June 21, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21/06/2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-06-2011

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 20-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀgÀÄuÁzÉë UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀAUÀªÀiï, ¸ÀzÀå: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀ¸Á§ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ JzÉ£ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 14/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¥À¢äÃt¨Á¬Ä UÀAqÀ zɪÉÃAzÀæ ¥ÉzÉÝ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: UËAr, ¸Á: UËAr UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ zɪÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¥ÉzÉÝ ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¨ÉîÆgÀ ²ªÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀªÉð £ÀA-66 £ÉÃzÀgÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ §gÉzÀ °TvÀ Cfð ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ PÀAmÉÃ¥Áà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, G: §¸ï ¤ªÁðºÀPÀ, ¸Á: ªÀÄzÀgÀV EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ dUÀzÉêÀ¥Áà vÀAzÉ §AqÉ¥Áà, G: §¸ï ZÁ®PÀ, ¸Á: UÀÄ®§UÁð EªÀj§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §¸ï £ÀA§gÀ PÉJ-38/J¥sï-711 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀiÁUÀðªÁV UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ mÁåAPÀgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-38/4628 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±À©âÃgÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁåAPÀgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¹ì£À §®¨sÁUÀPÉÌ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉUÉ, vÉÆqÉUÉ ¸ÁzÁ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ §¸Àì ZÁ®PÀ dUÀzÉêÀ¥Áà EªÀjUÉ ¸ÉÖÃjAUÀ eÉÆÃgÁV JzÉAiÀÄ°è ºÀwÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ §¹ì£À°èzÀÝ PÉ®ªÉÇAzÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ »ÃVgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ §¸ï ZÁ®PÀ dUÀzÉêÀ¥Áà EªÀgÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÊzÁæ¨Á¢£À ªÉÄÊwæ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 10-08-2011 ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ¢£ÁAPÀ 21-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/06/2011 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ¯ÉPÀÑgÀ PÁ¯ÉÆä gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/2023 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ U˸ÉƢݣÀ vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå ªÉÆd£À, ¸Á: ±ÁºÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯ÁAiÀĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠻gÉÆ ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/E-7982 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ ªÀĺɧƧ vÀAzÉ C§ÄÝ® RAiÀÄĪÀÄ ªÀÄįÁèªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀiÁ±ÀĪÀÄ ¥Á±Á PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÁUÀÄ ªÉƼÀPÉÊUÉ ¨sÀÄdPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ºÀlPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀĸÀ̯ï UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AwgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ±ÉAPÀgÉ¥Áà ºÀlPÀgÀ ¸Á: ªÀĸÀ̯ïUÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ §AzÀªÀ£É ¦üAiÀiÁð¢UÉ £À£Àß w¥ÉàUÉ ¤Ã£É ¨ÉAQ ºÀaÑ¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ »UÉÃPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý £Á£ÀÄ ¤£Àß w¥ÉàÃUÉ ¨ÉAQ ºÀaѯÁè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ CA¢zÀPÉÌ E¯Áè ¤Ã£É ºÀaÑ¢Ý CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É »A¨sÁUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19,20/06/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ UËj±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd ZÁPÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: »gɪÀÄoÀ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À CAUÀrAiÀÄ ±Élj£À ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr UÀ®èzÀ°è£À 20,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MlÄÖ 27 ªÉÆèÁ¬Ä®UÀ¼ÀÄ C.Q 65,630/- »ÃUÉ MlÄÖ 85,630/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2011 PÀ®A 354, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/6/2011 gÀAzÀÄ £ÉgÉ¼É ºÀtÄÚ §ÄnÖUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ªÀiÁgÀ®Ä PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄ vÀAzÉ EzÀUÀ¥Áà ºÉüÀªÀ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, eÁw: ºÉüÀªÀ, ¸Á: ªÁAfæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ ºÁUÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ£À ºÉAqÀw CA©PÁ EªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ r.