July 10, 2010

BIDAR DAILY CRIME UPDATE 10/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àwæ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 10/07/2010

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2010 PÀ®A 279, 304 [J] L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 09/07/10 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉæüAiÉƢݣÀ vÀAzÉ G¸Áä£À C° AiÀiÁPÁvÀ¥ÀÄgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA, G: PÀÆ° ¸Á gÁdVÃgÁ EªÀgÀÄ vÁ¬Ä QgÁuÁ CAUÀrUÉ §AzÁUÀ DmÉÆà £ÀA PÉJ-32/J4659 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬ÄUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬ÄUÉ §®UÀtÂÚUÉ ºÀuÉUÉ, ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgï f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁqÀ®Ä aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 39/2010 PÀ®A 394 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 09-07-2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è±ÉÃmÉ¥Áà zÀvÀÛ£ÀPÉÃgÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: AiÀÄ£ÀUÀÄAzÁÀ vÁ: OgÁzÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹zÀݪÀÄä EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆV UÀÄr¸À®Ä ºÀwÛgÀ PÀĽvÁUÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ §AzÀÄ DPÀ¼ÀÄ PÀ¼É¢zÉ JAzÀÄ £É¥ÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß £É®PÉÌ ºÁQ ¨Á¬Ä ªÀÄÄaÑ JzÉAiÀÄ ªÉÄ¯É PÁ®Ä ElÄÖ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ PÀjªÀÄtÂAiÀÄ°è£À §AUÁgÀzÀ UÀÄAr£À ªÀÄtÂUÀ¼À ¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ Q«AiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ N¯ÉUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆÃqÉzÀÄ NrºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ D¼ÀĪÀÄ£ÀĵÀ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ ºÉÆîPÉÌ vÀAzÀgÀÄ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 126/2010 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/07/10 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨sÉÆÃduÁÚ ªÀįÉèò ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£ÀÀ ¸Á: ªÁUÀ®UÁAªÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ zÁjAiÀÄ°è DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð E£ÀÆß 4 d£À J®ègÀÆ ¸Á ªÁUÀ®UÁAªÀ vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¸ÁzÁUÁAiÀĪÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 127/2010 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/07/10 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£ÀÀ ¸Á: ªÁUÀ®UÁAªÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨sÉÆÃduÁÚ ªÀįÉèò ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð E£ÀÆß 4 d£À J®ègÀÆ ¸Á ªÁUÀ®UÁAªï EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §®PÁ®Ä vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀÄÝ ºÁUÀÆ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 206/ 2010 PÀ®A 353, 504, 323 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 09/07/2010 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÉêÀgÁªÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ GzÀVÃgÉ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G: PÉJ¸ïDgïn¹ §¸ïì PÀAqÀPÀÖgÀ ¸Á qÉÆÃtUÁ¥ÀÄgÀ vÁ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ¤«ÄvÀå gÀÆmï £ÀA-9 qÉʪÀlð ¨sÁ°Ì-WÉÆÃqÀªÁr ªÀiÁUÀðzÀ §¸ïì £ÀA-PÉJ 38/J¥sï 97 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì ¬ÄAzÀ WÉÆÃqÀªÁr UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ §¹ì£À°è ¹mï ¥sÀƯÁèV PÉ®ªÀÅ d£À ¤AzÀÄ PÉÆÃArzÀgÀÄ CzÀgÀ°è M§â ªÀåQÛ DgÉÆæ CdÄð£ï vÀAzÉ ¥ÁAqÉÆgÀAUÀ ªÀÄgÁoÀ ¸Á: ºÀÄt¸À£Á¼ÀUÁæªÀÄ EªÀgÀÄ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É vÀÄUÁqÀÄvÁÛ ©¼ÀÄwÛzÀ£ÀÄ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj PÀAqÀPÀÖgÀ §¹ì£À°è F jÃw ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ¸Àj¬Ä¯Áè §¹ì£À°è ¤®è®Ä DUÀ¢zÀÝgÉ §¹ì¤AzÀ E½zÀÄ ¨ÉÃgÉ §¹ìUÉ ¨Á JA¢zÀPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ºÀÄt¸À£Á¼À UÁæªÀÄ §AzÀ PÀÄqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆÃvÉ dUÀ¼ÀPÉÌ ¤AvÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨Á¬Ä Q«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ N¢ÝgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 175/2010 PÀ®A 332, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 09-07-2010 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀégïC° vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ªÀAiÀÄ: 50ªÀµÀð G: PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ qÉæöʪÀgÀ ¸Á ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ §¸ï ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹r 100 ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA ¹J£ïL 1196 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʪÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.