June 30, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-06-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 30-06-2012

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2012 PÀ®A 447, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/06/2012 gÀAzÀÄ ¤Ã®A£À½î ²ªÁgÀzÀ°è EgÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 37/03 £ÉÃzÀÝgÀ «¹Ûtð 3 JPÀÌgÉ 27 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀÀ ¸ÉÃqÉƼÉ, 2] C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ¸ÉÃqÉƼÉ, 3] ¤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ UÀÄtªÀAvÀgÁªÀ ¸ÉÃqÉƼÉ, 4] AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ¸ÉÃqÉÆ¼É J®ègÀÆ ¸Á: ¤Ã®A£À½î, vÁ: ¨sÁ°Ì J®ègÀÆ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀzÀj ºÉÆîzÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁ𢠲椪Á¸À vÀAzÉ PÉñÀªÀgÁªÀ ¸ÉÃqÉƼÉ, ªÀaiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: ¤Ã®A£À½î, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¸ÀĨsÁµÀgÁªÀ vÀAzÉ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ EªÀjAzÀ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ°è ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr, CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ ¸ÀĨsÁµÀ¤UÉ PÉüÀUÉ PÉÃqÀ« PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁqgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ UÀt¥Àw gÁoÉÆÃqÀ ªÀaiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ªÀĸÀ̯ï vÁAqÁ, vÁ: OgÁzÀ(©) EªÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ «PÀæªÀÄ vÀAzÉ ¹PÀAzÀgÀ DqÉ ªÀaiÀÄ: 6 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ Dl DqÀÄvÁÛ ªÀĸÀ̯ï vÁAqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃqÀ zÁlĪÁUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ PÀÆædgï ªÁºÀ£À £ÀA. J¦-22/«í-1435 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¦AlÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¸Á: oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ «PÀæªÀÄ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ «PÀæªÀÄ EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄÆVUÉ, vÀÄnUÉ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, §®PÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁvgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/06/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¸ÀgÀ¸Àéw vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀªÀqÉUÉÆüÀ ¸Á: V®Q, ¸ÀzÀå: ªÀÄAoÁ¼À EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÉÆÖêÀ (¹ÃªÉÄ JuÉÚ) ºÉÆwÛ¹ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ¸ÉÆÖêÀ DPÀ¹äPÀªÁV MqÉzÀÄ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄnÖzÀÝjAzÀ E¯Ád PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀÄ®âUÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 28/06/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2315 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, EªÀ¼À ¸ÀvÀÛ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±À²PÀ¯Á UÀAqÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀªÀqÉUÉÆüÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: V®Q, ¸ÀzÀå: ªÀÄAoÁ¼À EPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 29-06-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 145/2012 PÀ®A 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-06-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀĸÀ̯Éè ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, G: PÉ.J¸ï.Cgï.n.¹ qÉæöʪÀgÀ, eÁw: PÉÆý, ¸Á: PÉ.J¸ï.Cgï.n.¹ PÁ¯ÉÆä AiÀįÁè°AUÀ £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀĸÀ̯Éè ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, G: ªÀQî ªÀÈwÛ, EªÀj§âgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁgÀ £ÀA PÉJ-38-JA-1034 £ÉÃzÀgÀ°è ªÀÄÈvÀ£À UɼÉAiÀÄgÀÄ LzÀÄ d£ÀgÀÄ PÁj£À°è §AzÀÄ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ EvÀ¤UÉ PÁj£À°è PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ PÁgÀ qÉæöÊ«AUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ zÀzÀÝ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ gÁwæ 1045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƨÉʯïUÉ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ£À ªÉƨÉʯï¤AzÀ AiÀiÁgÉÆà PÀgÉ ªÀiÁr ¤ªÀÄä CtÚ ¹jAiÀĸï EzÁÝ£É PÀÆqÀ¯É ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæUÉ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ D¸ÀàvÉæUÉ §A¢zÀÄÝ, D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛ£É, ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀAUÀªÉÄñÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ªÀåQÛ EgÀ°¯Áè PÁgÀÄ ªÀiÁvÀæ EvÀÄÛ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ ¸ÀAeÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ d£ÀgÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, AiÀiÁPÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, J°è ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CzÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆÃwÛ¯Áè, CtÚ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 150/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-06-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ PÉÆÃwA§gÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀ¯Á®, ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀÄgÉñÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä £ÀªÀÄä n.«.J¸ï ZÁA¥À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: J.ºÉZï.N-3097 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ±ÀºÁeÁ¤ OgÁzÀPÉÌ ºÉÆÃV ±ÀºÁeÁ¤ OgÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß n.«.J¸ï. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è VqÀUÀ¼À gÀhÄÆrAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

June 29, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 29-06-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 29-06-2012

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2012 PÀ®A 302, 304(©), 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ fUÉð, ¸Á: ªÀÄgÀR® EvÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²ÃªÀ°Ã¯Á UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ¸ÉÆgÀ½î EªÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ¢£ÁAPÀ 02/06/2010 gÀAzÀÄ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV 2,50,000/-¸Á«gÀ gÀÆ, 25 UÁæA §AUÁgÀ E¤ßvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ¸ÉÃj 30,000/- gÀÆ GqÀÄUÉÆÃgÉAiÀiÁV PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ºÁUÀÄ PÀ¼ÉzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ°è vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ©gÁzÁgÀ, 2) ±ÀgÀtªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ©gÁzÁgÀ E§âgÀÄ ¸Á: ¸ÉÆgÀ½î EªÀj§âgÀÆ ²ªÀ°Ã¯Á EPÉUÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ²ªÀ°Ã¯Á EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ C¼À®Ä vÉÆÃrPÉÆAqÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 20,000/-¸Á«gÀ gÀÆ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ CvÉÛ ±ÀgÀtªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ²ÃªÀ°Ã¯ÁUÉ ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè, ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä PÀÄgÀĦAiÀiÁV¢Ý, ¤£ÀUÉ AiÀiÁgÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä ¢PÀÄÌ E¯Áè, ¤£ÀUÉ K£ÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ ºÉüÀĪÀgÀÄ PÉüÀĪÀgÀÄ E¯Áè, ¤£ÀUÉ PÉÆÃ¯É ªÀiÁr ªÀÄÄV¸ÀÄvÉÛªÉ CAvÁ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, F «µÀAiÀÄ ²ªÀ°Ã¯Á EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DªÁUÀ-DªÁUÀ w½¸ÀÄwÛzÀݼÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ½UÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ¥Àr¹ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ w½¹ ºÉüÀÄvÉÛ£É JAzÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ºÁUÀÆ PÀ¼ÉzÀ JAlÄ wAUÀ¼À ²ªÀ°Ã¯Á EPÉAiÀÄ ªÀÄUÀÄ PÀȵÁÚ EvÀ£À vÉÆnÖ® PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ 10 UÁæA §AUÁgÀ PÉÆÃqÀĪÀAvÉ ¦r¸ÀÄwÛgÀĪÁWÀ 5 UÁæA ¯Ë¯ÁPÀ, 50 UÁæA ¨É½î PÀqÀUÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, 10 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀ®Ä JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆqÀĪÀAvÉ E®èªÁzÀgÉ 20,000/- ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä vÀgÀĪÀAvÉ MvÁ۬ĹzÁUÀ ¸ÀzÀåPÉÌ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ºÀt E®èzÀ PÁgÀt £ÀªÀÄä ©vÀÛ£É AiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27-06-2012 gÀAzÀÄ ²ªÀ°Ã¯Á EPÉUÉ ªÀgÀzÀQëuÉ §UÉÎ ¦Ãr¹ PÉÆÃ¯É ªÀiÁr £ÉÃtÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2012 PÀ®A 420, 468, 471, 504, 506, 509 L¦¹ :-

¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ DgÉÆæ ªÀÄwãÀ ±ÉÃR vÀAzÉ G¸Áä£À ±ÉÃR ¸Á: ±ÁºÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ¸ÀÄdvÁ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, G: «zÁåyð, ¸Á: C°AiÀÄA§gÀ, ¸ÀzsÀå: ©ÃzÀgÀ EPÉUÉ ¸ÀļÀÄî D¥ÁzÀ£É ªÀiÁr £ÉÆAzÀt ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ£À¹PÀ vÉÆAzÀgÉ ¤qÀÄvÁÛ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉ-vÁwAiÀĪÀjUÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ E®è ¸À®èzÀ C¥ÀªÁzÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¨sÁªÀ avÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÉÆøÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄ EAlgÀ£ÉÃmï£À°è eÁ»gÁvÀÄ ªÀiÁr ªÀÄ£À¹ìUÉ PÀëw GAqÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 08/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ PÁ²£ÁxÀ PÀÄAzÉð, ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ºÉƸÀ §qÁªÀuÉ ªÀÄĸÀÛj EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÀÄÈvÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ®PÀëöät PÀÄAzÉð ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, EvÀ£À£ÉÆA¢UÉ JgÀqÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, PÁ²£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ©vÀÛ®Ä ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÀÄ°è£À ºÉÆgÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ElÄÖPÉÆAqÀÄ £Á¢¤ ªÀĺÁ£ÀAzÁ eÉÆvÉAiÀÄ°è §gÀĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 4:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÁj ªÀÄ¼É ªÀÄvÀÄÛ UÀÄqÀÄUÀÄ DUÀÄwÛgÀĪÁWÀ ±ÁªÀÄgÁªÀ E¥Àà½î gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ MªÉÄä¯É ¨sÁj UÀÄqÀÄUÀÄ ¸À»vÀ «ÄAZÀÄ DVzÀÄÝ PÁ²£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ JwÛUÉ ¹r®Ä §r¢zÀÝjAzÀ, PÁ²£ÁxÀ EvÀ£À JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹r°£À ±ÀPÉ §r¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JwÛ£À ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ¹r°£À ±ÀPɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ºÁUÀÆ JvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 143/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-06-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ UÀt¥Àw ªÀiÁqÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, G: ¥ÀæeÁªÀt PÀbÉÃjAiÀÄ°è ¥Àæ¸ÀgÀuÁ¢üÃPÁj, ¸Á: PÀAUÀn, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¥ÀæeÁªÀt PÀbÉÃjUÉ §AzÀÄ JeÉlAgÀÄUÀ½AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ ºÀtªÀ£ÀÄß r.r. vÉUÉAiÀÄ®Ä ¸ÉÖÃl ¨ÁåAPÀ D¥sÀ EArAiÀiÁ GzÀVÃgÀ gÉÆÃqÀ ±ÁSÉà ©ÃzÀgÀUÉ §AzÀÄ r.r. vÉUÉAiÀÄ®Ä PÀrªÉÄ EzÀÝ 10,500=00 ºÀtªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ J.n.JªÀÄ. ¢AzÀ qÁæ ªÀiÁr, ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ ¨ÁV® ºÀwÛgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß Jt¹PÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ E§âgÀÆ ªÀÄ»¼É PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »A§¢AiÀÄ°è ºÁQPÉÆAqÀ ¨ÁåV£À ZÉÊ£À£ÀÄß ¸Àj¹ CzÀgÀ°èzÀÝ 51,130=00 gÀÆ¥Á¬Ä PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 101/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-06-12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwñÀ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: gÁWÀªÉÃAzÀæ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉUÉAzÀÄ «±Á® ¥sÀAUÀPÀë£À ºÁ°UÉ §AzÀÄ PÀÄað ªÉÄÃ¯É PÀĽvÁUÀ ¸Àé®à PÀtÄÚ ªÀÄÄaÑzÁUÀ DgÉÆæ CPÀæªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄPÀÆìzÀ«ÄAiÀiÁå ¸Á: UÉÆïÉSÁ£Á EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÁåAn£À eÉé£À°è PÉÊ ºÁQ ¥ÁPÉl vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ NqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæUÉ ¨É£ÀßwÛzÁUÀ ¥sÀAUÀPÀë£À ºÁ® ºÉÆgÀUÀqÉ PÁ®Ä eÁj ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É, DUÀ CªÀ¤UÉ »rzÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ ZÉPï ªÀiÁrzÁUÀ 1320/- gÀÆ ¹QÌgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 95/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 28/06/12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ wæªÀÄÄSÉ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ UÀĪÁ¯Éà ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÁ, ¸Á: ¤®PÀAoÀªÁr, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£À ªÀÄUÀ£À ªÀÄzÀÄªÉ DUÀzÀ PÁgÀt PÉÆ»£ÀÆgÀ ¥ÀºÁqï zÀUÁðzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ & ¸ÉƸÉAiÀÄ ¨sÁ¹AUï ©qÀĪÀUÉÆøÀÌgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ C®UÀÆqï amÁÖ (PÉ) UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ lAlA lAlA ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-39/891 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ mÉÊgï ¥ÀAZÀgï DV ZÁ®PÀ£À »rvÀ vÀ¦à lAlA ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ°£À ªÀÄÄAUÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ¨sÁgÀvÀ¨Á¬Ä, ¤Ã®ªÀiÁä UÀAqÀ ¹zÁæªÀÄ qsÉÆAqÁ¨Á¬Ä, d£À¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀÄAqÀ°Pï, gÁªÀÄ UÉƮƯÉ, ²ªÀªÀiÁä J¯ÁèjUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2012 PÀ®A 498(J), 306 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ²¯Áà UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd C°¥ÀÆgÀ ¸Á: ¤A§ÄgÁ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà C°¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ¤A§ÄgÁ EvÀ£À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ «µÀ ¸Éë¹gÀĪÀÅzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ©ÃzÀgÀzÀ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ²¯Áà EPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 27-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£ï vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀÄ¼É ¸Á: UÉÆÃgÀaAZÉƽ vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-06-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2012 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 26/06/2012 gÀAzÀÄ alUÀÄ¥Áà-ºÀÄqÀÄV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦æAiÀiÁzÀ²ð¤ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA PÉJ-35/JªÀiï-6455 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¥sÀQÃgÀ¸Á§ ªÀÄÄPÉÃj ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð gÀªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä® gÀªÀgÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ C°èAzÀ PÉÃgï D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 28/06/2012 gÀAzÀÄ G¸Áä¤AiÀiÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄwzÀÝ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 29/06/2012 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 0430 UÀAmÉUÉ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ DzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ CPÀæªÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÀݪÀÄ E¸Áä¬Ä® ªÀÄÄPÉÃj ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀĸÉä D®A alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

June 28, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-06-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 2806-2012

