June 28, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 28-06-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 2806-2012

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 11/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ : 27/06/2012 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ±ÉÃ¥Áà vÀAzÉ D£ÀAzÀ¥Áà UÁzÀUÉ, ªÀAiÀÄ : 60 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á|| UÉÆâüû¥ÁàUÁð EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ «ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ºÀÄZÉÑ, ªÀAiÀÄ : 39 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®vÀ£À, ¸Á|| ¹zÉÝñÀégÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 105 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆ®zÀ°è ©vÀÛ£É ªÀiÁqÀĪÀwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¹r®Ä UÀÄqÀÄUÀÄ eÉÆÃgÁV §gÀÄwÛzÀÄÝ MªÉÄä¯É ¹r°£À ±ÀPÉ ªÀÄÈvÀÀ¤UÉ §rzÀjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 141/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-06-2012 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÀÄ¥ÀgÀªÉÊdgÀ PÉ®¸À ¸Á|| eÁAw EªÀgÀÄ ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAQ¤AzÀ zÀä ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæAiÀÄ SÁvɬÄAzÀ 12 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ qÁ|| CªÀÄgÀ JgÉÆüÀîPÀgÀ gÀªÀgÀ ªÉʱÁå ¨ÁåAQ£À°èzÀÝ CªÀgÀ SÁvÉUÉ dªÀiÁ ªÀiÁrgÀÄvÉÛãÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠨ÁåAPÀ D¥sï EArAiÀiÁ ¢AzÀ 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ §mÉÖAiÀÄ ¨ÁåV£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ, ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAQUÉ dªÀiÁ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¨ÁåAPÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ HlzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ EzÉ £ÀAvÀgÀ §¤ßj CAvÁ w½¹zÀPÉÌ C°èAzÀ §mÉÖAiÀÄ ¨ÁåUÀ£ÀÄß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï rQÌAiÀÄ°èAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄgÀ©ü ¹n PÉç¯ï PÀbÉÃjUÉ §AzÀÄ C°è ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄ PÀ¼ÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢ PÁ®Ä eÁj ZÀ¥Àà° GaÑzÀ PÁgÀt §mÉÖAiÀÄ ¨ÁåUÀ°èzÀÝ 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï rQÌAiÀÄ°è ElÄÖ ZÀ¥Àà° ºÁQPÉƼÀÄîªÀµÀÖgÀ°è M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ §AzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï rQÌAiÀÄ°è EnÖzÀÝ §mÉÖAiÀÄ ¨ÁåUÀzÀ°èzÀÝ 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À£ÀÄß »A¨sÁ°¸ÀÄvÁÛ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¤AwzÀÄÝ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛ C ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÀwÛzÀ PÉÆqÀ¯É ¸ÀzÀj E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. §mÉÖAiÀÄ ¨ÁåUÀzÀ°èzÀÝ 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ªÀåQÛ CAzÁdÄ 30-32 ªÀµÀð, GzÀÝ CAzÁdÄ 5’6”, PÀ¥ÀÄà ©¼ÀÄ¥ÀÄ §tÚzÀ ZÀPïì ºÁ¥sï ±Àmïð zsÀj¹PÉÆArgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 157/2012 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« CPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 27/06/2012 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉñÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ¸ÉÆ®¥ÀÆgÉ 30 ªÀµÀð ¸Á/ ªÀqÀUÁAvÀ (zÉñÀªÀÄÄR) vÁ|| OgÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß oÉïÁ §ArAiÀÄÄ UÀÄA¥Á gÉÆÃr£À ±ÉÃlPÀgÀ PÁA¥ÉèÃPÀì PÉ.E.©. PÀbÉÃj JzÀÄj£À gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ±ÉAUÁ PÁ¬Ä ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀįÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-32/«í-6189 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ oÉïÁ §ArUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ°£À ªÉÄî ¨sÁUÀPÉÌ, vÉÆqÉUÀ½UÉ G©âzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ¤UÉ ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽvÀ ¸ÀÄgÉøÀ¤UÉ ¸ÁzÁUÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2012 PÀ®A 279. 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJªÀiï« CPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 27/06/12 gÀAzÀÄ 1910 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «eÉAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ±ÉA¨É¼Éè ¸Á|| ¸ÀÄAzÁ¼À EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ OgÁ¢UÉ §AzÀÄ DmÉÆà ¤¯ÁÝtzÀ°è E½zÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ¤µÁ̼Àf¬ÄªÀÄzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ. §®UÁ® »A§rAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 90/2012 PÀ®A 87 PÉ.¦. CPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 27/06/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1830 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï KjAiÀiÁzÀ SÁeÁ PÀA¥À¤ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃrUÉ ºÀwÛPÉÆArgÀĪÀ MAzÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄ CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹¸À®Ä JªÀiï.r. ªÀfÃgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀĸÁÛ£ï ºÁUÀÆ 4 d£ÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ ºÀwÛgÀ«zÀÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ MlÄÖ ºÀt 6645/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 5 ªÉÆèÉʯï C.Q. 3500/- gÀÆ, »ÃUÉ MlÄÖ 10,145/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 159/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 185 L.JªÀiï.«í.JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 27/06/2012 gÀAzÀÄ 2045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃRgÀ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Áà ªÀAiÀÄ : 17 ªÀµÀð ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä 2 £Éà CqÀØgÀ¸ÉÛ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸À¥ÀÛVj ¸ÀÆÌ® PÀqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ DzÀ±Àð PÁ¯ÉƤAiÀÄ ¸ÉAlæ¯ï ¸ÀÆÌ® PÀA¥ËAqÀ UÉÆqÉ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ.38-ºÉzï/8282 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwêÉUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀqɹzÀjAzÀ JqÀPÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 160/2012 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/06/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀtÄ @ ±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà, ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð, PÀÄgÀħ, ªÁZÀªÀiÁå£À PÉ®¸À ¸Á: ¸ÀgÀqÀV. vÁ: f¯Éè UÀħUÁð. ºÁ° ªÁ¸À ²ªÀ £ÀUÀgÀ (zÀQët) ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ²ªÀ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÉÖÃl ¨ÁåAPÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ JnJªÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃqÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÁlÄwÛzÁÝUÀ £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÉ-3957 £ÉÃzÀ£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ Q«UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §AzÀÄ UÁAiÀĪÁvgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2012 PÀ®A 302, 304(©), 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/06/2012 gÀAzÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ fUÉð ¸Á|| ªÀÄgÀR® EªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²ÃªÀ°Ã¯Á UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á|| ¸ÉÆgÀ½î EªÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ©gÁzÁgÀ EªÀgÀ eÉÆÃvÉ DVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV 2,50,000/-¸Á«gÀ gÀÆ, 25 UÁæA §AUÁgÀ E¤ßvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ¸ÉÃj 30,000/- gÀÆ GqÀÄUÉÆÃgÉAiÀiÁV PÉÆnÖzÀÄÝ PÀ¼ÉzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ°è vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ DUÀ ªÀÄvÉÛ 20,000/-¸Á«gÀ gÀÆ PÉÆnÖgÀÄvÉÛ£É ªÀÄvÉÛ EzÁzÀ £ÀAvÀgÀ CvÉÛAiÀiÁzÀ ±ÀgÀtªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ ²ÃªÀ°Ã¯Á EªÀ½UÉ ¤£ÀUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢¯Áè ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä PÀÄgÀĦAiÀiÁV¢Ý JAzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »ÃUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ£À ªÀÄUÀ½UÉ ªÀgÀzÀQëuÉ §UÉÎ ¦Ãr¹ PÉÆÃ¯É ªÀiÁr £ÉÃtÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.