June 15, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 15/06/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-06-2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.45/2011, PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ & 187 LJªÀiï« DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 28/03/2011 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥sÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨sÀªÀgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð eÁw: ¨ÁåqÀgÀ ¸Á D£ÀAzÀªÁr EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ C¤Ã¯ï vÀAzÉ ¨sÀªÀgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ-40 ªÀµÀð eÁåw ¨ÉÃqÀgï G: UÁæA. ¥ÀA. ¸ÀzÀ¸Àå ¸Á: D£ÀAzÀªÁr EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/03/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ C¤Ã¯ï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JªÀiï ºÉZï 14/JJ- 8429 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É eÁd£À ªÀÄÄUÀ½ PÀqɬÄAzÀ D£ÀAzÀªÁr PÀqÉUÉ vÀ£Àß §¢¬ÄAzÀ ¤zsÁ£ÀªÁV ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ D£ÀAzÀªÁr (JzÀÄj¤AzÀ) PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ mÁmÁ EArUÉÆà PÁgÀ £ÀA JªÀiï.JZï.24/¹-5155 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ UÀeÁ£À£À vÀAzÉ vÁvÉgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: PÁzÉÃ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf vÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ C¤Ã® EªÀ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ JzÀÄj¤AzÀ rQÌ ªÀiÁr rQÌAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ C¤Ã¯ï EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ CªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʪÉÄÃ¯É C®è°è UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ aQvÉì PÀÄjvÀÄ GªÀÄUÁð «dAiÀiÁ ¥Ánî D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄÝ C°è aQvÉì ¤Ãr¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀzÀ UÀAUÁ D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄÝ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ. £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 19/05/2011 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è£À DgÉÆæ UÀeÁ£À£À EªÀ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁzÀ mÁmÁ EArUÉÆà PÁgÀ £ÀA JªÀiï.JZï.24/¹-5155 £ÉÃzÀÝgÉÆA¢UÉ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV vÀ£Àß C¥ÀgÁzsÀ M¥ÀàPÉÆArzÀÄÝ D ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀÆPÀÛ eÁ«ÄãÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.vÀzÀ£ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 12/06/2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀzÀ ¹«¯ï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ DzÀ UÁAiÀÄUÀ¼À ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ C¤Ã® EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.77/2011, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/06/2011 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð ¸Á: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ35/ºÉZÀ550 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß CfÓAiÀiÁzÀ ªÀĺÁzÉëAiÀÄ£ÀÄß »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ-UÀÄA¥Á jAUÀgÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ d»ÃgÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÀÄ°èPÁdÄð£À¹AUï vÀAzÉ ¨Á®Q±À£À¹AUï, ¯Áj mÁåAPÀgï £ÀA. J¦28/JPïì9308 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: w¥Áà¥ÀÆgÀ vÁqÀÆgÀ (J¦) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß eÉÆÃgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦ügÁå¢UÉ §®ªÉƼÀPÉÊUÉ, JqÀªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽvÀ ªÀĺÁzÉë EªÀjUÉ §®ªÉƼÀPÁ® ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁzÀzÀ £ÀqÀÄªÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®ªÉƼÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.46/2011, PÀ®A 323, 504, .506, 353 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/06/2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 58 ªÀµÀð eÁw: UÁtÂWÁ G: ªÀÄÄRå G¥ÁzÁåAiÀÄgÀÄ Z˽ EªÀjUÉ DgÉÆæ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ PÁ±É¥Áà ªÀÄÄPÁ J¸ï.r.JªÀiï.¹ CzsÀåPÀëgÀÄ ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼ÀvÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ J¼ÉzÁr ¤£ÀߣÀÄ fªÀAvÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ ±Á¯Á PÀvÀðªÀåzÀ°è CqÉvÀqÉ GAlĪÀiÁrzÀÄ C®èzÉ EvÀÛgÀ ²PÀëPÀjUÀÄ ¨ÉÊzÀÄ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀĪÀ°è CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.45/2011, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï«í JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 14/06/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚ ªÀAiÀÄ; 45 ªÀµÀð eÁ; gÉrØ G; PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á; zsÀ£ÀUÀgÀªÁr EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöät E§âgÀÄ ¯Áj n¥ÀàgÀ £ÀA.JªÀiïªÉÊeÉ-6661 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj n¥Ààj£À°è PÀ®ÄèvÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ w¥ÀàtÚ ºÁUÀÆ ®PÀëöät E§âgÀÄ PÁå©£À ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÄÝ. ¸ÀzÀj ¯Áj n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ JPÀâ¯ï ¯Áj n¥Ààgï £ÀA.-6661 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ¤¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆA¸ÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ »rvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À JqÀªÀÄUÀΰUÉ ¥À°Ö DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥À°Ö¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É¤ßUÉ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ, JqÀUÁ°£À ¥ÁzÀzÀ Qð£À ºÀwÛgÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöät EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆVUÉ-QªÀUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®è. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.55/2011, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï«í JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 14/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ §ÄÝ® ±ÉÃR 26 ªÀµÀð G: f¥À ZÁ®PÀ eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: qÉÆtUÁAªÀ (JA) EvÀ£ÀÄ OgÁzÀPÉÌ vÀ£Àß f¥À£À°è £ÀA PÉ.J 39 / 2324 £ÉzÀgÀ°è ªÀÄzÀÄPÀgÀ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzÀÄPÀgÀ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ¸À®ÄªÁV gÀ¸ÉÛ zÁlÄwzÁÝUÀ JPÀA¨Á PÀqɬÄAzÀ C¥ÀjavÀ DgÉÆæ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆà CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÁ®¬Ä¹ PÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄzÀÄPÀgÀ EvÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ vÀ£ÀßCmÉÆà ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀgÀÄ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ªÀÄzÀÄPÀgÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ NrºÉÆzÀ DmÉÆà £ÀA§gÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.54/2011, PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƺÀäzÀ U˸ÉƢݣÀ vÀAzÉ §QgÀ¸Á§ 35 ªÀµÀð G: f¥À ZÁ®PÀ eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: OgÁzÀ (©) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ £ÀqÀzÀÄPÉÆÃqÀÄ ºÉÆUÀÄwzÁÝUÀ DgÉÆæ 1) G¸Áä£À¸Á§ vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁ 2) CPÀä® vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁ E§âgÀÄ ¸Á: OgÁzÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¸ÀƽªÀÄPÀÌ¼É ¤ÃªÀÅ CtÚvÀªÀÄä¢gÀÄ £À£ÀUÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆÃqÉ-§r ªÀiÁr¢Ýj JAzÀÄ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ¤UÉ ªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀĨÉÃr ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£Ár JAzÀÄ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆæ G¸Áä£À EvÀ£ÀÄ ±Àlð »rzÀÄ fAeÁªÀĹ۪ÀiÁr PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.41/2011, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 14/06/2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ AiÀiÁ¹£À¸Á§ ¨ÉÃ¥Áj ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð eÁåw ªÀÄĹèA G: vÀgÀPÁj ªÁå¥Áj ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ(©) FvÀ£ÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlĪÁUÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄzÀ gÉÆÃr£À PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÀäxÀ¥Áà ¥ÀªÀiÁð lAlA ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ 39 JA 933 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢ PɼÀUÉ ©¢zÀÝjAzÀ vÀgÀazÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.13/2011, PÀ®A 174(¹) ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 14/06/11 0800 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ «ÄãÁ UÀAqÀ £ÀgÀ¹AUÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð EªÀ½UÉ D¼ÀªÁ¬Ä UÁæªÀÄzÀ £ÀgÀ¹AUÀ EvÀ£À eÉÆvÉ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 13/06/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ ¨ÉqÀzÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: vÉïUÁAªÀ, vÁ: DºÀäzÀ¥ÀÆgÀ f: ¯ÁvÀÆgÀ (JªÀiï.J¸ï) EªÀgÀ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.78/2011, PÀ®A 279, 338, 304 [J] L¦¹, eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.«í.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 14/06/2011 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀgÁªÀ ¹AzÉ ¸Á: ºÉZï.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¸ÉÆÃzÀgÀ C½AiÀÄ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà 22 ªÀµÀð ¸Á: ºË¹AUïPÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀÆÌn £ÀA PÉJ38/PÉ7132 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ PɺÉZÀ© PÁ¯ÉÆä PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £ÀqÀÄ ºÀuÉAiÀÄ°è ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj UÁAiÀÄ, §®Q«AiÀÄ PɼÀUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀÄ, ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. aQvÉìUÁV ªÀÄÈvÀ¤UÉ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®¹gÀÄvÁÛgÉ. ºÉaÑ£À aPÀvÉì PÀÄjvÀÄ CA§Æ¯ÉãÀìzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ d»ÃgÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ zÁjAiÀÄ°è gÁwæ 1015 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß f¯Áè D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀPÉÌ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.54/2011, PÀ®A 279, 338, 304(J) L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 15/06/2011 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁªÉÃj UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¯Á¸ÉÆ£É, 45 ªÀµÀð, eÁw : °AUÁAiÀÄvÀ G : ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á : ªÉÄúÀPÀgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¯Á¸ÉÆãÉ, 50 ªÀµÀð gÀªÀjUÉ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ±ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ ªÉÊzsÁå¢PÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹PÀAzÀæ¨ÁzÀ AiÀıÉÆÃzsÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 08-06-2011 gÀAzÀÄ ±ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¢£ÁAPÀ 14-06-2011 gÀAzÀÄ 0645 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.