July 30, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 30/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 30/07/2010
UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 12/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28-7-2010 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ CªÀÄgÀ vÀAzÉ PÀıÁ®gÁªÀ vÉÆgÀt ªÀAiÀÄ: 14ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G; «zsÁåyð ¸Á;amÁÖ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è n.«.AiÀÄ°è QæPÉmï Dl £ÉÆÃqÀÄvÁÛ PÀĽwzÁÝUÀ CªÀ£À vÁ¬Ä NzÀÄ JAzÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ ¨ÉÊAiÀiÁÝUÀ ¸ÀzÀj CªÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ ¹nÖ£À CªÉñÀzÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ vÀgÀPÁjUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzÀ PÀÄr¢gÀÄvÁÛ£É. aQvÀì PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀ£À°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ DzÀgÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀıÁ®gÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Áà vÉÆgÀt ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÉÆmÁgÀ ªÉÄÃPÁ¤PÀ ¸Á:UÉÆgÀ£À½î UÁæªÀÄ ¸ÀzÀå amÁÖ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 24/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29-07-2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ eÉÃmÉ¥Áà vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà §ÄUÀmÉãÀªÀgï ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgï G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á AiÀÄPÁ¥ÀÄvÀgÀ EªÀgÀÄ ¸Á®zÀ ¨sÁzÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ gÉêÀtAiÀiÁå ¸Áé«Ä gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ eÉmÉÃ¥Áà §ÄUÀmÉ£ÀªÀgï ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgï G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á AiÀÄPÁvÀ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 15/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/07/2010 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ gÀªÉÄñÀ£À vÀAzÉ JªÀÄ.PÉ ²ªÀzÁ¸À£À ªÀAiÀÄ: 51 eÁ: C¢ zÁæ«ÄqÀ G: PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæªÁ¸À C©üªÀÈ¢AiÀÄ°è ªÀiÁå£ÉÃdgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄAiÀÄÆgÁ ºÉÆÃl® gÉÆÃA £ÀA 210 gÀ°è ºÀÈzÀAiÀÄWÁvÀÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÁgÁ£ÁxÀ ±ÉnÖ vÀAzÉ © dUÀ£ÁxÀ ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ : 51 ¸Á: ªÀÄAiÀÄÆgÁ ¨ÁjÃzÀ ±Á» ºÉÆÃl® ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2010 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 347 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/07/10 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪À¸ÀAvÀ vÀAzÉ PÁ¯ÉÆèèÁ eÁzsÀªÀ ¸Á: amÁæ(PÉ) EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ PÉýzÀgÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2010 PÀ®A 295 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/07/2010 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚAiÀiÁå vÀAzÉ ¥ÀAZÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á ºÁ®ºÀ½î [PÉ] EªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è §¸ÀªÀtÚ£À ªÀÄÆwðUÉ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà M§âjVAvÀ ºÉaÑ£À QrUÉÃrUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ §¸ÀªÀtÚ£À ªÀÄÆwðUÉ ¨sÀUÀߪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ zÀȵÀÌøvÀå J¸ÀVgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåQÛAiÀiÁVgÀ° ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ §A¢ü¹ PÁ£ÀƤ£À ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀªÀÄä°è «£ÀAw¸ÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2010 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29-07-2010 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¯Á®¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ¸Á: ¯ÁzsÁ EªÀgÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 2 E§âgÀÄ ¸Á: ¯ÁzsÁ EªÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À PÉüÀUÉ, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉ, ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É G½zÀªÀgÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 95/2010 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/07/2010 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ §AqÁgÉÀ ªÀAiÀÄ: 25ªÀµÀð eÁ : PÉÆý, ¸Á ºÀ½î EªÀgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ WÀl£ÉAiÀÄ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ DgÉÆævÀ ªÉʪÀÄ£À¹¤AzÀ DgÉÆæ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ªÉAPÀl PÁå¸É ºÁUÀÆ E£ÀÄß ªÀÄƪÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á ºÀ½î EªÀgÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ, CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ, §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÄʯÉÃ¯É PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2010 PÀ®A 498 [J], 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 29/07/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAd£Á UÀAqÀ ¹zÀÝuÁÚ ©gÁzÁgÀ ¸Á ±ÀAPÀgÀ ªÁr vÁ avÁÛ¥ÀÆgÀ f UÀÄ®§UÁð ¸ÀzÀå ¨Á宺À½î EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ 1] ¹zÀÝtÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ©ÃgÁzÁgÀ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á ±ÀAPÀgÀ ªÁr avÁÛ¥ÀÆgÀ f UÀÄ®§UÁð ¸ÀzÀå ¹zÉÝñÀégÀ £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄvÀ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2010 PÀ®A 279, 427, 295 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 30-07-2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æøÉÆÃ¥À£À vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà aAvÁQPÀgï ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ G: ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ ¸Á: aAvÁQ vÁ: OgÁzÀ EªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ¯Áj §AzÀÄ wgÀÄV¸ÀĪÁUÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËQUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ZËPÀ £ÀµÀÖ UÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28/7/10 gÀAzÀÄ gÁwæ 0200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉãÀAiÀÄå vÀAzÉ ZÀÄ£ÀߥÀAiÀÄå ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: ¯Áj QèãÀgï ¸Á: PÁUÀÄ¥À°è £É®ÆègÀ ªÀÄAqÀ® f: £ÉîÆègÀ (J¦) EªÀgÀÄ ¯ÁvÀÆgÀPÉÌ gÁ.ºÉ 9 gÀ ªÉÄïÉÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨ÁA¨É PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ ¸ÀºÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É JgÀqÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀgÀÄ JzÀÄgÀÄ §zÀÄgÁV M§âjUÉƧâgÀÆ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ JzÀÄj£À ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ZÁ®PÀ¤UÉ JqÀQ«UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ QèãÀgÀ eÁ»AVgÀ EªÀ¤UÉ §®UÀqÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉÉ ºÁUÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.