December 31, 2009

DAILY CRIME UPDATE 31/12/2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£À: ¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31/12/2009

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 202/09 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹ ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 31/12/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw UÀAUÀƨÁ¬Ä UÀAqÀ: ªÉÆÃj¨Á ¹AzÉ ¸Á/ ªÀgÉÆüÀ (ªÀĺÁgÁµÀÖç)gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 31/12/2009 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 0500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÉÆÃj¨ÁgÀªÀgÀÄ £ÉʸÀVðPÀ PÀgÉ (¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ) ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ C¯Éè ¥ÀPÀÌzÀ UÀAV£À ºÀ¼ÀîzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÄ PÀÆqÀ vÀ£Àß UÀAqÀ §gÀzÀ PÁgÀt ºÀ¼ÀîzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ E§âgÀÆ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-UÀÄ®§UÁð gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ PÁæ¹£ï ªÀÄzÀgÀ¸Á§ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃj¨ÁgÀªÀgÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 141/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29,30/12/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ©ZÁÑ. ªÀAiÀÄ: 37, ¸Á: §æºÀä£À ªÁr ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À Q° ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀ 5 UÁæªÀÄ §AUÁgÀzÀ 3 ¸ÀÄvÀÄÛAUÀÄgÀ, C: Q: 20,000=00 gÀÆUÀ¼ÀÄ. £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁXzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/09 PÀ®A 498(J), 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31/12/2009 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢vÀ¼ÁÁzÀ ²æêÀÄw ¨Á°PÁ UÀAqÀ £ÀªÀ£ÁxÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð G PÀÆ°PÉ®¸À eÁåw PÀÄgÀħÄgï ¸Á »¥Àà¼ÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÁªÉ£ÉAzÀgÉ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ £ÀªÀ£ÁxÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄÝ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 30/12/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß aPÀÌvÉAiÀiÁzÀ PÀªÀļÁ¨Á¬Ä EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀiÁAPÁ® ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ £ÀªÀ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁ£É. ¢£ÁAPÀ 31/12/2009 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ £ÀªÀ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ ¦ÃAiÀiÁð¢UÉ K gÀAr ¤Ã£ÀÄ ¤Ã£Éß PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV¢Ý D ºÀt J°è EnÖ¢Ý £À£ÀUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä PÉÆqÀÄ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ E¯Áè CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÆgÀ½£À°è EgÀĪÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ PÉÆqÀÄ CzÀ£ÀÄß ªÀiÁj ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ PÀrAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ vÀqÉ¢zÀPÉÌ DgÉÆæ £ÀªÀ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ ¦ÃAiÀiÁð¢UÉ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¸ÀÄlÄÖ ©qÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 201/09 PÀ®A 354, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/12/2009 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ gÁdÄ EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 30/12/09 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ PÀ®ÆègÀ xÁAqÁzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ºÁUÀÆ ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ EªÀj§âgÀÆ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À ºÁ¤ ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/09 PÀ®A 341, 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 30/12/09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð ¸Á; RvÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ §gɹzÉÝãÉAzÀgÉ vÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁUÁ¢AiÀiÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ¸Áé«Ä ¸Á; RvÀUÁAªÀ EªÀ£À ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ CPÀÌ¥ÀÀPÀÌÀzÀ°è EgÀÄvÀÛªÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è §mÉÖ MUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀÄ vÀqÉzÀÄ gÀAr ¤Ã£ÀÄ §mÉÖ MUÉzÀ ¤ÃgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄvÀÛªÉ, ¤£ÀUÉ ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¤Ã£ÀÄ C°èAiÉÄà §mÉÖ MUÉAiÀÄÄwÛ CAvÀ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀqÉ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


