June 30, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30/06/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-06-2011

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/2011 PÀ®A 279, 337 & 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16/06/2011 gÀAzÀÄ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀıÁå vÀAzÉ ¨sÀUÀ£ÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀaiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: ¨É£ÀQ¥À½î zsÀjxÁAqÁ EvÀ£À CdÓ ¨sÀUÀ£ÀÄ vÀAzÉ CA§Ä gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ¨É£ÀQ¥À½î zsÀjxÁAqÁ EªÀjUÉ DgÉÆæ ¹gÁd vÀAzÉ ¯Á® ¥ÀmÉî ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/E-1599 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: ªÀÄgÀ¥À½î, vÁ: aAZÉÆý EvÀ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CdÓ¤UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ fïÁè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ºÀtzÀ PÉÆgÀvÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ 27/06/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀ½ HjUÉ vÀA¢zÀÄÝ vÀªÀÄä CdÓ rQ̬ÄAzÀ DzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 28/06/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8B30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÀUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 13/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §AqÉ¥Áà PÀÄA¨ÁgÉ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: PËrAiÀiÁ¼À(J¸ï), vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ ¸ÉʧuÁÚ EvÀ£ÀÄ J£ï.JZï-9 gÀ¸ÉÛAiÀÄ fÃvÀÄ zÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ PÉ.E.©. UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀ ºÀwÛgÀ PÀgÉAmï PÀA§UÀ¼À vÀAw ¸Àr®ÄUÉÆAqÀ vÀAwUÀ¼À£ÀÄß PÀA§UÀ¼À£ÀÄß ºÀwÛ J¼ÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÀgÉAmï ±ÁR ºÀwÛ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, EvÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-5-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ eÁ¸ÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: PÉƸÀªÀÄ, vÁ: ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀ¤vÁ EªÀ¼À HjAzÀ ªÀÄeÁð¥ÉÆgÀ (JªÀiï) PÉÌ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ §AzÀÄ ªÀÄeÁð¥ÉÆgÀ (JªÀiï) §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ E½zÁUÀ CµÀÖgÀ°è ªÀÄ£ÁßKSÉî½ PÉqÀ¬ÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-32/AiÀÄÄ-9646 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Áà zÉøÁ¬Ä ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ¸Á: aªÀiÁ JzÀ¯Á¬Ä, vÁ: aAZÉÆý EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ UÀmÁ¬Ä PÀ¼ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ªÀÄ®èªÀiÁä EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 39/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-5-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄqÀ©ªÁr ²ªÁgÀzÀ ªÀÄÄqÀ©-JPÀ®ÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨Á¸À£Á¼À zsÀj E½eÁj£À°è DgÉÆæ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J¦-28/JJ-8812 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ zÉÆÃAr¨Á vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ZÉAqÀPÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ; 32 ªÀµÀð, ¸Á; UÉÆÃoÁ¼ÀªÁr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À£ÀÄß ªÀÄÄqÀ© PÀqɬÄAzÀ JPÀ®ÆgÀ PÀqÉUÉ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf£ÀvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/JZï-8299 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ¸À°ÃA vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ¸Á§ ªÉÆ«Ä£ï ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÄqÀ© EvÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ°£À »A§¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ §®UÉÊ-ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ¸ÀÄnÖzÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆVUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀÄ JqÀPÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ aPÀìvÉ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄqÀ© ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, DgÉÆævÀ¤UÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ AiÀıÉÆÃzsÁæ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 3-6-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 95/2011 PÀ®A 376 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/06/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀzÁÝA vÀAzÉ C¨Áâ¸À C° ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÆèsÁ UÀAqÀ «ÃgÀ±ÉnÖ ªÉÆ®zÉ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ.¸ÀgÀ¸Àéw, ªÀAiÀÄ: 6 ªÀµÀð, EPÉUÉ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è CAUÁvÀªÁV ªÀÄ®V¹ vÀ£Àß ¥ÁåAn£À ZÉÊ£À vÉUÉzÀÄ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ gÉÃ¥À ªÀiÁr PÉr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 137/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 29/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J¸À.J.SÁzÀgÀ ¦.J¸ï.L ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀjUÉ ¨sÁ°ÌAiÀÄ J¸À.©.ºÉZï ¨ÁåAPÀ JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄAzÉ M§â ªÀåQÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ J¸À.©.ºÉZï ¨ÁåAPÀ ºÀwÛÃgÀ EgÀĪÀ ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀgÀ ºÉÆÃl¯ï JzÀÄjUÉ UË¥ÀåªÁV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è DgÉÆæ G¸Áä£À vÀAzÉ zÁªÀÅzÀ ±ÉÃPÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: eÉÆö £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄß, DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À aÃn, MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ïß, ¸ÉÌïï, ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 450/- gÀÆ¥Á¬Ä ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2011 PÀ®A 341, 504, 323, 324, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-06-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ CfêÀÄ vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå EvÀgÀ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzï E¥sÁð£ï ªÀÄ°èPï vÀAzÉ ²ÃPï ZÁAzÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 1-8-55 ¹AUÁgÀ ¨ÁUÀ ©zÀgÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¥ÀAZÀ ºÁUÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 52/2011 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀªÀÄäzÀ CfªÉÆâݣï vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ.£ÀA. 1-8-55 ¹AUÁgÀ ¨ÁUÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¯ÉÊPï vÀAzÉ d«ÄgÉÆÃ¢Ý£ï ºÁUÀÄ EvÀgÀ 4 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄÝ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2011 PÀ®A 409 L¦¹ :-

DgÉÆæ ±ÉòPÁAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀAiÀiÁå ªÉÄðéZÁgÀPÀgÀÄ eɸÁÌA ±ÁSÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 11/06/2011 jAzÀ 22/06/2011 gÀªÀgÉUÉ vÀ£ÀUÉ PÉÆlÖ «zÀÄåvï ©®ÄèUÀ¼À PÀAzÁ¬Ä ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆlÖ PÀAzÁAiÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÀASÉå fJ¯ï-66 ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÀASÉå 032 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÁæºÀPÀjAzÀ PÀAzÁAiÀÄ ªÀ¸ÀÆ®Ä ªÀiÁr ¸ÀzÀj ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, C®èzÉà ¸ÀzÀj ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è ªÀ¸ÀÆ® ªÀiÁrzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀbÉÃjUÉ PÀlÖzÉ gÀÆ. 22,860/- ºÀt zÀÆgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Áà GzÀUÀnÖ ¸Á: eɸÁÌA PÀbÉÃj PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-06-2011 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-6-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣À©Ã¸Á§ vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: SÁ±ÉA¥ÀÆgÀ(¹) EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ CfÃd vÀAzÉ C§ÄÝ® ®wÃ¥sï¸Á§ dªÀiÁzÁgÀ ¸Á: SÁ±ÉA¥ÀÆgÀ (¹) gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ©ÃvÀÛ£É ªÀiÁqÀĪÀ PÀĪÀÄn ¥À®UÁ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ°PÉÌ §A¢¢ÝAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, JwÛ£À £ÀUÀPÉ ºÁPÀĪÀ UÁvÉ (§rUÉ) ¬ÄAzÀ ªÉÆüÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 28,29/06/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÉå gÁwæ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CA§gÉñÀégÀ vÀAzÉ «ÃgÀuÁÚ zÀ£Á¥À£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÀAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁjAiÀÄ Q° vÉgÉzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 20 vÉÆ¯É 3 UÁæA C.Q 4 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄAiÀĵÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 98/2011 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/6/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄgÉrØ vÀAzÉ zÉêÀgÁAiÀÄ UÀAUÀ¥Àà£ÉÆÃgÀ ºÉüÀªÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀgÉrØ, ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ[PÉ], vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ PÀÄAn ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C°è EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ gÁdgÉrØ vÀAzÉ zÉêÀgÁAiÀÄ UÀAUÀ¥Áà £ÉÆÃgÀ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀgÉrØ, ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ [PÉ], vÁ¬Ä ¥ÁªÀðw ºÁUÀÄ gÁdgÉrØ ºÉAqÀw ¥ÀĵÀàªÀw EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £Á£ÀÄ ¨ÁQ PÉÆnÖ¯Áè CAvÀ ºÉý CªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁqÀÄwÛà CAvÁ CAzÀÄ ¸ÀzÀj ¥À®UÁ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ºÁUÀÄ E£ÉÆߪÉÄä ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÁQ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉýzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

June 29, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-06-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-06-2011

