June 14, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14-06-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 14-05-2012

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀªÀÄ 92/2012 PÀ®A 448, 427, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ qÁ|| J. ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ ªÉAPÀlAiÀÄå C®èA ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ, G: ¥ÉÆæÃ¥sÉøÀgÀ ¸Á: PÀȵÀÖA ¥ÉÃl f¯Áè PÀjA £ÀUÀgÀ, ¸ÀzÀå: ªÀÄ£É £ÀA 9-9-366/1 §ÈºÀä¥ÀÆgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ 1993 £Éà ¸Á°£À°è ªÀĺÀäzÀ ¹gÁd CºÀäzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ªÀÄfÃzÀ JA§ÄªÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ §ÈºÀä¥ÀÆgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è 30 x 40 Cr GzÀÝ x CUÀ® ¤ÃªÉñÀ£ÀªÀżÀî MAzÀÄ ¥Áèl £ÀA 26 Rjâ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ¥ÁèlzÀ°è 2004 £Éà ¸Á°£À°è ªÀÄ£É PÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄ£É £ÀA 9-9-366/1 £ÉÃzÀÄ  EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁvgÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è GvÀÛgÀ ¢QÌUÉ EgÀĪÀ ¥Áèl £ÀA 27 £ÉÃzÀgÀ°è DgÉÆæ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ gÁd²æà EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ªÀÄ£É PànÖgÀÄvÁÛgÉ, EªÀj§âgÀ ªÀÄzsÀå PÁªÀÄ£À PÀA¥ËqÀ UÉÆÃqÉ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄRåzÁégÀzÀ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀAqÁ¸ÀgÀƪÀiï PÀnÖzÀjAzÀ E§âgÀ ªÀÄzsÀå ¸ÀzÀj PÀA¥ËAqÀ UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAqÁ¸À gÀƪÀÄ PÁt¸ÀzÀAvÉ UÉÆÃqÉ PÀlÖ®Ä 02-06-2005 £Éà ¸Á°£À°è DgÉÆæ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ E§âgÀ ªÀÄzsÀå M¥ÀàAzÀ PÀgÁgÀÄ ¥ÀvÀæ £Á®ÄÌ d£À »jAiÀÄgÀ ªÀÄzsÀå DvgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj M¥ÀàAzÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 08-06-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ DgÉÆæ E§âgÀ ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ PÀA¥ËAqÀ UÉÆÃqÉ ªÉÄÃ¯É gÉÆÃr£À PÀqÉUÉ 13 Cr GzÀÝzÀÀ MAzÀÄ Cr JvÀÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ £ÀAvÀgÀ »A¢£À ¨sÁUÀzÀ°è 13 Cr GzÀÝzÀ MAzÀĪÀgÉ Cr JvÀÛgÀ ElAV UÉÆÃqÉ ¦üAiÀiÁð¢ PànÖgÀÄvÁÛ£É, G½zÀ 14 Cr GzÀÝ PÀA¥ËAqÀ UÉÆÃqÉ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ CqÀÄUÉ ªÀÄ£É UÉÆÃqÉ PànÖgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ, DgÉÆæ ºÉAqÀw gÁd²æà ºÁUÀÆ CªÀ¼À vÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà EªÀgÀÄ PÀÆr EªÀgÉ®ègÀÆ PÀA¥ËAqÀ UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÉÆÃqÉ KPÉ PÀnÖgÀÄwÛj CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÃl vÉgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢ PÀnÖzÀ PÀA¥ËAqÀ UÉÆÃqÉ PÉqÀ« CAzÁdÄ 10,000=00 gÀÆ AiÀĵÀÄÖ ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ ¤ÃªÀÅ PÉüÀĪÀªÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀÄ CAvÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §A¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ®°vÁ UÀAqÀ ±ÁAvÀAiÀiÁå ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ EªÀgÀÄ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄzÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV ©ÃUÀ vÉUÉzÀÄ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁr ªÀÄvÉÛ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¨ÁV®Ä ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¥Àæw ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 13-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ §AzÁUÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ UÀ¨sÀðUÀÄrAiÀÄ ¨ÁV® ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, PÀ©âtzÀ ¨ÁV® eÁ°¬ÄAzÀ M¼ÀUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä M¼ÀUÉ EzÀÝ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀgÀ PÀAa£À ªÀÄÆwð ºÁUÀÆ »vÁÛ¼É UÀAmÉUÀ¼ÀÄ EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ UÁ§jUÉÆAqÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀªÉÄnAiÀÄ CzsÀåPÀëjUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉ®ègÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 12/06/12 jAzÀ 13/06/12 gÀ ªÀÄzÀå gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr 10 PÉ.f vÀÆPÀ G¼Àî zÉêÀgÀ PÀAa£À ªÀÄÆwð C.Q. gÀÆ. 21000/- ºÁUÀÆ 15 »vÁÛ¼É UÀAmÉUÀ¼ÀÄ C.Q gÀÆ. 3000/- £ÉÃzÀÄÝ »ÃUÉ MlÄÖ 24000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 32/2012 PÀ®A 376 L¦¹ :-
¸ÀƪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ©ÃzÀgÀ ºË¹A¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆäAiÀÄ «±Àé£ÁxÀgÁªÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÆAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ PÀƪÀiÁj ¸ÀĪÀuÁð vÀAzÉ ZÀAzÁægÉrØ PÉÆAqÁ¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð,  ¸Á: §gÀzÁ¥ÀÆgÀ, vÁ: OgÁzÀ[©] EPÉAiÀÄÄ ¨ÁrUÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ CgÉÆæ ªÉAPÀlgÉrØ vÀAzÉ ¥ÀAqÀj£ÁxÀgÉrØ gÉÆmÁÖ¯É ¸Á: PÀAUÀn, vÁ: £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ, f: ªÉÄÃzÀPÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀÄð¢vÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛ£É CAvÁ ºÉý d§j ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¦üAiÀÄð¢vÀ¼ÀÄ ¤gÁPÀj¹zÀgÀÄ PÀÆqÁ §®ªÀAvÁªÁV zÉÊ»ÃPÀ ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É £ÀAvÀgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸À PÀ¼ÉzÀgÀÄ PÀÆqÁ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀÅ¢¯Áè, DzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 14/06/2012 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 0930 UÀAmÉUÉ §gÀzÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ £ÀgÀ¸ÁgÉrØ PÉÆAqÁ¥ÀÆgÉ gÀªÀgÀ vÉgÉzÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©¢ÝgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 33/2012 PÀ®A 309 L¦¹ :-
¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ¸ÀĪÀuÁð vÀAzÉ ZÀAzÁægÉrØ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: §zÁð¥ÀÆgÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£À ªÀÄUÀ£À eÉÆÃvÉ ¦æw ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀ£ÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÃ£É CAvÁ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉåUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ aªÀÄPÉÆÃqÉ ¦J¸ïL aAvÁQ ¦J¸ïL gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.