July 21, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 21/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w: 21/07/210

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/07/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¼ÀvÀ (©) UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¨Ál® ¸ÉgÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ©ÃgÀUÉ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á §¼ÀvÀ (PÉ) EªÀgÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì 180 JªÀiïJ¯ï £ÉzÀݪÀÅUÀ¼À CAzÁdÄ ¨É¯É 988=00 EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 118/2010 PÀ®A 302, 201, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/07/2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¹¦L ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¸ÉÃj E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆUÀzÁ¼À UÁæªÀÄz°è DgÉƦ FgÀ¥Áà @ «ÃgÀ±ÀnÖ vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Áà EªÀgÀ CtÚ ¸ÀÄAiÀÄðPÁAvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ FgÀ¥Àà£À ºÉAqÀw ®Qëöä EªÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆÃqÉzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ°è FgÀ¥Àà£ÀÄ §AzÀÄ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ¤UÉ £ÀÆQ ºÁQzÁUÀ ªÉÄîÄQUÉ PÀmÉÖ ºÀwÛ ¥ÉÀmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ §AQ£À ¨ÁV°UÉ EzÀÝ UÀĽ¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÁUÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. F C¥ÀgÁzsÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄaѺÁPÀ®Ä FgÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ UÀÄAqÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ ZÀZÉð ªÀiÁr PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄÄaѺÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 111/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20-07-10 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉõÀ¥Áà vÀAzÉ «oÀׯï, ªÀAiÀÄ: 51 ªÀµÀð, ¸Á ¹.JA.¹. PÁ¯ÉÆä ªÉÄÊ®ÆgÀ. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä mÉA¥ÉÆà £ÀA.JA.ºÉZï-04/J¸ï-8308 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ CAiÀÄƨï vÀAzÉ UÀįÁA, ¸Á ªÉÄÊ®ÆgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀABJ¦-28/J.qÀ§Æèöå-2361 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¨ÉÊQ£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ªÉĺÀgÀÄ£ï ¨ÉÃUÀA EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÉA¥ÉÆà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ DgÉÆæUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÁ¬ÄAiÀÄ ¸ÉÆAlPÉÌ, ºÉÆmÉÖUÉ M¼ÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/07/10 gÀAzÀÄ 0300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉĺÀvÁ§ vÀAzÉ JA.r ¸À°ÃªÀÄ jPÁëªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 22ªÀAiÀÄ G: ¯Áj QèãÀgÀ ¸Á eÉÆö £ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ 1) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀA¥ÀvÀ UÁAiÀÄPÁéqÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð G: ¯Áj £ÀA. JAJZÀ-24/J¥sÀ-9107 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á CµÀÖ vÁ ZÁPÀÆgÀ f ¯ÁvÀÆgÀ 2) JA.r £ÀÆgÀ vÀAzÉ JA.r G¸Áä£À ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð G: ¯Áj £ÀA. PÉJ-39/2315 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á eÉÆö £ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £Àqɹ ©ÃzÀgÀ d»gÁ¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ zÉêÀ zÉêÀ ªÀ£À ¸À«ÄÃ¥À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄSÁ ªÀÄÄT rQÌ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2010 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/07/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸À¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà SÉüÀVPÀgï ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð ¸Á ¨ÉÆvÀV ¸ÀzÀå PÉʯÁ¸ï £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ §¸ï £ÀA PÉJ-38/J¥sï-639 £ÉÃzÀÝ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA J.¦ -11 /qÀ§Æè-9738 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §¹ìUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉƪÀÄqÀÄ §AzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 117/2010 PÀ®A 279, 338, L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 19/07/2010 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄZÀAzÀgï vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁ: J¸ï.¹. zÀ°vÀ, ¸Á vÀqÀ¥À½î EªÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀqÀ¥À½î gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/eÉ-2022 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ¤AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ MªÀÄä¯É rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PɼÀUÉ ©zÀÝAiÀÄ JqÀUÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ J®Ä§Ä vÀÄAqÁV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2010 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 19/07/2010 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ¨sÀAUÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁ: PÀÄgÀħgï, ¸Á ¸ÁvÉÆýî EªÀgÀÄ ¨ÉÆA§UÉÆAqÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw E§âgÀÄ ¸Á ¸ÁvÉÆýî EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀºÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 120/2010 PÀ®A 307, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-07-10 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JA.¹. ¥sÀAiÀiÁdSÁ£À vÀAzÉ JA.r. CeÁªÀÄSÁ£À eÁ: ªÀÄĹèA, ¸Á ªÀĤÃAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgï EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JA.r. ±ÀQî vÀAzÉ JA.r. ºÀ¤Ã¥sÀ gÀªÀgÀÄ §ÄzÉÃgÁ-¸ÁvÉÆÃ½î £ÀqÀÄªÉ PÀÆrPÉÆÃAqÀÄ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ JA.r. SÁeÁªÀÄ C°SÁ£À vÀAzÉ JA.r. SÁzÀgÀ C°SÁ£À JA.r. SÁzÀgÀ C°SÁ£À vÀAzÉ CPÀâgÀ SÁ£À E§âgÀÄ ¸Á ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgï EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ®ªÁgÀ¢AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/2010 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-07-2010 gÀAzÀÄ 1635 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƺÀäzï ºÀ«ÄÃzï vÀAzÉ SÁeÁ ¸Á§, ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, G: PÀÆ°, ¸Á: PÀĸÀĪÀÄUÀ°è, ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ±Á»£ï ±Á¯É ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ 1) U˸ï vÀAzÉ RĶðzï 2) RĶðzï E§âgÀÄ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß 60,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÉ gÉʺÀ£Á ºÁPÉÆArzÀÄÝ ºÀt PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À eÉÆvÉ dUÀ¼ÀªÀiÁr E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ºÁUÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2010 PÀ®A 323, 324, 355, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-07-2010 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ CµÀÄÖgÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á PÁPÀ£Á¼À EªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è DgÉÆæ 1) zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ 2) ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd E§âgÀÄ ¸Á PÁPÀ£Á¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CdÓ£À ºÉÆ® ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ZÁ§PÁ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ, C°èAiÉÄà EzÀÝ PÉÆqÀ° vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ PÁ«¤AzÀ JqÀUÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆæ ²æÃPÁAvÀ EªÀ£ÀÄ £É®PÉÌ ºÁQ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 110/2010 PÀ®A 143, 498(J), 504,506, 109 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ºÁUÀÄ 3 & 4 r.¦. JPÀÖ 1989 :-
¢£ÁAPÀ 20-7-2010 gÀAzÀÄ 0945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÉæêÀiÁ UÀAqÀ C¤Ã® PÀĪÀiÁgÀ PÉÆrè ¸Á UÉÆÃzÀÄ vÁ¬Ä £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð ¸ÀzÀå §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ C¤® PÀĪÀiÁgÀ PÀÆrè vÀAzÉ FgÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ K¼ÀÄ d£ÀgÀÄ ¸Á UÉÆÃzÀÄvÁ¬Ä £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ eÉÆÃvÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸À ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ 2,00,000=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 100 vÉÆ¯É §AUÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 15/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/07/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 0/2010 PÀ®A, 174 ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ¥ÀAZÁPÀëj Gj°AUï ¥É¢Ý ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð ¸Á: ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ 9 wAUÀ¼À UÀ©üÃðt EzÀÄÝ, CªÀjUÉ CwÃAiÀiÁzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁUÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ zÁR®Ä ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ ¹«¯ï D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄåªÁUÀ zÁjAiÀÄ°è 1620UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.