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
CAzÁdÄ 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀÄÄzÀQ CAzÁdÄ ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀðzÀªÀ¼ÀÄ ¢£Á®Ä ©PÉë ©ÃqÉ gÁwæ £Ë¨ÁzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝt°è ªÀÄ®VPÉƼÀÄîwÛzÀݼÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-06-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ¼ÀÄ £Ë¨ÁzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ, ¢£ÁAPÀ 28-06-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 05:30 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj C¥ÀjZÀvÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁ¬Ä¯É ºÁUÀÆ C£Àß ¤ÃgÀÄ ¸Éë¸ÀzÉ EzÀÝ PÁgÀt ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠥sÀQÃgÀ ¥Á±Á vÀAzÉ ±ÉÃR gÀ¸ÀÆ® ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 56 ªÀµÀð, ¸Á: PÀªÀÄoÁuÉ, ¸ÀzÀå: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2011 PÀ®A 309 L¦¹ :-
15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ WÁ¼É¥Áà vÀAzÉ ZÀ£ÀߪÀÄ®è¥Áà ¸Á: ZÀlß½ EvÀ£ÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CA§Ä¯Á® ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: gÀd¥ÀÆvÀ, ¸Á: ZÀlß½î EvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ DgÉÆæ GªÀiÁzÉë UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀPÀĪÀiÁgÀ gÀd¥ÀÆvÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, FPÉÃUÉ HgÀ d£ÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ¨ÉvÀÛ¯É ªÀiÁr ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛ£É CAvÁ CªÁZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É CA¢¤AzÀ DgÉÆævÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV Hl ªÀiÁqÀzÉà ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É PÁgÀt EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-6-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ¼ÀÄ E°UÀ½UÉ ºÁPÀĪÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹zÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj WÀl£É ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ºÁUÀÆ §¹ÃgÀ vÀAzÉ ZÁAzÀ ¸Á§ ¥ÀoÁt EªÀgÀÄ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ, DgÉÆævÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀÆeÁ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÆ PÀÆr ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸É¥ÀðqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, DgÉÆævÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀå ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ¯Áè DPÉAiÀÄÄ E° OµÀ¢ü ¸Éë¹ DvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2011 PÀ®A 409, 420, 468 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÉæêÀĹAUÀ vÀAzÉ ©üÃPÀÄ̹AUÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁj vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ OgÁzÀ (©) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ °TÃvÀ zÀÆgÀÄ ºÁUÀÄ CzÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ C¢üPÁj f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ vÀ¥Á¸ÀuÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj zÀÆgÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ rVÎ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀĪÀgÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ ¸Á¼É gÀªÀgÀÄ 2009-10 ºÁUÀÄ 2010-11 £Éà ¸Á°£À vÀ¥Á¸ÀuÉ PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-09-2010 gÀAzÀÄ ºÁUÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-12-2010 gÀAzÀÄ gÁeÉÃAzÀæ eÉƤßPÉÃj ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¯ÉPÁÌ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ¥Àæ¨sÁj ¯ÉPÁÌ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ §¹ÃgÀ CºÀäzÀ JA.E.J¸ï PÉÆ-Drð£ÉlgÀ f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ rVÎ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÉ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀĪÀgÀÄ ¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæzÀ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß CrÃlUÉ ºÁdgÀ ¥Àr¹gÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ rVÎ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ PÀgÀ ªÀ¸ÀÆ°UÁgÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ PÀgÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁrzÀ 63,000/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¤¢üUÉ dªÀiÁ ªÀiÁqÀzÉ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2011 PÀ®A 498(J), 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/06/11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ eÉÆÃw UÀAqÀ ¤Ãw£À £ÁlPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: ¯ÁqÀªÀAw EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¤Ãw£À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ £ÁlPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: ¯ÁqÀªÀAw EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀĪÀ zsÀªÀÄQ ºÁQ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ »A¸É vÁ¼Á¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É, ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¨ÁªÀ£ÁzÀ ±Á°ªÁ£À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ £ÁlPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ zÀvÁÛwæ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA²gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ¨ÉAQ Dj¹ ¸ÀgÀPÁj 108 CA§Ä®£Àì PÀgɬĹ CzÀgÀ°è ºÁQ PÉÆAqÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2011 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀgÁªÀ UÀÄvÉÛÃzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: FrUÁ, ¸Á: alUÀÄ¥Áà EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ eÉÊ »Azï UÀuÉñÀ vÀgÀÄt ¸ÀAWÀzÀ CzsÀåPÀë£ÁVgÀÄvÉÛ£É, ¥Àæw ªÀµÀð UÀuÉñÀ ªÀÄAzÀjzÀ ºÀÄArAiÀÄ£ÀÄß UÀuÉñÀ ZÀvÀÄyð ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀgÀÄt ¸ÀAWÀzÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è vÉUÉAiÀÄÄvÁÛgÉ, F UÀuÉñÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ¥ÀÆeÁj gÀªÉÄñÀ ¸Áé«Ä EzÀÄÝ CªÀgÀÄ ¢£Á®Æ ¥ÀÆeÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ »VgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 28/06/2011 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ UÀuÉñÀ ªÀÄA¢gÀzÀ°ègÀĪÀ ºÀÄArAiÀÄ£ÀÄß PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ Q° ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ CAzÁdÄ 8000 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 65/2011 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
DgÉÆæ £ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ªÀÄ®¥Áà ¨sÀÆgÉ ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£À eÉÆvÉ ¢£ÁAPÀ 11-04-2007 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ C¤ÃvÁ UÀAqÀ £ÁUÀ±ÉÃnÖ §ÆgÉ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ DgÉÆæ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ, ¨sÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À J®ègÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ, D£ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉjUÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è JgÀqÀÄ ¸À® ºÀÄlÄÖwÛgÀĪÀ ªÀÄUÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÀÛzÉ, DªÁV¤AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, »jAiÀÄgÀÄ PÀÆr w½ªÀ½PÉ ¤Ãr UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, »ÃUÉ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¸Áj ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 27-06-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄ JzÀÄj£À°è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QjPÀļÀ ¤Ãr, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2011 PÀ®A 341, 326, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-06-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉÃ¼É DgÉÆævÀgÁzÀ CuÉ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀuÁÚ §ºÀzÀ£ÉÆÃgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ªÀÄĸÀÛj ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÀzÀ «µÀAiÀĪÁV dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 24/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²¯ÁzÉë UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Áà, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄj£À gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄrªÁ¼À ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-32/PÉ-5703 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ ©½¹zÀjAzÀ ¸ÉÆAlzÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ¨sÀÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÉƼÀPÁ®PɼÀUÉ PÀAzÀÄUÀnÖzÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ AiÉÆúÁ£ï, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀĤî ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ºÁUÀÆ Nt d£ÀgÉÆA¢UÉ ¤lÆÖgÀ UÁæªÀÄPÉÌ £ÉAl¸ÀÛ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÉÄÊ®ÆgÀPÉÌ ªÁ¥À¸À L±ÀgÀ mÉA¥ÉÆà £ÀA. PÉJ-38/5899 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ-¨sÁ°Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ ZÉÆAr PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ mÁæ° £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-06/JPÀÆå-7191 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöå°AiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÁæöå°AiÀÄ°èzÀÝ PÀ©âtzÀ ªÀ¸ÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ¸ÀĤî¤UÉ vÁV¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®ªÀÄAqÉUÉ ºÁUÀÆ §®gÉÆArUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀĤ®£À §®PÉÊgÀnÖ¬ÄAzÀ CAUÉʪÀgÉUÉ ZÀªÀÄð ¸À°zÀ ºÁUÀÆ ªÀÄÄjzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀzÀj ¯Áj mÁæ° ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ɽPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

June 28, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-06-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-06-2011

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2011 PÀ®A 279, 3604(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 27-06-2011 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¯ÁzÀ vÀAzÉ gÀhÄgÉÃ¥Áà, vÀ¼ÀWÁlPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ, ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉƤ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉAqÀw ¸ÀAVÃvÁ EªÀgÀÄ §A§¼ÀV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. PÉ.J-22/6795 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀAVÃvÁ EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÀAVÃvÁ EªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 123/2011 PÀ®A 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-04-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ UÀuÉñÀ vÀAzÉ CtÚgÁªÀ PÉÆl ªÀiÁ¼É ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ªÁAdgÀSÉÃqÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì, ¸ÀzsÀå: ©ÃzÀgÀ eÉÊ°£À° «ZÁgÀuÁ §A¢ EvÀ£ÀÄ ºÁWÀÆ ªÀÄvÀÄÛ eÉÊ°£À EvÀgÀ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ eÉÊ°¤AzÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀ £ÀA 7795473660 £ÉÃzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀl vÀAzÉ ªÀĵÁÚf zsÀ£À¸ÀÆgÉ UÀÄgÀÄzÁ® vÁ: zÉêÀtÂ, f¯Éè: ¯ÁvÀÄgÀ, ªÀĺÁgÁµÀÖç gÁdå EvÀ£À ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA 9764745337 £ÉÃzÀPÉÌ PÁ® ªÀiÁr ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2011 PÀ®A 420, 376, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀð¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®Qëöä vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: eÉÊ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ £Ë¨ÁzÀ EPÉAiÀÄÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ-1 UÉÆêÀzsÀð£À vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ¸Á: eÉÊ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ, EªÀj§âgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ¦æÃw¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 16-04-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ-1 FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý £ÀA©¹ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV ºÉAqÀwAiÀÄAvÉ ªÀåªÀºÀj¹gÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 24-06-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ-1 UÉÆêÀzsÀð£ï FvÀ£À vÀAzÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ UÉÆêÀzsÀð£ï E§âjUÀÆ ©ÃzÀgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ, DgÉÆævÀgÁzÀ 1] UÉÆêÀzsÀð£À vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ, 2] ©üêÀitÚ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ªÀÄÄRå ¥ÉÃzÉ, 3] ¹ÃvÁ UÀAqÀ ©üêÀÄtÚ, 4] eÉÊ©üêÀÄ CtzÀÆgÉ, 5] ¥À¥ÀÄà vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ J®ègÀ ¸Á: eÉÊ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉUÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀµÀÄÖ CAvÀ¸ÀÄÛ EzÉAiÉÄà JAzÀÄ ºÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ 2 ®PÀë, 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆlÖgÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV ºÉý fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ UÀÄAqÀªÀiÁä UÀAqÀ «oÀ®gÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: KtPÀÆgÀ EªÀgÀ ªÉƪÀääUÀ£ÀÄ MAzÀÄ ¥É£ÀߣÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ EvÀgÉ ¸ÀtÚ ºÀÄqÀÄUÀgÀ eÉÆÃvÉ DqÀªÁqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Áà ªÉÄÃvÉæ eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: KtPÀÆgÀ EPÉAiÀÄÄ §AzÀÄ F ¥É£ÀÄß KPÉ »rzÀÄPÉÆAr¢Ý CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÉƪÀääUÀ¤UÉ PÉüÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ £À£Àß ªÉƪÀÄäªÀÄUÀ¤UÉ K£ÀÄ PÉüÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ DgÉÆævÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ªÉÄÃvÉæ EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2011 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-06-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀÄAqÀªÀiÁä UÀAqÀ «oÀ® ªÉÄÃvÉæ, 2) «oÀ® vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ªÉÄÃvÉ E§âgÀÄ eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á-KtPÀÆgÀ EªÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ£ÀÄ MAzÀÄ ¥É£ÀߣÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ EvÀgÉ ¸ÀtÚ ºÀÄqÀÄUÀgÀ eÉÆÃvÉ DqÀªÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: KtPÀÆgÀ, EPÉAiÀÄÄ §AzÀÄ F ¥É£ÀÄß KPÉ »rzÀÄPÉÆAr¢Ý CAvÀ DgÉÆævÀ¼À ªÉƪÀÄäUÀ¤UÉ PÉüÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ¼ÀÄ £À£Àß ªÉƪÀÄäªÀÄUÀ¤UÉ K£ÀÄ PÉüÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄzsÀå ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DV DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

