June 16, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 16-06-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-06-2011

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15-06-2011 gÀAzÀÄ fÃUÁð (©) UÁæªÀÄzÀ°è PÉîªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl ªÀ£ÀÄß ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠥sÁfïï CºÀäzÀ ¦J¸À L ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨ÁvÀä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fÃUÁð (©) UÁæªÀÄzÀ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉÛÃ¥Áà EªÀgÀ ºÉÆÃl® ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ºÉÆÃl®zÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÀ®è¥Áà vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd ¸Á: fUÁð(©), 2) C±ÉÆPÀ vÀªÀÄzÉ ZÀAzÀæ¥Áà, 3) UÀÄAqÁå@UÀÄAqÀ¥Áà, 4) ªÀĺÀäzÀ SÁeÁ vÀAzÉ ¹¯ÁgÀ¸Á§ J®ègÀÆ ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ UÉÆïÁPÁgÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃl J¯É¬ÄAzÀ ºÀtPÉÌ ¥ÀtPÀnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ E§âgÀÆ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ E¤ß§âgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ 500=00 d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14-06-11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÉıɥÁà vÀAzÉ ªÀÄįÁÛ¤ ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ¨sÁªÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀĤ®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ, 2) ¸À¤ß ªÀiÁ±Àð® E§âgÀÄ ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀj§âgÀÄ «£ÁBÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀjUÉ PɼÀ®Ä ©ÃzÀgÀ d£ÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ ¥ÀAeÁ§ ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß ¨sÁªÀ¤UÉ JPÉ dUÀ¼À ªÀiÁr¢j CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ £ÀªÀÄUÉ PɼÀªÀªÀ£ÀÄ CAvÀ CªÁZÀåªÀV ¨ÉÊzÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2011 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 14-06-11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ d£ÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ ¥ÀAeÁ§ ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ¤AvÁUÀ DgÉÆæ AiÉıɥÁà vÀAzÉ ªÀÄįÁÛ¤ ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £À£Àß ¨sÁªÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è KPÉ? dUÀ¼À ªÀiÁr¢Ýj CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ fAeÁªÀÄ¶× ªÀiÁr ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ QgÀĨɽUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ UɼÉAiÀÄ£ÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ¤UÉ ¸ÀºÀ §rUɬÄAzÀ ªÉÆüÀPÁ® ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 126/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/06/2011 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ¥ÀlÖtzÀ qÉʪÉÄAqÀ PÁ¯ÉÃd JzÀgÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¹r 100 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA J¦-09/J£ï-8220 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÁfgÁªÀ ªÀiÁ£ÀPÁj ¸Á: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÁfgÁªÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀiï: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ªÀÄĤêÀÄ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EvÀ£À §eÁd ¥Áèn£Á ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/eÉ-455 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 127/2011 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ eÉʹAUÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: zsÀÆ¥ÀvÀªÀĺÀUÁAªÀ vÁAqÁ vÁ: OgÁzÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ eÉʹAUÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ gÁoÉÆÃqÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ ©lÄÖPÉÆlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¨sÁ°Ì §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀzÀ°è DgÉÆævÀ¼ÁzÀ gÀÄPÀät¨Á¬Ä UÀAqÀ eÉʹAUÀ ¸Á: zsÀÆ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ vÁAqÁ, ¸ÀzÀå: ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄ eÉÆvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É, ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ AiÀiÁªÀzÉ vÀgÀºÀzÀ D±ÀæAiÀÄ ¤ÃqÀzÉ ºÁUÀÄ G¥ÀfãÀPÁÌV ºÀt ºÁUÀÄ DºÁgÀ zsÁ£Àå ¤ÃqÀÄwÛ®è »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 15/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß zÉÆqÀØ ªÀÄUÀ zsÀ£ÀgÁd EvÀ£ÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV DgÉÆæ UÀAqÀ¤UÉ E°èUÉPÉ §A¢j ¤ªÀÄUÉ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ E®è ªÀÄPÀ̼À ±Á¯É CqÀ«Ä±À£ï ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ EzÉ ªÀÄ£ÉUÉ §¤ßj JAzÀÄ PÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ E°èUÉPÉ §A¢gÀÄwÛ £Á£ÀÄ gÀÄQäÃt¨Á¬ÄUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÉÝ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉ§âgÀ½£À ªÉÄÃ¯É §® PÀÄwÛUÉ ªÉÄÃ¯É JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÉ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ PÀAzÀÄ UÀnÖzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛªÉÄ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ gÀÄPÀät¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ eÉʹAUÀ £À£Àß UÀAqÀ EgÀÄvÁÛ£É ¤Ã£ÀÄ E°èUÉPÉ §A¢gÀÄwÛ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É, DgÉÆæ eÉʹAUÀ EvÀ£ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ ¹½ ºÁPÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2011 PÀ®A 498(J), 341, 324, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/4/2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²Ã¯ÁªÀw UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ AiÀiÁzÀªÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: AiÀiÁzÀªÀ [»AzÀÄ], ¸Á; PÉÆýªÁqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀzÀ°è DgÉÆæ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Áà AiÀiÁzÀªÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: UÉÆÃV gÀªÀgÀ eÉÆvÉ DVgÀÄvÀÛzÉ, »ÃVgÀĪÁWÀ ¢£ÁAPÀ 8/6/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Áà AiÀiÁzÀªÀ, 2] ZÀAzÀ¥Áà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Áà ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, 3] ZÀAzÀªÀiÁä UÀAqÀ ZÀAzÀ¥Áà AiÀiÁzÀªÀ ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, 4] ©üêÀÄgÀrØ vÀAzÉ ZÀAzÀzÀzÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, 5] «ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Áà AiÀiÁzÀªÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, 6] zÉêÀ¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Áà AiÀiÁzÀªÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, 7] D£ÀAzÀ vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Áà AiÀiÁzÀªÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, 8] gÀÆ¥Á vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Áà AiÀiÁzÀªÀ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, J®ègÀÄ ¸Á: UÉÆÃV, vÁ: ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ, f¯Áè: AiÀiÁzÀVÃgÀ EªÀgÉ®ègÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV »A¸É PÉÆlÄÖ, ºÉÆqÉzÀÄ, UÁAiÀÄUÉÆý¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.