June 6, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDAE 06-06-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06-06-2011

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/2011 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 04-05-2011 gÀAzÀÄ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ£À f¯Áè¢üPÁj PÀZÉÃj ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DgÉÆæ «Ä£Áeï vÀAzÉ ZÁAzÀ¥Á±Á, ¸Á: ©ÃzÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-38/J¯ï-332 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà ºÁUÀÆ DgÉÆæ E§âjUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ £ÀAvÀgÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À°è ªÀiÁtÂPÀ¥Àà EªÀgÀÄ aQvÉì ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃd¸ï vÀAzÉ ²ªÀgÁd, ¸Á: ±ÁºÁUÀAeï, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-06-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¤Ã®AoÀ, ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉJ-38/PÉ-90651 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ©ÃzÀgÀ£À PÉʯÁ±À ±ÉÆà gÀÆA ºÀwÛgÀ EªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ rªÉÊqÀgïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ wêÀæUÁAiÀĺÉÆA¢ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¦ÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠤îPÀAoÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ, ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 51 ªÀµÀð, ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 05-06-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA J¦-12/«í-4022 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄAoÁ¼À UÁæªÀÄzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæPï ºÁQzÀÝjAzÀ »A¢¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉõÀgÁªÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ zÁAqÉPÀgï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À, ¸Á: amÁÖ (PÉ), vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ gÀªÉÄñÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À §®¨sÁUÀPÉÌ rQÌAiÀiÁV gÀªÉÄñÀ FvÀ£ÀÄ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 05/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫zÁåªÀw UÀAqÀ AiÉÄñÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: QæñÀÑ£À ¸Á: DgÉÆÃUÀå ªÀ¸Àw UÀȺÀ ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄ UÀAqÀ AiÉÄñÀ¥Áà EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ C¥ÀjavÀ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ AiÉÄñÀ¥Áà EªÀgÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¹.r rîPÀë ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉJ-39/ºÉZÀ-3327 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ AiÉÄñÀ¥Áà EªÀgÀ §®UÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV §®UÁ® vÉÆqÉ ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ ºÀuÉ ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀzÀ°è ºÁUÀÄ JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹rPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04,05/06/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 12 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjaÃvÀ PÀ¼ÀîgÀÄ CqÀvÀ zÀÄPÁ£ÀzÀ Q° ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ 3 QéÃAl¯ï vÉÆÃUÀj ºÁUÀÄ 3 QéÃAl¯ï UÉÆâü C.Q. 13800/- gÀÆ zÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà PÁqÁ¢ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2011 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 03/06/2011 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÉõÉgÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ¸Á: ºÉÆÃgÀAr EvÀ£À ºÉAqÀwUÉ 1401 ºÁUÀÄ 1409 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/2011 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁð¢ JA.r. §²ÃgÀ vÀAzÉ JºÉZï¹-43 ¥ÉưøÀ ªÀ¸Àw UÀȺÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ JA.r.ªÁfÃzÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: PÀªÀÄoÁt EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 31/05/11 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß PÀªÀÄoÁt¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀ¢®è J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É, PÁuÉAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ºÀÄqÀÄQ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁV «£ÀAw CAvÀ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ gÁªÀıÉÃnÖ¥Áà ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀtf EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©ÃqÀ®Ä PÁgÁAeÁ PÉãÁ¯ïUÉ PÀgÉAl PÀÄr¹zÀ PÀgÉAmï ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ 5-6 ¢ªÀ¸ÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÉÆÛAzÀÄ PÀgÉAl ªÉÆÃlgÀ vÀAzÀÄ CzÉ PÁgÀAeÁ PÉãÁ¯ïUÉ PÀÄr¹gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ£ÀÄß PÀÆqÁ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05/06/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ jAiÀiÁeÉƢݣÀ vÀAzÉ ZÁAzÀ ±Á ¥sÀQÃgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ PÉ.f.J£À PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EvÀ£À ªÀÄ£É ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀAzÀÄQ£À°èzÀÝ 1) 90,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 2) JgÀqÀÄ ¨ÁåAQ£À J¥sÀ.r UÀ¼ÀÄ, 3) ªÀÄÆgÀÄ ¥Áèn£ï gÀf¸ÀÖj ¥ÉÃ¥ÀgÀ, 4) MAzÀÄ ºÉÆ®zÀ gÀf¸ÀÖj ¥ÉÃ¥ÀgÀ, 5) 10 UÁæªÀÄ §AUÁgÀzÀ UÀÄAr£À ¸ÀgÀ C.Q 20,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä »ÃUÉ MlÄÖ 1,10,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨ÉÃ¯É ¨Á¼ÀªÀzÀÄ £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.