June 27, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27-06-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-06-2011

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2011 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï ªÀĺÁd£À ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀ¯ÁAr, vÁ: zÉêÀtÂ, f: ¯ÁvÀÄgÀ EvÀ£À vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA JªÀiïJZï-24/JZï-7421 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA PÉJ-38/JªÀiï-1775 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀĤî vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀAiÀiÁå ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ ¥sÉÊ£Á£ïì ªÀiÁ£ÉåÃdgÀ ©ÃzÀgÀ, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀgÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£ï FªÀgÀÄ wêÀæ UÁAiÀĺÉÆA¢ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2011 PÀ®A 504, 323, 324, 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ eÉʲæà UÀAqÀ £ÁUÉñÀ ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: PÀA¨ÁgÀ, ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EPÉAiÀÄ CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£À ¸ÀA§AzsÀ ¸ÀtÚ dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ, CzÉà GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1830 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁªÀÄ°ÃAUÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ¸ÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð, 2) £ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀÀ ¸ÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, 3) ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ¸ÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, 4) ZÀAzÀæPÀ¯Á vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð J®ègÀÄ ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr UÀÄgÀÄ£ÁxÀ EªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄzÀÝjAzÀ wêÀæ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2011 PÀ®A 143, 147, 353, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-06-2011 gÀAzÀÄ PÀ°ÃªÀÄ RÄgɶ FvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝ ¸ÀA§AzsÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀĺÀäzÀ ¸À°ÃªÀiï RÄgÉö ºÁUÀÄ E£ÀÆß 50 jAzÀ 60 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: alUÀÄ¥Áà EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÀªÀgÀt ªÀÄÆr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊfãÁxÀ ¹JZï¹-527 alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ ºÁUÀÆ oÁuÁ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ PÀÆlªÀ£ÀÄß ZÀzÀÄj¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ-1 FvÀ£ÀÄ ¥Éưøï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀA¢Ã±ÀégÀ ©. PÀÄA¨ÁgÀ ¦.J¸ï.L.(PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀjUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ¨Á¯Áf ªÀÄA¢gÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ±ÉÃrØUÉ ºÀwÛ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV E¹àÃl CAzÀgÀ AiÀiÁ §ºÁgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ PÁ±É¥Áà ªÀÄÄzÀUÀqÉ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ®UÁgÀ, 2) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà ©ÃgÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, 3) FgÀuÁÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¨sÀzÁqÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ®UÁgÀ, 4) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà CAZÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: £ÉÃPÁgÀ, J®ègÀÆ ¸Á; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÁUÀÆ 5) ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀßAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á; ºÀÄ®¸ÀÆgÀ, EªÀgÉ®ègÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV DgÉÆævÀÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5600/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2011 PÀ®A 504, 323, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ £Á±ÉÃnÖ ¸ÀÄ£ÀUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ EPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ gÁªÀÄ°AUÀ¤UÉ NtÂAiÀÄ UÀÄgÀ£ÁxÀ PÀA¨ÁgÀ gÀªÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ C«£Á±À EvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÝjAzÀ PÉüÀ®Ä UÀÄgÀÄ£ÁxÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, 2) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, 3) ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ EªÀgÉ®ègÀÆ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ, PÁgÀt¢AzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉUÉ C¯Áè¥ÀÆgÉ gÀªÀgÀ QgÀuÁ CAUÀr JzÀÄjUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀUÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ½UÉ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ¥Àqɹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁvzÉ.

June 26, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-06-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-06-2011


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 16/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-06-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ CA¨ÉæñÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ZÁªÀįÉè ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: wæ¥ÀÆgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ EwÛa£À ¢£ÀUÀ¼ÀAzÀÄ vÀ£Àß°è vÁ£É EgÀÄwÛzÀÄÝ, AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ J°èUÀÆ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛ AiÀiÁªÀÅzÉà aAvÉAiÀÄ°è ªÀÄļÀVgÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ D ¢£À¢AzÀ £ÀAvÀgÀzÀ 1 wAUÀ¼À CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ªÁr ²ªÁgÀzÀ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ªÀÄgÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ZÁªÀįÉè ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: wæ¥ÀÆgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2011 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀgÁªÀ ¨Á£Á ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ¤lÆÖgÀ(©) EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ ZÀAzÀægÁªÀ vÀAzÉ ¸ÉÆgÀÄ¥ÀgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, G: ²PÀëPÀ, ¸Á: ªÀÄÄgÁ¼À, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀj§âgÀÆ ¤lÆÖgÀ(©) UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/ºÉZï-7722 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É CªÀÄzÁ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¤lÆÖgÀ(©) ²ªÁgÀzÀ°è «ÃgÀ±ÀnÖ PÀgÉ¥À£ÀªÀgÀÆ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ CªÀÄzÁ¨ÁzÀ ¤lÆÖgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/J¯ï-1340 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ¸Á: £ÁUÀgÁ¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ºÀvÉÆÃnAiÀÄ°èlÄÖPÉƼÀîzÉà Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ZÀAzÀægÁªÀ EªÀjUÉ ºÀuÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JzÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¤lÆÖgÀ(©) D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÁUÀ ZÀAzÀægÁªÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/06/2011 gÀAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JªÀÄ.JZÀ-26/JJ-1521 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DvÀ£À UÉüÉAiÀÄ£ÁzÀ DgÉÆæ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ²ªÁf eÁzsÀªÀ ¸Á: ¨ÁgÀ½î EªÀj§âgÀÆ E¸ÁèA¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ¨Á¯Áf EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÁUÀ CzÉà ªÉÃ¼É E£ÉÆߧâ DgÉÆæ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/PÉ-7712 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¸Á: eÉÆÃd£Á EvÀ£ÀÄ PÀÆqÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ®UÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÆAzÀÄ rQÌAiÀiÁVgÀÄvÀÛªÉ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ E§âjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 06/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥Àw vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: qÉÆÃtUÁAªÀ, vÁ: OgÁzÀ(©) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ §¸ÀªÀgÁd UÀAzsÀUÉ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊQî £ÀA PÉ.J-38/PÉ-8939 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÁªÀ½ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ C¥ÀjavÀ 4 «®gï ªÁºÁ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ §®ªÉÆüÀPÁ® PÉüÀUÉ ºÁUÀÄ vÉÆÃqÉUÉ ºÀwÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2011 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ (ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ) :-
¢£ÁAPÀ 7-6-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ RªÀÄgÀSÁ£ï vÀAzÉ ¸ÀgÀªÀgï SÁ£ï, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉÆÃgÁ §AqÁ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ, ¸ÀzÀå: ºÉÊzÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÀÄ.¥sÉʸÀ¯ï vÀAzÉ ¸ÀgÀªÀgÀ SÁ£À, ªÀAiÀÄ: 13 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ¯ÁqÀ¯Éà ¨sÁ¬Ä UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ «Äað CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É, J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýP ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁdÄ ºÀħâ¼Éî ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: ©.E. 2£Éà ¸É«Ä¸ÀÖgï ªÉÄPÁ¤PÀ®zÀ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸Á: ¨sÀÄAAiÀÄgÀ, vÁ: Ear, f: ©eÁ¥ÀÆgÀ, ¸ÀzsÀå: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÉÆA¢UÉ ²ªÀ¥ÀÆgÀ ¹zÉÝñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ DmÉÆ £ÀA. ¹.J£ï.¦/1496 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ E¨Áæ»A vÀAzÉ JA.r. ºÀ¤Ã¥sÀ PÉÆgÀ½ªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: C£ÀégÀ ¥ÉÃmï §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀAvɺÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UɼÉAiÀĤUÉ §® ªÉÆÃtPÁ®Ä PɼÀUÉ ºÁUÀÆ §®UÁ® vÉÆÃqÉUÉ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀAvÀºÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

June 25, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 25-06-2011This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 25-06-2011

ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. 11/2011 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/06/2011 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ jdªÁ£À©Ã UÀAqÀ ªÉÄÊeÉƢݣï JSÉÃ½î ªÀAiÀÄ : 42 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèªÀÄ GB ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸ÁB ¤uÁð vÁB ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ UÀAqÀ ªÉÄÊeÉÆ¢Ý£ï ªÉÄÊeÉƢݣï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ¸Á§ JSÉÃ½î ªÀAiÀÄ 50 eÁw B ªÀÄĹèªÀÄ GB PÀÆ° PÉ®¸À ¸ÁB ¤uÁð vÁB ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀjUÉ AiÀiÁªÁUÀ®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ºÁUÀÄ ©Ãr ¸ÉÃzÀĪÀ ZÀl EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 09/06/2011 ªÀÄzÁíöå£À 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¤AvÀÄ ©Ãr ¸ÉÃzÀ®Ä ¨ÉAQ PÀrØ VÃj ©Ãr ºÀZÀÄÑwÛzÁÝUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖUÀ½UÉ ºÀwÛ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ¥ÁzÀ¢AzÀ ªÉƼÀPÁ®UÀ¼À ªÀgÉUÉ ºÁUÀÄ ¸ÉÆAl¢AzÀ PÀÄwÛUÉ ªÀgÉUÉ ¨É£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÁUÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/2011 PÀ®A 324, 504 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 23/06/2011 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ SÁzÀgÀ vÀAzÉ vÁºÉÃgÀ±Á ¥sÀQÃgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: C¼ÀªÁ¬Ä EªÀgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ±ÉÃgÀÄ dªÀiÁSÁ£À vÀAzÉ eÁ¥sÀgÀ±Á ¥ÀmÉî ¸Á: C¼ÀªÁ¬Ä EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ §®PÉÊUÉ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2011 PÀ®A 324, 504 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 23/06/2011 gÀAzÀÄ 2315 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠱ÉÃgÀÄ dªÀiÁSÁ£À vÀAzÉ eÁ¥sÀgÀ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: C¼ÀªÁ¬Ä EªÀgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ SÁzÀgÀ vÀAzÉ vÁºÉÃgÀ±Á ¥sÀQÃgÀ ¸Á: C¼ÀªÁ¬Ä EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀUÉ zÀÄgÀUÀÄnÖ¹ £ÉÆÃr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2011 PÀ®A 323, 324, 504, 506, eÉÆÃvÉ 34 :-
¢£ÁAPÀ : 24-06-2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ CA§æAiÀiÁå ¸Áé«Ä EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀªÀÄä- CtÚ qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ CUÀ¹AiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AwgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) CªÀÄdvÀÛSÁ£À vÀAzÉ ºÀSÁ¤SÁ£À ºÁUÀÆ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ ¸Á J®ègÀÄ qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè ©zÀÝ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀÄ𢠺ÀuÉAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 82/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-
¢£ÁAPÀ : 24-06-2011 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄdvÀÛSÁ£À vÀAzÉ ºÀSÁ¤SÁ£À £ÁAiÀÄPÉÆqÉ ¸Á: qÉÆtUÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ qÉÆtUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ CUÀ¹ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Áé«Ä ºÁUÀÆ E£ÀÄß ªÀÄƪÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: qÉÆtUÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUÉAiÀÄAzÀ JqÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ PÉêÀj vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 24-06-2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀºÀzÉêÀ vÀAzÉ ±ÉñÀªÁgÀ UËAqÀUÁAªÉ ¸Á: PÉÆlUÁå¼ÀªÁr EªÀgÀÄ EªÀgÀ PÁPÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÄPÁÛ¨Á¬Ä vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ EªÀ½UÉ C¼ÀA¢ UÁæªÀÄPÉÌ CPÉAiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ ºÀwÛgÀ ©qÀ®Ä ºÉÆUÀĪÁUÀ PÉÆlUÁå¼ÀªÁr PÁæ¸À ºÀwÛgÀ lAlA £ÀA PÉJ39-7807 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ªÀÄÄPÁÛ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ JqÀUÁ® vÉÆqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊAiÀÄ°è C®è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2011 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 24-06-2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹zÁÝxÀð vÀAzÉ gÁªÀÄå mÉÆPÀj ªÀAiÀÄ 33 ¸Á:ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl EªÀgÀ ªÉÊ£À ±Á¥ÀUÉ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¸Á:C¸ÀÆÖgÀ EvÀgÀ E§âgÀÄ »gÉÆ ºÉÆAqÀ ¥Áå±À£À £ÀA PÉJ 39 eÉ 4494 £ÉÃzÀÝgÀ°è EzÀݪÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄåPÀqÉƪÀ® «¹Ì PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺Àt PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 121/2011 PÀ®A ºÀÄqÀÄzÀUÀ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ : 18-06-2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄtÚ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ªÀAiÀÄ 56 ¸Á:eÉÊ ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ UÉÆêÀzsÀð£À vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ªÀAiÀÄ 28 ¸Á :eÉÊ ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß zÉÆqÀتÀÄä£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ DtzÀÆgÀgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄvÉÛ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è J¯Áè PÀqÉ «ZÁj¹zÀgÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2011 PÀ®A 324 504 L¦¹ eÉÆÃvÉ 3 (I) (X) SC/ST ACT 1989 :-
¢£ÁAPÀ : 24/06/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃPÁAvÀÄ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¥ÁåUÉ ªÀAiÀÄ : 23 ªÀµÀð G : PÁgÀ ZÁ®PÀ eÁ : J¸ï¹ ºÉÆ°AiÀiÁ ¸Á : C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì ¥ÀlÖtzÀ RAqÉæ UÀ°è PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd zsÀqÉØ ¸Á : eÁAiÀÄUÁAªÀ EªÀgÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 130/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 24/06/2011 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ UÀAUÀÄgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ : ®A¨Át G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : ºÀÄ®¸ÀÆgÀ vÁAqÁ ¸ÀzÀå : PÀzÁ¯Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ ²æà ªÀÄ®è±ÉÃnÖ ªÀiÁ±ÉmÉÖ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨Á«UÉ C¼ÀªÀr¹zÀ ªÉÆÃÃmÁgÀ CQ 12000=00 ºÁUÀÄ 50 ¦üÃl ªÉÊgÀ CQ 3000=00 »ÃUÉ MlÄÖ 15000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2011 PÀ®A 324, 504, 506, eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 24 -06-2011 gÀAzÀÄ 2220 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ºÀįɥÁà zÀgÀ¨ÁgÉ ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð, G; ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ eÁ; J¸ï.¹. ¸Á; OgÁzÀ (©) EªÀgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Áà , 2) ZÀAzÀæPÁAvÀ ¨ÉÆUÁgÀ E§âgÀÄ ¸Á OgÁzÀ EªÀjUÉ ªÀÄlPÁ DqÀ¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¥ÀAZÀ¢AzÀ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2011 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 24/06/2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ¸Á: ZÉl£Á¼À ¸ÀzsÀå DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ38eÉ3911 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀģɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ £ÉºÀgÀÄ ¸ÉÖÃrAiÀÄA gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÉÆlð PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ gÁAUÀ¸ÉÊqÀ DV ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38E9495 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄzï £À¹ÃgÉƢݣÀ ¸Á: ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀmÁ¬ÄAiÀÄ PɼÀ§¢ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®Q«AiÀÄ M¼À¨sÁzÀ°è ¥ÉmÁÖV Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛÀ¸ÉÆj ªÀÄvÀÄÛ §®PÀ¥Á½UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®¨ÁdÄ«£À ºÀ°è£À zÀªÀqÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ C®ÄUÁqÀÄwÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2011 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 24/06/2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲¯ÁzÉë UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄj£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄrªÁ¼À ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ32PÉ5703 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ ©½¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¸ÉÆAlzÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ¨sÀÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÉƼÀPÁ®PɼÀUÉ PÀAzÀÄUÀnÖzÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

June 24, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24-06-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-06-2011

