July 31, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 31/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 31/07/2010

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 13/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-7-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ¹zÀÝUÉÆAqÀ ±ÉÆïÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: OgÁzÀ (©), ¸ÀzÀå ±Á¹Ûç £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw C¤ÃvÁ UÀAqÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: OgÁzÀ (©) EªÀjUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ JzÉ £ÉÆêÀÅ CUÀÄwÛzÉ ZÀ½ dégÀ §gÀÄwÛªÉ JAzÀÄ ºÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà G½zÀÄPÉÆArzÀÝgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉ®¸ÀPÉÌ JAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¸Á®zÀ ¨ÁzÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥sÁå¤UÉ ¥Á°¸ÀÖgÀ §mÉÖ¬ÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2010 PÀ®A 279, 304[J] L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 30/08/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1115 UÀAmÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: rVÎ EªÀgÀ aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §¢¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà¤UÉ rQÌ ªÀiÁr PÁgÀÄ ¤°è¸ÀzÉà ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, JqÀPÀ¥Á¼ÀzÀ°è, UÀmÁ¬Ä ªÉÄïÉ, ¨Á¬ÄUÉ, ªÀÄÆVUÉ, §®¨sÀPÁ½AiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, §®UÁ®Ä ªÉÆîPÁ®Ä PɼÀUÉ ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 191/2010 PÀ®A 317 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-7-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ºÉjUÉ CzÀ MAzÀÄ ¢ªÀ¸ÀzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ UÁqÀð£À PÀ¼ÀUÀqÉ CgÀtåzÀ°è ©¸Ár ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ «ªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ ªÀUÉÎ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ UÁqÀð£À ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2010 PÀ®A 295 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29,30/07/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÁzÉÃ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§-WÁl¨ÉÆÃgÀ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ §ÄzÀÝ, §¸ÀªÀ, CA¨ÉÃqÀÌgï gÀªÀgÀ ¨sÁªÀ avÀæ«gÀĪÀ PÀ©âtzÀ ¨ÉÆÃqÀð ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ªÀiÁºÁvÀägÀ ¨sÁªÀ avÀæPÉÌ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ PÉñÀj §tÚ ZÉ°è CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: PÁzÉÃ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁf vÀAzÉ ©üêÀĹAUÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁw ®A¨Át GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: qsÁPÀÄ vÁAqÁ dA§V EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£À vÀAzÉ, CtÚ ªÀÄvÀÄÛ CwÛUÉ vÀªÀÄä eÉƼÀzÀ°è ºÉÆ®zÀ°è ¸ÉÃzÉ PÀ¼ÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ºÉêÀįÁ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ ¸Á: gÁªÀĪÀvÀÛ vÁAqÁ (J¦) EªÀgÉ®ègÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉøÀgÀÄ ¨ÉüÉAiÀÄ ºÉÆîzÀ°è §AzÀÄ ¨ÉÃ¼É w£ÀÄßwÛgÀĪÁUÀ zÀ£ÀUÀ½UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆmÉÖUÉAiÀÄ°è PÀnÖ ºÁQ¹gÀÄvÁÛgÉ. CªÁUÀ zÀ£ÀUÀ¼À ªÀiÁ°PÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ JPÉ ¤ªÀÄä PÉÆmÉÖUÉAiÀÄ°è ºÁQ¢Ýj CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀjUÉ ¤ªÀÄä zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¨ÉÃ¼É w£ÀÄßwÛzÀݪÀÅ DzÀÝjAzÀ zÀ£ÀUÀ½UÉ £ÀªÀÄä PÉÆmÉÖUÉAiÀÄ°è ºÁQzÉÝªÉ CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ¨É¤ß£À°è ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ, JqÀUÀqÉ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ §rUɬÄAzÀ §®UÀqÉ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 151/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31/07/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ PÁ±À¥Éà ¨sÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: D£ÀAzÀªÁr zÁzÁæ ¸ÀĨsÁµÀ ZËPï ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£À CAUÀrAiÀÄ ±ÀlgÀzÀ JgÀqÀÄ QðUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ 1) £ÀUÀzÀÄ a®ègÉ »ÃUÉ 2000/- gÀÆ, 2) UÀÆ®Ø ¥sÁèöåUï ¥ÀÄr 2 C.Q 3200/- gÀÆ, 3) ©æ¸ÁÖ¯ï ¹UÀgÉmï ¥ÀÄr 3 CQ. 3200/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 8500=00 UÀ¼ÀzÀÄÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.