV EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.July 28, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 28/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w: 28/07/2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 139/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ : 27/07/210 gÀAzÀÄ 0045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸Á¬Ä§uÁÚ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ªÉÄʯÁgÉ ªÀAiÀÄ: 24, eÁ:PÀÄgÀħ G:CmÉÆ ZÁ®PÀ, ¸Á; £ÀªÀ®ZÀAzÀ ªÁr ¸ÀzÀå wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ DgÉÆæ ¸ÀIJîPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ eÁzÀªÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁ :¸ÀªÀÄUÁgÀ G: CmÉÆ £ÀA PÉJ-39/5336 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É DmÉƪÀ£ÀÄß ¥À°ÖªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 121/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ 187 LJªÀiï«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 27/06/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ zɪÉÃAzÀæ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ¸Á ºÀ®§UÁð EªÀgÀÄ UÁA¢ü UÀAd ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J 39-eÉ-721 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JgÀqÀÄ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀPÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

July 27, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 27/07/2010

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 14/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-07-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ UÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁAvÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: PÀªÀÄ®¥ÀÆgÀ EPÉUÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ aQìvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ G¸ÀªÀiÁä¤AiÀÄ D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°èAzÀ ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 25-07-2010 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£À vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà gÁeÉÆüÀzÀªÀgÀÄ ªÀAiÀÄ 55 ¸Á: PÀªÀÄ®¥ÀÆgÀ, EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2010 PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ªÀÄZÉÒAzÀæ ¯ÁqÀªÀAvÉ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÀªÀÄUÁgÀ, ¸Á: zÉêÀtÂ, vÁ: zÉêÀtÂ, f¯Áè: ¯ÁvÀÆgÀ(JAºÉZï) EPÉAiÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ eÁÕ£ÉñÀéj @ ¸ÉßúÁ vÀAzÉ ªÀÄZÉÒAzÀæ ªÀAiÀÄ: 1 ªÀµÀð 3 wAUÀ¼ÀÄ EªÀ½UÉ G°Ö, ¸ÀAqÁ¸ÀÄ DVzÀÝjAzÀ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹ £ÀAvÀgÀ gÁwæ 1149 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ºÉÆÃgÀUÉ vÀAzÁUÀ eÁÕ£ÉñÀéj @ ¸ÉßúÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2010 PÀ®A 341, 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ ªÀĵÁÚf ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: ºÀlPÀgÀ ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ, EvÀ£ÀÄ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ C¤Ã® vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw zÉÆüÀUÀAqÉ ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ £À£Àß gÀhÄÆ¥Àr ªÀÄ£É EzÉ £À£ÀUÉ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ªÀÄ£É ¹UÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ºÉýzÀgÉ ¸ÀºÀ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£É ¸ÀPÁðj C¢üPÁjUÀ½UÉ vÉÆÃj¹gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ fÃAeÁ ªÀÄĶÖà ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ £É®PÉÌ PÉqÀ« §rUɬÄAzÀ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 223/2010 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà GvÁÛ¼É ªÀAiÀÄ: 51 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: aãÀPÉÃgÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À ºÉAqÀw zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄÊAiÀÄĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/eÉ-8750 6/ J¹-1184 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MAzÀÄ (DPÀ¼ÀÄ) zÀ£ÀPÉÌ rQ̪ÀiÁr ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÉqÀ«PÉÆAqÀÄ ©zÀÄÝ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ DPÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 150/2010 PÀ®A 408 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/07/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «£ÉÆÃzsÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¸Á: ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, 2) ªÀÄ£ÀªÉÆúÀ£À vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ¸ÀÄtÚUÁgÀ ¸Á: ZÀAzÁ¥ÀÆgÀ vÁ: aAZÉÆý f¯Áè UÀÄ®§UÁð (¨sÁ°Ì ¨ÁæAZÀ ªÀiÁå¤AdgÀ) EªÀj§âgÀÄ ¸ÀAWÀUÀ½UÉ £ÀPÀ° PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ vÀAiÀiÁj¹ £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁr ªÀÄ»¼Á ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ ¯ÉÆãÀ ¸Á® ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁrzÉÝªÉ CAvÁ ¸ÀļÀÄî zÁR¯Áw¼UÀ¼ÀÄ vÀAiÀiÁj¹ 3 ®PÀë 18 ¸ÀzÁ«gÀ gÀÆ. ¥ÀAUÀ£ÁªÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ JA. gÀªÉÄñÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà ¸Á: ©ÃzÀgÀ J¸À.PÉ.J¸À. ªÉÄÊPÉÆæà ¥sÉÊ£Á£Àì PÀA¥À¤ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2010 PÀ®A 341, 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/06/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ¨sÁUÀåªÀw UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À E£ÀÆß 3 d£À ¸Á: qÉÆAUÀgÀV EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ dAiÀIJæà UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ªÀiÁåPÉæ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: qÉÆAUÀgÀV EPÉUÉ £À¼ÀzÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄªÀ ¸ÀA§AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 120/2010 PÀ®A 341, 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/06/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ dAiÀIJæà UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ªÀiÁåPÉæ E£ÀÆß M§â¼ÀÄ ¸Á: qÉÆAUÀgÀV EPÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¨sÁUÀåªÀw UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: qÉÆAUÀgÀV, EªÀjUÉ £À¼ÀzÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄªÀ ¸ÀA¨sÀAzsÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 188/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-06-2010 ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ CªÀgÀtzÀ°è ¤°è¹zÀ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ¥Áà PÀgÀPÀ£À½îà ªÀAiÀÄ: 47, ¸Á: ªÀrØ ¸ÀzsÀå ªÀÄ£É £ÀA 6-8-36 gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Àà¯ÉèÃAqÀ £ÀA PÉJ-38/E-7770 ZÉ¹ì £ÀA§gÀ : 96E19F06072, EAf£À £ÀA§gÀ 96E17E06162C.Q 20,000/- £ÉÃzÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2010 PÀ®A 20(©) J£ï.r.¦.J¸ï DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26-7-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄð¨sÁ£À ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁAUÀgÀªÁr ¸Á: ¢£ÀzÀAiÀiÁ¯ï £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ UÉÃl PÀqɬÄAzÀ UÀÄA¥Á PÀqÉUÉ §gÀĪÀ jAUï gÉÆÃr¤AzÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV UÁAeÁ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ªÀiÁ»w ¹éPÀj¹PÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀĪÀAvÀ C. zÀįÁj ¦J¸ïL (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ UÀÄA¥Á ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ jAUï gÉÆÃrUÉ PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ zÀ°vÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ ¸Áä±Á£À WÁl ºÀwÛgÀ DgÉÆæ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ £ÀqÉÀ¹ DgÉÆævÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 20 PÉ.f UÁAeÁ C.Q. 20,000=00 gÀÆ ¨É¯É G¼ÀîzÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2010 PÀ®A 302 L¦¹ :-
¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ vÉÃdªÀiÁä@¸ÉéÃvÁ EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd §ÄPÁÌ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: AiÀÄgÀ§UÁ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt FvÀ£À eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ 1 ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ¢AzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÉÃdªÀiÁä@¸ÉéÃvÁ EªÀ½UÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀ §UÉÎ ºÉý ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ QgÀPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 26/07/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆæAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ½UÉ PÀ©âtzÀ ¸À½PɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀÄwÛUÉUÉ §mÉÖ¬ÄAzÀ ©VzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà J«Ää ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ZÀ£ÀÆßgÀ, vÁ: aAZÉÆý EvÀ£À ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 136/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/07/210 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥Ánï ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 1-1-60 ¸ÀgÉÆÃd¤ zÉë gÉÆÃqÀ ¸ÀzÁ²ªÀ¥ÉÃl, f: ªÉÄÃzÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄgÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ N«Ä¤ PÁgÀ £ÀA J¦-23/¦-0212 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀzÁ²ªÀ ¥ÉÃl¢AzÀ vÀļÀeÁ¥ÀÄgÀPÉÌ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA J¦-12/«-0802 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¥ÀÄeÁj ¸Á:£ÁUÁ EzÀ¯Á¬Ä, vÁ: aAZÉÆý EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À M«Ä¤ PÁjUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

July 26, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 26/07/2010

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 07/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/07/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæªÉÆÃzÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà aî±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: RlPÀ aAZÉÆý EvÀ£À vÁ¬Ä ªÀÄÈvÀ UÀÄgÀªÀiÁä UÀAqÀ ±ÁAvÀ¥Áà aî±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, G: CAUÀ£ÀªÁr ²PÀëQ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀvÀÛ°zÀÝ PÁgÀt aªÀÄt ¢Ã¥À ºÀZÀÑ®Ä ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀªÁV ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ vÀAzÀÄ aQvÉì ªÀiÁr¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 24/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-07-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J.¦-25/J¥sï-8007 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ «PÁ¸À vÀAzÉ ¨Á¯Áf ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉÆüÉUÁAªÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄqÀ© PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MAzÀÄ PÀ°èUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ DgÉÆæ ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀ vÀAzÉ «oÀ® dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: aPÀÌ£ÁUÁAªÀ ªÁr, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 148/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄ¢üÃgÀ vÀAzÉ ²æPÁAvÀ a¢æ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, ¸Á: qÉÆãÀUÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå RAqÉæ UÀ°è ¨sÁ°Ì, vÁ: ¨sÁ°Ì, f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ £ÀA. ¹.r-100 PÉ.J-39/2473 C.Q. 15000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß RAqÉæ NtÂAiÀÄ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2010 PÀ®A 354, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/07/10 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ZÀAzÀæ¥Á® vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀgÁªÀ ¹AzÉ ¸Á: rVÎ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®vÁ@ZÀAzÀæPÀ¯Á vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀiÁxÀðAqÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁ: J¸ï.¹ [ºÉÆ°AiÀiÁ], ¸Á: rVÎ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß eÉÆÃvÉAiÀÄ° §gÀ°®è CAzÀgÉ ¤£ÀUÉ E¯Éè ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ¥ÁætzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2010 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁw: ºÀlPÀgÀ ¸Á: PÀgÀAf (PÉ), vÁ: OgÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß JªÉÄä ªÉÄìĹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV JªÉÄäAiÀÄÄ DgÉÆæ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ alVgÉ ¸Á: PÀgÀAf(PÉ) EvÀ£À ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV ¨É¼É ªÉÄÃAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉƦAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JªÉÄäUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JªÉÄäUÉ KPÉ? ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ JAzÀÄ DgÉÆæUÉ PÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄgÁp ¨sÁµÉAiÀÄ°è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è M¢ÝgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¤£Àß JªÉÄä ©lÖgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
July 25, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 25/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 25/07/2010
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 219/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 24/07/2010 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ªÀ»zÀ¸Á§ ªÀÄAeÁ ªÀAiÀÄ: 45ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ºÉÆÃl¯ï PÉ®¸À ¸Á ºÀÄqÀV EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ vÀªÀÄä E§âgÀÄ PÀ¥ÀàgÀUÁªÀ PÀqɬÄzÀÝ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁ ºÉ £ÀA-9 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀÄqÀV ©æqÀÓ wgÀÄ«£À ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ DgÉÆæ ¸ÀAfêÀ vÀAzÉ D±ÁAiÀiÁå PÀgÀt PÁé°Ã¸À £ÀA-J¦ 21/¦ 3016 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á UËvÀA £ÀUÀgÀ ¹QAzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ JqÀUÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §® ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2010 PÀ®A 498(J) 323, 504, 506, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 24/07/2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀÄPÀAiÀiÁå UÀAqÀ JA.r. ±ÀjÃ¥sÀ ªÀ°è ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ DgÉÆæ 1) JA.r. ±ÀjÃ¥sï vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ UÀªÀŸÉÆâÝãÀ ªÀ°è G/ ªÉÄPÁ¤PÀ ¸Á; ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è JgÀqÀĪÀgÉ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆæ UÀAqÀ ºÁUÀÆ DgÉÆæ CvÉÛ 2) ±ÀºÀ£Ád UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ UÀªÀŸÉÆÃ¢Ý£ï ªÀ°è ¸Á ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£É §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ºÉaÑUÉ vÀA¢¯Áè ¤£ÀUÉ CrUÉ ZÉ£ÁßV §gÀĪÀÅ¢¯Áè £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ºÁUÀÆ UÀAqÀ ºÉÆÃqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ eÉÆÃvÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢¢Ý CAvÁ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 135/2010 PÀ®A 279, 337,338 L¦¹, eÉÆvÉ 184 L.JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/07/210 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥sÀjÃzÀ vÀAzÉ RÄvÀĨÉÆâݣÀ ¸Á: gÁªÀÄ°AUÀ ªÀÄÄzÀUÀqÀ (JA.J¸ï.) EªÀgÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ gÁªÀįÁ® vÀAzÉ ªÀÄÄ£Á߯Á® ¸Á: »ªÀiÁAiÀÄvÀ £ÀUÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÁgÀ J¦-09. ©E-4858 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §AUÁè PÀqɬÄAzÀ GªÀÄUÁð PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-24, J¥sï-9507 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆævÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ G½zÀªÀjUÉ ¸ÀzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 147/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 23-24/07/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀAUÀªÉÄñÀ mÁQÃd JzÀÄgÀUÀqÉ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÉ¥Áà ¥ÁªÀgÀ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð G: ªÁå¥ÁgÀ eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á RAqÉæUÀ°è ¨sÁ°Ì vÁ ¨sÁ°Ì f ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀ vÀUÀqÀzÀ CAUÀrAiÀÄ QðAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîÀgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV 1) ºÀt ªÀÄvÀÄÛ a®ègÉ ºÀt 2000=00 ºÁUÀÄ EvÀgÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj MlÄÖ 4370/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2010 PÀ®A 341,504, 506 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 18/07/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄzÀgÀ¸Á¨ï vÀAzÉ £À©¸Á§ ±ÉÃR ¸Á: avÀÛPÉÆÃmÁ(PÉ) EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ SÁ¹ªÀÄ ¸Á§ vÀAzÉ eÉÆÃ¢Ý£ï ¸Á§ ±ÉÃR ºÁUÀÆ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: avÀÛPÉÆÃmÁ(PÉ) EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA: 56 £ÉÃzÀÝgÀ°è d«Ä¤£À°è ¥Á® §gÀÄvÀÛzÉ ¤£ÀÄ ºÉÃUÉ ¥Á® PÉÆqÀĪÀŢݮè CAvÀ CªÁåZÀéªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

July 24, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 24/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 24/07/2010