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 12/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-06-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ RUÉð ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÀAiÀÄÆåªÀiï PÀA¥ËAqÀgï EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ¨Á«AiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äÃPÀªÁV ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁZÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ RUÉð ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð ¸Á: ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 18/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/06/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ UÀÄdªÀiÁä UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Áà ªÀAiÀÄ: 75 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ, ¸Á: PÉÆãÀªÉļÀPÀÄAzÁ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉúÉÆøÀ DV ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉææAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀĪÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ, ¸Á: PÉÆãÀªÉļÀPÀÄAzÁ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2011 PÀ®A 323, 341, 498(J), 504, 506 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸À«ÃvÁ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: OgÁzÀ (©) EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÁªÀVgÁªÀ ¥Ánî ¸Á: qÉÆtUÁAªÀ (JA), ¸ÀzÀå: OgÁzÀ(©) EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀð¢AzÀ ¤£ÀÄ ¸Àj¬Ä®è, ¤£ÀUÉ ºÉÆ®zÀ PÉ®¸À §gÀĪÀÅ¢®è, £Á£ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÉÆAzÀÄ ®UÀß ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É, ¢£ÁAPÀ 23-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀÄ £Á£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QÃgPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀgÉ fêÀ ¸À»ÃvÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J£ï.ªÉÊ UÀÄAqÀÄgÁªÀ ¦.J¸ï.L §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀjUÉ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀgÉrØ vÀAzÉ EgÀ¥ÀàgÉrØ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: ZÀAqÁPÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ dÆeÁl £À¹Ã©£À £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É CAvÀ ¨Áwä ¹PÀÌ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀªÀżÀî aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 720/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® PÀjêÀÄ vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀ»ÃªÀÄ ¨Ár ¥sÀgÉÆÃd ¸Á: §¸ÀªÀuÁÚ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ alUÀÄ¥Áà EvÀ£À vÀªÀää£ÁzÀ DgÉÆæ C§ÄÝ® ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀ»ÃªÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® PÉJ-39/eÉ-5842 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: alUÀÄ¥Áà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ alUÀÄ¥Áà PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £Á£Á ºÀdgÀvï zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MªÉÄä¯É JzÀÄgÀÄUÀqÉ JªÉÄä §A¢zÀÝjAzÀ vÀ£Àß »rvÀ vÀ¦à ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, UÀ®èPÉÌ, §®PÉÊ, §®PÁ°UÉ ºÀwÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÆúÀ£ï, ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£ÁßKSÉÍýî EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JªÀiï.ºÉZï-02/J¥sï-4485 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÁßKSÉÍýîUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ mÉA¥ÉÆà £ÀA PÉJ-39/3558 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ§AiÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è ªÀiÁ®£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ mÉA¥ÉÆà ªÉÄÃ¯É ºÁQzÀ vÁqÀ¥Àwæ ºÀUÀΪÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV PÀlÖzÉà eÉÆÃvÁqÀÄvÁÛ ©lÄÖ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ºÀUÀÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ½UÉ ¹QÌ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, ZÀªÀÄð ¸ÀÄ°zÀ, vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÁ°£À ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2011 PÀ®A 498(J), 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±ÁgÀzÁ UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄÆ®UÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¯ÁzsÁ EPÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §¸ÀwÃxÀð¥Áà ªÀÄÆ®UÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: ¯ÁzsÁ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÉÆzÀ®£É ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ PÁ±ÉêÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄÆ®UÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ¯ÁzsÁ EªÀj§âgÀÄ ºÁUÀÆ E¤ß§âgÁzÀ C¤®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ²ªÀtUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ²ªÀtUÉ E§âgÀÆ ¸Á: PÉÆÃlUÉÃgÁ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è, §mÉÖ MUÉ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 61/2011 PÀ®A 78(J) PÉ.¦ DåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C°¸Á§ ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÀÄlPÁ DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÁUÀÆ E§âgÀÆ ¸ÀܽAiÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä DeÁzÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV MAzÀÄ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÉÃPÀ EwAiÀiÁd vÀAzÉ ±ÉÃPÀ ªÀÄPÀ§Æ® ¸Á: ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ, 2) ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÆ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛªÉAzÀÄ ¸Ádð¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ JA§ eÉÆeÁlªÀ£ÀÄß £ÀqÉAiÀÄĸÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢ªÀAiÀÄgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É MªÀÄä¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 63/2011 PÀ®A 295 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CgÀtPÀĪÀiÁgÀ PÀÄzÀgÉ r.J¸À.J¸À. f¯Áè ¸ÀAZÁ®PÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ, ºÀ¼É ªÉÄÊ®ÆgÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ¥Ánî eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, ¸Á: SÁ±ÉA¥ÀÆgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì, f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹, CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁr £ÀªÀÄä zsÀªÀÄðPÉÌ C¥ÀªÀiÁ£À ªÀiÁr C¥À«vÀæUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 62/2011 PÀ®A 465, 468, 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfªÀÅPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀ¥Áà PÁmÉ ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ EAzÀĪÀÄw UÀAqÀ ¸ÀAdĪÀÅPÀĪÀiÁgÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ G: ¸ÀºÀ ²PÀëQ, ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ gÀeÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwAiÀÄ vÀAV ºÁUÀÆ vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ dUÀzÉë UÀAqÀ UÀ«¹zÀÝ¥Áà E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwAiÀÄ D£ÁgÉÆÃUÀåzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CªÀ½UÉ UÉÆwÛ®èzÀ ºÁUÀÆ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¸ÉêÁ ¸ÀªÀ®vÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ G¥À-£ÉÆAzÁuÁ¢üPÁjAiÀĪÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 13-11-2009 gÀAzÀÄ §AzÀÄ LzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ £ÀªÀÄä ¨sÁªÀ£ÀªÀgÀÄ ¸ÀwÛzÁÝgÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw «zsÀªÉ JAzÀÄ ¸ÀļÀÄî ºÉý «Ã® rÃqÀ ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2011 PÀ®A 302, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÉÄð£ÀzÉÆrØ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: CªÀÄzÀ®¥Áqï EvÀ£À CtÚ£ÁzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ Cr¬ÄAzÀ DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÁ²Ã£ÁxÀ vÀAzÉ gÁd¥Áà ºÉʧvÉ£ÀªÀÅgÀ, 2) ²ªÀPÁAvÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ, 3) £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ, 4) dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ vÀÄPÁgÁªÀÄ EvÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ºÉý dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÁÝUÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ 2-3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DVgÀÄvÀÛzÉ FUÀ KPÉ PÉüÀÄwÛj CAvÁ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀÄPÁgÁªÀĤUÉ fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉý MwÛ »rzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ vÀÄPÁgÀªÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÉÄð£ÀzÉÆrØ EvÀ£ÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÊzÁæ¨Á¢£À G¸Áä¤AiÀiÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 24-06-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

June 23, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 23-05-2011This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 23-06-2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2011 PÀ®A 279, 338, L¦¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 20/06/2011 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ d°Ã®«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¸Á§ PÀ¨Ár ªÀAiÀÄ:26 ªÀµÀð, G:¨Ár ©®ØgÀ ¸Á:±ÀºÁ¥ÀÄgÀUÀ°è zÀUÁð gÉÆÃqÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ CR¯ÁPÀ«ÄAiÀiÁå FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀLPÀ® £ÀA PÉJ 32 E-6333 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¸ÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ jÃAiÀÄgÀ CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£À CtÚ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ, ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JazÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21-06-2011 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÉêÀt¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ªÉÆ£À¥Áà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¯Áj qÉæöʪÀgï ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ EªÀjUÉ DgÉÆæ ¸À°A vÀAzÉ ºÀ£ÀÄ߸Á¨ï PÀ¯ÁåtªÁ¯É G: qÉæöʪÀgï ¸ÀD: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ «£ÉÆÃzÀ EvÀ¤UÉ ¸ÀºÀ ¨ÉèÃqÀ¤Azï ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 21-06-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀªÀÄ®ªÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð eÁ: Qæ±ÀÑ£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ²æêÀÄAqÀ® EªÀgÀÄ eÉÆÃvÉ DgÉÆæ 1) PÀ®è¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÉÃgÀÆgÀ 2) ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà PÉÃgÀÆgÀ 3) AiÉÆúÁ£À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÉÃgÀÆgÀ J®ègÀÆ ¸Á: ²æêÀÄAqÀ® EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ KPÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2011 PÀ®A 295, L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 22/06/2011 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöät vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À eÁåw PÀ§â°UÀ ¸Á; £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/06/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÁ°äQ PÀmÉÖAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÉøÀj (PÁ«) §tÚzÀ zsÀédªÀ£ÀÄß DgÉÆæ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄaAzÀæ£ÁxÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁåw PÀ§â°UÀ ¸Á; £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉøÀj §tÚzÀ zÀédPÉÌ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 22-06-2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C£ÀĸÀAiÀiÁ UÀAqÀ ºÀj gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀ vÁAqÁ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-06-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ GeÁ¯Á UÀAqÀ ¥ÀAqÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀ vÁAqÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀ PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2011 PÀ®A 279, L.¦.¹. eÉÆvÉ 181(3) L.JA.«.PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 22/06/2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ®Qëöä mÁQøÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPï PÀqɬÄAzÀ M§â vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J.¦.29/0719 £ÉßÃzÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀĪÀAvÉ ºÉý CªÀ£À£ÀÄß ZÁ®£Á ¥ÀgÀªÁ¤UÉ (¯ÉʸÀ£ïì) «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ZÁ®£Á ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛ£É DvÀ£À£ÀÄß »ÃUÉ ©lÖgÉ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄzÀ ¸À®ÄªÁV ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦. JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 22/06/11 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É E¹àÃl J¯ÉAiÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀ 8 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀgÀ°è 4 d£ÀgÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ 4 d£À DgÉÆævÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) ªÉAPÀlgÁªÀ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ ªÀiÁ¼ÉPÀgÀ 55 ªÀµÀð ªÀÄgÁoÁ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 7 J®ègÀÆ ¸Á: ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ vÁ: ¨sÁ°Ì JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ dÆeÁqÀPÉÌ §¼À¹zÀ 3600/-gÀÆ. ºÁUÀÆ 4 d£À DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

