June 10, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 10-06-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 10-06-2012

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 06/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀĵÀ¥ÀàªÀÄä ZÁj ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀð, ¸Á: £É®UÉÆAqÀ [J.¦] EPÉAiÀÄÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ »gÉêÀÄoÀ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀ¼ÀÄ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À®ÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ DPÉUÉ ¢£ÁAPÀ 02/06/2012 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀÛgÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ CªÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ 07/026/2012 gÀAzÀÄ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ, C°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 09/06/25012 gÀAzÀÄ 0820 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ ªÀiÁºÁzÉêÀ¥Àà UÀÄAzÀV ªÀAiÀÄ: 67  ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÉÆgÀA©, ¸ÀzÀå: »gÉêÀÄoÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/2012 PÀ®A 295 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08,09-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è D®ÆgÀ(©) UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ CA¨ÉqÀÌgÀ ¨sÁªÀavÀæ EgÀĪÀ PÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà QrUÉrUÀ¼ÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ WÀƹ¬ÄAzÀ PÉÃqÀ« PÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß zÀéA¸ÀUÉÆý¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ±ÉÊ¯É ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹ ºÉÆðAiÀiÁ, ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2012 PÀ®A 366 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-05-2012 gÀAzÀÄ 050 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¨Á«zÉÆrØ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉãÀaAZÉƽ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀvÀå²Ã® vÀAzÉ CA§uÁÚ ¨sÀAqÁj ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, G: UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå, ¸Á: ¨ÉÃtaAZÉƽ EvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ gÀÆ¥Á ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ¨ÉãÀaAZÉƽ UÁæªÀÄ¢AzÀ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08,09/06/2012 gÀ ªÀÄzsÀågÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjaÃvÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄrªÁ¼À¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¥Ánî ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀ ªÉÆèÉÊ® CArAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 19,800/- gÀÆ ¨ÉÃ¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÉÆèÉÊ® ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 130/2012 PÀ®A 279, 427 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 09/06/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀå gÁwæ 1:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉÃAzÀæ gÀrØ vÀAzÉ £ÁUÀgÀrØ ±ÉÃjPÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¥Àæ«uÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ QÃvÀð£Á eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ §Ä¯ÉÃgÉÆà fÃ¥À £ÀA. PÉJ-38/JªÀiï-2038 £ÉÃzÀgÀ°è PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ PÁ½PÁzÉë ªÀÄA¢gÀ¢AzÀ-UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ §Ä¯ÉÃgÉÆà fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ fÃ¥À£ÀÄß PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ-©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À°è zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöå¢AzÀ £Àqɹ gÀ¸ÉÛ §¢UÉ EgÀĪÀ «zÀÄåvÀ PÀA§PÉÌ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ fÃ¥À ªÀÄvÀÄÛ «zÀÄåvÀ PÀA§ ªÀÄÄjzÀÄ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2012 PÀ®A 323, 504, 506, 498(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ GµÁ UÀAqÀ C£ÀgÁd ªÀUÉΠ ªÀaiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: aAvÀ®UÉÃgÁ, ¸ÀzÀå: ¨sÁ°Ì EPÉUÉ ¢£ÁAPÀ 03-05-2009 gÀAzÀÄ DgÉÆæ C£ÀgÁd vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà ªÀUÉÎ ¸Á: aAvÀ®UÉÃgÁ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ DgÉÆæ UÀAqÀ ºÁUÀÄ ¨sÁªÀ£ÁzÀ zsÀ£ÀgÁd EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆvÉAiÀÄ°è ¸ÀjAiÀiÁVgÀzÉ dUÀ¼ÀªÁr ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á E®è¢zÀÝgÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ¢£Á®Ä QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ £ÁªÀÅ §qÀªÀgÀÄ J°èAzÀ ºÀt vÀgÀ° JAzÁUÀ DgÉÆæ ¨sÁªÀ ºÁUÁzÀgÉ ¤Ã£ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É, ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ £ÉÃtÄ ºÁQ PÉÆ®ÄèvÉÛÃªÉ JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉãzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. »ÃUÉ ¢£Á®Ä ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ w½¹zÁUÀ PÀÆqÀ¯É CªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀgÀÄ ªÀÄ£ÀUÉ §AzÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á ºÁUÉà §j UÉÊAiÀÄ°è ªÀÄgÀ½ §AzÀgÉ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀÄvÉÛêÉAzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ ªÀ¢ÝgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-05-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 10/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ«Ãt vÀAzÉ ¥ÁAqÀ¥Áà GqÀªÀÄ£À½î ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£À, ¸Á: ºÉÆ£Àßr, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀ¸ÀAvÀ vÀAzÉ CdÄð£À ªÀÄvÀÄÛ ¸Áé«ÄzÁ¸À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ºÉÆ£Àßr UÁæªÀÄ¢AzÀ DmÉÆÃjPÁë £ÀA PÉJ-39/3345 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ªÉÄÃzÀPÀ UÁæªÀÄzÀ°è EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ªÀÄzÀĪÀÄPÀ̼À eÉÆÃvÉ ©ÃzÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆÃjPÁë ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀĤî vÀAzÉ CqÉ¥Áà ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£À, ¸Á: ºÉÆ£Àßr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÀUÀÆ CeÁUÀÆgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ a¢æ-ªÉÄÊ®ÆgÀ ¨ÉÊ¥Á¸À UÀÄA¥Á PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÀ wgÀÄ«£À°è vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß MªÉÄä¯É PÀlÖ ªÀiÁr wgÀÄV¹PÉƼÀÄîªÁUÀ DmÉÆÃjPÁëªÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ M¼ÀUÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ §®¨sÁUÀzÀ PÀtÂÚ£À ªÉÄïÉ, PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÀÄÄAUÉÊ, JqÀ UÀmÁ¬Ä PɼÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ªÀ¸ÀAvÀ FvÀ¤UÉ §®PÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ J®§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §®PÁ°£À »ªÀÄärAiÀÄ ªÉÄî¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸Áé«ÄzÁ¸À EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É£Àß°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆÃzÉÆA¢UÉ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.