July 9, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 09/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 09/07/2010

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 204/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304[J] L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 08/07/10 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ ¨sÀAqÁj ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: UËAr PÉ®¸À ¸Á ªÁAfæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DmÉÆà mÁæöå° £ÀA. PÉJ-39/6993 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-©ÃzÀgÀ gÉÆÃqÀ ªÀiÁUÀðªÁV aãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zsÀĪÀÄ£À¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¥ÀÄlÖgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà QtÂÚ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢ÃUÀ G: ¥ÉAnAUï PÉ®¸À ¸Á zsÀƪÀÄ£À¸ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï. ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¹J£ïL-1540 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀ eÁ£À«ÃgÀ ªÀAiÀÄ; 20 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ UÀ°èAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ MAzÀÄ n¥Ààgï ¯Áj £ÀA. JªÀiï.JZï-13/Dgï-3519 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj n.«.J¸ï. ªÁºÀ£ÀPÉÌ ºÁUÀÄ DmÉÆà mÁæöå°UÉ rQÌ ªÀiÁr JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ dfÓzÀAvÁV n¥Ààgï ¯ÁjAiÀÄ PɼÀUÉ ¹QÌ ©zÀÝgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ n.«.J¸ï. ªÁºÀ£ÀzÀ »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀ eÁ£À«ÃgÀ EªÀgÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É n¥ÀàgÀ ¯ÁjAiÀÄ mÉÊgï ºÁAiÀÄÄÝ vÀ¯É ZÀ¥ÀàmÉAiÀiÁV ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ n.«.J¸ï. ZÁ®PÀ ¥ÀÄlÖgÁd ºÁUÀÄ DmÉÆà mÁæöå°AiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 174/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-07-2010 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ §AvÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: SÁ¸ÀV PÉ®¸À ¸Á ªÉÄÊ®ÆgÀ EªÀgÀ CtÚ ¥ÀæPÁ±À EªÀ£ÀÄ ªÀiÁgÀÄw N«Ä£ÀÄ ªÁºÀ£À £ÀA, PÉJ 38 JªÀÄ, 1633 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ N«Ä¤ ªÁºÀ£ÀzÀ°è CªÀgÀ EAfäAiÀÄgÀ ¥Àæ±ÁAvÀ EªÀjUÉ PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ¥ÀæPÁ±À EªÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÀ ¯ÁjUÉ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ eÉÆgÁV rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ ¥ÀæPÁ±À ºÁUÀÄ CzÀgÀ°è EzÀÝ CªÀgÀ EAfäAiÀÄgÀ ¥Àæ±ÁAvÀ E§âgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 145/2010 PÀ®A 498 (J), 504. 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-07-10 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C²é¤ UÀAqÀ ¸ÀÄzÀ±Àð£À zsÀ£ÀªÀAvÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á CwªÁ¼À EªÀgÀ UÀAqÀ DgÉÆæ ¸ÀÄzÀ±Àð£ï vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà zsÀ£ÀªÀAvÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á CwªÁ¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¢£Á®Ä vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉÃðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2010 PÀ®A 498(J) 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08/07/2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉêÀiÁ @ £À«ÄvÁ UÀAqÀ £ÁUÀgÁd ¨sÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀÆUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ DgÉÆæ UÀAqÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ ¨ÉÆÃgÉ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ºÀÆUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀð¢AzÀ E£ÉÆêÁ PÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëÃuÉ vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »ÃVgÀĪÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ £ÁUÀgÁd EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ PÁgÀÄ Rj¢¸À®Ä 2 ®PÀë ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ, PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ G½zÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆAzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛªÉ JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2010 PÀ®A 341, 323, 504, L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08/07/10 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠯Á®¥Àà vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ ¸Á PÁqÀªÁzÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýî gÉÆÃrUÉ §gÀÄwzÁÝUÀ PÁqÀªÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀAzÉ ©üªÀÄgÁªÀ ¥Ánî ¸Á PÀqÀªÁzÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀiÁªÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄĶתÀiÁr ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 08/08/10 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀĪÀiÁä UÁæªÀÄzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹ 1) zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ 2) ±ÀgÀt¥Áà 3) «oÀ¯ï 4) CªÀÄgÀ 5) ¨Á§Ä J®ègÀÄ ¸Á UÀĪÀiÁä UÁæªÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 950=00 gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/07/10 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÁA¨Éè ªÀAiÀÄ; 47 ¸Á aPÀÌ¥ÉÃmï UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ZÀZÀð ºÀwÛgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ KPÀ£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð eÁ: ®ªÀiÁt ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/ E-5321 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ©Ã§ £ÁAiÀÄPÀ xÁAqÁ ªÀqÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïC£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2010 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 07/07/10 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ SÉîeÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ; ªÀÄgÁoÁ G; NPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ¤ÃgÀUÀÄr vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É gÁºÉ £ÀA 9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÁæªÀÄzÀ ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ SÉ®eÉgÀªÀgÀÄ MAzÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ J 39-JZÀ- 2320 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É CzÀgÀ »AzÉ «¯Á¸ÀgÉrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÉrØ ¸ÉÃjPÁgÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆÃAqÀÄ §gÀÄwzÀÄÝ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §AUÁèzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀ M§â DgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÁæªÀÄzÀªÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj ¤°è¸ÀzÉ ªÁºÀ£ÀzÉÆÃA¢UÉ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÉÆúÀ£À EvÀ¤UÉ ¨sÁj vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁjUÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽwgÀĪÀ «¯Á¸ÀgÉrØUÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁjUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2010 PÀ®A 20 (©) J£À.r.¦.J¸ï. DPÀÖ 1985 :-
¢£ÁAPÀ 08/07/10 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)eÉÊ£ÀƢݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÉÃvÁ§ ¸Á§ ¦ügÀ¸Á§ªÁ¯É 2)ªÀĸÁÛ£À vÀAzÉ eÉÊ£ÀƢݣÀ ¦ügÀ¸Á§ªÁ¯É 3)ªÀĺɧƧ©Ã UÀAqÀ eÉÊ£ÀƢݣÀ ¦ügÀ¸Á§ ªÁ¯É J®ègÀÆ ¸Á ªÀÄ£ÁßJSÉý EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV UÁAeÁ JA§ CªÀÄ®Ä ¥ÀzÁxÀðªÀ£ÀÄß ªÀÄgÁlPÉÌ EnÖzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 250 UÁæA UÁAeÁ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 2000/- ªÀiÁ®Ä d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 90/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 08/07/2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ªÁ¸À vÀAzÉ PÀgÀ§¸À¥Áà AiÀįÁè ¸Á ¨sÁ¸ÀÌgÀ £ÀUÀgÀ alUÀÄ¥Áà EªÀgÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ F±Àéj ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J39/E-8370 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ¢¥ÀPÀ ªÀAiÀÄ: 6 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 203/2010 PÀ®A 229(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 08/07/2010 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¦æ¤ì¥À¯ï eÉ.JªÀiï.J¥sï.¹. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¹.¹. £ÀA. 959/2009 ªÀÄvÀÄÛ 962/2009 £ÉÃzÀgÀ°è ¨sÁVAiÀiÁVgÀĪÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ ¸ÀįÁÛ£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀĸÁÛ£À zÀgÀªÉñÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: §mÉÖ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á ªÀÄ£ÁßJSÉý EªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ ºÁdgÁUÀ®Ä «¥sÀ¯ÁVgÀĪÀzÀjAzÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸À® zÀ¸ÀÛVj ªÁgÀAl eÁj ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀAvÉ ¥ÉưøÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄß ¥ÉưøÀgÀ PÉÊUÉ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè. §UÀzÀ® UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæAiÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ PÀÆrPÉÆAqÀÄ 8/7/2010 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr 0715 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.