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 11/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ : 27/06/2012 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ±ÉÃ¥Áà vÀAzÉ D£ÀAzÀ¥Áà UÁzÀUÉ, ªÀAiÀÄ : 60 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á|| UÉÆâüû¥ÁàUÁð EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ «ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ºÀÄZÉÑ, ªÀAiÀÄ : 39 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®vÀ£À, ¸Á|| ¹zÉÝñÀégÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 105 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆ®zÀ°è ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀĪÀwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¹r®Ä UÀÄqÀÄUÀÄ eÉÆÃgÁV §gÀÄwÛzÀÄÝ MªÉÄä¯É ¹r°£À ±ÀPÉ ªÀÄÈvÀÀ¤UÉ §rzÀjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 141/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-06-2012 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÀÄ¥ÀgÀªÉÊdgÀ PÉ®¸À ¸Á|| eÁAw EªÀgÀÄ ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAQ¤AzÀ zÀä ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæAiÀÄ SÁvɬÄAzÀ 12 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ qÁ|| CªÀÄgÀ JgÉÆüÀîPÀgÀ gÀªÀgÀ ªÉʱÁå ¨ÁåAQ£À°èzÀÝ CªÀgÀ SÁvÉUÉ dªÀiÁ ªÀiÁrgÀÄvÉÛãÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠨ÁåAPÀ D¥sï EArAiÀiÁ ¢AzÀ 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ §mÉÖAiÀÄ ¨ÁåV£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ, ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAQUÉ dªÀiÁ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¨ÁåAPÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ HlzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ EzÉ £ÀAvÀgÀ §¤ßj CAvÁ w½¹zÀPÉÌ C°èAzÀ §mÉÖAiÀÄ ¨ÁåUÀ£ÀÄß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï rQÌAiÀÄ°èAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄgÀ©ü ¹n PÉç¯ï PÀbÉÃjUÉ §AzÀÄ C°è ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄ PÀ¼ÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢ PÁ®Ä eÁj ZÀ¥Àà° GaÑzÀ PÁgÀt §mÉÖAiÀÄ ¨ÁåUÀ°èzÀÝ 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï rQÌAiÀÄ°è ElÄÖ ZÀ¥Àà° ºÁQPÉƼÀÄîªÀµÀÖgÀ°è M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ §AzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï rQÌAiÀÄ°è EnÖzÀÝ §mÉÖAiÀÄ ¨ÁåUÀzÀ°èzÀÝ 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À£ÀÄß »A¨sÁ°¸ÀÄvÁÛ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¤AwzÀÄÝ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛ C ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÀwÛzÀ PÉÆqÀ¯É ¸ÀzÀj E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. §mÉÖAiÀÄ ¨ÁåUÀzÀ°èzÀÝ 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ªÀåQÛ CAzÁdÄ 30-32 ªÀµÀð, GzÀÝ CAzÁdÄ 5’6”, PÀ¥ÀÄà ©¼ÀÄ¥ÀÄ §tÚzÀ ZÀPïì ºÁ¥sï ±Àmïð zsÀj¹PÉÆArgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 157/2012 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« CPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 27/06/2012 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉñÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ¸ÉÆ®¥ÀÆgÉ 30 ªÀµÀð ¸Á/ ªÀqÀUÁAvÀ (zÉñÀªÀÄÄR) vÁ|| OgÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß oÉïÁ §ArAiÀÄÄ UÀÄA¥Á gÉÆÃr£À ±ÉÃlPÀgÀ PÁA¥ÉèÃPÀì PÉ.E.©. PÀbÉÃj JzÀÄj£À gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ±ÉAUÁ PÁ¬Ä ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-32/«í-6189 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ oÉïÁ §ArUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ°£À ªÉÄî ¨sÁUÀPÉÌ, vÉÆqÉUÀ½UÉ G©âzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ¤UÉ ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽvÀ ¸ÀÄgÉøÀ¤UÉ ¸ÁzÁUÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2012 PÀ®A 279. 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJªÀiï« CPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 27/06/12 gÀAzÀÄ 1910 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «eÉAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ±ÉA¨É¼Éè ¸Á|| ¸ÀÄAzÁ¼À EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ OgÁ¢UÉ §AzÀÄ DmÉÆà ¤¯ÁÝtzÀ°è E½zÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ¤µÁ̼Àf¬ÄªÀÄzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ. §®UÁ® »A§rAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 90/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦. CPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 27/06/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1830 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï KjAiÀiÁzÀ SÁeÁ PÀA¥À¤ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃrUÉ ºÀwÛPÉÆArgÀĪÀ MAzÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹¸À®Ä JªÀiï.r. ªÀfÃgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀĸÁÛ£ï ºÁUÀÆ 4 d£ÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ«zÀÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ MlÄÖ ºÀt 6645/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 5 ªÉÆèÉʯï C.Q. 3500/- gÀÆ, »ÃUÉ MlÄÖ 10,145/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 159/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 185 L.JªÀiï.«í.JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 27/06/2012 gÀAzÀÄ 2045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃRgÀ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Áà ªÀAiÀÄ : 17 ªÀµÀð ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä 2 £Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸À¥ÀÛVj ¸ÀÆÌ® PÀqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ DzÀ±Àð PÁ¯ÉƤAiÀÄ ¸ÉAlæ¯ï ¸ÀÆÌ® PÀA¥ËAqÀ UÉÆqÉ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ.38-ºÉzï/8282 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwêÉUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀqɹzÀjAzÀ JqÀPÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 160/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/06/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀtÄ @ ±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà, ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð, PÀÄgÀħ, ªÁZÀªÀiÁå£À PÉ®¸À ¸Á: ¸ÀgÀqÀV. vÁ: f¯Éè UÀħUÁð. ºÁ° ªÁ¸À ²ªÀ £ÀUÀgÀ (zÀQët) ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ²ªÀ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÉÖÃl ¨ÁåAPÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ JnJªÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃqÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÁlÄwÛzÁÝUÀ £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÉ-3957 £ÉÃzÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ Q«UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ UÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2012 PÀ®A 302, 304(©), 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/06/2012 gÀAzÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ fUÉð ¸Á|| ªÀÄgÀR® EªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²ÃªÀ°Ã¯Á UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á|| ¸ÉÆgÀ½î EªÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ©gÁzÁgÀ EªÀgÀ eÉÆÃvÉ DVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV 2,50,000/-¸Á«gÀ gÀÆ, 25 UÁæA §AUÁgÀ E¤ßvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ¸ÉÃj 30,000/- gÀÆ GqÀÄUÉÆÃgÉAiÀiÁV PÉÆnÖzÀÄÝ PÀ¼ÉzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ°è vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ DUÀ ªÀÄvÉÛ 20,000/-¸Á«gÀ gÀÆ PÉÆnÖgÀÄvÉÛ£É ªÀÄvÉÛ EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ CvÉÛAiÀiÁzÀ ±ÀgÀtªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ²ÃªÀ°Ã¯Á EªÀ½UÉ ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä PÀÄgÀĦAiÀiÁV¢Ý JAzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »ÃUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ£À ªÀÄUÀ½UÉ ªÀgÀzÀQëuÉ §UÉÎ ¦Ãr¹ PÉÆÃ¯É ªÀiÁr £ÉÃtÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

June 26, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-06-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 26-06-2012

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/06/2012 gÀAzÀÄ PÉÆqÀA§® UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÁUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä »gɪÀÄoÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: aAvÀPÉÆn, vÁ: aAZÉÆýî, f: UÀÄ®§UÁð EvÀ£À ¸ÀA§A¢PÀgÁzÀ «±Àé£ÁxÀ ¸Áé«Ä gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠧A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÀÆUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÁVzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀ̪ÀÄä¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¯ÉÆÃPɱÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ E§âgÀÆ ¯ÉÆÃPɱÀ£À »gÉÆà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/PÉ-2769 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É alUÀÄ¥ÁàPÉÌ §AzÀÄ alUÀÄ¥ÁàzÀ°è ºÀÆUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀA§®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¯ÉÆÃPɱÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå »gɪÀÄoÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: PÁ¸ÀgÀvÀÄUÁAªÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¨ÉÃdªÁÝjvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ alUÀÄ¥Áà - PÉÆqÀA§® gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÉÆqÀA§® ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£É ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwzÀÝ n«J¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀPÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ §®PÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀPÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JzÉAiÀÄ°è ¨sÁjUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ n«J¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/E-4154 EzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ EeÁd EvÀ£À §®PÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®PÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ n«J¸ï »AzÉ PÀĽwzÀÝ CªÀ£À vÀAzÉ AiÀÄƸÀÆ¥sÀ ±Á gÀªÀgÀ ªÀÄÆVUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀPÁ°UÉ, vÀ¯ÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉAiÀÄ°è M¼ÀUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 138/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠩.J£ï gÀ«AzÀæ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, eÁw: DAiÀÄð ªÉʱÁå, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 3-319J/3 ªÀÄÄ®AV zÉÆÃqÀا¸À¥Áà ©Ã¢ UÁA¢ü £ÀUÀgÀ §¼Áîj, ¸ÀzsÀå: ªÀÄ£É £ÀA 8-9/167&169 NA ¤®AiÀÄ J¸ï.«.¦ PÁ¯ÉÆä eÉ樀 »AzÀÄUÀqÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ£É ¨ÁV®Ä Qð ªÀÄÄjzÀÄ AiÀiÁgÉÆà M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¨ÉÃqÀ gÉÆA£À°èzÀÝ C¯ªÀiÁgÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¨É½îAiÀÄ DgÀw vÀnÖ 400 UÁæA, 2 ¨É½î ¸ÀªÀÄAiÀÄUÀ¼ÀÄ 750 UÁæA, ¨É½î PÀ¼À¸ÀzÀ ZÀA§Ä 500 UÁæA ªÀÄvÀÄÛ 2 ¸ÀtÚ ¨É½î vÀmÉÖUÀ¼ÀÄ 200 UÁæA ªÀÄvÀÄÛ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹ ªÀiÁPÀìð PÁqÀð, ¦AiÀÄĹ ªÀiÁPÀìð PÁqÀð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁvÀßPÉÆÃvÀgÀ ¥ÀzÀ« ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EzÀÝ ¨ÁåUÀªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 24/25-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä Q° ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2012 PÀ®A 306 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ §Ä±ÀgÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÉƺÀäzÀ E¸Áä¬Ä¯ï ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: DtzÀÆgï, EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÉƺÀªÀÄäzÀ E¸Áä¬Ä¯ï EvÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¸ÉƸÉAiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀPÀƼÀ ¤Ãr ¤A¢¹zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 25-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀPÀƼÀ ¤ÃrzÀÝjAzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 82/2012 PÀ®A 465, 466, 471, 420 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-06-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¸ÉÆä ¸Á: ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ £ÀPÀ° PÀȶ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ºÁUÀÆ ªÀgÀªÀiÁ£À ¥Àj²Ã®£Á ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ªÉlgÀ£Àj PÁ¯ÉÃf£À°è vÉÆÃj¹zÁUÀ CªÀgÀÄ ¹¯ï D¥sï ¢ ¸Ànð¦üPÉÃmï E¹éAUï CxÁnð £ÉÃzÀgÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¹Ã¯ï ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ vÀºÀ¹Ã® PÀbÉÃjUÉ §A¢gÀĪÀzÁV w½¹ vÀ£ÀUÉ ¸ÀzÀj ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀUÀªÁ£À ¹AUÀ vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¹AUÀ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, G: UÁæªÀÄ ¯ÉÃPÁÌ¢üPÁj vÀºÀ¹Ã® D¦üøÀ ©ÃzÀgÀ, ¸Á: vÀºÀ¹Ã® D¦üøÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 25-06-2012 gÀAzÀÄ D£ÀAzÀªÁrAiÀÄ°è dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÉêÀ ¥ÀAZÀªÀÄÄT ¦J¸ïL (PÁ&¸ÀÄ) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà UÉÆÃzÉ, 2] GzÀAiÀÄ vÀAzÉ UÀt¥Àw ¨sÀÆgÉ, 3] zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ZÀnÖAUÀgÁªÀ, 4] ±ÉõÀ¥Áà vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ¥Áà ¨sÀÆgÉ, 5] ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¨sÀÆgÉ J®ègÀÆ ¸Á: D£ÀAzÀªÁr EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 1400 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2012 PÀ®A 498(J), 504 L¦¹ :-

