June 2, 2011

BIIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 02-06-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 02-06-2011

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31-05-2011 & 01-06-2011 gÀ gÁwæ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÉÆû£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀgÁd vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà PÁAzÉ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÁªÀt ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÁÝUÀ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À §AUÁgÀ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¸ÉÃj MlÄÖ C.Q 1,00,000/- UÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2011 PÀ®A 498(J), 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªï ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á. PÁPÀ£Á¼À, vÁ. ¨sÁ°Ì EvÀ£À ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ «£ÁAiÀÄPÀ @ gÁdPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£À eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄQ±À£ï, 2) PÀªÀļÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄQ±À£ï, 3) gÁªÀÄQ±À£ï vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªï, 4) ®PÀëöät ªÀÄÆ®UÉ, 5) eÁÕ£ÉÆèÁ vÀAzÉ gÁWÉƨÁ ªÉÆÃgÉ, ¸Á. ¸ÉÆïï zÁ§PÁ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw gÀAd£Á EªÀ½UÉ ¢£Á®Ä ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 31-05-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ CªÀ¢üAiÀÄ°è «µÀ PÉÆlÄÖ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-06-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ ªÀÄ®UÉÆAqÀ, mÉA¥ÉÆà ¸ÀA. PÉJ-38/1553 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÉÆÃzÀ°è vÉÆUÀj ¯ÉÆÃqï vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, zÀħ®UÀÄAr PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ mÉA¥ÉÆÃzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ RªÀÄgÀ¸Á¨ï vÀAzÉ bÉÆÃmÁ¸Á¨ï ªÉĺÀ§Æ§¸Á§ ªÁ¯É, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: PÀAzÀUÀƼÀ SÁ£Á¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ DgÉÆæUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÀÄ°èPÁdÄð£À FvÀ¤UÉ wêÀæ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.