June 19, 2012

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-06-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 19-06-2012

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 128/2012 PÀ®A 457, 380, 511 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠥ÉæêÀĹAUÀ vÀAzÉ ©ÃPÀÄ̹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 19-1-492 EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ EzÀÝ ¢Ã¥ÉÃAzÀæ ¹AUÀ ªÁAiÀÄĸÉÃ£É ¥ÀqÉ EªÀgÀÄ ªÁ¹ªÁVzÀÄÝ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÀ vÀªÀÄä E¯ÁSÉ ªÀw¬ÄAzÀ vÀgÀ¨ÉÃw PÀÄjvÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£É ¨ÁV°UÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 17/18-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£É M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-06-2012 gÀAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀA¥ÀÆålgÀzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ Cfð ¢£ÁAPÀ 15/05/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫¯Á¸À vÀAzÉ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ©gÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: RlPÀaAZÉƽî, vÁ: ¨sÁ°Ì, ¸ÀzÀå nÃZÀgÀ PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉƺÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ, 2005 ¸Á°£À ªÀiÁqÀ¯ï CzÀgÀ jf¸ÉÖçµÀ£ï £ÀA. PÉJ-38/eÉ-1822, ZÉ¹ì £ÀA. 05E15J¥sï18125, EAf£À £ÀA. 05¹15E12688 C.Q 30,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ M¼ÀUÀqÉ ¤°è¹ ªÀÄzsÀåºÀß 3 ¦.JªÀiï. UÀAmÉUÉ vÀ£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ §AUÁèPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:30 ¦.JªÀiï. UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä vÁ£ÀÄ ¤°è¹zÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀ£Àß UɼÀAiÀÄ£ÁzÀ ²æÃPÁAvÀ ¥Ánî ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀjUÉ w½¹, EªÀj§âgÀÄ PÀÆr EµÀÄÖ ¢ªÀ¸À J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¹UÀzÉà EzÀÝ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀA¥ÀÆålgï£À°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/2012 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-06-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/3971 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ¸Á: GqÀªÀÄ£À½î EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà GqÀªÀÄ£À½î¬ÄAzÀ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬ÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß »rvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ªÀÄgÀ½ ©zÀÄÝ EzÀjAzÁV DgÉÆæAiÀÄ ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÄRPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ §®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ, §®UÉÊUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀVªÉà ªÀÄvÀÄÛ dUÀ£ÁßxÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÌ PɼÀUÉ, §®UÁ®, ªÉƼÀPÁ°UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸À°ÃªÀÄ vÀAzÉ §²ÃgÀ¸Á§ RÄgɶ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: PÀgÀPÀ£À½î gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 12/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/06/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¸ÀlªÁf §ÄPÀmÉ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: ¸ÀAUÀ£Á¼À EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀªÀÄzÉ ªÀĺÁzÉêÀ §ÄPÀmÉÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃgi ªÀÄgÀ½ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ZÀPÀÌgÀ §gÀÄwÛzÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¨Á¬ÄAzÀ «µÀ OµÀ¢üAiÀÄ ªÁ¸À£É §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÀÆqÀ¯É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ QjÃAiÀÄ ªÀÄUÀ UËvÀªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÉà NtÂAiÀÄ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà PÁA§¼É PÀÆr MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ OgÁzÀ[©] ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ E¯Ád ¥sÀ®PÁj DUÀzÉà ªÀÄzsÁåºÀß 14:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¸ÀĨsÁµÀ EvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀAiÀÄ ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ «µÀ OµÀ¢ü ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr DvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁۣɪÀÄ ªÀÄUÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ CxÀªÁ zÀÆgÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.