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 07/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 23/07/10 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁdĪÀiÁ UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ®wÃ¥sï ªÀAiÀÄ: 40ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: PÀnÖ vÀÄUÁAªÀ vÁ: ¨sÁ°Ì f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ®wÃ¥sÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀĺÀäzÀ ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀnÖ vÀÄUÁAªÀ vÁ: ¨sÁ°Ì f: ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¯ÉçgÀ §PÀÌ¥Áà EªÀgÀÄ C§ÄÝ® d¨ÁgÀ EªÀgÀÄ ¥sÁgÀA ºË¸À£À°è E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ Hl ªÀiÁr ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV £ÉîzÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÝgÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ 1245 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É EvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ : 22/07/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ±ÀnÖ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 30ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á ªÀÄAzÀPÀ£À½î EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¨Éîè vÉUÉAiÀÄĪÀ PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw UËgÀ±ÀnÖ ªÀAiÀÄ: 30ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á ªÀÄAzÀPÀ£À½î EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ xÀªÀÄì¥ï ¨Ál®¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯É ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ PÀ°è¤AzÀ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 123/2010 PÀ®A 498 [J], 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 23/07/2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ±ÉÃjPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á §UÀzÀ® EªÀgÀ UÀAqÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÁ¼À¥Áà ±ÉÃjPÁgÀ ¸Á §UÀzÀ® EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ CvÉÛUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆÃqÀÄ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤Ãr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 182/2010 PÀ®A 418, 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 23/07/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀvÀ¥Áà ±ÉlPÁgÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 17-4-250-17/1 Cgï.« ©qÀ¥À PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ DgÉÆæ C£ÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ CA¨Áf qsÉÆìÄeÉÆÃqÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ UÀÄ®ègÀ ºÀªÉð ¸ÀªÉð £ÀA 60 gÀ°è 30*40 eÁUÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¤UÉ 6-11-85 gÀ°è CVæªÉÄÃAl ¥sÀgï ¸ÉÃ¯ï ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ J£ï.J ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ¸Éïï rÃqÀ ªÀiÁqÀzÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 183/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 23-07-2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ : 30 ¸Á: PÉƼÁgÀ(©) EªÀgÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ PÀÆædgÀ fÃ¥À £ÀA PÉJ 38 JA 6780 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÉAqÀw ®Qëöä¨Á¬Ä gÀªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 146/2010 PÀ®A 498 (J) 504 307 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 23/07/2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²ÃªÀ°¯Á UÀAqÀ zÉëzÁ¸À UÀÄAdgÀUÉ ªÀAiÀÄ: 20ªÀµÀð eÁ : PÀÄgÀħ G : ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á : zsÀ£ÀUÀgÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ 1) zÉëzÁ¸À vÀAzÉ ªÀiÁºÀzÀ¥Áà UÀÄAdgÀUÉ EªÀgÀ eÉÆÃvÉ £ÀqɬÄvÀÄ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆAqÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ 2) ©ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁºÀzÀ¥Áà UÀÄAdgÀUÉ 3) ªÀiÁºÀzÀ¥Áà vÀAzÉ ¨sÁ¯É̱ÀégÀ 4) £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁºÀzÀ¥Áà EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¢£Á®Ä ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV®è ºÁUÀÆ ¤£ÀUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀ¢®è ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀPÀļÀ PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖgÀÄvÁÛgÉ. PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 23/07/2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁQzÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ PÉýzÁUÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2010 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ 187 L.JªÀiï.« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 23/07/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1835 UÀAmÉUÉ zÉëAzÀæ¥Àà §rUÉÃgÀ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÉÆøÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà n.J¥ï.Dgï.-JªÀiï.ºÉZï-12-0632 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ PÁwðPÀAiÀÄå EªÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ZÁ®PÀ ªÁºÀ£À ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÀzÁgÀ SÁ£À vÀAzÉ ºÀ«ÄÃzÀSÁ£ï eÁVÃgÀzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð G: ¨ÉÆÃgÀªÉÃ®è ªÉÄÃPÁå¤Pï ¸Á vÁ¼ÀªÀÄqÀV EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 145/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 23/07/2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠢åÀPÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ªÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: ¥Á£À ±Áå¥À CAUÀr ¸Á: C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä DPÁ±À EªÀj§âgÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä ¥Á£À ±Áå¥ÀzÀ°è EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) QgÀt vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¹AzsÉ 2) CgÀÄt vÀAzÉ §§ÄgÁªÀ ¹AzsÉ E§âgÀÄ ¸Á: «dAiÀÄ ªÀiÁºÁAvɱÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DPÁ±À¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 23/07/2010 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ªÀÄrªÁ¼À ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð G: PÁgÀZÁ®PÀ ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ CtÚ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÀÄAqÀ¥Áà E§âgÀÆ ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ gÉÃtÄPÁ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ CmÉÆÃUÁV PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37/eÉ-3604 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀÄAqÀ¥Áà EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj rQÌ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀÄAqÀ¥Áà EªÀjUÉ ©½¹ ªÀÄÄRPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 134/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹, eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 24/07/210 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÁªÀAiÀiÁå ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÁUÀ ¸ÀºÀgÁ ©jAiÀiÁ¤ ºÉÆmÉ® ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£zÀÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ºÀgÀAr ¸Á: ¨Él ¨Á®PÀÄAzÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ²æªÀÄAvÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀQ«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. JqÀUÀtÂÚ£À PɼÀUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 184/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 23-07-2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ FgÀ¥Áà ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 29 ¸Á: ªÀĺÁqÉÆÃUÁªÀA vÁ OgÁzÀ ¸ÀzÀå ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀÀ ºÉAqÀw D±Á EªÀj§âgÀ ªÀÄzsÀå ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À C¥ÀjavÀgÀÄ §AzÀÄ ¤£Àß ºÉAqÀwÛUÉ ºÉÆqÀAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
July 23, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w: 23/07/2010