June 22, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-06-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»vÀ ¢£ÁAPÀ: 22-06-2011PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 08/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ «Ä£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ vÁ£Áf ²ÃAzsÉ eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ [PÉ] EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ vÁ£Áf vÀAzÉ ®Qëöät ¹AzsÉ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ¸ÀgÁ¬Ä KPÉ: PÀÄrAiÀÄÄw¢Ýj CAvÁ PɼÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwzÀÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ JzÉ ¨ÉÃ£É EgÀĪÀzÀjAzÀ 2 ªÀµÀðzÀ »AzÉ D¥ÀgÉõÀ£À ªÀiÁr¹zÀÄÝ EzÉ C®èzÉ ºÀgÀ¤ ¨ÉÃ£É ¸ÀºÀ EvÀÄÛ »ÃVgÀĪÁWÀ ¢£ÁAPÀ 21/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÀÆ° PÉî¸ÀPÉÌAzÀÄ ªÀiÁgÀÄw gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ±Á°ªÁ£À MqÀØgÀ gÀªÀgÀÄ ¥sÉÆãÀªÀiÁr ¤£Àß UÀAqÀ PÉÊPÁ®Ä wQÌ ZÀqÀ¥Àr¸ÀÄwzÁÝ£É CAvÁ w½¹zÀ vÀPÀët ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆr UÀAqÀ£ÁzÀ vÁ£Áf EvÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀPÉÌ vÀgÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉ jwAiÀÄ zÀÆgÀÄ CxÀªÁ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2011 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 14/05/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀÄzÀæªÀÄt vÀAzÉ ¸Á¼ÀAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð, G: ¨sÁ°Ì r¥ÉÆãÀ°è PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt, ¸Á: ºÀ®§UÁð EªÀgÀ ªÀÄUÀ ©ÃUÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÀÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹UÀ°®è CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ °TvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2011 PÀ®A 366(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/06/2011 ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÉvÁ¨ï vÀAzÉ ¤eÁªÉƢݣÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À¨Á EªÀ¼ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EªÀ¼ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè «µÀAiÀÄ w½zÀÄ vÀªÀÄä HgÀ°è «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV DgÉÆæ C¤Ã® vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÉÆý ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV w½¹ CªÀ¼À£ÀÄß d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¤w£À 2) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À E§âgÀÆ ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ, EªÀj§âgÀÆ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä DgÉÆæ C¤® EvÀ¤UÉ ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2011 PÀ®A 498(J), 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-06-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥Àæ¨sÀÆ vÀAzÉ gÉêÀ¥Áà vÉÆÃgÀuÉ, 2) gÉêÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÀÄzÀæ¥Áà vÉÆÃgÀuÉ, 3) ¥ÉæêÀįÁ UÀAqÀ gÉêÀ¥Áà vÉÆÃgÀuÉ, 4) ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ gÉêÀ¥Áà vÉÆÃgÀuÉ, 5) ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ²æÃPÁAvÀ vÉÆÃgÀuÉ J®ègÀÄ ¸Á: AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁzÉë @ ¸ÀÄgÉÃSÁ UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÆ vÉÆÃgÀuÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ EPÉUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 wAUÀ½¤AzÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr PÀqÀa¬ÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ PÉÊ ªÉÄÃ¯É ZÀÄaÑ UÁAiÀÄ ¥Àqɹ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃUÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-06-2011 a¢æ UÁæªÀÄzÀ ±ÁåªÀÄ ¸ÀÄAzÀgÀ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Áà ¹AUÁgÉ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: a¢æ UÁæªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¸ÀèASÁ£À vÀAzÉ CdªÀÄvÀSÁ£À ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: a¢æ UÁæªÀÄ ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ ¤Ãj£À ¥ÁPÉl ©¸ÁrzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀiÁ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ, C®èzÉ ¸ÀzÀj dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀiÁ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀæuÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 37/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/6/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ¥Ánî ¸Á: UÀAUÀ£À©ÃqÀ EvÀ¤UÉ DgÉÆæ £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ªÁqÉÃPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: UÀAUÀ£À©ÃqÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ºÉÆzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ºÀ¼É zÉéõÀ¢AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀæuÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/6/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ªÁqÉÃPÀgÀ ¥Ánî ¸Á: UÀAUÀ£À©ÃqÀ EvÀ¤UÉ DgÉÆæ NA ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ¥Ánî ªÀÄvÀÄÛ 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: UÀAUÀ£À©ÃqÀ EªÀgÉ®ègÀÄ ºÉÆzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ºÀ¼É zÉéõÀ¢AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

June 21, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21/06/2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-06-2011

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 20-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀgÀÄuÁzÉë UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀAUÀªÀiï, ¸ÀzÀå: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀ¸Á§ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ JzÉ£ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 14/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¥À¢äÃt¨Á¬Ä UÀAqÀ zɪÉÃAzÀæ ¥ÉzÉÝ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: UËAr, ¸Á: UËAr UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ zɪÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¥ÉzÉÝ ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¨ÉîÆgÀ ²ªÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀªÉð £ÀA-66 £ÉÃzÀgÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ §gÉzÀ °TvÀ Cfð ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ PÀAmÉÃ¥Áà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, G: §¸ï ¤ªÁðºÀPÀ, ¸Á: ªÀÄzÀgÀV EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ dUÀzÉêÀ¥Áà vÀAzÉ §AqÉ¥Áà, G: §¸ï ZÁ®PÀ, ¸Á: UÀÄ®§UÁð EªÀj§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §¸ï £ÀA§gÀ PÉJ-38/J¥sï-711 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀiÁUÀðªÁV UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ mÁåAPÀgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-38/4628 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±À©âÃgÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁåAPÀgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¹ì£À §®¨sÁUÀPÉÌ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉUÉ, vÉÆqÉUÉ ¸ÁzÁ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ §¸Àì ZÁ®PÀ dUÀzÉêÀ¥Áà EªÀjUÉ ¸ÉÖÃjAUÀ eÉÆÃgÁV JzÉAiÀÄ°è ºÀwÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ §¹ì£À°èzÀÝ PÉ®ªÉÇAzÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ »ÃVgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ §¸ï ZÁ®PÀ dUÀzÉêÀ¥Áà EªÀgÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÊzÁæ¨Á¢£À ªÉÄÊwæ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 10-08-2011 ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ¢£ÁAPÀ 21-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/06/2011 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ¯ÉPÀÑgÀ PÁ¯ÉÆä gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/2023 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ U˸ÉƢݣÀ vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå ªÉÆd£À, ¸Á: ±ÁºÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯ÁAiÀĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠻gÉÆ ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/E-7982 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ ªÀĺɧƧ vÀAzÉ C§ÄÝ® RAiÀÄĪÀÄ ªÀÄįÁèªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀiÁ±ÀĪÀÄ ¥Á±Á PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÁUÀÄ ªÉƼÀPÉÊUÉ ¨sÀÄdPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ºÀlPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AwgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ±ÉAPÀgÉ¥Áà ºÀlPÀgÀ ¸Á: ªÀĸÀ̯ïUÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ §AzÀªÀ£É ¦üAiÀiÁð¢UÉ £À£Àß w¥ÉàUÉ ¤Ã£É ¨ÉAQ ºÀaÑ¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ »UÉÃPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý £Á£ÀÄ ¤£Àß w¥ÉàÃUÉ ¨ÉAQ ºÀaѯÁè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ CA¢zÀPÉÌ E¯Áè ¤Ã£É ºÀaÑ¢Ý CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É »A¨sÁUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19,20/06/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ UËj±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd ZÁPÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: »gɪÀÄoÀ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À CAUÀrAiÀÄ ±Élj£À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr UÀ®èzÀ°è£À 20,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MlÄÖ 27 ªÉÆèÁ¬Ä®UÀ¼ÀÄ C.Q 65,630/- »ÃUÉ MlÄÖ 85,630/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2011 PÀ®A 354, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/6/2011 gÀAzÀÄ £ÉgÉ¼É ºÀtÄÚ §ÄnÖUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ªÀiÁgÀ®Ä PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄ vÀAzÉ EzÀUÀ¥Áà ºÉüÀªÀ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, eÁw: ºÉüÀªÀ, ¸Á: ªÁAfæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ ºÁUÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ£À ºÉAqÀw CA©PÁ EªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ r.¹.¹.¨ÁåAPÀ JzÀgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AwzÁÝUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¯Áj §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¹ ¦üAiÀiÁð¢, ºÀtªÀÄAvÀ ºÁUÀÄ CA©PÁ 3 d£À PÀÆr ¯ÁjAiÀÄ°è £ÉÃgÀ¼É ºÀtÂÚ£À §ÄnÖUÀ¼ÀÄ ºÁPÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¢°Ã¥À vÀAzÉ ¨Á§Ä PÀ§â°UÉÃgÀ, 2] zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÀ§â°UÉÃgÀ E§âgÀÆ ¸Á: PÉÆýªÁqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀj§âgÀÆ ¸ÀºÀ £ÉÃgÀ¼É §ÄnÖ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä §A¢zÀÄÝ £ÁªÀÅ ªÉÆzÀ®Ä §ÄnÖ ºÁQÛë ¤ÃªÀÅ KPÉ ºÁPÀÄwÛÃj CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ §rUÉUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ CA©PÁ EªÀ¼À ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ jhÄAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §rUɬÄAzÀ PÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UËj±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd ZÁPÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: »gɪÀÄoÀ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ©.©. ªÉÆèÁ¬Ä¯ï ¸ÉAlgï £À°è AiÀÄgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ CAUÀrAiÀÄ ±ÉÃlgÀPÉÌ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ±ÉÃlgï JwÛ CAUÀrAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°è UÀ®èzÀ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 20,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ ªÉÆèÁ¬Ä¯ïUÀ¼ÁzÀ
1) ªÉÄÊPÉÆæà ªÀiÁåPïì L.JA.JA.E. £ÀA. 910004202929210. gÀÆ. 1900/-
2) ªÉÄÊPÉÆæà ªÀiÁåPïì L.JA.E.L. £ÀA. 910536701715858. gÀÆ. 2700/-
3) ªÉÄÊPÉÆæà ªÀiÁåPïì L.JA.E.L. £ÀA. 910004202925531. gÀÆ. 1900/-
4) ªÉÄÊPÉÆæà ªÀiÁåPïì L.JA.E.L. £ÀA. 910585805042635. gÀÆ. 1700/-
5) ªÉÄÊPÉÆæà ªÀiÁåPïì L.JA.E.L. £ÀA. 910569403110953. gÀÆ. 2450/-
6) ¸ÉàöÊ¸ï ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 910564901135594. gÀÆ. 290/-
7) PÁ§ð£ï ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 910002502423838. gÀÆ. 2300/-
8) PÁ§ð£ï ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 910501200113716. gÀÆ. 2700/-
9) PÁ§ð£ï ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L £ÀA. 910559600223667. gÀÆ. 2100/-
10) L.JA.E.L 910556701454606. gÀÆ. 2200/-
11) PÁ§ð£ï ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 910596900024460. gÀÆ. 2800/-
12) PÁ§ð£ï ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 910556508685500. gÀÆ. 2000/-
13) PÁ§ð£ï ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 911110200358492. gÀÆ. 1400/-
14) N¤qÁ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 910002095086547. gÀÆ. 1500/-
15) ªÀiÁåPïì ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 355805040217492. gÀÆ. 1080/-
16) ªÀiÁåPïì ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 354123040067961. gÀÆ. 1700/-
17) ªÀiÁåPïì ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 352439043703952. gÀÆ. 2200/-
18) ªÀiÁåPïì ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 356814040226619. gÀÆ. 1500/-
19) ªÀiÁåPïì ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 356126041111769. gÀÆ. 1600/-
20) ¥Éèà ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 910553300531891. gÀÆ. 2750/-
21) «rAiÉÆÃPÁ£ï ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 910001343454382. gÀÆ. 2500/-, 22) jhÄ£ï ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 354279014752739. gÀÆ. 1650/-, 23) CgÉÆêÀiÁ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 910040780162389. gÀÆ. 2150/- , 24) ±ÁåªÀĸÀAUï ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 353045045635115. gÀÆ. 3650/-, 25) ±ÁåªÀĸÀAUï ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 357277040857594. gÀÆ. 2600/- 26) ±ÁåªÀĸÀAUï ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 352089045791784. gÀÆ. 2600/-, 27) ±ÁåªÀĸÀAUï ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 352449044375882. gÀÆ. 6100/- »ÃUÉ MlÄÖ 85,630/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉAiÀÄ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ Cfð ¸ÁgÁA±ÀªÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

