June 9, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-06-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 09-06-2012

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 126/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/06/2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/eÉ-6657 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà ªÀiÁ¼ÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj, ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »A¨sÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸ÀzÁ²ªÀ, ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ºÁ®ºÀ½î, ¸ÀzÀå: ¥sÉÊgÀ PÁél¸Àð, ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¨sÁf ªÀÄAr PÀqɬÄAzÀ ±ÁºÀ UÀAd PÀªÀiÁ£À ªÀiÁUÀðªÁV ¥sÉÊgÀ D¦üøï PÀqÉUÉ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöå¢AzÀ £Àqɹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀVΣÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸À»vÀ ©¢ÝzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£À ªÀÄÆV£À ªÉÄïÉ, JgÀqÀÄ vÀÄnUÀ½UÉ, ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉÆt PÁ°UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 09/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 07/06/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ gÁºÀÄ® EvÀ£ÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 26 «¹Ûtð, 2 JPÀÌgÉ ºÉÆ®zÀ°è PÀ¸À PÀrØ vÉÃUÉAiÀįÉAzÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ PÀ¸À PÀqÀØ vÉÃUɪÀŪÁUÀ gÁºÀÄ® EvÀ¤UÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀPÉÌ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPï ªÀiÁrzÁUÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzsÀåzÀ°è ¢£ÁAPÀ 08/06/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É,  ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÀ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁzÀ¥Áà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ PÁA§¼É, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. zÀ°vÀ, ¸Á: qÉÆAUÀgÀV, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 08/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ªÀÄAUÀ¯Á vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀÄgÀR¯É ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ¼ÉA§gÀ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß wæÃZÀPÀæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/eÉ-1679 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÉ vÀ£Àß UÉüÀw UÀÄgÀªÀiÁä EªÀ½UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀÄrªÁ¼À ªÀÈvÀÛzÀ¢AzÀ PÉ.E.© PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ©ÃzÀgÀ PÀ£ÀßqÁA¨É ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ ªÀÄrªÁ¼À ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â C¥ÀjavÀ DmÉÆà UÀÆqÀì ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ CeÁUÀÆgÀÄPÀvɬÄAzÀ NªÀgÀ mÉÃPÀªÀiÁr gÁAUÀ ¸ÉÊr¤AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÉüÀw E§âgÀÆ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ PÉüÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛ¸ÁæªÀ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UɼÀwUÉ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀiËTPÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 12/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ¢ ¥ÀªÀ£À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ SÁåªÀiÁ, ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÄgÀ, vÁ: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. JªÀiïºÉZï-05/eÉ-3552 £ÉÃzÀgÀ°è ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÄgÀPÉÌ ©ÃzÀgÀ £Ë¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆUÀĪÁUÀ £Ë¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð PÁ¯ÉÃd ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ «DgïJ¯ï §¸ï £ÀA. PÉJ-25/¹-7927 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd ¸Á: UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ gÁAUÀ ¸ÉÊqÁV zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöå¢AzÀ £Àqɹ vÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ºÀÄ©â£À ªÉÄïÉ, JqÀUÉÊ vÉÆÃgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÀÄt PÀnÖ£À ªÉÄïÁãUÀzÀ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.