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 42/2010 PÀ®A 323,324,504,506,447 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ ;22-07-2010gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æãÁgÀAiÀÄt vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ alVgÉÀ ªÀAiÀÄ; 27 ªÀµÀð eÁw ºÀlPÀgÀ G; MPÀÌ®ÄvÀ£ÀÀ ¸Á; PÀgÀAf(PÉ) vÁ; OgÁzÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è DgÉƦvÀgÀÄ 1)²æà ¨Á¯Áf vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ©gÁzÁgÀ 2) ¸ÀAUÁæªÀÄ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ©gÁzÁgÀ 3) ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ ©gÁzÁgÀ J¯ÁègÀÄ ¸Á PÀgÀAf(PÉ) EªÀgÀÄ vÀªÀÄä zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ©nÖ ªÉĬĹzÀÄÝ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ fªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 157/2010 PÀ®A 279. 337. 338. 304 (J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 22-07-2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï vÀAzÉ ²ªÀgÁdgÉrØ ¸Á C«ÄÃgÁ¨ÁzÀªÁr EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ EªÀgÀ UɼÉAiÀÄ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà ¸Á qÁPÀļÀV EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ J£ï.E.PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ ZÁ®PÀ DgÉÆæ ºÉÆüÀ§¸ÀAiÀiÁå vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀiÁå D®UÉÆAr §¸ï ZÁ®PÀ £ÀA PÉ.J 38 J¥sï 468 LgÁzÀ r¥ÉÆà ¸Á PÉÆïÁígÀ vÁ §¸ÀªÀ£À¨ÁUɪÁr EªÀgÀÄ vÀ£ÀߪÀ£ÀÄß ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ dUÀ¢Ã±À EvÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É §¸ï ºÁAiÀÄÄÝ vÀ¯É MqÉzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ£ÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢ JgÀqÀÄ PÉÊ, ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ »ªÀÄär ºÁUÀÆ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÝ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 16/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21/07/2010 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ²gÀ£ÁAªÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: ºÀjd£À ¸Á gÀªÀiÁ¨Á¬Ä PÁ¯ÉÆä wæÃ¥ÀÆgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ CAPÀļÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ zÀ£À PÁAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¥Àæw¢£ÀzÀAvÉ EAzÀÄ wæÃ¥ÀÆgÁAvÀ PÉgÉ ºÀwÛgÀ zÀ£À PÁAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV wæÃ¥ÀÆgÁAvÀ PÉgÉAiÀÄ°è FeÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ªÀÄļÀÄV ¸ÀwÛzÀÄÝ CªÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 144/2010 PÀ®A 279 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/07/2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: ¯ÉÊ£À ªÀiÁå£À ¸Á: ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¥sÀįÉè ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¯Áj £ÀA J.¦.-29 ¦-7118 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á zÁ§PÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA J.¦.-29 ¦-7118 £ÉzÀÄÝ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯ÉÊn£À PÀA§PÉÌ rQÌ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 121/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 18/07/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÉÃeɪÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À, eÁ: PÀ§â°UÉÃgÀ ¸Á §jzÁ¨ÁzÀ EªÀgÀ »vÀÛ®°èzÀÝ VqÀUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆæ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ¸Á §jzÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ PÀrØAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä VqÀUÀ¼ÀÄ KPÉ PÀrØAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ¯É PÁ«¤AzÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ºÁUÀÄ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è M¢ÝgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 132/2010 PÀ®A 447,427 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 22/07/2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀuÉñÀ vÀAzÉ ¥ÉêÀiÁ Z˺Át ªÀAiÀÄ: 25 eÁ: ®ªÀiÁt ¸Á aAvÁQ EªÀgÀ ©vÀÛ£É ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®zÀ°è DgÉÆæ PÁ²£ÁxÀ ¸ÀĸÀ¯ÁzÉ ¸Á OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ §AzÀÄ ©vÀÛ£É ªÀiÁrzÀ ¨ÉüÉAiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV mÁæPÀÖgÀ¢AzÀ ºÉÆîºÉÆqÉzÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄzÀ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 09/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦. ¹: -
¢£ÁAPÀ : 24/05/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ PÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ GªÀiÁPÁAvÀ gÀªÀgÀÄ UÀAqÀ£À eÉÆÃvÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀĪÁUÀ vÀ¯ÉUÉ ZÀPÀÌgÀ §AzÀÄ ©¢ÝzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ GzÀVÃgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 31/05/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀàngÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ¥Áà PÀÄAmÉ ¸Á ¨ÁªÀ®UÁAªÀ EªÀgÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.July 22, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 22/07/2010

aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/2010 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 20-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 wAUÀ¼À »AzÉ ¢£ÁAPÀ 14/10/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ »A¢gÀÄV §A¢gÀĪÀ¢¯Áè ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ºÁUÀÄ CªÀgÀ J¯Áè ¸ÉßûvÀjUÉ «ZÁj¹zÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w ¹QÌgÀĪÀ¢®è, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ ©½ §tÚzÀ ¥ÀmÁÖ ¥ÀnÖ ¥sÀÄ¯ï ±Àlð, PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥ÁåAl zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ PÀ£ÀßqÀ, »A¢, ªÀÄgÁp ¨sÁµÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄQæÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀÄAzÀgÀ PÀmÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£ï, ¸Á: PÉÆqÀA§® EPÉAiÀÄ NtÂAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzsÀ ®°ÃvÁ UÀAqÀ gÁeÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£À J®ègÀÆ ¸Á: PÉÆqÀA§¯ï EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÀÄAzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÁgÀzÁ gÀªÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 130/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/07/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ n¥ÀàgÀ £ÀA PÉ 38/4539 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ TªÀÄ£Á ¸Á: JtPÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ gÉÆÃqÀ qÁA§jPÀgÀt PÉ®¸ÀPÁÌV vÀ£Àß n¥ÀàgÀ£À°è qÁA§gÀ ¨ÁågÀ®èUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ JPÀA¨Á °AV ªÀiÁUÀðªÁV ºÀA¢SÉÃgÁPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁd¥Áà ©ÃgÀUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: PÀÄvÁÛ¨ÁzÀ, f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 218/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀgÀ§¸À¥Áà vÀAzÉ CuÉ¥Áà ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀÄqÀV EvÀ£À CAUÀrAiÀÄ mÉç¯ï qÁæ£À°ènÖzÀÝ gÀÆ 10,600/- UÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀrAiÀÄ ¸ÉlgÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ, qÁæ ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¸ÁgÁA±À ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2010 PÀ®A 304(©) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-07-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÁgÉrØ vÀAzÉ gÁdgÉrØ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: ¹¹ð OgÁzÀ ¸ÀzÀå ZÀl£À½î gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÀAfÃvÁ EPÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀAfÃvÁ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ C¤Ã® gÉrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÁgÉrØ, CvÉÛ ¸ÀIJîªÀiÁä UÀAqÀ £ÀgÀ¸ÁgÉrØ, ¨sÁªÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À, £ÉUÉt ±ÉÆèsÁ J®ègÀÆ ¸Á: ºÉƤßPÉÃj EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß ºÉaÑUÉ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀPÀļÀ ¤Ãr PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2010 PÀ®A 354, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/07/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸Àw±À vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ, £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÉ ¸Á: zÉñÀ¥ÁAqÉ UÀ°è, §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀªÀǸÀSÁ£À vÀAzÉ ¥sÉÊdįÁèSÁ£À ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: PÀÄvÀÛgÀªÀįÁè KjAiÀiÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ UÁr ªÉÄÃ¯É PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2010 PÀ®A 143, 147, 353, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-07-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ §¹ÃgÀ G¥À¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ (DqÀ½vÀ) ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ r.r.¦.L PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀgÀja MlÄÖ 10 d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÉÆgÀ½UÉ ºÀ¼À¢ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ¥ÀnÖ ºÁQPÉÆAqÀÄ zsÁAzÀ¯É ªÀiÁr ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸ÀPÉÌ CrØAiÀÄAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ°è vÉÆAzÀgÉ ¤Ãr ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ºÀÄnÖ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(¨Á) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/7/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ¯Á®¥Áà UÀ®UÀ¯É ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ QæÃPÉl Dl Dr ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ZÀAzÀæªÀiÁä UÀAqÀ zsÉÆAr¨Á ªÁUÀªÀiÁgÉ, 2) ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ zsÉÆÃAr¨Á ªÁUÀªÀiÁgÉ E§âgÀÄ ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¨ÉèÃqÀ¤AzÀ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 112/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ, EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ PÉ.¹. gÀ¸ÉÛAiÀÄ DAzsÁæ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ fÃ¥ï £ÀA JªÀiï.ºÉZï-13/J-1797 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà ¸Á: ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É ¤ÃqÀzÉ, ºÁ£Àð ºÁPÀzÉ eÉÆj¤AzÀ MªÉÄä¯É »AzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ®UÀ¼À ºÀwÛgÀ, JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §® ¥ÁzÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
