July 4, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 04/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 04/07/2010

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA. 2/2010 PÀ®A. 174 ¹Dgï.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 27-06-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0530 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ PÀĪÀiÁj gÉÃtÄPÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£É PÉ®¸À UÉƸÀÌgÀ ¨sÁnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ aªÀÄuÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ D¹äPÀªÁV gÉÃtÄPÁ¼À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀPÉÌ gÉÃtÄPÁ¼À vÀ¯É, ªÀÄÄR, JzÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ¨sÀÄd ¸ÀÄlÄÖ aÃgÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ gÁeÉÃAzÀæ ¹AUï vÀAzÉ ®PÀëöät ¹AUï EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸É¥ÀðqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 02-07-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 2115 UÀAmÉUÉ ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ d£ÀPÀgÀ ¹AUï vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ¹AUï ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: gÁd¥ÀÆvÀ, ¸Á: M¼ÀPÉÆÃmÉ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 2,3-7-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄzÀ UÀÄgÀÄ ªÉÊ£À±Á¥À£À ±Àlgï ªÀÄÄjzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÀÄ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ §AzÀÄ F PɼÀPÀAqÀ ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.
1) ¹VßZÀgÀ 180 JªÀiï.J¯ïzÀ 2 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. 260=00
2) ©.¦.a¹Ì 180 JªÀiï.J¯ïzÀ 13 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. 702=00
3) ºÀgÀwPÀÝ 180 JªÀiï.J¯ïzÀ 1 ¨Ál° C.Q. 78=00
4) AiÀÄÄ.J¸ï.«¹Ì 180 JªÀiï.J¯ïzÀ 96 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. 3344=00
5) E£ÀªÉÃlgï 1 (MAzÀÄ) C.Q. 1550=00
6) £ÁPÀ Omï ©Ãgï 3 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. 228=00
»ÃUÉ C.Q. MlÄÖ 6162=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠩üªÀıÁ vÀAzÉ dmÉ¥Áà dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð G: UÀÄgÀÄ ªÉÊ£À±Á¥ÀzÀ°è ªÀiÁå£ÉÃdgÀ, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 126/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02/07/210 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA-09 gÀ ªÉÄÃ¯É vÀqÉƼÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ¯ÉÆúÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ¯ÉÆúÁgÀ, ¸Á: J½ UÁæªÀÄ, vÁ: GªÀÄUÁð, f¯Áè: G¸Áä£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-25/©-9377 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¸ÀdUÀÄgÉ ¸Á: J½ UÁæªÀÄ, vÁ: GªÀÄUÁð, f¯Áè: G¸Áä£Á¨ÁzÀ, EªÀj§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï-25, ©-9377 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀPÉÆAqÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÉlÄÖ ¤AvÀ ¯Áj £ÀA feÉ-25/n-9017 £ÉÃzÀÝPÉÌ JqÀUÀqÉUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JgÀqÀÄ ¯ÁjUÀ¼À ªÀÄzsÉå ¹QÌ ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¨Á¬ÄAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ ªÉÄîÎqÉAiÀÄ MAzÀÄ ºÀ®Äè ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ºÁUÀÆ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2010 PÀ®A 379, 511 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04/07/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0430 UÀAmÉUÉ ºÉÆ£Àß½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¤Ãj£À mÁåAQUÉ C¼ÀªÀr¹zÀ ¹Ãr®Ä ¤AiÀÄAvÀæt ZÀÄA§PÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ vÁA§æzÀ ªÉÊgÀÄ C.Q. 320=00 £ÉÃzÀ£ÀÄß DgÉÆæ ªÀÄzsÀÄPÀgÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀÄAUÀgÀªÁqÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄAUÀgÀªÁqÉ ¸Á: PÀ©ÃgÀ¨ÁzÀ ªÁr EvÀ£ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ dnAUÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, G: ªÁlgÀ ªÀiÁå£ï, ¸Á: ºÉÆ£Àß½î EvÀ£ÀÄ DgÉÆæUÉ »r¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹, eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 03-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀļÉUÁAªï, ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-29/661 £ÉÃzÀgÀ°è vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ¤AzÀ OgÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ C¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ DmÉÆÃUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ DmÉÆÃzÀ°èzÀݪÀjUÉ ¨sÁj ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, CªÀgÀ°è ²ªÀgÁd EvÀ¤UÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.