¹.¹.¨ÁåAPÀ JzÀgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AwzÁÝUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¯Áj §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¹ ¦üAiÀiÁð¢, ºÀtªÀÄAvÀ ºÁUÀÄ CA©PÁ 3 d£À PÀÆr ¯ÁjAiÀÄ°è £ÉÃgÀ¼É ºÀtÂÚ£À §ÄnÖUÀ¼ÀÄ ºÁPÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¢°Ã¥À vÀAzÉ ¨Á§Ä PÀ§â°UÉÃgÀ, 2] zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÀ§â°UÉÃgÀ E§âgÀÆ ¸Á: PÉÆýªÁqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀj§âgÀÆ ¸ÀºÀ £ÉÃgÀ¼É §ÄnÖ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä §A¢zÀÄÝ £ÁªÀÅ ªÉÆzÀ®Ä §ÄnÖ ºÁQÛë ¤ÃªÀÅ KPÉ ºÁPÀÄwÛÃj CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ §rUÉUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ CA©PÁ EªÀ¼À ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ jhÄAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §rUɬÄAzÀ PÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UËj±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd ZÁPÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: »gɪÀÄoÀ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ©.©. ªÉÆèÁ¬Ä¯ï ¸ÉAlgï £À°è AiÀÄgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ CAUÀrAiÀÄ ±ÉÃlgÀPÉÌ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ±ÉÃlgï JwÛ CAUÀrAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°è UÀ®èzÀ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 20,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ ªÉÆèÁ¬Ä¯ïUÀ¼ÁzÀ
1) ªÉÄÊPÉÆæà ªÀiÁåPïì L.JA.JA.E. £ÀA. 910004202929210. gÀÆ. 1900/-
2) ªÉÄÊPÉÆæà ªÀiÁåPïì L.JA.E.L. £ÀA. 910536701715858. gÀÆ. 2700/-
3) ªÉÄÊPÉÆæà ªÀiÁåPïì L.JA.E.L. £ÀA. 910004202925531. gÀÆ. 1900/-
4) ªÉÄÊPÉÆæà ªÀiÁåPïì L.JA.E.L. £ÀA. 910585805042635. gÀÆ. 1700/-
5) ªÉÄÊPÉÆæà ªÀiÁåPïì L.JA.E.L. £ÀA. 910569403110953. gÀÆ. 2450/-
6) ¸ÉàöÊ¸ï ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 910564901135594. gÀÆ. 290/-
7) PÁ§ð£ï ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 910002502423838. gÀÆ. 2300/-
8) PÁ§ð£ï ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 910501200113716. gÀÆ. 2700/-
9) PÁ§ð£ï ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L £ÀA. 910559600223667. gÀÆ. 2100/-
10) L.JA.E.L 910556701454606. gÀÆ. 2200/-
11) PÁ§ð£ï ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 910596900024460. gÀÆ. 2800/-
12) PÁ§ð£ï ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 910556508685500. gÀÆ. 2000/-
13) PÁ§ð£ï ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 911110200358492. gÀÆ. 1400/-
14) N¤qÁ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 910002095086547. gÀÆ. 1500/-
15) ªÀiÁåPïì ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 355805040217492. gÀÆ. 1080/-
16) ªÀiÁåPïì ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 354123040067961. gÀÆ. 1700/-
17) ªÀiÁåPïì ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 352439043703952. gÀÆ. 2200/-
18) ªÀiÁåPïì ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 356814040226619. gÀÆ. 1500/-
19) ªÀiÁåPïì ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 356126041111769. gÀÆ. 1600/-
20) ¥Éèà ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 910553300531891. gÀÆ. 2750/-
21) «rAiÉÆÃPÁ£ï ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 910001343454382. gÀÆ. 2500/-, 22) jhÄ£ï ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 354279014752739. gÀÆ. 1650/-, 23) CgÉÆêÀiÁ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 910040780162389. gÀÆ. 2150/- , 24) ±ÁåªÀĸÀAUï ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 353045045635115. gÀÆ. 3650/-, 25) ±ÁåªÀĸÀAUï ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 357277040857594. gÀÆ. 2600/- 26) ±ÁåªÀĸÀAUï ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 352089045791784. gÀÆ. 2600/-, 27) ±ÁåªÀĸÀAUï ªÉÆèÁ¬Ä¯ï L.JA.E.L. £ÀA. 352449044375882. gÀÆ. 6100/- »ÃUÉ MlÄÖ 85,630/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉAiÀÄ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ Cfð ¸ÁgÁA±ÀªÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.