July 8, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 08/07/2010

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ¥ÀmÉî vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÀÄ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¨ÁeÉÆüÀUÁ EvÀ£À CwÛUÉ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ªÀĸÁÛ£À ¥ÀmÉî vÀAzÉ gÉÆñÀ£À ¥ÀmÉî ¸Á: ¨ÁeÉÆüÀUÁ EvÀ£ÀÄ ¤Ãj£À ¸ÀA§AzsÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CwÛUÉAiÀÄ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ w½zÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CfÓ ºÉÆÃV PÉüÀ®Ä DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CfÓUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 142/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-06-10 gÀAzÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ DgÉÆæ §Ä¯ÉÃgÉÆà fÃ¥ï £ÀA ¹f-17/r-1322 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄqÀPÀA eÉÆÃUÁ vÀAzÉ ªÀÄqÀPÀA PÉÆøÁ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆAmÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ J£ï.JZï 9 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É gÉÆÃqï ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¤Ã®Vj ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ M¼ÀUÉ PÀĽvÀªÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄ£ÀßA £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀÄ£Àß«ÃgÀ ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆAmÁ, f¯Áè: zÀAvɪÁqÁ, gÁdå: bÀwÛ¸ÀUÀqÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 143/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-06-10 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¥ÀæeÁ §¸ï £ÀA PÉJ-22/©-6399 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ J£ï.JZï 9 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÀÄä¯É ¤°è¹zÀjAzÀ CªÀ£À »AzÉ CwêÉÃUÀªÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ E£ÉÆßçâ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/4383 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà §ÄgÀPÉ ¸Á: ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀ ¥ÀæeÁ §¹ìUÉ £ÉÆÃqÀzÉ MªÉÄäÃ¯É rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ N¼ÀUÉ PÀĽvÀ ¥ÁgÀªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ¨Á«zÉÆrØ ¸Á: ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ EPÉUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ ZÁAzÀ¥Á±Á vÀAzÉ zÁzÁ«ÄAiÀiÁå ZÁ®ªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 52/2010 PÀ®A 87 Pɦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 07/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ SÁeÁ ºÀĸÉãÀ ¦.J¸ï.L RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ RlPÀ aAZÉÆý UÁæªÀÄzÀ J¸ï.¹ NtÂAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ SÁeÁ«ÄÃAiÀiÁ vÀAzÉ ºÀ«ÄÃzÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á: RlPÀ aAZÉÆý UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÄrPÉÆAqÀÄ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÉëêÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ 1030/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2010 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²Ã¯Á UÀAqÀ ²æÃzsÀgÀ ¹AVgÉrØ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ªÉÄÃyªÉÄüÀPÀÄAzÁ ªÁr EPÉAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ ²æÃzsÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀĨÁâgÁªÀ ¹AVgÉrØ ¸Á: ¨ÉUÀA ¥ÉÃl EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV EzÀĪÀgÉUÉ ªÀÄPÀ̼ÁVgÀĪÀÅ¢®è DzÀÝjAzÀ DgÉÆæ ²æÃzsÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĨÁâgÁªÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 2 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ¨Á®AV f¯Áè «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ (J.¦) EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆvÉ DUÁUÀ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ ªÀiÁw£À ¸À®ÄªÁV vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ªÉÄÃyêÉÄüÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ EAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ¢ðvÀ¼À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ²æÃzsÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄïÉ, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉ, ¨É£Àß°è, vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ G½zÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 71/2010 PÀ®A 504, 506, 355 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/07/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀAvÀgÁªÀ ¥Án® vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¥Án® ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è G¸ÀÄPÀÄ ºÁPÀ¯ÁVzÉ D G¸ÀÄQ£À°è DgÉÆæ ¸ÀħuÁÚ vÀAzÉ ©üêÀıÁå qsÁ° ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EvÀ£À DPÀ¼ÀÄ §AzÀÄ G¸ÀÄPÀ£ÀÄß PÉzÀÄgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DPÀ½UÉ ºÀ¼Àî¢AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀjAzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ £À£Àß DPÀ½UÉ KPÉ ºÉÆqɢݢ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 202/2010 PÀ®A 447, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/07/2010 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀgÀ DAiÀiÁð eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À vÀAzÉ ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ d«Ää£À°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà ªÀÄvÀÄÛ 2] gÉêÀt¥Áà E§âgÀÄ ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀj§âgÀÆ Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, §qÉUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä §A¢gÀÄvÁÛgÉ EzÀjAzÀ £À£Àß fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 112/2010 PÀ®A 147, 148, 323, 324, 504, 506 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀA¨sÀÄ°AUÀ vÀAzÉ «oÀ×® ¸ÀAUÀuÉÆÚÃgÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: ªÀÄÄvÀÛAV EvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÀÄÈvÀ ªÉÆüÀPÉÃj EªÀgÀÄ §AzÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÁQë PÉÆqÀ®Ä ºÉÃUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ £ÉÆÃrÛ« CAvÁ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥sÀæ¨sÀÄ vÀAzÉ gÁZÀ¥Àà ¸ÀAUÀuÉÆÚÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 6 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄvÀÛAV EªÀgÉ®ègÀÆ CªÀÄÈvÀ ªÉÆüÀPÉÃj CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ «oÀ×® ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ¸ÀÄAzÀgÀªÀiÁä, aPÀÌ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ aPÀ̪ÀÄä C¤ÃvÁ EªÀgÉ®èjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ £ÁªÀÅ AiÀiÁgÀÄ CAvÀ vÉÆÃj¸ÀÄvÉÛªÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.