DgÉÆæ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ¸Á: ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæªÀiÁä UÀAqÀ gÁªÀÄuÁÚ ªÀrØ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²Ñ£À, ¸Á: PÁ£À£À PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 25-06-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Nt¬ÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆArzÀÝjAzÀ CªÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄ£ÉƺÀgÀ EªÀ£ÀÄ £ÉÆÃr ©r¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÀì PÀÄjvÀÄ vÀAzÀÄ ¸ÀjÃPÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

June 25, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-06-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 25-06-2012

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 06/2012 PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ¨sÀÄmÉÆ̼À vÁAqÁ ºÀA¢PÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁUÀ£ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°èzÀÝ ºÉÆ®PÉÌ ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆzÁUÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ±ÀªÀ ©¢ÝzÀÄÝ CzÀÄ ¥ÀÆwð PÉƼÉvÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ ¸ÉÆAl ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖ¬ÄAzÀ PɼÀ¨sÁUÀ ¥ÁzÀzÀ ªÀgÉUÉ PÁr£À ªÀiËA¸ÀºÁj ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ ªÀiËA¸À wAzÀÄ PÉêÀ® J®§ÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ±ÀªÀ CAzÁdÄ 15-20 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ©¢ÝzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ±ÀªÀzÀ CAzÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 35-40 EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 18/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ; 23-06-2012 gÀAzÀÄ amÁÖ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ £ÀgÀ¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÉƽ, ¸Á: amÁÖ ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ PÀ©â£À°è ¸ÉzÉ PÀ¼ÉAiÀÄ®Ä ºÉÆzÁUÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÀ CªÀ½UÉ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉvÀAzÀÄ SÁ¸ÀV OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è gÁwæ ¨sÀd£É ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 24-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0530 UÀAmÉUÉ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃPÁAvÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀAiÀÄ: 13 ªÀµÀð, ¸Á: amÁÖ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 42/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà vÀA¨ÁPÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀĸÀÌ® UÁæªÀÄ EªÀgÀ C½AiÀÄ zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÁAeÉÆüÀUÉ ¸Á: ¸ÀAUÀªÀÄ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÉæêÀiÁ @ ¥ÉæêÀįÁ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, EªÀ½UÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JªÀiïJZï-24/J¯ï-2720 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀAUÀªÀÄ¢AzÀ PÀıÀ£ÀÆgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ¸ÀAUÀªÀÄ-PÀıÀ£ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ §¼ÀvÀ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ C½AiÀÄ£ÁzÀ DgÉÆæ zsÀƼÀ¥Áà FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ gÉÆÃr£À dA¥À£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ±ÁæªÀªÁUÀÄwÛzÀÄÝ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢zÀÄÝ, ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¥ÉæêÀiÁ@ ¥ÉæêÀįÁ EªÀ½UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉʯÁ¸À vÀAzÉ VøÀįÁ® ¥ÁAqÉ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁgÀªÁr, ¸ÁB: UÉÆõÀªÀiÁºÀ® »AzÀ £ÀUÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ GªÀÄUÁðzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÀÄzÀĪÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ VøÀįÁ®, vÀªÀÄä ¤gÀAd£À EvÀ£ÉÆA¢UÉ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£ï ¥Àè¸ï £ÀA J¦-9/©.¹-8711 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀÆÌlgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýîAiÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¤eÁªÉÆâݣÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ £ÀA - 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ ¤gÀAd£À vÀAzÉ VøÀįÁ¯Á ¥ÁAqÉ ¸Á: UÉÆõÀªÀiÁºÀ® »AzÀ £ÀUÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£ï ¥Àè¸ï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀÆgÀPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ©zÁÝUÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®PÁ°UÉ, §®PÉÊUÉ ºÁUÀÆ §®PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ §® ªÉÆüÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ VøÀįÁ® EªÀjUÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÀå ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 101/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀPÁðj ¨Á®PÀgÀ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄ ºÀwÛgÀ «gÀĪÀ ªÀĺÁ£ÀAzÁ ºÁ°£À ªÀĽUÉ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ ºÀ¼É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£ï, ¸Á: «dAiÀĪÀĺÁAvÉñÀégÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/JZï-3594 ¹.r r¯ÉÃPïì C.Q 20,000/- gÀÆ ¨É¯ÉªÀżÀîzÀÄÝ CzÀgÀ EAf£À £ÀA 05JZï29E18770, ZÉ¹ì £ÀA 05JZï25J¥sï14009 EgÀÄvÀÛzÉ CzÀ£ÀÄß ElÄÖ ¨ÁdÄ ªÀÄ®V £ÀAvÀgÀ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 24-06-2012 gÀAzÀÄ °TvÀªÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 148/2012 PÀ®A 498(J), 504, 506 L¦¹ :-

¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ jdªÁ£Á¨ÉÃUÀA UÀAqÀ DAiÀÄħC°Ã ªÀÄÄ®UÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀÄÄgÀr UÁæªÀÄ, ¸ÀzÀå: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ DAiÀÄħ C°Ã vÀAzÉ ¨Á¸ÀįÁ® ªÀÄįÉÎ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÄgÀr, vÁ: D¼ÀAzÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ DVzÀÄÝ, FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½¤AzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä, §mÉÖ MUÉAiÀÄ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, DgÉÆæAiÀÄ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà vÀ£Àß JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3-4 wAUÀ½¤AzÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ºÀÄ®¸ÀÆgÀzÀ°è vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ºÀ¹£Á© gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è H½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 24/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ, DgÉÆæ UÀAqÀ ¤£ÀÄ £À£ÀUÉ Hl ZÀ£ÁßV ªÀiÁr¯Áè CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ºÉÆÃqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛ£É CAvÀ ¨ÉÊzÁUÀ ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ, vÀ£Àß ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÁUÀ EPÉAiÀÄ agÁqÀĪÀ ±À§Ý PÉý DgÉÆæAiÀiÁzÀ UÀAqÀ ¨ÉAQ Dj¸À®Ä ºÉÆÃV CªÀgÀ §®PÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄtÂPÀ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀıÉÃnÖ ZËzÀj ¸Á : ElUÁ EªÀgÀÄ AiÀÄgÀAqÀV UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ¸ÉÆzÀgÀ CvÉÛ ªÉƪÀÄäUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ vÀ£Àß CtÚ ¸ÀĨsÁµÀ EvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-02/ºÉZï.E-5151 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß CtÚ ¸ÀĨsÁµÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ »AzÉ PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀ¼ÀTAr - ElUÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀ¼ÀTAr UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ CtÚ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ ªÀÄvÀÄÛ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwzÀÝ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JªÀiï.ºÉZï 01/E.J-4970 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀiÁ¼ÀUÉ£ÉÆgÀ E§âgÀÆ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÀ̼ÀfÃvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ JzÀÄgÀÄ §zÀÄgÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊUÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CtÚ ¸ÀĨsÁµÀ¤UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JzÀĤAzÀ §AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽwzÀÝ ªÀÄĤߩà UÀAqÀ ¥sÀQÃgÀ¸Á§ ªÀÄįÁèªÁ¯É ¸Á : ElUÁ EªÀ½UÉ ¨sÀj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ FvÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÉëAzÀæ vÀAzÉ «oÀ×® ¤A§ÆgÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ C¥ÀÄà EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÉJ-32/PÉ-4464 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¦ügÉÆÃd vÀAzÉ ±À©âÃgÀ¸Á§ ªÀi˯Á£Á ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁÌ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À §®UÀqÉ ªÉÄîQ£À ªÉÄïÉ, ªÀÄÆV£À ªÉÄïÉ, ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ºÁUÀÄ §®UÀqÉ UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀUÉÊ, §®UÉÊ, PÉÊUÀ¼À ªÉÄÃ¯É §®UÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ rQÌ ºÉÆÃqÉ¢zÀÝjAzÀ JzÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 98/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 24-06-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J£ï.JA ¥ÁnÃ¯ï ¦.L r¹L© ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ©ÃzÀgÀ PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ ²ªÁgÀzÀ°è «ÃgÀ±ÉnÖ JA§ÄªÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è MAzÀÄ VqÀzÀ PɼÀUÉ RƯÁè eÁUÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CPÀæªÀĪÁV dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ «ÃgÀ±ÉnÖ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è «Që¹ ºÀwÛgÀ zÀÆgÀzÀ°è ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV MAzÀÄ VqÀzÀ PɼÀUÉ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀt ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ £À¹Ã©£À CAzÀgÀ §ºÁgÀ JA§ E¹àl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ dÆeÁlzÁgÀgÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ, zÁ° ªÀiÁr »rzÀÄ, DgÉÆævÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5,590=00 gÀÆ, 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2012 PÀ®A 394 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 24/06/12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÄÝ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÉÄå¥Àw, ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, G: mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ CµÀÆÖgÀ UÁæªÀÄzÀ WÁ¼É¥Áà ºÁUÀÄ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ SÁeÁªÉÄÊ£ÉƢݣÀ EªÀjUÉ gÉÃeÁ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ PÉÆlÄÖ CªÀjAzÀ vÀ¯Á 5000/- gÀÆ £ÀAvÉ MlÄÖ 10,000/ gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ°PÀjUÉ PÉÆqÀ®Ä vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, EvÀ£À CPÀÌ ®Qëöä UÀAqÀ dUÀ£ÁßxÀ ¸Á: UÁzÀV EªÀ½UÉ gÉÃeÁ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÁVzÀÝjAzÀ CªÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ PÉÆqÀ¯ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¯ÉçgÀ DzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ E§âgÀÆ PÀÆr DAzÀæzÀ UÀuɱÀ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À zÉêÀ zÉêÀ ªÀ£ÀzÀ §½ EgÀĪÀ CµÀÆÖgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ jAUÀ gÉÆÃqÀ ªÀÄÆ®PÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï £ÀA PÉJ-38/n-2217 £ÉÃzÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¤ÃgÀÄUÀÄr ªÀÄoÀzÀ ¸À«ÄÃ¥À«gÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ©æqïÓ §½ DmÉÆÃzÀ°è£À ªÀÄÆgÀÄ d£À C¥ÀjZÀvÀ DgÉÆævÀgÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁr mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¤°è¸À®Ä ºÉýzÁUÀ ¤°è¸ÀzÉ ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ CªÀgÀ ¥ÉÊQ M§â zÀ¥ÀàUÉ EgÀĪÀªÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ gÀÄPÁªÉÇ ºÀªÀiï UÁAeÁ ZÉPï PÀ£ÉðªÁ¯É ºÉÊ CAvÁ CAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀUÉ CqÀتÁV §AzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ¤°è¹ AiÀiÁPÉ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è K¤zÉ JAzÀÄ «£ÁB PÁgÀt vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¯ÉçgÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ AiÀiÁPÉ «£ÁB PÁgÀt vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÀgÀ°è JvÀÛgÀªÁzÀªÀ£ÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ CªÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ zÀ¥ÀàUÉ EgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉzÀj¹ eÉé£À°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 10,000/ gÀÆ ºÁUÀÄ MAzÀÄ PÀZÁªÉÇ ZÉÊ£Á ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãï PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ¥ÉưøÀjUÉ w½¹zÀgÉ ¤ªÀÄUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉý ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ DmÉÆà £ÀA: PÉJ-38/1124 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÀÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/06/12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮QëöäÃPÁAvÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¥Ánî, ¸Á: PÀÄ£Á½, vÁ: GªÀÄUÁð (JAJ¸ï) EvÀ£ÀÄ C®UÀÆqï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄAoÁ¼ÀzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÁºÀ£ÀPÁÌV PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄAoÁ¼À PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ fÃ¥ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr §®UÁ® ªÉƼÀPÁ°£À PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 104/2012 PÀ®A 341, 323, 504 L¦¹ eÉÆvÉ 3(1) (10) J¸ï.¹ & J¸ï.n DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 24/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ ¸ÀA§uÁÚ PÀAmÉ EvÀ£ÀÄ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀĪÁUÀ J¯Áè°AUÀ ªÀÄoÀzÀ ºÀvÀÛj gÉÆÃr£À ªÉÄ¯É JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ ©®UÀÄAzÉ ¸Á: eÁAw EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ «£ÁB PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV zÁj vÀqÉzÀÄ J ºÉÆ°AiÀiÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É zÁj©lÄÖ ¤®®Äè §gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CªÁZÀÑ ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 366, 504, 506, 109 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1) 1(11) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DåPïÖ 1989 :-

¢£ÁAPÀ 22-06-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ªÉAPÀ¥Áà ¥Àæ¸ÁzÀ ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ªÀiÁ¢UÁ, ¸Á: aPÀÌ£ÁUÁAªÀ ªÁr EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ¸ÀgÀ¸Àéw vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¥Àæ¸ÁzÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, EPÉAiÀÄÄ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌAzÀÄ PɼÀUÉ ºÀnÖAiÀÄ PÀqÉUÉ PÉÊAiÀÄ°è qÀ©â »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ®Ä vÀqÀªÁzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥Àæw¨sÁ EªÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw UÉÆÃgÀªÀÄÄqÉ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: aPÀÌ£ÁUÁAªÀ ªÁr EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À vÁ¬Ä ¸Á¥ÀvÁ¨Á¬Ä E§âj§âgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀgÀ¸ÀéwUÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ, £ÀqÉ £À£Àß eÉÆÃvÉ JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ EzÀPÉÌ M¥ÀàzÉ EzÁÝUÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀÄvÀÄÛ CA§uÁÚ E§âj§âgÀÄ d§gÀ zÀ¹Û¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀgÀ¸ÀéwUÉ MwÛ »rzÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆÃzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ C¥ÀºÀj¹gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¦ÃgÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ vÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ¤UÉ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ fêÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉzÀj¹gÀÄvÁÛgÉ, ºÁUÀÆ C¥ÀgÁ¢üUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¸Á¬Ä§tÚ UÉÆÃgÀªÀÄÄqÉ, ªÀÄAUÀ®¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw UÉÆÃgÀªÀÄÄqÉ, PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw UÉÆÃgÀªÀÄÄqÉ, gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw UÉÆÃgÀªÀÄÄqÉ J®ègÀÆ ¸Á: aPÀÌ£ÁUÀAªÀªÁr EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¸À®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¤ªÀÄä ªÀA±ÀªÀ£Éß ¤ªÀðA±À ªÀiÁqÀÄvÉÛªÉAzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀĪÀzÀ¯Éè fêÀPÉÌ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, ªÀiÁ¢UÀ gÀAr ªÀÄPÀÌ¼É aPÀÌ£ÁUÁAªÀ ªÁrAiÀÄ°è ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆÃqÀĪÀ¢®è JAzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 25-06-2012 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ Cfð ¸À°è¸À¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

