July 12, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àwæ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : ¢£ÁAPÀ 12/07/2010

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 14/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦. ¹ :-
¢£ÁAPÀ: 11/07/2010 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ ±ÉÃSï ªÀAiÀÄ: 63 ªÀµÀð G: ¨ÉøÁAiÀÄ ¸Á: ªÀÄzÀ£À¸ÀÆj vÁ: ¤Ã®AUÁ f: ¯ÁvÀÆgÀ (JAJ¸ï) EªÀgÀ ªÀÄUÀ £À©¸Á§ EªÀgÀÄ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÆrzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼À dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwzÀÄÝ, §ºÀ¼À zÀÄqÀÄQ£À ºÁUÀÄ ¹nÖ£À ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ£ÁVzÀÄÝ »ÃVgÀĪÀ°è EAzÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr dUÀ¼À ªÀiÁr PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2010 PÀ®A 341, 323, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 11/07/2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ FgÀ¥Áà §rUÉÃgÀ ¸Á ªÀiÁ«£ÀºÀ½î EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 8/7/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1730 UÀAmÉUÉ »vÀÛ°£À°è PÀnÖUÉ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ªÉÊd¥Áà vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà §rUÉÃgÀ ¸Á-ªÀiÁ«£ÀºÀ½î EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr vÀ¯ÉAiÀÄ£ÀÄß £É®PÉÌ §rzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 208/2010 PÀ®A 504, 323, 324 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 11/07/2010 gÀAzÀÄ 0330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄÄ£ÀĸïÀ ¥Àmɯï vÀAzÉ ¸ÀªÀÄzÁ¤ ¥ÀmÉÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð G: NPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ; ªÀÄĹèA ¸Á: PÀĪÀiÁgÀ aAZÉÆý vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è zÀ£À PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄÊAiÀÄĸÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÉÄÊ£ÀÄ ¥ÀmÉïï vÀAzÉ C¯Áè ¥ÀmÉïï E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÄ ¸Á: PÀĪÀiÁgÀ aAZÉÆý vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®UÀ¼À£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆîzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è vÀAzÀÄ ªÉÄÊAiÀÄĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ PÉýzÁUÀ CªÁZÀÑUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 95/210 PÀ®A 323, 504, 498(J), 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 11-07-2010 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á PÀ¼À¸ÀzÁ¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ 18 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉƦ UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ºÀ®¸É ªÀAiÀÄ: 40ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á ¨Á¯ÁfªÁr vÁ GzÀVÃgÀ (JA.J¸À.) ¸ÀzÀå PÀ¼À¸ÀzÁ¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀ eÉÆvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉUÉ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽®èzÀ PÁgÀt vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ G½zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄzÀ°è C£ÀĪÀiÁ£À ªÀåPÀÛ ¥Àr¹ À dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. »VgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 10-07-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 900 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è UÀÄ¢Ý PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2010 PÀ®A 506, 507 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-7-2010 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ®PÀëöätgÁªÀ, ªÀAiÀÄ:55 ªÀµÀð ¸Á PÀªÀÄ® PÀÄAd ºÉƸÀ PÉ.E.©. PÁ¯ÉÆä UÀÄA¥Á ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ PÉ. §¸ÀªÀgÁd ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ°è ¹¦L CAvÁ vÁ®ÄPÁ aAZÉƽîAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 23-06-10 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£À C¢üãÀzÀ°èzÀÝ aAZÉÆý oÁuÉAiÀÄ ªÀĺÉñÀgÉrØ ¹¦¹ EªÀgÀÄ gÀeÉAiÀÄ §UÉÎ ¹¦L eÉÆÃvÉ dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É EzÀgÀ §UÉÎ ¹¦L gÀªÀgÀÄ J¸ï.¦. UÀÄ®âUÁð gÀªÀjUÉ ªÀgÀ¢ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 9-7-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 0725 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA. 9448633256 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥ÉÆÃ£ï £ÀA. 9343079714 £ÉÃzÀjAzÀ AiÀiÁgÉÆ M§â C¥ÀÀjavÀ ªÀååQÛ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr DgÉÆæ £ËPÀjUÉ J£ÁzÀgÀÆ DzÀgÉ ¤ªÀÄä JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ fêÀAvÀ EªÀgÀÄ¢¯Áè CAvÁ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÆ ªÉƪÀÄäPÀ½UÉ J£ÁzÀgÀÄ CzÀgÉ ªÀĺÉñÀ gÉrØ ¦¹ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀjUÉ ¨ÉÃPÁzÀªÀgÉ ºÉÆuÉUÁgÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.