July 6, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 06/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 06/07/2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 13/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 04/07/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀA¥ÀuÁÚ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¸ÁºÀÄPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 80 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: §¸Áì¥ÀÆgÀ, vÁ: ªÀiÁ¤é, f: gÁAiÀÄZÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀvÀvÀªÁV PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ºÉAqÀw ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è ¨ÉÃeÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ QÃl£ÁµÀPÀ «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ºÉÆÃgÀvÀÄ ¨ÉÃgÉ PÁgÀt EgÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÈvÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀtÚUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀuÁÚ ¸ÁºÀÄPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 98/2010 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05/07/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¹.r. qË£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JA.JZï-12/©.ªÁAiÀiï-3611 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ UÀÄAdmÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: G¸ÀÛgÀV, vÁ: ¤Ã®AUÁ, f: ¯ÁvÀÆgÀ(JA.J¸ï) EvÀ£ÀÄ ¨É½UÉÎ zsÀ£ÀÆßgÀ£À°è PÉ®¸À «zÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ ¨Á§Ä ºÉÆUÁqÉ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: G¸ÀÛgÀV, vÁ: ¤Ã®AUÁ, f: ¯ÁvÀÆgÀ(JA.J¸ï) EvÀ¤UÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ HjUÉ §gÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è E§âgÀÆ ªÀÄzsÀå¥Á£À ªÀiÁr gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£À vÀ£Àß »rvÀzÀ°èlÄÖPÉƼÀî¯ÁgÀzÀAvÉ Nr¹ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ ZÀPÀÌrUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ DgÉÆæ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÀzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 123/2010 PÀ®A 498(J), 494, 307 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ZÀA¥Áà¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: UÀuÉñÀ¥ÀÆgÀ(AiÀÄÄ) gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ CvÉÛ ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀ zÉëzÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ ZÀAzÀæPÀ¯Á EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¹ªÉÄä JuÉÚ ºÁQ ¸ÀÄnÖzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄÆR, PÀÄwÛUÉ, JzÉ, ºÉÆÃmÉÖ, JgÀqÀÄ PÉÊ, PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÁÛAUÀ ¸ÀÆlÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ GzÀVÃgÀ ¥ÉÆð¸ÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 04-07-2010 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß GzÀVÃgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è PÉÆnÖgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀj ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 05-07-2010 gÀAzÀÄ OgÁzÀ ¥ÉưøïgÀÄ GzÀVÃgÀ ¥ÉưøïjAzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 171/2010 PÀ®A 366 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀuÉñÀ vÀAzÉ ¸ÁºÉçgÁªÀ PÀzÀªÀÄ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¯ÉêÀÄ, vÁ: ªÀºÁUÁA, f¯Áè: JªÀvÀªÀiÁ¼À(JªÀiï.J¸ï) EPÉAiÀÄ vÀAV PÀĪÀiÁj ªÉÆ»¤ vÀAzÉ ¸ÁºÉçgÁªÀ PÀzÀªÀÄ EªÀ¼ÀÄ HjUÉ §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ©ÃzÀgÀ §¸ÁÖöåAqÀzÀ°è §AzÁUÀ eÁå¸À«ÄãÀ ªÀÄgÁp ©,JqÀ PÁ¯ÉÃeï ©ÃzÀgÀ£À ZÉÃgÀªÉÄãÀgÁzÀ ªÀ¹Ã¥sÀ ªÀÄ°ÃPÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ C£ÀÄ AiÀiÁ¹Ã¥sÀ ªÀÄ°PÀ ¸Á: £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆ»¤ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAV ªÉÆ»¤UÉ UÁr£À°è ºÁQ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA 9980931496 EzÀgÀ ªÀÄÆSÁAvÀ ªÉÄøÉd ªÀÄÆ®PÀ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ. ªÉĸÉd ¹QÌzÀ PÀÄqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ AiÀiÁ¹ÃPÀ ªÀÄ°ÃPÀ ¸Á: £ÀA¢ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ w½¹zÀ£ÀÄ DUÀ AiÀiÁ¹ÃPï EvÀ£ÀÄ ¤ªÀÅ ¥Éưøï PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÃqÀ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä vÀAVAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ vÀgÀÄvÉÛãÉAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ. DzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVAiÀÄÄ 3,4-07/2010 gÀ ªÀgÉUÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è DzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ 2 ¢ªÀ¸À PÁ¯ÁªÀPÁ±ÀªÀ£ÀÄß PɽgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÅ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀgÉ J£ÀÄ DUÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ zsÀªÀÄQ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 123/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ PÁgÀ¨Áj ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: RÆmÉUÁAªÀ vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ zÉëzÁ¸À gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨sÁ¸ÀÄtQ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ HlPÉÌ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÉÃUÀ£É Hl ªÀiÁr ºÉÆÃzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ºÀtAvÀ¥Áà, 2) NAPÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ©gÁzÁgÀ E§âgÀÆ ¸Á: RÄmÉUÁAªÀ EªÀj§âgÀÄ «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 05/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ PÁgÀ¨Áj ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: RÆmÉUÁAªÀ, vÁ:¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÀ ¢°Ã¥À ¸ÁUÀgÀ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÉÆÃmÉÖ ªÀÄvÀÄÛ NAPÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£À J®ègÀÆ ¸Á: gÁZÀ¥Áà UËAqÀUÁAªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dÆeÁqÀ DqÀÄwÛzÁÝUÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 570/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 128/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 5/7/2010 ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ PÀÄzÀAqÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ «dAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ dnAUÀ gÀAUÁgÉ ªÀÄvÀÄÛ gÀ« vÀAzÉ UÉÆÃgÀPÀ£ÁxÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ºÁUÀÆ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzsÉ ªÀÄzÁf UÁAiÀÄPÀªÁqÀgÀªÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è C¦à DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/5516 £ÉzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢£À ¹Ãn£À°è PÀĽwzÀÝ §½gÁªÀÄ£ÀÄ E½AiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ¯É DgÉÆæ C¦à DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/5516 £ÉzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ PÁqÀeÉÆüÀUÉ ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀB MªÀÄä¯É eÉÆÃgÁV ªÀÄÄAzÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆÃjPÁëzÀ°èzÀ §½gÁªÀÄ£ÀÄ MªÉÄä¯É gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ£ÀÄ EzÀjAzÀ §½gÁªÀÄ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢AiÀÄ°è ¨sÁjUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ§gÀÄwÛvÀÄÛ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É vÀgÀaÃzÀUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÀqÉ ¸ÉÆAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ªÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 169/2010 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-07-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á: PÉƼÁgÀ(PÉ) EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PÉÆÃmÉ ¸Á: PÉƼÁgÀ(PÉ) EvÀ¤UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ «£ÁPÁgÀt ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀjUÉ AiÀiÁPÉà ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÀ «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁPÉ CAvÀ «ZÁj¸ÀÄwÛgÁ CAvÁ «£ÁPÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 138/2010 PÀ®A 78(3) PÉ.¦.DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 05-06-10 gÀAzÀÄ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ¸À¯ÁªÀŢݣï vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ºÉÊzÀgÀ¸Á§ ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EvÀ£ÀÄ 01 gÀÆ PÉÆlÖgÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÁ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠦.J¸ï.L ºÀ½îSÉÃqÀ (©) oÁuÉ gÀªÀgÀÄ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤AzÀ 490 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ºÁUÀÆ PÉÊ UÀrAiÀiÁgÀ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 139/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E.DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 05-06-10 gÀAzÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ ¸Á¬Ä zsÁ¨sÁ DªÀgÀtzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, 2) «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ PÁ±É¥Áà ¥À£À±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð E§âgÀÄ ¸Á: zÁqÀV ¸ÀzÀå ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀj§âgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠦.J¸ï.L ºÀ½îSÉÃqÀ (©) oÁuÉ EªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ 180 JªÀiï.J¯ï ªÀżÀî 45 ¨ÉÆä «¹Ì ¨Ál¯ï C.Q 1800/- gÀÆ ºÁUÀÆ £ÁPï Omï 650 JªÀiï.J¯ï 20 ¨Ál¯ï CA.Q 1520/- gÀÆ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 350/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 140/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E.DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 05-06-10 gÀAzÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ NA ¸Á¬Ä zsÁ¨sÁ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¯ÉÆÃPɱÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ºÉÆgÀzÉÆqÀØ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EvÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠦.J¸ï.L ºÀ½îSÉÃqÀ (©) oÁuÉ EªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ¤AzÀ 180 JªÀiï.J¯ï 20 AiÀÄÄJ¸ï. «¹Ì ¨Ál¯ï C.Q 800/- ºÁUÀÆ 10 N®Ö lªÀjÃ£ï «¹Ì C.Q 450/- gÀÆ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 130/- gÀÆ ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ¯ï »ÃUÉ MlÄÖ 1880/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2010 PÀ®A 324, 504, 506, 354 L¦¹ PÀ®A 3(1) (10) J¸ï.¹, J¸ï.n DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 05/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±ÁgÀzÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¹zÁæªÀÄ ¯ÁqÀªÀAw ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: PÉÆ»£ÀÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EPÉAiÀÄÄ ±ÀAPÀgÀ QgÁt CAUÀr ºÀwÛgÀ ¥sÉÆ£À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¥Ánïï eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÉÆ»£ÀÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ RaðUÉ 20/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ DgÉÆæUÉ £Á£ÉÃPÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, PÉÊ ªÀÄĶ׬ÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr £É®PÉÌ PÉqÀ«, PÀ°è¤A¢ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è, JqÀUÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ, CªÀªÀiÁ£À UÉƽ¹ fêÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ ºÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.