June 24, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 24-06-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 24-06-2012

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 100/2012 PÀ®A 143, 148, 366(J), 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-06-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄzÀ C¸ÀzÀ vÀAzÀ ªÀÄıÁ«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ªÀiÁ±ÀªÀÄ ¥Á±Á PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ¹ªÀÄgÀ£À vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C¸ÀzÀ ªÀAiÀÄ: 16 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀ¼À¸ÀAUÀ, EPÉAiÀÄÄ ¨sÁ°Ì §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀPÁðj ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃfUÉ vÀ£Àß PÉÆgÀ¼À°è §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ï, PÉÊAiÀÄ°è ¥Ál°UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ Q«AiÀÄ°è ºÀÆUÀ¼ÀÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ «ªÉÃPÀ vÀAzÉ vÁ£ÁfgÁªÀ ªÁUÀªÀiÁgÉ EAVèõÀ ¯ÉPÀÑgï, 2) gÉõÁä vÁ£Áf ªÁUÀªÀiÁgÉ, 3) «ÄxÀÄ£À vÀAzÉ vÁ£ÁfgÁªÀ ªÁUÀªÀiÁgÉ, 4) vÁ£Áf ªÁUÀªÀiÁgÉ, 5) ¨sÁgÀvÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ vÁ£Áf ªÁUÀªÀiÁgÉ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀ¼À¸ÀAUï EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ¥sÀĸÀ¯Á¬Ä¹ MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV MAzÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆÃzÀ°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸À¯ÁV vÁ£Áf ªÁUÀªÀiÁgÉ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¤£Àß ªÀÄUÀ½UÉ £À£Àß ªÀÄUÀ «ªÉÃPÀ EvÀ£ÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛ ªÀiÁrPÉÆ, ¤Ã£ÀÄ ªÀ¼À¸ÀAUÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀgÉ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ºÉ¢j¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 23-06-2012 gÀAzÀÄ °TvÀªÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è Cfð ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2012 PÀ®A 341, 323, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-06-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪Á°äQ vÀAzÉ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ £ÁAiÀÄPÀªÁqÉ, ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÀ, ¸Á: ¹A¢UÀ°è ±ÁeÁ¤ OgÁzÀ (JAºÉZï) EvÀ£ÀÄ ªÀÄAoÁ¼À¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ºÀ½î-§¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÉÆÃqÀ £ÁUÀzÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆæ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ PÁA§¼É, ¸Á: ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: ¤®AUÁ (JA.ºÉZï) ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ F »AzÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ PÀ®A 420 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÉưøÀjUÉ KPÉ £À£Àß ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ°è£À «¼Á¸À vÉÆÃj¹ CªÀgÀ£ÀÄß C°èUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄªÉ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr, £Á£ÀÄ ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀzÀªÀ£Éà EzÉÝãÉ, ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2012 PÀ®A 498(J), 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01/08/2005 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÉÃSÁ UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀUÉÎ ¸Á: PÀÄ¥sÀ®vÉÆÃqÀªÀĻïÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, ¸ÀzÀå: gÁeÉÆüÁ UÁæªÀÄ EPÉUÉ DgÉÆæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀÄ¥sÀ®vÉÆÃqÀ ªÀĻîzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀUÉÎ eÁw: PÀÄgÀħ EvÀ£À eÉÆvÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, EPÉUÉ FUÀ 6 ªÀµÀðzÀ gÁT ªÀÄvÀÄÛ 3 ªÀµÀðzÀ ¥ÀæwÃPÁë CAvÀ E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ, FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀð¢AzÀ DgÉÆæ UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À vÉAiÀÄĪÀzÀÄ, ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, AiÀiÁPÉ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛj CAvÁ «ZÁj¹zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ CvÉÛ dUÀzÉë, ªÀiÁªÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚ, £ÁzÀt ¸ÀĤÃvÁ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ºÁUÀÆ ªÉÄÊzÀÄ£À «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÉ®èjUÉ £À£Àß UÀAqÀ ºÉÆrAiÀÄÄwÛzÁÝ£É ¤ÃªÀÅ «ZÁj¹j CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢½UÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ, ºÉÆrAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁr ¤£ÀÄ ¸Àj E¯Áè, ¤£ÀUÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÝzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉ vÁ¬ÄªÀjUÉ w½¹zÀPÉÌ gÁeÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ vÀÄPÁÌgÀrØ PÀ®èªÉÆÃqÀ, ªÀĺÉçƧ¸Á§ vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ ªÁr EªÀjUÉ vÀAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ NtÂAiÀÄ°£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀªÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ dUÀ¼À vÀAmÉ ªÀiÁqÀ¯ÁgÀzÀAvÉ PÉýPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É, DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤£Àß C¥Áà AiÀiÁªÀ d£ÀjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÁÛ£É £ÉÆÃqÀÄvÉÛêÉ, ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ ¨ÉÃgÉ ®UÀß ªÀÄqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀUÉ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ CvÉÛ dUÀzÉë EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ¸ÀA§A¢ü C¤ÃvÀ UÀAqÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ªÉÄÃvÉæ eÉÃgÀ¥Él ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ºÉAqÀw ¨ÉÃPÀÄ, gÉÃSÁ EPÉAiÀÄÄ ¸Àj E¯Áè CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ NvÀV UÁæªÀÄzÀ dUÀzÉë vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÉÄvÉæ EªÀ¼ÉÆA¢UÉ AiÀiÁjUÀÆ w½AiÀÄzÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ° ®UÀß ªÀiÁr UÀAqÀ¤UÉ ¨ÉÃgÉ HjUÉ JgÀqÀ£É ºÉAqÀw eÉÆvÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ CvÉÛ ªÀiÁªÀ£ÀªÀgÀ ¸ÉÃªÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÀÝgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ JµÀÄÖ ¢ªÀ¸À £ÀªÀÄä° EgÀÄwÛ, ¤£ÀÄ E°è EgÀ¨ÁgÀzÀÄ ¤£Àß zÁj ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃrPÉÆ CAvÁ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr, 5 wAUÀ¼À »AzÉ JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ£É ºÉÆgÀUÉ ºÁQzÀÝjAzÀ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ zÁj PÁtzÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV G½zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ DgÉÆævÀjUÉ gÉÃSÁ EPÉUÉ ¤ÃªÀÅ ElÄÖPÉƽî CAvÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ CªÀjUÉ ¨ÉÊzÁr PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 90/2012 PÀ®A 447, 354, 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 22/06/12 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÁvÀªÀé UÀAqÀ ®PÀëöät UÀÄAqÀÄUÉƼÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: §lUÉÃgÁ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zsÀ£ÀgÁd vÀAzsÉ ¨Á§ÄgÁªÀ UÀÄAqÀÄUÉÆüÀ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, 2) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ UÀÄAqÀÄUÉƼÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, 3) ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ zsÀ£ÀgÁd UÀÄAqÀÄUÉÆüÀ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, J®ègÀÄ eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: §lUÉÃgÁ EªÀgÉ®ègÀÆ vÀªÀÄä JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß §AzÀj¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVj CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆæ zsÀ£ÀgÁd EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ AiÀiÁªÀUÀ®Æ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß £ÀqÀÄ«¤AzÀ¯É ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛêÉ, FUÀ KPÉ ¨ÉÃqÀ C£ÀÄßw¢Ý CAvÀ CAzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ºÉÆÃqÀAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ DgÉÆæ ®Qëöä¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr £ÉîPÉÌ PÉÃqÀ«gÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 23/06/202 gÀAzÀÄ §AUÁè-§¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É «Ä¤ «zsÁ£À ¸ËzsÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. JAJZï-24/J¯ï-5015 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÉõÀgÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÀvÁð¥ÀÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-56/E-728 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ°ÃªÀÄ vÀAzÉ vÁeÉÆâݣÀ ªÀÄįÁè, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: gÉÃuÁUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr §® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2012 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-

¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀgÁd vÀAzÉ D£ÀAzÀ ¸ÁªÀĪɯï, ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 14-8-406 KqÀ£ï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀA¥ÉÆåÃnæPÀgÀt ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EªÀgÀ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ £ÉÆAiÉįï D£ÀAzÀ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð ¢£ÁAPÀ 17-06-2012 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ZÀZÀð£À°è ¥ÉæÃgï (¥ÁæxÀð£É) ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ 1300 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆAqÁ AiÀÄĤPÁ£Àð ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-29/©E-7134 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è, ¦üAiÀiÁð¢ªÀAiÀÄgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ £ÉÆAiÉįï D£ÀAzÀÀ J°è ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-06-2012 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀA¥ÀÆåljPÀgÀt ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

June 23, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-06-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 23-06-2012

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2012 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁ𢠥ÀArvÀ vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ ªÀĽî, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ¥Àj²µÀÖ eÁw, G: ¥ÉưøÀ ºÉqï PÁ£Àìmɧ¯ï, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 10-3-208 C§ÄÝ® ¥ÉÊd ¥ÉÆð¸À ªÀ¸Àw UÀȺÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ JgÀqÀ£É ªÀÄUÀ ¸ÀA¢¥À, ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÉAmï eÉƸɥsï ¦AiÀÄÄ PÁ¯ÉÃdzÀ°è ¦AiÀÄĹ ¢éÃwAiÀÄ ªÀµÀðzÀ°è «zÁå¨Áå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 01-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0600 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉüÀzÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÀA¢¥ÀÀ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀA¢¥À EvÀ£ÀÄ EAzÀÄ £Á¼É ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄgÀ½ §gÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ w½zÀÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ E°èAiÀĪÀgÀUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÀUÉ §gÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-06-2012 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀA¥ÀÆåljPÀgÀt ªÀiÁrzÀ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2012 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 L¦¹ :-
10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ dUÀ£ÁßxÀ EªÀ£ÉÆA¢UÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ dUÀ£ÁxÀ ¨Á¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: ªÁlgï mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ, EPÉUÉ M§â¼ÀÄ 9 ªÀµÀðzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É, EPÉAiÀÄ UÀAqÀ 6-7 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è dUÀ¼À QjQj ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É, ¢£ÁAPÀ 22-06-2012 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ UÀAqÀ dUÀ£ÁxÀ ¨Á¥ÀÆgÉ EvÀ£ÀÄ §AzÁUÀ CªÀjUÉ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀt PÀÆqÀĪÀ¢zÉ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ dUÀ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀÄ£É ¨ÁrUÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀ¢zÀ®è CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄïÉ, PÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀUÉ RvÀªÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2012 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀA§tÚ vÀAzÉ RÄvÀ§tÚ UÀqÀØzÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑAiÀÄ£ï, ¸Á: vÁ¼ÀªÀÄqÀV EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ ²ÃgÉÆêÀÄt ªÀiÁ¸ÀÖgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀAzÁågÁt JA§ÄªÀ¼ÉÆA¢UÉ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀÄzsÁPÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 02/05/2012 gÀAzÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22/06/2012 gÀ ªÀgÉUÉ ªÀÄUÀ£À EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ ¥ÀvÉÛ E¯Áè, DvÀ£ÀÄ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀºÀ ªÀiÁvÁr®è, ¸ÀÄzsÁPÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ ¸À°è¹zÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2012 PÀ®A 420, 511 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦.J¸ï.L. SÁeÁºÀĸÉÃ£ï ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ gÁ.ºÉ. £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É Dgï.n,.N. ZÉPÀÌ ¥ÉÆøÀÖ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀÄAiÀÄÆgÁ ºÉÆmÉïï JzÀgÀÄUÀqÉ ¤AvÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ZÉPï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqɬÄAzÀ £ÀA§gÀ E®èzÀ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ ªÀiÁgÀÄw PÁgÀ §AzÁUÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ CzÀ£ÀÄß ¤°è¹ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ 1) ºÀgÀ±ÀzÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ±ÀjÃ¥sÉÆâݣÀ SÁ£À ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, ¸Á: PÉÆ®UÁAªï, vÁ: ¦ügÉÆÃd¥ÀÄgÀ fPÁð, f¯Éè: £ÀĺÁ ªÉÄêÀvÀ (ºÀjAiÀiÁt) EvÀ¤UÉ PÁj£À zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ vÉÆÃj¸À®Ä w½¹zÀPÉÌ ºÁdgÀ ¥Àr¸À°®è, ¸ÀzÀj PÁj£À°èzÀÝ ªÀÄvÉÆç⠪ÀåQÛAiÀiÁzÀ DgÉÆæ 2) dªÀıÉÃzÀ vÀAzÉ J¸Á§SÁ£À ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: ¥ÉªÀÄSÉÃqÁ, vÁ: ¦ügÉÆÃd¥ÀÄgÀ fPÁð, f¯Éè: £ÀĺÁ ªÉÄêÀvÀ (ºÀjAiÀiÁt), ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ PÁgÀ ZÉPïÌ ªÀiÁrzÁUÀ MAzÀÄ PÁåj ¨ÁåV£À°è 750 UÁæA vÀÄPÀªÀżÀî 3 §AUÁgÀzÀAvÉ PÁtĪÀ ©¸ÉÌlUÀ¼ÀÄ, EªÀÅUÀ¼À MAzÉÆAzÀgÀ C.Q. 10,000/- gÀÆ, EªÀÅUÀ¼À §UÉÎ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV, EªÀÅUÀ¼ÀÄ gÁd¸ÁÜ£ÀzÀ°è ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ d£ÀjUÉ ºÉÆgÀV£À zÉñÀzÀ §AUÁgÀ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¸ÀļÀÄî ºÉý FV£À ¨É¯ÉAiÀÄ CzsÀð QªÀÄäwUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝÃªÉ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. EzÀgÀ §UÉÎ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ C¥ÀgÁzsÀPÉÌ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ¥ÀlÖ 1) 750 UÁæA vÀÄPÀªÀżÀî 3 §AUÁgÀzÀAvÉ PÁtĪÀ ©¸ÉÌlUÀ¼ÀÄ C.Q. 30,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 2)£ÀA§gÀ E®èzÀ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ ªÀiÁgÀÄw ¹Ã¥sÀÖ PÁgÀ C.Q. 2,50,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 22/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀÄgÁªÀ ¦.J¸ï.L. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ PÉÊPÁr UÀ°èAiÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆlÄÖ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É «dAiÀÄ®Qëöä ªÉÆÃmÁgïì ºÀwÛgÀ fÃ¥À ¤°è¹ ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ ªÉÄÊ£ÉÆ¢ÝãÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä® ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 6 d£À J®ègÀÆ ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÉ®gÀÆè E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr 7 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2360/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ, 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 40/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÉÃgÀ¨ÁgÁªÀ zsÁªÀÄ£ÀUÁAªÉ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: ºÁ®½î EvÀ£À CtÚ ªÀÄvÀÄÛ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ºÉʧw, «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ PÁgÀ¨Áj ºÁUÀÄ CA¨ÁzÁ¸À PÁgÀ¨Áj J®ègÀÆ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ ªÁ°¨Á¯ï DqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] vÁvÁågÁªÀ vÀAzÉ ¢UÀA§gÀgÁªÀ PÁgÀ¨Áj, 2] ¨Á¼ÀÄ vÀAzÉ vÁvÁågÁªÀ PÁgÀ¨Áj, 3] gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¤ªÀwðgÁªÀ CZÀªÀ¯É, 4] «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ vÁvÁågÁªÀ PÁgÀ¨Áj, 5] £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ºÉʧw J®ègÀÆ ¸Á: ºÁ®½î UÁæªÀÄ, vÁ: OgÁzÀ (©) EªÀgÉ®ègÀÆ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ C®èzÉ ©r¸À®Ä §AzÀ vÀªÀÄä «µÀÄÚ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀgÁªÀ FvÀ¤UÀÆ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ EvÀ£ÀÄ ¥sÉÆ£ï ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÆqÀ¯É ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV AiÀiÁPÉ dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛj CAvÀ PÉüÀ®Ä DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ°, §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà §rUÉ ºÁUÀÆ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ¨É£Àß°è, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

June 22, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-06-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 22-06-2012

