June 30, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-06-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 30-06-2012

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2012 PÀ®A 447, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/06/2012 gÀAzÀÄ ¤Ã®A£À½î ²ªÁgÀzÀ°è EgÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 37/03 £ÉÃzÀÝgÀ «¹Ûtð 3 JPÀÌgÉ 27 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀÀ ¸ÉÃqÉƼÉ, 2] C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ¸ÉÃqÉƼÉ, 3] ¤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ UÀÄtªÀAvÀgÁªÀ ¸ÉÃqÉƼÉ, 4] AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ¸ÉÃqÉÆ¼É J®ègÀÆ ¸Á: ¤Ã®A£À½î, vÁ: ¨sÁ°Ì J®ègÀÆ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀzÀj ºÉÆîzÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁ𢠲椪Á¸À vÀAzÉ PÉñÀªÀgÁªÀ ¸ÉÃqÉƼÉ, ªÀaiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: ¤Ã®A£À½î, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¸ÀĨsÁµÀgÁªÀ vÀAzÉ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ EªÀjAzÀ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ°è ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr, CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ ¸ÀĨsÁµÀ¤UÉ PÉüÀUÉ PÉÃqÀ« PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁqgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ UÀt¥Àw gÁoÉÆÃqÀ ªÀaiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ªÀĸÀ̯ï vÁAqÁ, vÁ: OgÁzÀ(©) EªÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ «PÀæªÀÄ vÀAzÉ ¹PÀAzÀgÀ DqÉ ªÀaiÀÄ: 6 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ Dl DqÀÄvÁÛ ªÀĸÀ̯ï vÁAqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃqÀ zÁlĪÁUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ PÀÆædgï ªÁºÀ£À £ÀA. J¦-22/«í-1435 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¦AlÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¸Á: oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ «PÀæªÀÄ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ «PÀæªÀÄ EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄÆVUÉ, vÀÄnUÉ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, §®PÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁvgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/06/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¸ÀgÀ¸Àéw vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀªÀqÉUÉÆüÀ ¸Á: V®Q, ¸ÀzÀå: ªÀÄAoÁ¼À EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÉÆÖêÀ (¹ÃªÉÄ JuÉÚ) ºÉÆwÛ¹ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ¸ÉÆÖêÀ DPÀ¹äPÀªÁV MqÉzÀÄ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄnÖzÀÝjAzÀ E¯Ád PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀÄ®âUÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 28/06/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2315 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, EªÀ¼À ¸ÀvÀÛ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±À²PÀ¯Á UÀAqÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀªÀqÉUÉÆüÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ, ¸Á: V®Q, ¸ÀzÀå: ªÀÄAoÁ¼À EPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 29-06-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 145/2012 PÀ®A 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-06-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀĸÀ̯Éè ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, G: PÉ.J¸ï.Cgï.n.¹ qÉæöʪÀgÀ, eÁw: PÉÆý, ¸Á: PÉ.J¸ï.Cgï.n.¹ PÁ¯ÉÆä AiÀįÁè°AUÀ £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀĸÀ̯Éè ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, G: ªÀQî ªÀÈwÛ, EªÀj§âgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁgÀ £ÀA PÉJ-38-JA-1034 £ÉÃzÀgÀ°è ªÀÄÈvÀ£À UɼÉAiÀÄgÀÄ LzÀÄ d£ÀgÀÄ PÁj£À°è §AzÀÄ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ EvÀ¤UÉ PÁj£À°è PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ PÁgÀ qÉæöÊ«AUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ zÀzÀÝ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ gÁwæ 1045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƨÉʯïUÉ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ£À ªÉƨÉʯï¤AzÀ AiÀiÁgÉÆà PÀgÉ ªÀiÁr ¤ªÀÄä CtÚ ¹jAiÀĸï EzÁÝ£É PÀÆqÀ¯É ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæUÉ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ D¸ÀàvÉæUÉ §A¢zÀÄÝ, D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛ£É, ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀAUÀªÉÄñÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ªÀåQÛ EgÀ°¯Áè PÁgÀÄ ªÀiÁvÀæ EvÀÄÛ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ ¸ÀAeÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ d£ÀgÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, AiÀiÁPÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, J°è ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CzÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆÃwÛ¯Áè, CtÚ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 150/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-06-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ PÉÆÃwA§gÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀ¯Á®, ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀÄgÉñÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ®Ä £ÀªÀÄä n.«.J¸ï ZÁA¥À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: J.ºÉZï.N-3097 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ±ÀºÁeÁ¤ OgÁzÀPÉÌ ºÉÆÃV ±ÀºÁeÁ¤ OgÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß n.«.J¸ï. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è VqÀUÀ¼À gÀhÄÆrAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.