June 18, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-06-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-06-2011

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 10/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-06-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¸À«vÁ vÀAzÉ £ÁUÀAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀ¯É£ÉÆêÀÅ ºÉZÁÑVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«ÄPÉÃl OµÀzsÀªÀ£ÀÄ ¸ÉÃªÉ£É ªÀiÁrzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ £ÁUÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ¸Á: ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAqÀj vÀAzÉ zÀvÁÛfgÁªÀ ¥Ánî ¸Á: C¼ÀA¢ EvÀ¤UÉ ¸ÀAUÀªÀÄ ©æÃqÀÓ ªÉÄðAzÀ MAzÀÄ ¯Áj PɼÀUÉ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÉÆvÁÛzÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Áé«Ä E§âgÀÄ PÀÆr C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV DgÉÆæ mÁmÁ ¯Áj £ÀA ¹f-04/J-2607 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ C¼ÀA¢ PÀqɬÄAzÀ GzÀVÃgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀAUÀªÀÄ ©æÃqÀÓ ªÉÄðAzÀ gÉÆr£À JqÀ §¢UÉ vÉÆgÉAiÀÄ°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¥À°Ö¬ÄAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2011 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÀÄqÀw ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ PÀĪÀiÁj ªÀĺÉñÀéj vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ PÀÄqÀw ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð, EPÉAiÀÄÄ gÉÃtÄPÁ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ EPÉAiÀÄ eÉÆvÉ ±Á¯É¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥Ánïï gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀjd£À NuÉAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ mÁæPÀÖgï £ÀA PÉJ-39/n-3421 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ gÉÃtÄPÁ EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ mÁæPÀÖgï WÁ° CªÀ¼À ªÉÄðAzÀ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §® ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §®PÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ DV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ªÀÄvÀÄÛ gÉÃtÄPÁ EªÀ½UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ¼À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2011 PÀ®A 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ zË®¥Áà ªÀÄZÀPÀÄj ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: gÁeÉñÀégÀ EvÀ£À eÉÆÃvÉ DgÉÆæ C«£Á±À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸Á: gÁeÉñÀégÀ EvÀ£ÀÄ ¯Áj vÀÄA§®Ä PÉ®¸ÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ RaðUÉAzÀÄ 650=00 PÉÊPÀqÀ PÉÆnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 2 wAUÀ½AzÀ DgÉÆæUÉ 650/- gÀÆ ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÀgÉ ¤£ÀßzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀt PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ E¯Áè ¤£ÀUÉ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ¢zÉ ªÀiÁrPÉÆ CAvÀ C£ÀÄßwzÀÝ£ÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è, ¢£ÁAPÀ 16/06/2011 gÀAzÀÄ PÀ«ÄÃn ºÁ®£À°è ¦üAiÀiÁð¢ü ºÁUÀÆ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀiÁgÉ£ÀªÀgÀÄ ªÀÄwÛvÀgÀÄ DgÉÆæ C«£Á±À gÀªÀgÉ®ègÀÆ EzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀÄ£ÀB ºÀt PÉýzÀgÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀUÉ zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè ¤£ÀUÉ K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ¢zÉ ªÀiÁrPÉÆ CAvÀ CAzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆævÀ£À ºÀwÛgÀzÀ ªÉÆèÉÊ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀt PÉÆlÄÖ ªÉƨÉÊ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è DgÉÆæ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ DgÉÆÃM¦AiÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀªÀ£À EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß ºÀt vÀUÉÆAqÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ªÁ¥À¸À PÉÆqÀÄ CAvÀ CAzÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁvÁqÀÄvÀÛ ¤AvÁ DgÉÆæ ¥ÀªÀ£À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁåAn¤AzÀ ºÀjvÀªÁzÀ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ £ÁªÀÄzÉêÀ£À JzÉAiÀÄ°è, UÀÄ¥ÁÛAUÀzÀ ºÀwÛgÀ w«zÀ£ÀÄ £ÁªÀÄzÉêÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ gÁeÉñÀégÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ¤r C®èA¢ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉAiÀÄ°è ±ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ C°è£À ªÉÊzÁå¢üÃPÁjUÀ¼ÀÄ £ÁªÀÄzÉêÀ¤UÉ vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁr £ÁªÀÄzÉêÀ vÀvÀ£ÀÄ FUÁUÀ¯Éà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁqÁ, ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) vÁAqÁ, vÁ: OgÁzÀ(©) EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J¦-23/J¹-1142 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀj¯Á® gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) vÁAqÁ vÁ: OgÁzÀ(©) EvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©)¬ÄAzÀ PÀgÀPÁå¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) PÀgÀPÁå¼À gÀ¸ÉÛ zsÀ£À¹AUÀ vÁAqÁ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïzÉÆA¢UÉ E§âgÀÆ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ C®è°è vÀgÀazÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 103/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄʧƧ¸Á§ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ jPÁëªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀĸÉä D®A alUÀÄ¥Áà EvÀ£À zÀ¸ÀÛVgÀ ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ NuÉAiÀÄ ªÀĺÀäzÀ C¥ÀàgÉÆÃd J®ègÀÆ ¦æÃAiÀÄ zÀ±Àð¤ PÁ¯ÉÆä PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ alUÀÄ¥Áà PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ PÁgÀ £ÀA JªÀiï.JZï-02/J¦-6755 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ©üêÀıÉÃnÖ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà VjVj ¸Á: PÉÆqÀA§® EvÀ£ÀÄ alUÀÄ¥Áà SÁAqÀ¸Áj ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ §®PÁ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ, vÀ¯ÉUÉ, ¨sÀÄdPÉÌ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÁgÀ C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2011 PÀ®A 342 L¦¹ eÉÆvÉ 16 fÃvÀ ¥ÀzÀÝw ¤ªÀÄÆð®£Á PÁAiÉÄÝ 1976 :-
¢£ÁAPÀ 17/06/2011 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ ºÉÆÃgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 gÉÆÃqï ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ £À¹Ã¨ï zsÁ¨ÁPÉÌ J.¹. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè PÁ«ÄðPÀ C¢üPÁj ©ÃzÀgÀ, vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, ¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt C¢üÃPÁj §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, ªÀÄvÀÄÛ ©.E.N. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, ºÁUÀÄ EvÀgÉ C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj zsÁ¨ÁPÉÌ ¨sÉÃnÖ ¤ÃrzÁUÀ C°è E¨Áæ»ÃªÀÄ vÀAzÉ £À©Ã¸Á¨ï ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, ¸Á; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À£ÀÄß C°è PÀnÖºÁQ zÀÄr¹PÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ fÃvÀzÁ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §AzÀÄ DvÀ£À£ÀÄß C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV fÃvÀzÁ¼ÀÄ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄzÀÄªÉ PÀÄjvÀÄ 3 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄ E®è¢zÀÝgÉ zsÁ¨ÁzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄ CAvÁ ¸ÀgÀ¥À½¬ÄAzÀ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¸ÀgÀ¥À½ ºÁQ Qð ºÁQ PÀÆr ºÁQzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¸ÀzÀj C¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ £ÉÆÃr ¸ÀzÀj zsÁ¨Á ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ±ÉÃR ±ÀjÃ¥sÀ vÀAzÉ ±ÉÃR ªÀĺɧƨï¸Á¨ï ¸Á; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À «gÀÄzÀÝ fÃvÀ ¥ÀzÀÝw PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀĪÀAvÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ Z˺Át ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á; vÀºÀ¹Ã® PÁAiÀiÁð®AiÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉ WÁ¼ÀAiÀiÁå vÀAzÉ AiÀĪÁ£ï, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ¦qÀÄUÀÄgÁ¼À [J¦] EvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA. J¦-27/«í-5602 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgï CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÉƽUÀ½UÉ ºÁPÀĪÀ PÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¯ÁvÀÆgÀ ¢AzÀ DAzÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ gÁdªÀÄAræUÉ ºÉÆUÀ®Ä ©ÃzÀgÀ £Ë¨ÁzÀ ªÀiÁUÀðªÁV ©ÃzÀgÀ UÀÄA¥Á gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆæ J¸ï.PÉ. ªÀ° vÀAzÉ ¥ÉzÁÝqÀªÀiï @ ªÀĸÁÛ£ï ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¯Áj £ÀA. J¦-27/«í-5602 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ¦qÀÄUÀÄgÁ¼Á [J¦], f: UÀÄAlÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß eÉÆgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀUÉÃl UÀÄA¥Á jAUÀgÉÆÃqÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß JqÀPÉÌ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ M¼ÀUÉ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ gÀmÉÖ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ DV, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