June 11, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 11-06-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 11-06-2012

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 116/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-06-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀAiÀiÁå vÀAzÉ ¤gÀAdAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀgÀªÀnÖ (PÉ) EvÀ£ÀÄ ªÀgÀªÀnÖ (PÉ) UÁæªÀÄPÉÌ aãÀPÉÃgÁ ªÀiÁUÀðªÁV §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ EvÀ£À »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/E-9896 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄ®èAiÀiÁå vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸ÀìAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á: ªÀÄ£ÁßKSÉýî EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊqï ©lÄÖ gÉÆÃr£À §®PÉÌ ºÉÆÃV JzÀÄj¤AzÀ ªÀgÀªÀnÖ (PÉ) PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ §¸ï £ÀA PÉJ-37/J¥sï-242 £ÉÃzÀPÉÌ ªÀÄÄA¢£À §® ¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀiªÁV ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃj ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 119/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 04-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 0100 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀƯÁÛ£À¥ÀÆgÀ(eÉ) EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ vÀ£Àß CvÉÛ ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£É ºÀÄtfUÉ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/eÉ-5619 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É CwªÉÃUÀªÁV ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÁºÀ£À rQÌ DV PÉÀ¼ÀUÉ §PÀÌZËr PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ©zÁÝUÀ ªÀÄÆV£À ªÉÄïÉ, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §® ºÉuÉAiÀÄ°è ºÀwÛ UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ G¸Áä¤AiÀÄ D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°èPÀ E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÉÄÃvÉæ, ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀƯÁÛ£À¥ÀÆgÀ (eÉ) EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀįÉÆÃZÀ£À UÀAqÀ GvÀÛªÀÄ ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, eÁw: ¥ÀAZÁ¼À, ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ GvÀÛªÀÄ vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ºÉÆÃzÀ ªÀµÀð ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÉƤ EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉUÉ SÁ¸ÀV ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ wÃj¸À° CAvÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ¥ÀvÀUÉ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀäºÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 10-06-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¨Á«ÄÃAiÀiÁ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ C£Àégï «ÄÃAiÀiÁ ©rªÁ¼É ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: «ÄdUÀÄjUÀ°è, ¸Á: UÀÄ®âUÁð EvÀ£ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt  §¸À ¤¯ÁÝtPÉÌ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw C¸Àä¨ÉÃUÀA eÉÆvÉAiÀÄ°è UÀÄ®âUÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ §¸ï £ÀA PÉJ -38/J¥sï-594 £ÉÃzÀgÀ°è »A¢£À §®¸ÉÊrUÉ PÀĽvÀÄ UÀÄ®âUÁð PÀqÉUÉ ºÉÆÃgÀlÄ KgÀAr zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ºÀtªÀÄAvÀªÁr ²ªÁgÀzÀ°è §¸ÀªÀUÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀÄAvÀªÁr ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ wgÀĪÀÅ E½eÁgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj §¸ÀÄì ºÉÆqÀÄØ KjwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄqÀ© PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqÉUÉ DgÉÆæ C¦à CmÉÆà mÁæ° £ÀA PÉJ-56/0497 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀzÀj mÁæ®AiÀÄ°è PÀnÖUÉUÀ¼ÀÄ CqÀ-wÃrAiÀiÁV vÀÄA©PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄ¢zÀÝ §¹ìUÉ ¸ÉÊqÀÄ PÉÆqÀzÉà gÉÆÃr£À §®¨sÁUÀPÉÌ §¹ìUÉ rQÌ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ §¹ì£À ZÁ®PÀ£ÀÄ CzÀ£ÀÄ vÀ¦à¹zÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß CmÉÆÖà §¹ì£À »A¢£À §®¨sÁUÀ ºÀwÛgÀ M«ÄäÃ¯É PÀlÄÖ ºÉÆqÉzÁUÀ mÁæ°AiÀÄ°èzÀ PÀnÖUÉAiÀÄÄ §¹ì£À°è PÀĽvÀ D¸Àä¨ÉÃUÀA EªÀ¼À §®UÉÊAiÀÄ ªÀÄƼÀPÉÊ PɼÀUÉ eÉÆÃgÀV §qÉzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-06-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¸ÉƱÉnÖ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄ£É.£ÀA. 9-8-193 §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ r.¹.¹ ¨ÁåAPÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ dUÀ£ÁßxÀ ¥sÉÆèÁ EªÀgÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÉÄÃrPÀ¯ï CAUÀrUÉ gÁwæ 2015 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ¢éZÀPÀæªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉJ-38/eÉ-9267 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV ªÉÄÃrPÀ¯ï ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ E£ÉÆߧâ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð EªÀgÀ ©ÃzÀgÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ°è PÉ®¸À EgÀĪÀzÀÝjAzÀ CªÀgÀ eÉÆvÉ CªÀgÀ ¢éZÀPÀæªÁºÀ£À ªÉÄÃ¯É §¸À ¤¯ÁÝtPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ gÁwæ 2100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÀj ªÉÄÃrPÀ¯ï CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ vÀ£Àß ¢éZÀPÀæªÁºÀ£À EgÀ°¯Áè, ¸ÀzÀj ¢éZÀPÀæªÁºÀ£À AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 10-06-2012 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2012 PÀ®A 341, 354, 504, 323, 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¥ÁªÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ PÀ®ªÀÄ¯É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄÀªÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÉAPÀl vÀAzÉ £ÀAzÉ¥Áà ¨sÉÆøÉè ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, 2) AiÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ ¨sÉÆøÉè ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, E§âgÀÄ eÁw: ¨ÉÃqÀgÀ, ¸Á: ¨ÉÃqÀgÀªÁr EªÀj§âgÀÄ vÀtÚVgÀĪÀ PÀÆ°ØçAPÀì PÉýzÁUÀ PÀÆ°ØçAPÀì vÀtÚUÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Æ »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr, PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ CPÀæªÀĪÁV CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/2012 PÀ®A 366, 376 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/05/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀvÀå²Ã® vÀAzÉ CA§uÁÚ ¨sÀAqÁj ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð G: UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå ¸Á: ¨ÉãÀaAZÉƽ EPÉAiÀÄÄ ºÉʸÀÆ̯ï PÀqÉUÉ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÁÝUÀ 05:15 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¨Á«zÉÆrØ ¸Á: ¨É£ÀaAZÉƽ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ E§âgÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀwÛ »rzÀÄ ¨ÁAiÀÄ°è §mÉÖ vÀÄgÀÄQ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÁj£À°è C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ªÉĺÉA¢¥ÀlßAzÀ°èAiÀÄ MAzÀÄ ¯ÁqÀÓUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ MAzÀÄ ¨ÁrUÉ gÀÆ«ÄUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV UÀÄ¥ÀÛªÁV gÀÆ«Ä£À°è Qð ºÁQ ElÄÖ ºÉzÀj¹ ¢£ÁAPÀ 09/06/2012 gÀ ªÀgÉUÉ d§j ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ 10/06/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀªÉÄñÀ£ÀÄ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸Á¢ü¹ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.