July 21, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 21/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w: 21/07/210

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/07/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¼ÀvÀ (©) UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¨Ál® ¸ÉgÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ©ÃgÀUÉ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á §¼ÀvÀ (PÉ) EªÀgÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì 180 JªÀiïJ¯ï £ÉzÀݪÀÅUÀ¼À CAzÁdÄ ¨É¯É 988=00 EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 118/2010 PÀ®A 302, 201, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/07/2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¹¦L ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆUÀzÁ¼À UÁæªÀÄz°è DgÉƦ FgÀ¥Áà @ «ÃgÀ±ÀnÖ vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Áà EªÀgÀ CtÚ ¸ÀÄAiÀÄðPÁAvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ FgÀ¥Àà£À ºÉAqÀw ®Qëöä EªÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆÃqÉzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è FgÀ¥Àà£ÀÄ §AzÀÄ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ¤UÉ £ÀÆQ ºÁQzÁUÀ ªÉÄîÄQUÉ PÀmÉÖ ºÀwÛ ¥ÉÀmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ §AQ£À ¨ÁV°UÉ EzÀÝ UÀĽ¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÁUÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. F C¥ÀgÁzsÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄaѺÁPÀ®Ä FgÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ UÀÄAqÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ ZÀZÉð ªÀiÁr PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄÄaѺÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20-07-10 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉõÀ¥Áà vÀAzÉ «oÀׯï, ªÀAiÀÄ: 51 ªÀµÀð, ¸Á ¹.JA.¹. PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä mÉA¥ÉÆà £ÀA.JA.ºÉZï-04/J¸ï-8308 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ CAiÀÄƨï vÀAzÉ UÀįÁA, ¸Á ªÉÄÊ®ÆgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀABJ¦-28/J.qÀ§Æèöå-2361 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¨ÉÊQ£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ªÉĺÀgÀÄ£ï ¨ÉÃUÀA EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÉA¥ÉÆà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ DgÉÆæUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÁ¬ÄAiÀÄ ¸ÉÆAlPÉÌ, ºÉÆmÉÖUÉ M¼ÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/07/10 gÀAzÀÄ 0300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉĺÀvÁ§ vÀAzÉ JA.r ¸À°ÃªÀÄ jPÁëªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 22ªÀAiÀÄ G: ¯Áj QèãÀgÀ ¸Á eÉÆö £ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ 1) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀA¥ÀvÀ UÁAiÀÄPÁéqÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð G: ¯Áj £ÀA. JAJZÀ-24/J¥sÀ-9107 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á CµÀÖ vÁ ZÁPÀÆgÀ f ¯ÁvÀÆgÀ 2) JA.r £ÀÆgÀ vÀAzÉ JA.r G¸Áä£À ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð G: ¯Áj £ÀA. PÉJ-39/2315 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á eÉÆö £ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £Àqɹ ©ÃzÀgÀ d»gÁ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ zÉêÀ zÉêÀ ªÀ£À ¸À«ÄÃ¥À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄSÁ ªÀÄÄT rQÌ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/07/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸À¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà SÉüÀVPÀgï ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð ¸Á ¨ÉÆvÀV ¸ÀzÀå PÉʯÁ¸ï £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ §¸ï £ÀA PÉJ-38/J¥sï-639 £ÉÃzÀÝ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA J.¦ -11 /qÀ§Æè-9738 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §¹ìUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉƪÀÄqÀÄ §AzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 117/2010 PÀ®A 279, 338, L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 19/07/2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄZÀAzÀgï vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁ: J¸ï.¹. zÀ°vÀ, ¸Á vÀqÀ¥À½î EªÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀqÀ¥À½î gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/eÉ-2022 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ¤AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ MªÀÄä¯É rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PɼÀUÉ ©zÀÝAiÀÄ JqÀUÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ J®Ä§Ä vÀÄAqÁV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 19/07/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ¨sÀAUÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁ: PÀÄgÀħgï, ¸Á ¸ÁvÉÆýî EªÀgÀÄ ¨ÉÆA§UÉÆAqÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw E§âgÀÄ ¸Á ¸ÁvÉÆýî EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀºÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 120/2010 PÀ®A 307, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-07-10 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JA.¹. ¥sÀAiÀiÁdSÁ£À vÀAzÉ JA.r. CeÁªÀÄSÁ£À eÁ: ªÀÄĹèA, ¸Á ªÀĤÃAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgï EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JA.r. ±ÀQî vÀAzÉ JA.r. ºÀ¤Ã¥sÀ gÀªÀgÀÄ §ÄzÉÃgÁ-¸ÁvÉÆÃ½î £ÀqÀÄªÉ PÀÆrPÉÆÃAqÀÄ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ JA.r. SÁeÁªÀÄ C°SÁ£À vÀAzÉ JA.r. SÁzÀgÀ C°SÁ£À JA.r. SÁzÀgÀ C°SÁ£À vÀAzÉ CPÀâgÀ SÁ£À E§âgÀÄ ¸Á ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgï EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ®ªÁgÀ¢AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/2010 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-07-2010 gÀAzÀÄ 1635 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƺÀäzï ºÀ«ÄÃzï vÀAzÉ SÁeÁ ¸Á§, ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, G: PÀÆ°, ¸Á: PÀĸÀĪÀÄUÀ°è, ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ±Á»£ï ±Á¯É ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ 1) U˸ï vÀAzÉ RĶðzï 2) RĶðzï E§âgÀÄ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß 60,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÉ gÉʺÀ£Á ºÁPÉÆArzÀÄÝ ºÀt PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À eÉÆvÉ dUÀ¼ÀªÀiÁr E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ºÁUÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2010 PÀ®A 323, 324, 355, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-07-2010 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ CµÀÄÖgÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á PÁPÀ£Á¼À EªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è DgÉÆæ 1) zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ 2) ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd E§âgÀÄ ¸Á PÁPÀ£Á¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CdÓ£À ºÉÆ® ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ZÁ§PÁ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ, C°èAiÉÄà EzÀÝ PÉÆqÀ° vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ PÁ«¤AzÀ JqÀUÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆæ ²æÃPÁAvÀ EªÀ£ÀÄ £É®PÉÌ ºÁQ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2010 PÀ®A 143, 498(J), 504,506, 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ºÁUÀÄ 3 & 4 r.¦. JPÀÖ 1989 :-
