July 13, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 13/07/2010

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 06/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/04/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀÛ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà£À ¸ÀdÓ£À±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: RlPÀ aAZÉÆý EvÀ¤UÉ ªÀÄzsÀÄ ªÉÄúÀzÀ Hj vÀ¯ÉUÉ KjzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁ E¤ì÷ÖlÆål ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀzÀ°è ¸ÉÃjPÀ DVgÀÄvÁÛ£É, DzÀgÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ C±ÉÆÃPÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 10/07/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¸ÀdÓ£À±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: RlPÀ aAZÉÆý EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 210/2010 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 13/07/2010 gÀAzÀÄ 00:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ LZÉÃgï ¯Áj £ÀA. JªÀiï.JZï-44/6401 £ÉÃzÀgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ CºÉêÀÄzÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀÄĸÁ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: CA¨ÉeÉÆÃV, vÁ: CA¨ÉÃeÉÆÃV f: ©üÃqÀ [JªÀiï.J¸ï.] EvÀ£À vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ vÀAzÉ gÀeÁPÀ«ÄAiÀiÁ ±ÉÃPÀ ¸Á: ¤Ã®AUÁ, f: ¯ÁvÀÆgÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ªÉÆmÉÖUÀ¼À ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ CA¨ÉÃeÉÆÃVUÉ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ Cw ªÉÃUÀ¢A¢ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA JªÀiï.JZï-15/f-153 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÆ PÀÆqÁ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÁUÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ MªÉÄäÃ¯É ¤zsÁ£À ªÀiÁrzÁUÀ CzÀgÀ »AzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ DgÉÆæ LZÉÃgï ¯Áj £ÀA. JªÀiï.JZï-44/6401 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀAmÉÆæÃ¯ï ªÀiÁrPÉƼÀîzÉà £ÉÃgÀªÁV DgÉÆæ ¯Áj £ÀA JªÀiï.JZï-15/f-153 £ÉÃzÀgÀ »A§¢AiÀÄ°è rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ LZÉÃgÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ LZÉÃgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ gÀeÁPÀ«ÄAiÀiÁ ±ÉÃPÀ EvÀ£ÀÄß WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ®èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 12-7-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÀÄ£ÉƺÀgÀ vÀAzÉ FgÀ¥Áà KPÁ£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ UÉÃl ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À MAzÀÄ PÁlÄ£ÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¨ÉÆä ¸ÉàõÀ¯ï «¹ÌAiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀĪÀAvÀ zÀįÁj ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀj ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ £Àqɹ DgÉÆæ¬ÄAzÀ 180 JA.J¯ï.zÀ MlÄÖ 24 ¨ÉÆä ¸ÉàµÀ¯ï «¹ÌAiÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ C.Q. 960/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 448, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ CµÀÄÖgÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ®R£ÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£À aPÀÌ¥Àà gÀªÉÄñÀ EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ÁߣÀ UÀȺÀ ¤Ãj£À §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ CzÉà ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ CµÀÄÖgÉ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 4 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ®R£ÀUÁAªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ fÃ¥À £ÀA PÀ.J49/JA-197 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀ£Àß PÉÊUÀ¼À°è ZÉÊ£ï, QæPÉÃmï ¨Áåmï »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÁ°¤AzÀ JqÀvÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ, ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §®UÉÊ »rzÀÄ wgÀÄ« PÉʬÄAzÀ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ ¤ªÀÄUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉñÀ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ CµÀÄÖgÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ®R£ÀUÁAªÀ ¸ÀzÀå qÁåA gÉÆÃqÀ GzÀVÃgÀ (JA.J¸À.) EvÀ£À aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ EvÀ¤UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£É ¤ÃªÀÅ KPÉ §¼À¸ÀÄwÛ¢ÝÃj CAvÀ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ CµÀÄÖgÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 4 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ®R£ÀUÁAªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr §rUɬÄAzÀ JqÀUÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¨É£Àß°è ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2010 PÀ®A 354, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀÄð¢vÀ¼ÁzÀ «ÄãÁ UÀAqÀ ®PÀëöät ªÁqÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¨É¼ÀPÀÄt (©) EPÉAiÀÄÄ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ªÁqÉPÀgÀ ¸Á: ¨É¼ÀPÀÄt (©) EvÀ¤UÉ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀnÖzÀgÉ £ÀªÀÄUÉ CqÀZÀuÉ DUÀÄvÀÛzÉ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÁ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ zÀ£À PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀnÖzÀgÉ ¨ÉÃqÀ ºÉüÀÄwÛ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §®UÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr ¤£ÀUÉ fêÀ¢AzÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.