June 30, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30/06/2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-06-2011

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/2011 PÀ®A 279, 337 & 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16/06/2011 gÀAzÀÄ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀıÁå vÀAzÉ ¨sÀUÀ£ÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀaiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: ¨É£ÀQ¥À½î zsÀjxÁAqÁ EvÀ£À CdÓ ¨sÀUÀ£ÀÄ vÀAzÉ CA§Ä gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ¨É£ÀQ¥À½î zsÀjxÁAqÁ EªÀjUÉ DgÉÆæ ¹gÁd vÀAzÉ ¯Á® ¥ÀmÉî ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/E-1599 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: ªÀÄgÀ¥À½î, vÁ: aAZÉÆý EvÀ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CdÓ¤UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ fïÁè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ºÀtzÀ PÉÆgÀvÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ 27/06/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀ½ HjUÉ vÀA¢zÀÄÝ vÀªÀÄä CdÓ rQ̬ÄAzÀ DzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 28/06/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8B30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÀUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 13/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §AqÉ¥Áà PÀÄA¨ÁgÉ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: PËrAiÀiÁ¼À(J¸ï), vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ ¸ÉʧuÁÚ EvÀ£ÀÄ J£ï.JZï-9 gÀ¸ÉÛAiÀÄ fÃvÀÄ zÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ PÉ.E.©. UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀ ºÀwÛgÀ PÀgÉAmï PÀA§UÀ¼À vÀAw ¸Àr®ÄUÉÆAqÀ vÀAwUÀ¼À£ÀÄß PÀA§UÀ¼À£ÀÄß ºÀwÛ J¼ÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÀgÉAmï ±ÁR ºÀwÛ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, EvÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-5-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ eÁ¸ÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: PÉƸÀªÀÄ, vÁ: ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀ¤vÁ EªÀ¼À HjAzÀ ªÀÄeÁð¥ÉÆgÀ (JªÀiï) PÉÌ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ §AzÀÄ ªÀÄeÁð¥ÉÆgÀ (JªÀiï) §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ E½zÁUÀ CµÀÖgÀ°è ªÀÄ£ÁßKSÉî½ PÉqÀ¬ÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-32/AiÀÄÄ-9646 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Áà zÉøÁ¬Ä ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ¸Á: aªÀiÁ JzÀ¯Á¬Ä, vÁ: aAZÉÆý EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ UÀmÁ¬Ä PÀ¼ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ªÀÄ®èªÀiÁä EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 39/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-5-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄqÀ©ªÁr ²ªÁgÀzÀ ªÀÄÄqÀ©-JPÀ®ÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨Á¸À£Á¼À zsÀj E½eÁj£À°è DgÉÆæ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J¦-28/JJ-8812 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ zÉÆÃAr¨Á vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ZÉAqÀPÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ; 32 ªÀµÀð, ¸Á; UÉÆÃoÁ¼ÀªÁr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À£ÀÄß ªÀÄÄqÀ© PÀqɬÄAzÀ JPÀ®ÆgÀ PÀqÉUÉ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf£ÀvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/JZï-8299 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ¸À°ÃA vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ¸Á§ ªÉÆ«Ä£ï ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÄqÀ© EvÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ°£À »A§¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ §®UÉÊ-ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ¸ÀÄnÖzÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆVUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀÄ JqÀPÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ aPÀìvÉ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄqÀ© ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, DgÉÆævÀ¤UÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ AiÀıÉÆÃzsÁæ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 3-6-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 95/2011 PÀ®A 376 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/06/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸ÀzÁÝA vÀAzÉ C¨Áâ¸À C° ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÆèsÁ UÀAqÀ «ÃgÀ±ÉnÖ ªÉÆ®zÉ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ.¸ÀgÀ¸Àéw, ªÀAiÀÄ: 6 ªÀµÀð, EPÉUÉ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è CAUÁvÀªÁV ªÀÄ®V¹ vÀ£Àß ¥ÁåAn£À ZÉÊ£À vÉUÉzÀÄ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ gÉÃ¥À ªÀiÁr PÉr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 137/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 29/06/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J¸À.J.SÁzÀgÀ ¦.J¸ï.L ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀjUÉ ¨sÁ°ÌAiÀÄ J¸À.©.ºÉZï ¨ÁåAPÀ JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ºÉÆÃl¯ï ªÀÄÄAzÉ M§â ªÀåQÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ J¸À.©.ºÉZï ¨ÁåAPÀ ºÀwÛÃgÀ EgÀĪÀ ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀgÀ ºÉÆÃl¯ï JzÀÄjUÉ UË¥ÀåªÁV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è DgÉÆæ G¸Áä£À vÀAzÉ zÁªÀÅzÀ ±ÉÃPÀ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: eÉÆö £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄß, DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À aÃn, MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ïß, ¸ÉÌïï, ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 450/- gÀÆ¥Á¬Ä ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2011 PÀ®A 341, 504, 323, 324, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-06-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ CfêÀÄ vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå EvÀgÀ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzï E¥sÁð£ï ªÀÄ°èPï vÀAzÉ ²ÃPï ZÁAzÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 1-8-55 ¹AUÁgÀ ¨ÁUÀ ©zÀgÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¥ÀAZÀ ºÁUÀÄ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 52/2011 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-06-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀªÀÄäzÀ CfªÉÆâݣï vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄ.£ÀA. 1-8-55 ¹AUÁgÀ ¨ÁUÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¯ÉÊPï vÀAzÉ d«ÄgÉÆÃ¢Ý£ï ºÁUÀÄ EvÀgÀ 4 d£À J®ègÀÆ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄÝ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/2011 PÀ®A 409 L¦¹ :-

DgÉÆæ ±ÉòPÁAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀAiÀiÁå ªÉÄðéZÁgÀPÀgÀÄ eɸÁÌA ±ÁSÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 11/06/2011 jAzÀ 22/06/2011 gÀªÀgÉUÉ vÀ£ÀUÉ PÉÆlÖ «zÀÄåvï ©®ÄèUÀ¼À PÀAzÁ¬Ä ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆlÖ PÀAzÁAiÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÀASÉå fJ¯ï-66 ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÀASÉå 032 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÁæºÀPÀjAzÀ PÀAzÁAiÀÄ ªÀ¸ÀÆ®Ä ªÀiÁr ¸ÀzÀj ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, C®èzÉà ¸ÀzÀj ¥ÀĸÀÛPÀzÀ°è ªÀ¸ÀÆ® ªÀiÁrzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀbÉÃjUÉ PÀlÖzÉ gÀÆ. 22,860/- ºÀt zÀÆgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Áà GzÀUÀnÖ ¸Á: eɸÁÌA PÀbÉÃj PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-06-2011 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-6-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣À©Ã¸Á§ vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: SÁ±ÉA¥ÀÆgÀ(¹) EvÀ£ÀÄ DgÉÆæ CfÃd vÀAzÉ C§ÄÝ® ®wÃ¥sï¸Á§ dªÀiÁzÁgÀ ¸Á: SÁ±ÉA¥ÀÆgÀ (¹) gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ©ÃvÀÛ£É ªÀiÁqÀĪÀ PÀĪÀÄn ¥À®UÁ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ°PÉÌ §A¢¢ÝAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, JwÛ£À £ÀUÀPÉ ºÁPÀĪÀ UÁvÉ (§rUÉ) ¬ÄAzÀ ªÉÆüÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 28,29/06/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÉå gÁwæ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CA§gÉñÀégÀ vÀAzÉ «ÃgÀuÁÚ zÀ£Á¥À£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÀAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁjAiÀÄ Q° vÉgÉzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 20 vÉÆ¯É 3 UÁæA C.Q 4 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄAiÀĵÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 98/2011 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/6/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄgÉrØ vÀAzÉ zÉêÀgÁAiÀÄ UÀAUÀ¥Àà£ÉÆÃgÀ ºÉüÀªÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀgÉrØ, ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ[PÉ], vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®PÉÌ PÀÄAn ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C°è EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ gÁdgÉrØ vÀAzÉ zÉêÀgÁAiÀÄ UÀAUÀ¥Áà £ÉÆÃgÀ eÁw: °AUÁAiÀÄvÀgÉrØ, ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ [PÉ], vÁ¬Ä ¥ÁªÀðw ºÁUÀÄ gÁdgÉrØ ºÉAqÀw ¥ÀĵÀàªÀw EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £Á£ÀÄ ¨ÁQ PÉÆnÖ¯Áè CAvÀ ºÉý CªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁqÀÄwÛà CAvÁ CAzÀÄ ¸ÀzÀj ¥À®UÁ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ºÁUÀÄ E£ÉÆߪÉÄä ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÁQ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉýzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.