June 20, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-06-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-06-2011

¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 82/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 19-06-2011 gÀAzÀÄ ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀzÀ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀ JzÀÄj£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÀ ²æêÀÄw ªÀÄAUÀ¯Á EªÀjUÉ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/eÉ-6150 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ²æêÀÄw ªÀÄAUÀ¯Á FªÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV, ²æêÀÄw ªÀÄAUÀ¯Á EªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀAzÀQ±ÉÆÃgÀ vÀAzÉ ¨sÀgÀvÀ¥Àæ¸ÁzÀ «Ä±Áæ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 10/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: ¹vÁ¼ÀUÉÃgÁ EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ WÁ¼É¥Áà EªÀgÀÄ PÉ®ªÀÅ wAUÀ½AzÀ PÉÊAiÀÄ°è ºÀt«®èzÀÝjAzÀ aAvÉAiÀÄ°èzÀÝgÀÄ, CzÉà PÁgÀt¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 18-06-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉÃ¼É vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/06/2011 gÀAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/ºÉZÀ-4228 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÁgÀÆgÀUÉÃjAiÀÄ CPÀ̪ÀĺÁzÉë ¸ÀPÀð¯ï ¢AzÀ d»ÃgÁ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, ¸Á: ºÁgÀÆgÀUÉÃj EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18/06/2011 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É PËrAiÀiÁ¼À (J¸ï) UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À«gÀĪÀ qÀ§® gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠫oÀ® vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ vÁAqÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ gÁoÉÆqÀ ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ vÁAqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¥sÁåµÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-33/ºÉZï-1290 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ §AUÁè¢AzÀ EAd¤AiÀÄjAUÀ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÁAqÀzÀ gÀ¸ÉÛUÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ mÁåAPÀgÀ £ÀA feÉ-03/ªÁAiÀiï-8862 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÉƺÀ£À FvÀ£À ºÀuÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ºÁUÀÆ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ, UÀmÁ¬ÄUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÁAvÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ, ¸Á: CªÀÄzÀ®¥ÁqÀ EvÀ£À vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ EªÀgÀÄ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄvÁÛ DgÉÆæ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÉÄð£ÀzÉÆrØ ¸Á: CªÀÄzÀ®¥ÁqÀ EvÀ£À ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°ègÀĪÀ PÉÆrè¬ÄAzÀ §® gÀmÉÖUÉ, §® ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀªÀÄ 51/2011 PÀ®A 307, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÉÄð£ÀzÉÆrØ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: CªÀÄzÀ®¥Áqï EvÀ£À CtÚ£ÁzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ Cr¬ÄAzÀ DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÁ²Ã£ÁxÀ vÀAzÉ gÁd¥Áà ºÉʧvÉ£ÀªÀÅgÀ, 2) ²ªÀPÁAvÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ, 3) £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ, 4) dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ vÀÄPÁgÁªÀÄ EvÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ºÉý dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÁÝUÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ 2-3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DVgÀÄvÀÛzÉ FUÀ KPÉ PÉüÀÄwÛj CAvÁ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀÄPÁgÁªÀĤUÉ fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉý MwÛ »rzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

June 19, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19/06/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-06-2011


d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.47/2011, PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 18/06/2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ¸Á§ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á: DtzÀÆgÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ AiÀiÁzÀÄ¯ï ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ DtzÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ DlªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ DgÉÆæ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 38 PÉ 9438 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁzÀįï EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ AiÀiÁzÀÆ® EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ¸ÉÆAlPÉÌ vÀgÀazÀ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.86/2011, PÀ®A 306 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/06/2011 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀݪÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀgÁd gÉÃPÀļÀUÉ ¸Á: ºÁ®ºÀ½î EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À 10 wAUÀ¼À »AzÉ £ÉAl¸ÁÜ£À ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄz DgÉÆæ 1] UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ªÀÄUÉΣÀÆgÀ 2] ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ¸ÀA§uÁÚ 3] dUÀzÉë UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ ªÀUÉΣÀÆgÀ 4] ¸Áé«ÄzÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ªÀUÉΣÀÆgÀ 4d£À J®ègÀÆ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. DgÉÆæ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ªÀUÉΣÀÆgÀ EªÀgÀ eÉÆÃvÉ ªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 24/05/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¤±ÀÑAiÀiªÁV ®UÀßzÀ ¥ÀwæPÉ ¦æAmï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄzÀÄªÉ «ÀµÀAiÀĪÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉýzÉ£ÉAzÀgÉ ªÉÆzÀ®Ä £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ¤±ÀÑAiÀĪÁVzÉ ªÉÆzÀ®Ä CzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ£À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀÄ£ÀB DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¤ÃªÀÅ PÉÆlÖ 40,000/- gÀÆ ºÁUÀÄ 5 UÁæA §AUÁgÀ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ RZÀÄðAiÀiÁVªÉ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà ªÀÄÄAzÀÄqÀĪÀ zÀĵÉàÃgÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ²ªÀgÁd gÉÃPÀļÀUÉ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 07/06/11 gÀAzÀÄ zÀĵÉàçÃgÀuÉ ªÀiÁrzÀjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥À¸Éì UÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQ PÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.74/2011, PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/6/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæªÉĹAUÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð eÁw ®AªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹AzÉÆïï vÁAqÁ EªÀgÀ ¨sÁUÀ¢UÀ¼ÁzÀ DgÉÆæ 1) ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ºÁªÀuÁÚ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 60 2) ¸ÀĨsÁ±À vÀAzÉ ±ÉÃnÖ ¥ÀªÁgÀ 3) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ eÉÊgÁªÀÄ ¥ÀªÁgÀ 4) §§®Ä vÀAzÉ ²ªÁf ¥ÀªÁgÀ 5) ªÀiÁ£À¹AUÀ vÀAzÉ ºÁªÀuÁÚ 6) gÀAV¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀAUÁgÁªÀÄ 7) ¹PÁå vÀAzÀ ºÀj¹AUï J®ègÉÆ ¸Á: ¹AzÉÆïï vÁAqÁ EªÀgÉ®ègÀÄ CPÀæªÀÄ PÉÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄ£ÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆæ ¹PÁå EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ. UÀÄ¥ÁÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ ©r¹PÉƼÀÄî §AzÁUÀ EvÀ¤UÀÆ PÀÆqÁ DgÉÆæ ±ÉÃnÖ EªÀ£ÀÄ §®UÀqÉ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ DgÉÆæ ¸ÀĨsÁ±À EvÀ£ÀÄPÀ°è¤AzÀ §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ DgÉÆæ ªÀiÁ£À¹AUÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. DgÉÆæ gÀAV¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ PÉÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. DgÉÆæ §§®Ä EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÀuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.87/2011, PÀ®A 324, 504, 506, eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 16/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆëAzÀ vÀªÀÄzÉ ¸ÉÆãÀ¨Á ºÀvÁUÀ¼É ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð
eÁ: ªÀiÁAUÀgÀ ¸Á: ªÀiÁAUÀgÀªÁr §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ vÀ£Àß C½AiÀÄ£ÁzÀ DgÉÆæ 1) PÉÃgÀ¨Á vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¸ÀPÀl ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð 2) gÁªÀÄ vÀAzÉ PÉÃgÀ¨Á ¸ÀPÀl ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð, E§âgÀÄ ¸Á: ªÀiÁAUÀgÀªÁr §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀj§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ aÃgÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ DgÉÆæ C½AiÀÄ PÉÃgÀ¨Á EªÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw J°èUÉ ºÉÆÃVzÁÝ¼É ºÉüÀÄ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè ©¢ÝgÀĪÀ MAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀUÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ gÁªÀÄ EªÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä J°èUÉ ºÉÆÃVzÁÝ¼É CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¨ÉèÃqÀ¢AzÀ ¨sÀPÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.68/2011, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18/6/2011 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÉëAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄ¥Áà AiÀÄ®UÀÄwð ªÀAiÀÄ: 60 eÁ: AiÀÄzÀªÀ UÉÆïÁè ¸Á: «oÀ®¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÊ.PÉÊ £ÉÆêÀÅ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ MAzÀÄ DmÉÆà £ÀA KA32/2493 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ CzÉ jÃw DmÉÆÃzÀ°è ¨ÉÃgÉ d£ÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀgÀÄ. «oÀ®¥ÀÆgÀ¢AzÀ CAzÁdÄ 1030 UÀAmÉUÉ ©ÃlÄÖ ZÁAUÁ¯ÉÃgÁ PÀqÉUÉ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉÆà ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À JqÀ ªÀÄUÀ®°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÀÛ£É. EzÀjAzÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÁÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JqÀªÉÆüÀPÀ®ÄUÀ¼À PÉüÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.47/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 18/06/2011 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ mÉÆÃ¥ÀÄ vÀAzÉ ¨Á§Ä ZÀºÁét ªÀAiÀÄ; 30 ªÀµÀð eÁ: ®A¨Át ¸Á: »ÃgÀÄvÁAqÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ £ÀA.PÉ.J56/E908 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆ.¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ »rvÀ vÀ¦à CwªÉÃUÀzÀ°èzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ RÄvÀ¨sÉÆâü£ï vÀAzÉ CPÀâgÀ¸Á§ ¸ÀÄ£ÁgÀ ªÀAiÀÄ; 40 ªÀµÀð eÁ; ªÀÄĹèÃA ¸Á; ¯ÁvÀvÀ¯Á§ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. DgÉÆævÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ UÁAiÀÄ DVgÀĪÀÅ¢®è. ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆ.¸ÉÊPÀ® ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

