June 1, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-06-2012


  
This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section. ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 01-06-2012    

¨ÉêÀļÀSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 40/2012 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-  
2-3 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ C¥ÀjavÀ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁPÁëzsÁgÀUÀ¼ÀÄ £Á±À¥Àr¹®Ä ±ÀªÀªÀ£ÀÄß UÉÆÃt aîzÀ°è PÀnÖ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ©¸Ár ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Áà PÀA§½ G¥À ªÀ®AiÀÄ CgÀtå C¢üPÁj ZÁAUÉïÉÃgÁ ±ÁSÉ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-05-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/2012 PÀ®A 143, 147, 448, 354, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/05/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀlUÉ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÁ¹UÉ ºÁ¹ ªÀÄ®VPÉƼÀî¨ÉãÀÄߪÀµÀÖgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] UÀeÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ºÁªÀVgÁªÀ ªÀlUÉ, 2] gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀlUÉ, 3] QgÀt vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ªÀlUÉ, 4] £ÀgÉÃAzÀæ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀlUÉ ºÁUÀÄ ºÁUÀÆ 5] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀgÁªÀ ªÀlUÉ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) EªÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀÄVÎ §AzÀÄ UÀeÁ£ÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ QgÀt EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ºÉÆgÀUÉ vÀAzÀÄ £ÀªÀÄä¥Àà¤UÉ AiÀiÁPÉ ZÀ¥Àà° ºÀaÑ ºÉÆqÉ¢¢Ý JAzÀÄ PÉýzÀgÀÄ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¤ªÁåPÀ §A¢j JAzÁUÀ £ÀªÀÄä¥Àà¤UÉ ºÉÆr¢ÝzÀÝ £ÁªÀÅ PÉüÁPÀ §jÛ« JAzÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ¤£Àß ¹ÃgÉ PÀ¼ÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ £ÀªÀÄä C¥Àà¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ¥Ánïï vÀAzÉ £ÁUÀgÁd ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁAUÀgÀªÁr, G: CmÉAqÀgï PÉ®¸À ©ÃzÀgÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, ¸Á: ¢Ã£À zÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¢£À ¤vÀåzÀAvÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è CmÉAqÀgÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ 21-05-2012 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ £À£Àß ºÉÆAqÀ ¸ÉÊ£ï ¢éZÀPÀæªÁºÀ£À £ÀA.PÉJ-38/PÉ-7488 EzÀgÀ C.Q 30,000=00 gÀÆ £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ CªÀgÀtzÀ°ègÀĪÀ UÁqÀð£ï ºÀwÛgÀ ¨ÉÊPÀ£ÀÄß ¤°è¹ zÉÊ£ÀA¢£À PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄzsÁåºÀß 1330 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À EgÀ°¯Áè, ¸ÀzÀj ¢éZÀPÀæªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.   

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31-05-2012 gÀAzÀÄ J£ï.JZï -09 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà vÀAzÉ ¤AUÀ±ÉmÉ¥Áà dªÀiÁzÁgÀ ªÉÆÃ. ¸ÉÊ £ÀA PÉJ-33/Jµï-9008 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: PÀ®PÀÆlV UÁæªÀÄ, vÁ: C¼ÀazÀ, UÀÄ®âUÁð f¯Áè EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ªÀÄ£ÁßKSÉýî PàqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ªÀĺɧƧ zsÁ¨Á ¸À«ÄÃ¥À gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ EgÀĪÀ «zÀÄåvï PÀA§PÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ §®ªÉƼÀPÁ®Ä PÉ®UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄĸÁ vÀAzÉ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå ±ÉÃjPÁgÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/2012 PÀ®A 498(J), 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÉõÁä UÀAqÀ gÁeÉñÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: PÉñÀªÀ £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ °AV EPÉAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ CvÉÛ ¸ÉêÀAvÁ¨Á¬Ä ºÁUÀÆ ªÀiÁªÀ ®Pàëöät ºÁUÀÆ UÀAqÀ£ÁzÀ gÁeÉñÀ vÀAzÉ ®PÀëöät eÁzsÀªÀ J®ègÀÆ ¸Á: PÉñÀªÀ £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ °AV EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 wAUÀ½¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉ-vÁ¬Ä DgÉÆævÀjUÉ PÉýzÀgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃPÁzÀgÉ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ ºÀt PÉÆrj CAvÀ ºÉý ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ zÉÊ»PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 135/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 31/05/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À ¸ÁUÀgÀ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fgÀUÁå¼À UÁæªÀÄzÀ ZÁªÀr ¸À«ÄÃ¥À fÃ¥À ¤°è¹ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ZÁªÀr ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) CgÀ«AzÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ dUÀvÀ¥À ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, 2) zsÀªÀÄðgÁd eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ nPÀ¼É ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, 3) ©üêÀÄ vÀAzÉ §§ÄæªÁ£À ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, 4) ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð eÁw: UÀÄgÀªÁ, J®ègÀÆ ¸Á: fgÀUÁå¼À EªÀgÉ®ègÀÆ E¹àÃmï J¯ÉAiÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛgÀĪÀÅUÁ MªÉÄä¯É DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ 910/- gÀÆ ºÁUÀÄ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.