June 17, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-06-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-06-2011

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 09/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀįɥÁà vÀAJ «oÀ® ¸ÁzsÀÄ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: C°AiÀÄA§gÀ EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ «oÀ® ¸ÁzsÀÄ vÀAzÉ dAiÀÄgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, ¸Á: C°AiÀÄA§gÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÉʯÉéà ¸ÉÖõÀ£À ºÀwÛgÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ C¯Éè ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/2011 PÀ®A 341, 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/06/11 gÀAzÀÄ ªÀÄ£Àß½ ¨ÁqÀðgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ±ÀÈzÁ zsÁ¨ÁzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀiË®¥Áà §¸À£Á¼É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: UÉÆÃPÀļÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ DgÉÆæ UÀÄAqÁf vÀAzÉ PÉñÀªÀgÁªÀ SÁAqÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, EªÀj§âgÀÆ Hl ªÀiÁrzÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀ §UÉÎ vÀPÁgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 90/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/06/2011 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃWÁ ªÉÆèÁ¬Ä® CAUÀrAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀiË®¥Áà §¸À£Á¼É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: UÉÆÃPÀļÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ «PÁ¸À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-32/J¯ï-6235 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ gÁdPÀªÀiÁ® ºÉÆmÉ® PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¥sÁåµÀ£À ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß gÁdPÀªÀiÁ®ºÉÆmÉ® PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ «PÁ¸À¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/2011 PÀ®A 341, 324 ,504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/06/11 gÀAzÀÄ ªÀÄ£Àß½ ¨ÁqÀðgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ±ÀÈzÁ zsÁ¨ÁzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠨Á¯Áf vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥ÀÆeÁj ¸ÁB WÉÆÃmÁ¼À EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ DgÉÆæ ±ÉÃR ¸À°ÃªÀÄ vÀAzÉ ºÀÄdÄgÀ ¸Á§ ¨ÉÆqÀPÉ ¸Á: WÉÆÃmÁ¼À EªÀj§âgÀÆ Hl ªÀiÁrzÀ ºÀt PÉÆÃqÀĪÀ §UÉÎ vÀPÁgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ºÀ°è¤AzÀ UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É PÀaÑ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 128/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ UÀÄAqÁfgÁªÀ vÀUÁgÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: zsÁgÀdªÁr EvÀ£À UÀÄAqÁf EªÀjUÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt ¨sÁ°Ì ¥ÀªÁgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ zsÁgÀdªÁrUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì §¸À ¤¯ÁÝt PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì §¸À ¤¯ÁÝt PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA J¦-09/AiÀÄÄ-3086 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ UÀÄAqÁf vÀUÁgÉ EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀıÁ vÀAzÉ ¨sÀUÀ£ÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: ¨É£ÀQ¥À½î zsÀj xÁAqÀ, vÁ: aAZÉÆý EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ ¨sÀUÀ£ÀÄ E§âgÀÆ ªÀÄzÀgÀUÀ-ªÀÄĸÀÛj gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ alUÀÄ¥Áà PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/E-1599 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¹gÁd vÀAzÀ ¯Á® ¥ÀmÉî ¸Á: ªÀÄgÀ¥À½î EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JzÉAiÀÄ°è ¨sÁj M¼ÀUÁAiÀÄ, JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀPÁ®Ä gÉÆAqÉUÉ, JqÀPÁ°UÉ, UÀmÁ¬ÄUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2011 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 15-06-11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ jÃmÁ UÀAqÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: PÁ¸ÉÖ¯ï ©Ã zÀUÁð ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) eÁ¥sÀgÀ , 2) ªÀÄÄ¤ß ©Ã UÀAqÀ eÁ¥sÀgÀ, 3) C§Äâ vÀAzÉ eÁ¥sÀgÀ J®ègÀÆ ¸Á: PÁ¸ÉÖ¯ï ©Ã zÀUÁð ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQzÀÝjAzÀ ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÝjAzÀ CzÀgÀ°è CvÀÄÛ JA§ªÀ£ÀÄ F ¢ªÀ¸À §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ¸ÀA§A¢PÀ£ÁzÀ CvÀÄÛ EvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ KPÉ ºÁQ¢ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CzÀÄ PÉÆÃlðzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉÝ CA¢zÀPÉÌ ªÀÄÄ¤ß ©Ã EªÀ¼ÀÄ PÉøÀ ªÁ¥À¸À vÀPÉÆ E¯ÁèAzÉæ C§Äâ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2011 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ (ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ) :-
¢£ÁAPÀ 27-05-2011 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÉÄAzÀægÉrØ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®gÉrØ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ «ªÉÃPÀªÀzsÀð£À gÉrØ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®gÉrØ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉƤAiÀÄ ¥ÀæPÁ±À PÀ£Áᬐ EªÀgÀ vÀªÀÄä£À ¨sÁµÀtQ PÁAiÀiÁðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.