July 23, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w: 23/07/2010

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 42/2010 PÀ®A 323,324,504,506,447 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ ;22-07-2010gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æãÁgÀAiÀÄt vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ alVgÉÀ ªÀAiÀÄ; 27 ªÀµÀð eÁw ºÀlPÀgÀ G; MPÀÌ®ÄvÀ£ÀÀ ¸Á; PÀgÀAf(PÉ) vÁ; OgÁzÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è DgÉƦvÀgÀÄ 1)²æà ¨Á¯Áf vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ©gÁzÁgÀ 2) ¸ÀAUÁæªÀÄ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ©gÁzÁgÀ 3) ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ ©gÁzÁgÀ J¯ÁègÀÄ ¸Á PÀgÀAf(PÉ) EªÀgÀÄ vÀªÀÄä zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ©nÖ ªÉĬĹzÀÄÝ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ fªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 157/2010 PÀ®A 279. 337. 338. 304 (J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 22-07-2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï vÀAzÉ ²ªÀgÁdgÉrØ ¸Á C«ÄÃgÁ¨ÁzÀªÁr EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ EªÀgÀ UɼÉAiÀÄ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà ¸Á qÁPÀļÀV EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ J£ï.E.PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ ZÁ®PÀ DgÉÆæ ºÉÆüÀ§¸ÀAiÀiÁå vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀiÁå D®UÉÆAr §¸ï ZÁ®PÀ £ÀA PÉ.J 38 J¥sï 468 LgÁzÀ r¥ÉÆà ¸Á PÉÆïÁígÀ vÁ §¸ÀªÀ£À¨ÁUɪÁr EªÀgÀÄ vÀ£ÀߪÀ£ÀÄß ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ dUÀ¢Ã±À EvÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É §¸ï ºÁAiÀÄÄÝ vÀ¯É MqÉzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ£ÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢ JgÀqÀÄ PÉÊ, ªÉƼÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ »ªÀÄär ºÁUÀÆ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÝ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 16/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21/07/2010 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ²gÀ£ÁAªÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: ºÀjd£À ¸Á gÀªÀiÁ¨Á¬Ä PÁ¯ÉÆä wæÃ¥ÀÆgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ CAPÀļÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ zÀ£À PÁAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¥Àæw¢£ÀzÀAvÉ EAzÀÄ wæÃ¥ÀÆgÁAvÀ PÉgÉ ºÀwÛgÀ zÀ£À PÁAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV wæÃ¥ÀÆgÁAvÀ PÉgÉAiÀÄ°è FeÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ªÀÄļÀÄV ¸ÀwÛzÀÄÝ CªÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 144/2010 PÀ®A 279 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/07/2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: ¯ÉÊ£À ªÀiÁå£À ¸Á: ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¥sÀįÉè ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¯Áj £ÀA J.¦.-29 ¦-7118 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á zÁ§PÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA J.¦.-29 ¦-7118 £ÉzÀÄÝ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯ÉÊn£À PÀA§PÉÌ rQÌ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 121/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 18/07/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÉÃeɪÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À, eÁ: PÀ§â°UÉÃgÀ ¸Á §jzÁ¨ÁzÀ EªÀgÀ »vÀÛ®°èzÀÝ VqÀUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆæ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ¸Á §jzÁ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ PÀrØAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄä VqÀUÀ¼ÀÄ KPÉ PÀrØAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆqÀ¯É PÁ«¤AzÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ºÁUÀÄ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è M¢ÝgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 132/2010 PÀ®A 447,427 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 22/07/2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀuÉñÀ vÀAzÉ ¥ÉêÀiÁ Z˺Át ªÀAiÀÄ: 25 eÁ: ®ªÀiÁt ¸Á aAvÁQ EªÀgÀ ©vÀÛ£É ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®zÀ°è DgÉÆæ PÁ²£ÁxÀ ¸ÀĸÀ¯ÁzÉ ¸Á OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄ §AzÀÄ ©vÀÛ£É ªÀiÁrzÀ ¨ÉüÉAiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV mÁæPÀÖgÀ¢AzÀ ºÉÆîºÉÆqÉzÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄzÀ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 09/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦. ¹: -
¢£ÁAPÀ : 24/05/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ PÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ GªÀiÁPÁAvÀ gÀªÀgÀÄ UÀAqÀ£À eÉÆÃvÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀĪÁUÀ vÀ¯ÉUÉ ZÀPÀÌgÀ §AzÀÄ ©¢ÝzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ GzÀVÃgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 31/05/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀàngÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ¥Áà PÀÄAmÉ ¸Á ¨ÁªÀ®UÁAªÀ EªÀgÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.