¢£ÁAPÀ 20-7-2010 gÀAzÀÄ 0945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÉæêÀiÁ UÀAqÀ C¤Ã® PÀĪÀiÁgÀ PÉÆrè ¸Á UÉÆÃzÀÄ vÁ¬Ä £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð ¸ÀzÀå §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ C¤® PÀĪÀiÁgÀ PÀÆrè vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ K¼ÀÄ d£ÀgÀÄ ¸Á UÉÆÃzÀÄvÁ¬Ä £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ eÉÆÃvÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸À ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ 2,00,000=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 100 vÉÆ¯É §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 15/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/07/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 0/2010 PÀ®A, 174 ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ¥ÀAZÁPÀëj Gj°AUï ¥É¢Ý ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð ¸Á: ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ 9 wAUÀ¼À UÀ©üÃðt EzÀÄÝ, CªÀjUÉ CwÃAiÀiÁzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁUÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ zÁR®Ä ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ ¹«¯ï D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄåªÁUÀ zÁjAiÀÄ°è 1620UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.July 14, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 14/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 14/07/2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E CPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 13/07/2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ°è §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV M§â ªÀåQÛ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä §¸À¥Áà vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®f ªÁqÉPÀgï ¸Á ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 30 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï ¨Ál®UÀ¼À MlÄÖ C.Q 1140/- gÀÆ ªÀiË®åzÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀ£ÀÄß zÀ¹ÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E.DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 13/07/2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ°è ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä UÀt¥Àw vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà bÉÃvÉÛ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħ ¸Á ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 20 QAUï ¦ü±Àgï ©Ãgï ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 330 JªÀiï.J¯ï ¨Ál®UÀ¼À MlÄÖ C.Q 800/- gÀÆ ªÀiË®åzÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀ£ÀÄß zÀ¹ÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-07-2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À¨ÉãÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸Á zsÀÆ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ CªÀgÀ vÀAzÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆV §gÀĪÁUÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¨sÀUÀªÀAvÀ vÀAzÉ ¨Á¥ÀÄgÁªÀ ¥Ánî ºÁUÀÆ CªÀ£À ¸ÉßûvÀ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAV »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ¨É®Ö¤AzÀ §®PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/07/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ zsÀ¨Á¯É ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð G: ªÀPÀð E£Àì¥ÉPÀÖgï eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á ¸ÉÆãÁ¼ÀªÁr ¸ÀzÀå PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ vÀªÀÄä »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¹r-r®Pïì ¹®égÀ §tÚzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-39/JZï-2551 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 04/07/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉUÉ EnÖzÀÄÝ EzÀÄÝ, ªÀÄÄAeÁ£É JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 211/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 13/07/2010 gÀAzÀÄ 2315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ£Àß §¸ÀAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀÄrªÁ¼ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð G: ªÀÄÄ£À¹ eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Áé«Ä ¸Á: ²ªÀZÀAzÀæ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÄdÄQ PÁgÀ £ÀA-PÉJ 38/JªÀiï 1431 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß DgÉÆæ ZÁ®PÀ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥Án¯ï ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀQî ªÀÈwÛ ¸Á ºÉÆãÀßr ¸ÀzÀå ²ÃªÀÅPÀƪÀiÁgÀ UÀÄA¥Á ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zsÀĪÀÄä£À¸ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ PÁgÀÄ ªÀÄÄA¢£À mÉÊgÀÄ ¨Áè¸ÀÖ DV MªÉÄä¯É ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄjAzÀ DgÉÆæAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ KqÀ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ WÀl£É £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 130/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/07/10 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gɵÁä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 18ªÀµÀð eÁ: ¸Áé«Ä G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ vÀªÀÄä £ÁUÉñÀ E§âgÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ 1) ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä 2) ªÀ£ÀªÀiÁ¯Á UÀAqÀ ªÀÄ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä 3) ¸À«vÁ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ¸Áé«Ä J®ègÀÆ ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ §®UÀqÉ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2010 PÀ®A 498(J), 323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 12/07/10 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁAZÀ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨sÁUÀªÀvÀ ¥ÀÄAqÉ ªÀAiÀÄ: 31 eÁ: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: «ÄgÀR® vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ 1) «±ÀA§gÀ ¸ÀAvÉÆèÁ ¥ÀÄAqÉ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð 2) ¨Á¯Áf vÀAzÉ «±ÀA§gÀ ¥ÀÄAqÉ 3) £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ «±ÀA§gÀ ¥ÀÄAqÉ J®ègÀÆ ¸Á: «ÄgÀR® EªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè ¤£ÀUÉ ªÀÄ£É PÉ®¸À §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
July 13, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 13/07/2010

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 06/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/04/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀÛ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà£À ¸ÀdÓ£À±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: RlPÀ aAZÉÆý EvÀ¤UÉ ªÀÄzsÀÄ ªÉÄúÀzÀ Hj vÀ¯ÉUÉ KjzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁ E¤ì÷ÖlÆål ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀzÀ°è ¸ÉÃjPÀ DVgÀÄvÁÛ£É, DzÀgÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ C±ÉÆÃPÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 10/07/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¸ÀdÓ£À±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: RlPÀ aAZÉÆý EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 210/2010 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 13/07/2010 gÀAzÀÄ 00:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ LZÉÃgï ¯Áj £ÀA. JªÀiï.JZï-44/6401 £ÉÃzÀgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ CºÉêÀÄzÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀÄĸÁ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: CA¨ÉeÉÆÃV, vÁ: CA¨ÉÃeÉÆÃV f: ©üÃqÀ [JªÀiï.J¸ï.] EvÀ£À vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ vÀAzÉ gÀeÁPÀ«ÄAiÀiÁ ±ÉÃPÀ ¸Á: ¤Ã®AUÁ, f: ¯ÁvÀÆgÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ªÉÆmÉÖUÀ¼À ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ CA¨ÉÃeÉÆÃVUÉ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ Cw ªÉÃUÀ¢A¢ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA JªÀiï.JZï-15/f-153 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÆ PÀÆqÁ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÁUÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ MªÉÄäÃ¯É ¤zsÁ£À ªÀiÁrzÁUÀ CzÀgÀ »AzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ DgÉÆæ LZÉÃgï ¯Áj £ÀA. JªÀiï.JZï-44/6401 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀAmÉÆæÃ¯ï ªÀiÁrPÉƼÀîzÉà £ÉÃgÀªÁV DgÉÆæ ¯Áj £ÀA JªÀiï.JZï-15/f-153 £ÉÃzÀgÀ »A§¢AiÀÄ°è rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ LZÉÃgÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ LZÉÃgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ gÀeÁPÀ«ÄAiÀiÁ ±ÉÃPÀ EvÀ£ÀÄß WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ®èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 12-7-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÀÄ£ÉƺÀgÀ vÀAzÉ FgÀ¥Áà KPÁ£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À MAzÀÄ PÁlÄ£ÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¨ÉÆä ¸ÉàõÀ¯ï «¹ÌAiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀĪÀAvÀ zÀįÁj ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀj ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ £Àqɹ DgÉÆæ¬ÄAzÀ 180 JA.J¯ï.zÀ MlÄÖ 24 ¨ÉÆä ¸ÉàµÀ¯ï «¹ÌAiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ C.Q. 960/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 448, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ CµÀÄÖgÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ®R£ÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£À aPÀÌ¥Àà gÀªÉÄñÀ EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ÁߣÀ UÀȺÀ ¤Ãj£À §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ CzÉà ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ CµÀÄÖgÉ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 4 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ®R£ÀUÁAªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ fÃ¥À £ÀA PÀ.J49/JA-197 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀ£Àß PÉÊUÀ¼À°è ZÉÊ£ï, QæPÉÃmï ¨Áåmï »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÁ°¤AzÀ JqÀvÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ, ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §®UÉÊ »rzÀÄ wgÀÄ« PÉʬÄAzÀ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ ¤ªÀÄUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉñÀ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ CµÀÄÖgÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ®R£ÀUÁAªÀ ¸ÀzÀå qÁåA gÉÆÃqÀ GzÀVÃgÀ (JA.J¸À.) EvÀ£À aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ EvÀ¤UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ¤ÃªÀÅ KPÉ §¼À¸ÀÄwÛ¢ÝÃj CAvÀ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ CµÀÄÖgÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 4 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ®R£ÀUÁAªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr §rUɬÄAzÀ JqÀUÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¨É£Àß°è ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2010 PÀ®A 354, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀÄð¢vÀ¼ÁzÀ «ÄãÁ UÀAqÀ ®PÀëöät ªÁqÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¨É¼ÀPÀÄt (©) EPÉAiÀÄÄ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ªÁqÉPÀgÀ ¸Á: ¨É¼ÀPÀÄt (©) EvÀ¤UÉ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀnÖzÀgÉ £ÀªÀÄUÉ CqÀZÀuÉ DUÀÄvÀÛzÉ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÁ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ zÀ£À PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀnÖzÀgÉ ¨ÉÃqÀ ºÉüÀÄwÛ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §®UÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr ¤£ÀUÉ fêÀ¢AzÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
July 12, 2010

PRESS NOTE OF CPC RECRUITMENT 2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ ¢£ÁAPÀ: 12-07-2010

F ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÄ CzsÀåPÀëgÀÄ £ÁUÀjPÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ ºÁUÀÄ ªÀÄ»¼Á ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ £ÉêÀÄPÁw ¸À«Äw ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ w½AiÀÄ ¥ÀqɸÀĪÀzÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 16-07-2010 jAzÀ 24-07-2010gÀ ªÀgÉUÉ MlÄÖ 99-£ÁUÀjPÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉ, 11-ªÀÄ»¼Á ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉUÀ¼À £ÉêÀÄPÀ PÀÄjvÀÄ ¸À»¸ÀÄÚvÉ ºÁUÀÄ zÉúÀzÁqÀåðvÉ ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ ¥ÀgÉÃqÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F £ÉêÀÄPÁwªÀÅ ¸ÀA¥ÀÆtð ¥ÁgÀzÀ±ÀðPÀ, UÀtQÃPÀÈvÀ, ¸ÀA¥ÀÆtð ªÀ¸ÀÄÛ ¤µÀ×, CºÀðvÉ ªÀÄvÀÄÛ «ÄøÀ¯Áw DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁUÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ DAiÀiÁ ¢£ÀzÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥sÀ°vÁA±ÀªÀ£ÀÄß MzÀV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. F ªÀÄÆ®PÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÁdgÁUÀĪÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¸ÀÆa¸ÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ, E¯ÁSÉAiÀÄ ºÉÆÃgÀUÁUÀ°Ã CxÀªÁ M¼ÀUÁUÀ°Ã GzÉÆåÃUÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåQÛUÉ ºÀt ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÀªÁzÀ ¥ÁgÀvÉÆõÀPÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÀªÁzÀ ºÀt ªÀ¸ÀƯÁwUÉ AiÀiÁjUÀÄ C¢üPÁgÀ ¤ÃrgÀĪÀÅ¢®è. F ¢±ÉAiÀÄ°è ªÀÄzsÀåªÀwðUÀ¼À ¨sÀgÀªÀ±ÉUÀ½UÉ AiÀiÁgÀÄ ªÀiÁgÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ JZÀÑjPÉ ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. AiÀiÁgÁzÀgÀÆ £ÉêÀÄPÁw ªÀiÁr¹PÉÆqÀĪÀÅzÁV JAzÀÄ D¸É D«Ä±ÀUÀ¼ÀÄ MrzÀ°è CAvÀºÀªÀÅzÀPÉÌ AiÀiÁgÀÄ QëUÉÆqÀ¨ÁgÀzÀÄ C®èzÉà AiÀiÁgÁzÀgÀÆ £ÉêÀÄPÁw ¥Áæ¢üÃPÁgÀzÀªÀgÀÄ ¥ÀjZÀAiÀÄ«zÉ JAzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅzÁV JAzÀÄ ºÀtzÀ D«Ä±À MrzÀ°è ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå: 9480803401 £ÉÃzÀPÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¸À§ºÀÄzÁVzÉ.

J£ï.¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ, L¦J¸ï
¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
CzsÀåPÀëgÀÄ £ÉêÀÄPÁw ¸À«Äw.
©ÃzÀgÀ.BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àwæ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : ¢£ÁAPÀ 12/07/2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 14/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦. ¹ :-
¢£ÁAPÀ: 11/07/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ ±ÉÃSï ªÀAiÀÄ: 63 ªÀµÀð G: ¨ÉøÁAiÀÄ ¸Á: ªÀÄzÀ£À¸ÀÆj vÁ: ¤Ã®AUÁ f: ¯ÁvÀÆgÀ (JAJ¸ï) EªÀgÀ ªÀÄUÀ £À©¸Á§ EªÀgÀÄ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÆrzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼À dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwzÀÄÝ, §ºÀ¼À zÀÄqÀÄQ£À ºÁUÀÄ ¹nÖ£À ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ£ÁVzÀÄÝ »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr dUÀ¼À ªÀiÁr PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2010 PÀ®A 341, 323, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 11/07/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ FgÀ¥Áà §rUÉÃgÀ ¸Á ªÀiÁ«£ÀºÀ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 8/7/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1730 UÀAmÉUÉ »vÀÛ°£À°è PÀnÖUÉ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ªÉÊd¥Áà vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà §rUÉÃgÀ ¸Á-ªÀiÁ«£ÀºÀ½î EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr vÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß £É®PÉÌ §rzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 208/2010 PÀ®A 504, 323, 324 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 11/07/2010 gÀAzÀÄ 0330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄÄ£ÀĸïÀ ¥Àmɯï vÀAzÉ ¸ÀªÀÄzÁ¤ ¥ÀmÉÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð G: NPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ; ªÀÄĹèA ¸Á: PÀĪÀiÁgÀ aAZÉÆý vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è zÀ£À PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄÊAiÀÄĸÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÉÄÊ£ÀÄ ¥ÀmÉïï vÀAzÉ C¯Áè ¥ÀmÉïï E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÄ ¸Á: PÀĪÀiÁgÀ aAZÉÆý vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®UÀ¼À£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆîzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è vÀAzÀÄ ªÉÄÊAiÀÄĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ PÉýzÁUÀ CªÁZÀÑUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 95/210 PÀ®A 323, 504, 498(J), 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 11-07-2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á PÀ¼À¸ÀzÁ¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ 18 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉƦ UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ºÀ®¸É ªÀAiÀÄ: 40ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á ¨Á¯ÁfªÁr vÁ GzÀVÃgÀ (JA.J¸À.) ¸ÀzÀå PÀ¼À¸ÀzÁ¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀ eÉÆvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉUÉ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽®èzÀ PÁgÀt vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ G½zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄzÀ°è C£ÀĪÀiÁ£À ªÀåPÀÛ ¥Àr¹ À dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. »VgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 10-07-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 900 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è UÀÄ¢Ý PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2010 PÀ®A 506, 507 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-7-2010 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ®PÀëöätgÁªÀ, ªÀAiÀÄ:55 ªÀµÀð ¸Á PÀªÀÄ® PÀÄAd ºÉƸÀ PÉ.E.