July 1, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 01/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 01/07/2010

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 07/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 30/06/2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁgÀzÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð ¸Á zÀħ®UÀÄAr EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¹qÀ¼É£ÉÆgÀ ¸Á zÀħ®UÀÄAr EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆÃvÉ ¢£Á®Æ dUÀ¼À ªÀiÁr QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EªÀ£À PÁl vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀgÀ zÉÆqÀتÀÄä£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½zÀÄPÉÆArzÀ¼ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 29-06-10 gÀAzÀÄ ªÀiÁgÀÄw EvÀ£ÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ §½ §AzÀÄ gÉñÀ£ï PÁqÀð ªÀiÁr¸ÀĪÀÅ¢zÉ ¤£Àß ¥sÉÆÃmÉÆà PÉÆÃqÀÄ CAzÁUÀ ºÉAqÀw ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ºÀt PÉÆqÀÄ ¥sÉÆÃmÉÆà E½¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛ£É CA¢gÀÄvÁÛ¼É. £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè CAvÁ ªÀiÁgÀÄw EvÀ£ÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÆ¥ÉìUÉÆAqÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2010 PÀ®A 341, 324, 504, 506, 447, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/06/2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ªÀÄÆ¼É ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¨sÉÆÃ¥À¼ÀUÀqÀ EªÀgÀÄ DgÉÆæ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà ªÀÄÆ¼É EªÀgÀ ªÉÆzÀ®£É ºÉAqÀw ªÀÄUÀ£ÁVzÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ DgÉÆævÀ£À ¥Á°£À°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ CzsÀð ¨sÁUÀ D¹Û §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆîªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁ𢠣ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÀà ªÀÄÆ¼É ºÁUÀÆ E£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ¨sÉÆ¥À¼ÀUÀqÀ EªÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¸ÉÆÃAiÀiÁ©£À ¨É¼É ©wÛgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/06/2010 gÀAzÀÄ 2040 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤AUÀ¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¥sÀįÁè£ÉÆÃgÀ ¸Á: PÉÆqÀA§® EªÀgÀÄ ¨ÉÆÃgï ªÉ¯ï ªÀiÁå£ÉdgÀ gÀªÀgÁzÀ DgÉÆæ gÁf¨sÁ¬Ä vÀAzÉ a£Áß ¸Áé«Ä ªÉÆlgÀ ¸ÉÊQ® n.J£ï-30/n-0135 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ®zÀĪÁr (vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ) EªÀgÀ eÉÆÃvÉ alUÀÄ¥ÁàPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀA§® UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäUÉ ¨ÉæÃPï ºÁQzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 30/06/2010 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤wãÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÉÄÃn, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, G: «zÁåyð, ¸Á: C°AiÀiÁ¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ CªÀÄgÀ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/ºÉZï-5963 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ £Ë¨ÁzÀ ªÀiÁUÀðªÁV C°AiÀiÁ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀÀ £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ mÉA¥ÉÆà £ÀA. PÉJ-38/442 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rªÉÊqÀgïÀ ºÀwÛ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁUÀgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ mÉA¥ÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/06/10 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁvÀ vÀAzÉ CqÀªÉ¥Áà d£ÀªÁqÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 24 ¸Á amÁÖ UÁæªÀÄ EªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ CqÀªÉ¥Áà d£ÀªÁqÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/ PÉ-6196 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á amÁÖ EªÀgÀÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2010 PÀ®A 366 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/06/2010 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÆw vÀAzÉ PÀgÀ§¸À¥Áà zsÉÆé ¸Á: §£À ±ÀAPÀj PÁ¯ÉÆä alUÀÄ¥Áà EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 25/06/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀĪÀiÁj ªÉʱÁ° ªÀAiÀÄ; 19 ªÀµÀð EªÀgÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ï §gÀ¯Éà E¯Áè. ªÀÄzÁåºÀß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2400 UÀAmÉUÉ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA 9611308105 ¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ®Ä ¸Àé®à vÀqÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ DgÉÆæ ªÀÄAdÄ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¸Á: ±ÁªÀÄvÁ¨ÁzÀ ¸ÀzÀå §£À±ÀAPÀj PÁ¯ÉÆä alUÀÄ¥Áà EvÀ£ÀÄ QqÀ£Áå¥ï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj PÀÈvÀåzÀ°è ªÀÄUÀ¼À UɼÀUÀwAiÀÄgÁzÀ DgÉÆæ PÀÄ. ±ÉéÃvÁ vÀAzÉ UÀAUÁzsÀgÀ, §AqÉêÀiÁä ºÁUÀÆ dUÀ¢Ã±À ¸Á: alUÀÄ¥Áà EªÀgÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀºÀPÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2010 PÀ®A 147, 504, 506, eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/06/10 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ®PÀëöät zÀÆPÀ£ÀzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð eÁ: ºÀjd£À G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀiÁqÀUÀƼÀ EªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀë/G¥ÁzsÀåPÀëgÀ ZÀ£ÁªÀuÉ AiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è UÉÀ®ªÀÅ ¥ÀqÉzÀ DgÉÆæ 1) ±ÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ E£ÀÆß 12 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ªÀiÁqÀUÀƼÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§Ý UÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêzÀÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.