July 27, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 27/07/2010

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 14/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-07-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ UÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁAvÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: PÀªÀÄ®¥ÀÆgÀ EPÉUÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ aQìvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ G¸ÀªÀiÁä¤AiÀÄ D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°èAzÀ ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 25-07-2010 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£À vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà gÁeÉÆüÀzÀªÀgÀÄ ªÀAiÀÄ 55 ¸Á: PÀªÀÄ®¥ÀÆgÀ, EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 07/2010 PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ªÀÄZÉÒAzÀæ ¯ÁqÀªÀAvÉ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÀªÀÄUÁgÀ, ¸Á: zÉêÀtÂ, vÁ: zÉêÀtÂ, f¯Áè: ¯ÁvÀÆgÀ(JAºÉZï) EPÉAiÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ eÁÕ£ÉñÀéj @ ¸ÉßúÁ vÀAzÉ ªÀÄZÉÒAzÀæ ªÀAiÀÄ: 1 ªÀµÀð 3 wAUÀ¼ÀÄ EªÀ½UÉ G°Ö, ¸ÀAqÁ¸ÀÄ DVzÀÝjAzÀ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹ £ÀAvÀgÀ gÁwæ 1149 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ºÉÆÃgÀUÉ vÀAzÁUÀ eÁÕ£ÉñÀéj @ ¸ÉßúÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2010 PÀ®A 341, 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ ªÀĵÁÚf ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: ºÀlPÀgÀ ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ, EvÀ£ÀÄ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ C¤Ã® vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw zÉÆüÀUÀAqÉ ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ £À£Àß gÀhÄÆ¥Àr ªÀÄ£É EzÉ £À£ÀUÉ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ªÀÄ£É ¹UÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ºÉýzÀgÉ ¸ÀºÀ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£É ¸ÀPÁðj C¢üPÁjUÀ½UÉ vÉÆÃj¹gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ fÃAeÁ ªÀÄĶÖà ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ £É®PÉÌ PÉqÀ« §rUɬÄAzÀ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 223/2010 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà GvÁÛ¼É ªÀAiÀÄ: 51 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: aãÀPÉÃgÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À ºÉAqÀw zÀ£ÀPÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄÊAiÀÄĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/eÉ-8750 6/ J¹-1184 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MAzÀÄ (DPÀ¼ÀÄ) zÀ£ÀPÉÌ rQ̪ÀiÁr ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÉqÀ«PÉÆAqÀÄ ©zÀÄÝ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ DPÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 150/2010 PÀ®A 408 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/07/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «£ÉÆÃzsÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¸Á: ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, 2) ªÀÄ£ÀªÉÆúÀ£À vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ¸ÀÄtÚUÁgÀ ¸Á: ZÀAzÁ¥ÀÆgÀ vÁ: aAZÉÆý f¯Áè UÀÄ®§UÁð (¨sÁ°Ì ¨ÁæAZÀ ªÀiÁå¤AdgÀ) EªÀj§âgÀÄ ¸ÀAWÀUÀ½UÉ £ÀPÀ° PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ vÀAiÀiÁj¹ £ÀPÀ° ¸À» ªÀiÁr ªÀÄ»¼Á ¸ÀAWÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½UÉ ¯ÉÆãÀ ¸Á® ªÀÄAdÆgÀÄ ªÀiÁrzÉÝªÉ CAvÁ ¸ÀļÀÄî zÁR¯Áw¼UÀ¼ÀÄ vÀAiÀiÁj¹ 3 ®PÀë 18 ¸ÀzÁ«gÀ gÀÆ. ¥ÀAUÀ£ÁªÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ JA. gÀªÉÄñÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà ¸Á: ©ÃzÀgÀ J¸À.PÉ.J¸À. ªÉÄÊPÉÆæà ¥sÉÊ£Á£Àì PÀA¥À¤ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2010 PÀ®A 341, 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/06/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ¨sÁUÀåªÀw UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À E£ÀÆß 3 d£À ¸Á: qÉÆAUÀgÀV EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ dAiÀIJæà UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ªÀiÁåPÉæ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: qÉÆAUÀgÀV EPÉUÉ £À¼ÀzÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄªÀ ¸ÀA§AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 120/2010 PÀ®A 341, 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/06/2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ dAiÀIJæà UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ªÀiÁåPÉæ E£ÀÆß M§â¼ÀÄ ¸Á: qÉÆAUÀgÀV EPÉAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¨sÁUÀåªÀw UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: qÉÆAUÀgÀV, EªÀjUÉ £À¼ÀzÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄªÀ ¸ÀA¨sÀAzsÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 188/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12-06-2010 ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ CªÀgÀtzÀ°è ¤°è¹zÀ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ¥Áà PÀgÀPÀ£À½îà ªÀAiÀÄ: 47, ¸Á: ªÀrØ ¸ÀzsÀå ªÀÄ£É £ÀA 6-8-36 gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Àà¯ÉèÃAqÀ £ÀA PÉJ-38/E-7770 ZÉ¹ì £ÀA§gÀ : 96E19F06072, EAf£À £ÀA§gÀ 96E17E06162C.Q 20,000/- £ÉÃzÀ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2010 PÀ®A 20(©) J£ï.r.¦.J¸ï DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26-7-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄð¨sÁ£À ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁAUÀgÀªÁr ¸Á: ¢£ÀzÀAiÀiÁ¯ï £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ UÉÃl PÀqɬÄAzÀ UÀÄA¥Á PÀqÉUÉ §gÀĪÀ jAUï gÉÆÃr¤AzÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV UÁAeÁ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ªÀiÁ»w ¹éPÀj¹PÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀĪÀAvÀ C. zÀįÁj ¦J¸ïL (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ UÀÄA¥Á ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ jAUï gÉÆÃrUÉ PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ zÀ°vÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ ¸Áä±Á£À WÁl ºÀwÛgÀ DgÉÆæ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ £ÀqÉÀ¹ DgÉÆævÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 20 PÉ.f UÁAeÁ C.Q. 20,000=00 gÀÆ ¨É¯É G¼ÀîzÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2010 PÀ®A 302 L¦¹ :-
¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ vÉÃdªÀiÁä@¸ÉéÃvÁ EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd §ÄPÁÌ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: AiÀÄgÀ§UÁ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt FvÀ£À eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ 1 ªÀµÀðzÀ £ÀAvÀgÀ¢AzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÉÃdªÀiÁä@¸ÉéÃvÁ EªÀ½UÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀ §UÉÎ ºÉý ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ QgÀPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 26/07/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆæAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ½UÉ PÀ©âtzÀ ¸À½PɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÀÄwÛUÉUÉ §mÉÖ¬ÄAzÀ ©VzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà J«Ää ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ZÀ£ÀÆßgÀ, vÁ: aAZÉÆý EvÀ£À ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 136/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/07/210 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥Ánï ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 1-1-60 ¸ÀgÉÆÃd¤ zÉë gÉÆÃqÀ ¸ÀzÁ²ªÀ¥ÉÃl, f: ªÉÄÃzÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄgÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ N«Ä¤ PÁgÀ £ÀA J¦-23/¦-0212 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀzÁ²ªÀ ¥ÉÃl¢AzÀ vÀļÀeÁ¥ÀÄgÀPÉÌ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA J¦-12/«-0802 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¥ÀÄeÁj ¸Á:£ÁUÁ EzÀ¯Á¬Ä, vÁ: aAZÉÆý EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À M«Ä¤ PÁjUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.