June 18, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-06-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-06-2011

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 10/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-06-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¸À«vÁ vÀAzÉ £ÁUÀAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀ¯É£ÉÆêÀÅ ºÉZÁÑVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«ÄPÉÃl OµÀzsÀªÀ£ÀÄ ¸ÉÃªÉ£É ªÀiÁrzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ £ÁUÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAqÀj vÀAzÉ zÀvÁÛfgÁªÀ ¥Ánî ¸Á: C¼ÀA¢ EvÀ¤UÉ ¸ÀAUÀªÀÄ ©æÃqÀÓ ªÉÄðAzÀ MAzÀÄ ¯Áj PɼÀUÉ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÉÆvÁÛzÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Áé«Ä E§âgÀÄ PÀÆr C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆæ mÁmÁ ¯Áj £ÀA ¹f-04/J-2607 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ C¼ÀA¢ PÀqɬÄAzÀ GzÀVÃgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀAUÀªÀÄ ©æÃqÀÓ ªÉÄðAzÀ gÉÆr£À JqÀ §¢UÉ vÉÆgÉAiÀÄ°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¥À°Ö¬ÄAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2011 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÀÄqÀw ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ PÀĪÀiÁj ªÀĺÉñÀéj vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ PÀÄqÀw ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð, EPÉAiÀÄÄ gÉÃtÄPÁ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ EPÉAiÀÄ eÉÆvÉ ±Á¯É¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥Ánïï gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀjd£À NuÉAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ mÁæPÀÖgï £ÀA PÉJ-39/n-3421 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ gÉÃtÄPÁ EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ mÁæPÀÖgï WÁ° CªÀ¼À ªÉÄðAzÀ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §® ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §®PÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ DV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ gÉÃtÄPÁ EªÀ½UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ¼À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2011 PÀ®A 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ zË®¥Áà ªÀÄZÀPÀÄj ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: gÁeÉñÀégÀ EvÀ£À eÉÆÃvÉ DgÉÆæ C«£Á±À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸Á: gÁeÉñÀégÀ EvÀ£ÀÄ ¯Áj vÀÄA§®Ä PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ RaðUÉAzÀÄ 650=00 PÉÊPÀqÀ PÉÆnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 2 wAUÀ½AzÀ DgÉÆæUÉ 650/- gÀÆ ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÀgÉ ¤£ÀßzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀt PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ E¯Áè ¤£ÀUÉ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ¢zÉ ªÀiÁrPÉÆ CAvÀ C£ÀÄßwzÀÝ£ÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è, ¢£ÁAPÀ 16/06/2011 gÀAzÀÄ PÀ«ÄÃn ºÁ®£À°è ¦üAiÀiÁð¢ü ºÁUÀÆ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀiÁgÉ£ÀªÀgÀÄ ªÀÄwÛvÀgÀÄ DgÉÆæ C«£Á±À gÀªÀgÉ®ègÀÆ EzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀÄ£ÀB ºÀt PÉýzÀgÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀUÉ zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè ¤£ÀUÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ¢zÉ ªÀiÁrPÉÆ CAvÀ CAzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆævÀ£À ºÀwÛgÀzÀ ªÉÆèÉÊ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀt PÉÆlÄÖ ªÉƨÉÊ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è DgÉÆæ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ DgÉÆÃM¦AiÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀªÀ£À EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß ºÀt vÀUÉÆAqÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ªÁ¥À¸À PÉÆqÀÄ CAvÀ CAzÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁvÁqÀÄvÀÛ ¤AvÁ DgÉÆæ ¥ÀªÀ£À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁåAn¤AzÀ ºÀjvÀªÁzÀ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ £ÁªÀÄzÉêÀ£À JzÉAiÀÄ°è, UÀÄ¥ÁÛAUÀzÀ ºÀwÛgÀ w«zÀ£ÀÄ £ÁªÀÄzÉêÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ gÁeÉñÀégÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ¤r C®èA¢ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉAiÀÄ°è ±ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ C°è£À ªÉÊzÁå¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ £ÁªÀÄzÉêÀ¤UÉ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁr £ÁªÀÄzÉêÀ vÀvÀ£ÀÄ FUÁUÀ¯Éà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁqÁ, ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) vÁAqÁ, vÁ: OgÁzÀ(©) EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J¦-23/J¹-1142 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀj¯Á® gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) vÁAqÁ vÁ: OgÁzÀ(©) EvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©)¬ÄAzÀ PÀgÀPÁå¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) PÀgÀPÁå¼À gÀ¸ÉÛ zsÀ£À¹AUÀ vÁAqÁ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïzÉÆA¢UÉ E§âgÀÆ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ C®è°è vÀgÀazÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄʧƧ¸Á§ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ jPÁëªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀĸÉä D®A alUÀÄ¥Áà EvÀ£À zÀ¸ÀÛVgÀ ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ NuÉAiÀÄ ªÀĺÀäzÀ C¥ÀàgÉÆÃd J®ègÀÆ ¦æÃAiÀÄ zÀ±Àð¤ PÁ¯ÉÆä PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ alUÀÄ¥Áà PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA JªÀiï.JZï-02/J¦-6755 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ©üêÀıÉÃnÖ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà VjVj ¸Á: PÉÆqÀA§® EvÀ£ÀÄ alUÀÄ¥Áà SÁAqÀ¸Áj ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ §®PÁ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ, vÀ¯ÉUÉ, ¨sÀÄdPÉÌ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2011 PÀ®A 342 L¦¹ eÉÆvÉ 16 fÃvÀ ¥ÀzÀÝw ¤ªÀÄÆð®£Á PÁAiÉÄÝ 1976 :-
¢£ÁAPÀ 17/06/2011 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ ºÉÆÃgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 gÉÆÃqï ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ £À¹Ã¨ï zsÁ¨ÁPÉÌ J.¹. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè PÁ«ÄðPÀ C¢üPÁj ©ÃzÀgÀ, vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, ¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt C¢üÃPÁj §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, ªÀÄvÀÄÛ ©.E.N. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, ºÁUÀÄ EvÀgÉ C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj zsÁ¨ÁPÉÌ ¨sÉÃnÖ ¤ÃrzÁUÀ C°è E¨Áæ»ÃªÀÄ vÀAzÉ £À©Ã¸Á¨ï ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, ¸Á; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À£ÀÄß C°è PÀnÖºÁQ zÀÄr¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ fÃvÀzÁ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §AzÀÄ DvÀ£À£ÀÄß C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV fÃvÀzÁ¼ÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄzÀÄªÉ PÀÄjvÀÄ 3 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄ E®è¢zÀÝgÉ zsÁ¨ÁzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄ CAvÁ ¸ÀgÀ¥À½¬ÄAzÀ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¸ÀgÀ¥À½ ºÁQ Qð ºÁQ PÀÆr ºÁQzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¸ÀzÀj C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ £ÉÆÃr ¸ÀzÀj zsÁ¨Á ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ±ÉÃR ±ÀjÃ¥sÀ vÀAzÉ ±ÉÃR ªÀĺɧƨï¸Á¨ï ¸Á; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À «gÀÄzÀÝ fÃvÀ ¥ÀzÀÝw PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀĪÀAvÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ Z˺Át ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á; vÀºÀ¹Ã® PÁAiÀiÁð®AiÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉ WÁ¼ÀAiÀiÁå vÀAzÉ AiÀĪÁ£ï, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ¦qÀÄUÀÄgÁ¼À [J¦] EvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA. J¦-27/«í-5602 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgï CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÉƽUÀ½UÉ ºÁPÀĪÀ PÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¯ÁvÀÆgÀ ¢AzÀ DAzÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ gÁdªÀÄAræUÉ ºÉÆUÀ®Ä ©ÃzÀgÀ £Ë¨ÁzÀ ªÀiÁUÀðªÁV ©ÃzÀgÀ UÀÄA¥Á gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆæ J¸ï.PÉ. ªÀ° vÀAzÉ ¥ÉzÁÝqÀªÀiï @ ªÀĸÁÛ£ï ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¯Áj £ÀA. J¦-27/«í-5602 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¦qÀÄUÀÄgÁ¼Á [J¦], f: UÀÄAlÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß eÉÆgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀUÉÃl UÀÄA¥Á jAUÀgÉÆÃqÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß JqÀPÉÌ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ M¼ÀUÉ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ gÀmÉÖ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ DV, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