July 26, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26/07/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 26/07/2010

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 07/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/07/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæªÉÆÃzÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà aî±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: RlPÀ aAZÉÆý EvÀ£À vÁ¬Ä ªÀÄÈvÀ UÀÄgÀªÀiÁä UÀAqÀ ±ÁAvÀ¥Áà aî±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, G: CAUÀ£ÀªÁr ²PÀëQ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀvÀÛ°zÀÝ PÁgÀt aªÀÄt ¢Ã¥À ºÀZÀÑ®Ä ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀªÁV ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ vÀAzÀÄ aQvÉì ªÀiÁr¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 24/07/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-07-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J.¦-25/J¥sï-8007 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ «PÁ¸À vÀAzÉ ¨Á¯Áf ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉÆüÉUÁAªÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄqÀ© PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MAzÀÄ PÀ°èUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ DgÉÆæ ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀ vÀAzÉ «oÀ® dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: aPÀÌ£ÁUÁAªÀ ªÁr, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 148/2010 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/05/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄ¢üÃgÀ vÀAzÉ ²æPÁAvÀ a¢æ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, ¸Á: qÉÆãÀUÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå RAqÉæ UÀ°è ¨sÁ°Ì, vÁ: ¨sÁ°Ì, f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ £ÀA. ¹.r-100 PÉ.J-39/2473 C.Q. 15000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß RAqÉæ NtÂAiÀÄ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2010 PÀ®A 354, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/07/10 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ZÀAzÀæ¥Á® vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀgÁªÀ ¹AzÉ ¸Á: rVÎ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®vÁ@ZÀAzÀæPÀ¯Á vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀiÁxÀðAqÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁ: J¸ï.¹ [ºÉÆ°AiÀiÁ], ¸Á: rVÎ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß eÉÆÃvÉAiÀÄ° §gÀ°®è CAzÀgÉ ¤£ÀUÉ E¯Éè ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ¥ÁætzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2010 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁw: ºÀlPÀgÀ ¸Á: PÀgÀAf (PÉ), vÁ: OgÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß JªÉÄä ªÉÄìĹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV JªÉÄäAiÀÄÄ DgÉÆæ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ alVgÉ ¸Á: PÀgÀAf(PÉ) EvÀ£À ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV ¨É¼É ªÉÄÃAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉƦAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JªÉÄäUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JªÉÄäUÉ KPÉ? ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ JAzÀÄ DgÉÆæUÉ PÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄgÁp ¨sÁµÉAiÀÄ°è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è M¢ÝgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÉÆÛªÉÄä £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¤£Àß JªÉÄä ©lÖgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.