©. PÁ¯ÉÆä UÀÄA¥Á ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ PÉ. §¸ÀªÀgÁd ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¹¦L CAvÁ vÁ®ÄPÁ aAZÉƽîAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 23-06-10 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£À C¢üãÀzÀ°èzÀÝ aAZÉÆý oÁuÉAiÀÄ ªÀĺÉñÀgÉrØ ¹¦¹ EªÀgÀÄ gÀeÉAiÀÄ §UÉÎ ¹¦L eÉÆÃvÉ dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É EzÀgÀ §UÉÎ ¹¦L gÀªÀgÀÄ J¸ï.¦. UÀÄ®âUÁð gÀªÀjUÉ ªÀgÀ¢ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 9-7-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 0725 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA. 9448633256 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥ÉÆÃ£ï £ÀA. 9343079714 £ÉÃzÀjAzÀ AiÀiÁgÉÆ M§â C¥ÀÀjavÀ ªÀååQÛ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr DgÉÆæ £ËPÀjUÉ J£ÁzÀgÀÆ DzÀgÉ ¤ªÀÄä JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ fêÀAvÀ EªÀgÀÄ¢¯Áè CAvÁ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÆ ªÉƪÀÄäPÀ½UÉ J£ÁzÀgÀÄ CzÀgÉ ªÀĺÉñÀ gÉrØ ¦¹ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀjUÉ ¨ÉÃPÁzÀªÀgÉ ºÉÆuÉUÁgÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.July 11, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 11/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 11/07/2010

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 128/2010 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 10/07/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ wæªÀÄÄR UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð eÁw: ºÀjd£À G: ¯Áj £ÀA PÉJ-32 J-4175 £ÉÃzÀgÀ QèãÀgÀ ¸Á: «ÄgÀR¯ï vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA PÉJ-32/J-4175 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÀvÀ£À vÀAzÉ zsÉÆAr¨Á ¹AzsÉ ¸Á: UÀÄwÛ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¨ÁA¨É¬ÄAzÀ ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ±ÁeÁ¤ OgÁzÀ gÉÆÃqÀ ªÀÄÆ®PÀ «ÄgÀR¯ï ªÀiÁUÀðªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ «ÄgÀR¯ï UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 71/2010 PÀ®A 341, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ §ZÀÑuÁÚ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: SÉÃqÀ UÁæªÀÄ, vÁ: OgÁzÀ(©) EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀtÄ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ §ZÀÑuÁÚ E§âgÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀéAvÀ PÁj£À°è SÉÃqÀ UÁæA¢AzÀ ¸ÀAUÀªÀÄ ªÀiÁUÀðªÁV GzÀVÃgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀAUÀªÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ¸Á: SÉÃqÀ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁjUÉ PÉʪÀiÁr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤ªÀÄä¥Àà UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀë EzÁÝ£ÉAzÀÄ zÁzÁVÃj ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʪÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀ¥Á¼À ºÁUÀÆ ¨sÀPÁ½AiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 207/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 09/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ TgÉÆÃf ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¸Á¬Ä ªÀÄA¢gÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ¤UÉ «ÄvÀægÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr §gÀ®Ä ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ L.©.PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ a¢æ ¨ÉÊ ¥Á¸ï PÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ Dgï.n.M. ZÉPï ¥ÉƸÀÖ PÀqɬÄAzÀ C¥ÀjavÀ PÁgï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁzsÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ®R£ÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀ©âUÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÉÆ®zÀ°è DgÉÆæ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ gÁWÉÆèÁ ZÁA¢ªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ®R£ÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ©vÀÄÛwÛzÀÄzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ºÉÆ® C¼ÀvÉ ªÀiÁr¹PÉƼÀîzÉà vÀPÀgÁj£À ºÉÆ®zÀ°è KPÉ ©vÀÄÛwÛ¢Ý CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆæUÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ gÀĪÀÄäzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è, ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄïÉ, JgÀqÀÄ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2010 PÀ®A 324, 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ gÁWÉÆèÁ ZÁA¢ªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ®R£ÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ©vÀÄÛwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ®R£ÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ©vÀÄÛwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ªÉÄïÉ, §®gÉÆArAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 64/2010 PÀ®A 341, 504, 324 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆgÀdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ºË¹AUï ¨ÉÆÃqï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À vÀAzÉ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀ¤UÉ E§âgÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄjzÀÄÝ ªÉÆzÀ®£Éà ºÉAqÀw ¸ÀįÉÆZÀ£Á ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£É ºÉAqÀw ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä gÉÃSÁ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 08-07-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä vÀAzÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÉÆzÀ®£É ªÀÄ®vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ¸ÀįÉÆZÀ£Á UÀAqÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ dªÀÄVPÀgï ¸Á: gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀUÀ°è ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ F PÀqÉ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® §gÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ¼É £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 10-07-10 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÉqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ PÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 146/2010 PÀ®A 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ£Áf vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ¤gÀUÀÄqÉ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ G: ¨É¹ìPïì PÀA¥À¤AiÀÄ°è J¯ï.J¸ï.J PÉ®¸À ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ (©) vÁ: ¨sÁ°Ì ¸ÀzÀå: ºÀÄqÀV EvÀ£ÀÄ £ÀAzÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è ºÀt ªÀ¸ÀÆ®Ä ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆV ¸ÁAiÀÄAPÁ®zÀªÀgÉUÉ £ÀAzÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è ºÀt ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr PÉ®¸À ªÀÄÄUÀĹPÉÆAqÀÄ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁrzÀ ºÀt 1.10,000/- gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¨ÁåV£À°è ºÁQ ¨ÁåUÀ£Àß ºÉUÀ°UÉ ¹V¹PÉÆAqÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¸ÀĨsÁµÀ EvÀ£ÀÄ PÀÆqÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÀÄÝ DvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ 30 Cr CAvÀgÀzÀ°èzÀÝ£ÀÄ DUÀ KPÁJQ gÀhiÁr¬ÄAzÀ £Á®ÄÌ d£À C¥ÀjavÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀqÉ ©¹ ºÉÆqÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ aÃj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ DUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉUÀ°UÉ EzÀÝ ºÀtzÀ ¨ÁåUÀ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀĨsÁµÀ CAvÁ aÃjzÁUÀ ¸ÀĨsÁµÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï wgÀÄV¹ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀtzÀ ¨ÁåUï PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ PÀvÀÛ®°è ºÉÆÃgÀlÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ FgÀuÁÚUËqÁ vÀAzÉ §¸ÀuÁÚ UËqÁ PÀgÀPÀ½î ¸Á: UÉÆzÀvÁ¬Ä £ÀUÀgÀ dªÀVð gÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁð EvÀ¤UÉ DgÉÆæ £ÀA PÉJ-32/nDgï-444 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Áà ¸Á: ¹zÉÝñÀégÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §¢UÉ EzÀÝ PÀ°èUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.