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠫£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ gÁªÀįÁ® UÉÆÃR¯É ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÄ ZÀªÀiÁägÀ, ¸Á: ¨ÉÆÃ¹æ ¥ÀÄuÉ (JªÀiï.J¸ï.) EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À ¸ÀªÀiÁdzÀªÀgÁzÀ 1) QgÀt vÀAzÉ wæA§ÄPÀgÁªÀ, 2) ¥Àæ«Ãt vÀAzÉ gÁªÀįÁ® UÉÆÃR¯É, 3) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ zsÀªÀÄðgÁd, 4) ¦vÁA§gÀ vÀAzÉ QñÀ£À, 5) ªÀÄ£ÉÆÃd vÀAzÉ ¥ÉÆ¥ÀmïgÁªÀ, 6) C£ÀÄ¥ï vÀAzÉ bÀUÀ£À ¥ÀªÁgÀ, 7) C¤Ã® eÁzÀªÀ vÀAzÉ ©ü¯Á eÁzÀªÀ gÀªÀgÉ®ègÀÆ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA JªÀiï.ºÉZï-14/rJ¥sÀ-6426 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ wgÀÄ¥Àw ¨Á¯Áf zÀ±Àð£ÀPÉÌ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ 20/06/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ ¥ÀÄuÉ ©lÄÖ gÁ.ºÉ £ÀA -9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ªÀÄ£ÉÆÃd vÀAzÉ ¥ÉÆÃ¥ÀlgÁªÀ ¸Á: ¨ÉÆÃ¹æ ¥ÀÄ£Á EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 21/06/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07:45 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÀAr zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ £ÀA - 9 gÀ wgÀÄ«£À°è Cw eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ CeÁUÀÆgÀPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À §¢UÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ ¤Ã®Vj VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ¥ÀÆtð dfÓ ºÉÆÃV CzÀgÀ°è PÀĽvÀ £ÁªÀÅ 8 d£ÀjUÉ PÉÊ-PÁ®ÄUÀ¼À J®§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ 1) ¦vÁA§gÀ, 2) C£ÀÄ¥ï@ vÁ£Áf, 3) C¤Ã® eÁzÀªÀ, 4) ªÀÄ£ÉÆÃd UÉÆÃR¯É EªÀjUÉ 108 CA§Ä¯ÉãÀìzÀ°è ºÁQ £ÉÃgÀªÁV ©ÃzÀgÀ ²æà D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ 1) gÀªÉÄñÀ, 2) ¥Àæ«Ãt, 3) «£ÉÆÃzÀ, 4) ²æÃPÁAvÀ @ QgÀt EªÀgÀ ¥ÉÊQ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀ gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ zÁj ªÀÄzÀå ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 10/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

ªÀÄÈvÀ ¸ÀAiÀiÁfà vÀAzÉ ªÀiÁ®¨ÁgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: PÁzÉÃ¥ÀÆgÀ, EvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÉUÉ SÁ¸ÀV ¸Á®«zÀÄÝ, ¸Á® wÃj¸À¯ÁUÀzÀPÉÌ CzÀgÀ §UÉÎAiÉÄà aAvÉ ªÀiÁr ªÀÄ£À¹ì£À ¨ÉÃeÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAiÀiÁf EvÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁUÀ ºÉý ºÉÆâ ¸ÀzÀj ¸Á®zÀ aAvÉAiÀÄ°è DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÁzÉÃ¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ ²ªÁf vÀAzÉ ²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è£À ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀzÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀAiÀiÁfà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 21-06-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ.±À©âgÀ ±ÉÃPï vÀAzÉ ªÀÄ.C§ÄÝ¯ï ¸ÀvÁÛgÀ ±ÉÃPï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¨sÀAV ¨ÉÆÃr £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ PÁæ¸À §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, EvÀ£ÀÄ ºÀÄt¸À£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ªÀÄAd¯É ªÀ¸ÁÛzÀ zÀUÁðPÉÌ zÀ±Àð£ÀPÁÌV vÀ£Àß ºÉAqÀw, ªÀÄUÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ vÁºÉÃgÀ«ÄAiÀiÁ, CvÉÛ dj£Á© J®ègÀÆ PÀÆr ºÉÆÃVzÁUÀ zÀUÁðzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄ.E¯Á» vÀAzÉ ªÀÄ.±À©âgÀ ªÀAiÀÄ: 2 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ WÉÆÃgÀªÁr PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÀiÁåQì PÁå¨ï £ÀA PÉJ-32/5658 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝj¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄ.E¯Á» EvÀ£À JqÀ ªÉÄîÄQ£À ªÉÄÃ¯É vÀgÀavÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ ºÉÆmÉÖ, ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ PÀÆqÀ¯É E¯Ád PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀA¥ÀÆålgï£À° mÉÊ¥ï ªÀiÁr ¸À°è¹zÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 151/2012 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/06/2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 7:15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ«ÄA¢AiÉÆùAUÀ vÀAzÉ ¥ÀÆgÀt¹AUï ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: ²R, ¸Á: ªÀiÁ£À¸ÀgÉÆêÀgÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ, ¸ÀzÀå ©ÃzÀgÀ UÀÄgÀÄzÁégÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄAfÃvÀ¹AUÀ, ªÀĤ¢Ã¥À¹AUÀ, ªÀÄlÆ椵ÁzÀ, UÀÄgÀĪÉÄÃzÀ¹AUÀ, ¸ÉÆêÀĹAUÀ, gÁd¹AUÀ, ¦æÃvÀªÀiï ¹AUÀ, fÃvÀ¹AUÀ, ºÀgÀzÀAiÀiÁ®¹AUÀ, ¨Á¨Á §An¹AUï, ®ªÀ°, ¯Á®¹AUÀ, ªÀÄAfÃvÀ¹AUÀ, wæïÉÆÃPÀ¹AUï, gÁfêÀ¹AUï, ®PÀëöät¹AUÀ, ªÀÄA¢Ã¥À, gÀ«±ÁåªÀÄ, ºÀgÀ«ÃAzÀ¹AUï, ªÀÄ°ÌÃvÀ¹AUÀ, UÀÄgÀĪÉî¹AUÀ, £ÀgÉÃAzÀæ¥Á®¹AUÀ, PÀĪÀAvÀ¹AUÀ, d¸ÀéAvÀ, ºÀfðvÀ¹AUÀ, zÀ®¨ÁUÀ¹AUÀ, PÁ°¹AUÀ, »ÃUÉ J®ègÀÆ mÉA¥ÉÆà £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-26/ºÉZï-8514 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀ UÀÄgÀÄzÁégÀ¢AzÀ aPÀ¥Él ¨ÉÊ¥Á¸À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ d£ÀªÁqÁ ºÀwÛgÀ ºÉƸÀzÁV ¤ªÀiÁðtªÁUÀÄwÛgÀĪÀ PÀlÖqÀzÀ PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj mÉA¥ÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ §®ªÀAvÀ¹AUÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ UÀÄgÀÄzÁégÀ E½eÁj¤AzÀ aPÀ¥ÉÃl PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛ ªÀÄzÀå EgÀĪÀ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ E½eÁj£À°è mÉA¥ÉÆà ¥À°ÖªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ M¼ÀUÉ EzÀÝ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁjUÁAiÀĪÁV CªÀgÀ ¥ÉÊQ UÀÄgÀĪÉÄî¹AUÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÀgÉAzÀæ¥Á®¹AUÀ EªÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 149/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 21/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁgÀ gÁºÀÄ® vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ ¨Á«PÀnÖ ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð, ¸Á: §PÀÌZÉÆrØ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ CUÀ¹Ö¤ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ DmÉÆÃjPÁë £ÀA PÉJ38/3998 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄ¢AzÀ ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ©ÃzÀgÀ a¢æ - ªÉÄÊ®ÆgÀ ¨ÉÊ¥Á¸À gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà jPÁë ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ zÉøÁ¬Ä ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, ¸Á: UÉÆâü»¥ÀàgÀUÁ, vÁ: ¨sÁ°Ì, f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ CeÁUÀÆgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ a¢æ - ªÉÄÊ®ÆgÀ ¨ÉÊ¥Á¸À gÉÆqÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ºÉƸÀ PÀlÖqÀzÀ ºÀwÛgÀ wgÀĪÀÅ£À°è MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ DmÉÆÃjPÁë ¥À°ÖAiÀiÁV M¼ÀUÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DvÀ£À UÉüÀAiÀÄ£ÁzÀ CUÀ¹Ö£À E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉƼÀPÁ°£À PÉüÀUÉ J®§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CUÀ¹Ö£À EvÀ¤UÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁQPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ vÀ£Àß DmÉÆà ¸ÀªÉÄÃvÀ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.