June 4, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDAE 04-06-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-06-2011

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 06/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 02/06/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ «ÄãÁ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà zsÀ£À¹j ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ, EPÉAiÀÄÄ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ²ªÁgÀzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ vÀ£Àß CdÓ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ Hl PÉÆqÀ®Ä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆîzÀ°è vÀ£Àß CdÓ£À eÉÆvÉ PÀ¸À vÉUÉAiÀÄĪÁUÀ «ÄãÁ EªÀ¼À JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÀÄ SÁ¸ÀV OµÀzsÀ ºÁQ¹ ªÀÄ£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ zsÀ£À¹j ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2011 PÀ®A 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CgÀ«AzÀgÀrØ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÀrØ £À®§® ¸Á: ªÀÄĸÀÛjªÁr EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄð£À ºÀÄta£À ªÀÄgÀzÀ ¥sÀAn DgÉÆæ VÃgÁgÀrØ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÀrØ EªÀ£ÀÄ PÀrAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ¤UÉ VqÀzÀ ¥sÀAn KPÉ PÀrAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉaiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®UÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä fêÀ£ÀgÀrØUÉ DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀĤî gÀrØ EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉazÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2011 PÀ®A 326, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ dUÀzÉë UÀAqÀ VÃgÁgÀrØ §¼ÀUÁgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: gÀrØ, ¸Á: ªÀÄĸÀÛjªÁr EªÀgÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß JwÛ£À §ArAiÀÄ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀiÁtÂPÀgÀrØ vÀAzÉ UÀÄAqÁgÀrØ £À®§® ¸Á: ªÀÄĸÀÛjªÁr EvÀ£À ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄð£À ºÀÄta£À ªÀÄgÀzÀ ¥sÀAn ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À JwÛ£À §ArUÉ vÁUÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ VÃgÁgÀrØ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ºÀÄta£À ªÀÄgÀzÀ ¥sÀAn PÀrzÀjAzÀ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ CgÀ«AzÀgÀrØ ªÀÄwÛ ²æÃPÁAvÀgÀrØ EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄÄZÉÒðUÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 40/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-06-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ²æÃ¥Àw ªÀÄ»¥ÀvÉ ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ. CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ gÁd¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: AiÀÄgÀ£À½î EvÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀUÉÊgÉ ªÀiÁqÀzÉà »UÉÃPÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ £À£ÀUÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉüÀÄwÛ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÀ°è¤AzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀ PÀaÑ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01/06/2011 ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §½gÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, G: ¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ¸ÀÜ (¥ÉưøÀ ¥ÉÃzÉ), eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á; «ÄeÁð¥ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: eÉʱÀAPÀgÀ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹ Hl ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£ï ¥Àè¸ï PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-39/JZï-653 C.Q. 30,000/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄzsÁåºÀß 13.00 UÀAmÉUÉ ¤°è¹ ªÀÄ£É M¼ÀUÉ ºÉÆÃV Hl ªÀiÁr 14.00 UÀAmÉUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÁºÀ£À EgÀ°¯Áè AiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.