December 30, 2009

DAILLY CRIME UPDATE 30/12/2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30/12/2009.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/09 PÀ®A: 279, 338, 304(J) L¦¹ ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ: 28/12/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ: ªÀĺÀäzÀ WÀÄqsÀĸÁ§ PÁ¯É¨sÉÊ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð G/ ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á/ zsÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢ü C§ÄÝ® gÀ»ªÉÆâݣÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÀ»ªÉÆâݣÀgÀªÀgÀ ¨sÁªÀ£ÁzÀ ªÉÆâ£ÀgÀªÀjUÉ alUÀÄ¥ÁàPÉÌ ©lÄÖ §gÀ®Ä gÀ»ªÉÆâݣÀgÀªÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-39 ºÉZï-5261 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É alUÀÄ¥ÁàPÉÌ §AzÀÄ ªÉÆâ£ÀgÀªÀjUÉ ©lÄÖ ªÀÄgÀ½ ºÀÄqÀÄV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ ¯ÉÊmï ºÁQzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß JqÀ§¢UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ®£À §® ºÁåAqÀ°UÉ ¯Áj vÁVzÀÝjAzÀ JqÀ§¢AiÀÄ vÀVΣÀ°è ºÉÆÃV E§âgÀÄ ©zÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ gÀ»ªÉÆâݣÀ E§âjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÀå ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ 0130 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C§ÄÝ® gÀ»ªÉÆâݣÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 233/09 PÀ®A: 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 28/12/2009 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ EªÀiÁªÀĨÁzÀ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvï JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄ¯É ªÉƺÀgÀA ºÀ§âzÀ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ CAzÁdÄ 2000 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ºÀ®UÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 55 eÁ// QæñÀå£À ¸Á// EªÀiÁªÀĨÁzÀ ºÀ½î EªÀgÀÄ d£À¸ÀAzÀtÂAiÀÄ°è «£Á PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀÆPÀÄwzÁÝUÀ »ÃUÉPÉ £ÀÆPÀÄw¢Ý CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ `J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè EzÀÝ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ §® ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 234/09 PÀ®A: 323, 324, 341, 504 ¸À.ªÁ. 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 28/12/2009 gÀAzÀÄ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ: ¯Á®¥Áà ºÀ®UÉ£ÉÆÃgÀ ¸Á/ EªÀiÁªÀĨÁzÀ ºÀ½î EªÀgÀÄ zÀÆgÀĤÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¥Àæw ªÀµÀðzÀAvÉ F ªÀµÀðªÀÅ ªÉƺÀgÀA ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ EªÀiÁªÀĨÁzÀ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvï JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÉÆÃr£À ªÉÄ¯É UÁæªÀÄzÀ°è ªÉÄgÀªÀtÂUÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ gÁwæ CAzÁdÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÁ±À£À PÉÊUÉ ºÀwÛzÀÝjAzÀ DgÉÆæ ¥ÀæPÁ±À£ÀÄ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀĪÀÄä£É dUÀ¼ÀªÉÃPÉ CAvÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ D£ÀAzÀ¥Áà ºÀ®UÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 25, ¸Á EªÀiÁªÀĨÁzÀ ºÀ½î 2) ²ªÀgÁd vÀAzÉ D£ÀAzÀ¥Áà ºÀ®UÉ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ// Qæ±Àå£À UÀÄvÉÛzÁgÀ ¸Á// EªÀiÁªÀĨÁzÀ ºÀ½î EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è, ¨É£Àß°è ºÁUÀÆ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ ¸ÀzÀj dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ AiÀiÁPÀƧ FvÀ¤UÉ ²ªÀgÁd FvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.December 29, 2009

DAILY CRIME UPDATE 29-12-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-12-2009.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 241/09 PÀ®A 498(J), 306 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/12/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ ¥sÀj£Á EªÀ¼À UÀAqÀ£ÀÄ PÀÄqÀPÀ¤zÀÄÝ ¢£À ¤vÀå PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¨ÉøÀvÀÄÛ UÀAqÀ£ÁzÀ f¯Á¤«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ CºÀäzï¸Á¨ï PÁ¯Áå ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G/ ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á; PÁ½ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ eÉÆvÉUÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ aÃgÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¼À UÀAqÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃV CªÀ¤UÀÆ PÀÆqÁ ¨sÁj ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ°è ¸ÉÃj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀÄ®§UÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÁUÀ ¢£ÁAPÀ 28/12/09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07.15 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥sÀj£Á EªÀ¼À ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà C§ÄÝ® fðvÀ vÀAzÉ ±ÉÃRªÀĺÉÃ§Æ¨ï ¸Á¨ï ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð G/ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; L£ÉÆýî vÁ: aAZÉÆý f; UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/09 PÀ®A 504, 506, 498(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 28-12-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ ¯ÁqÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹ ¸Á: §UÀzÀÆj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ zÀÆgÀÄ ¸À°¹zÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 15-12-09 gÀAzÀÄ 0800 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CuÉÚÃ¥Áà ¯ÁqÉ 2) ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛ UÀÄAqÀªÀiÁä UÀAqÀ CuÉÚÃ¥Áà ¯ÁqÉ 3) ¥Àæ¨ÁªÀw UÀAqÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¸Á: §UÀzÀÆj EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV®è ¤£ÀUÉ ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ®zÀ PÉ®¸À §gÀªÀÅ¢¯Áè. ¤Ã£ÀÄ KPÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §A¢¢Ý JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/09 PÀ®A 341, 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-12-09 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ©üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ UÁå£ÉƨÁ ¸ÀÄAiÀÄðªÀA² ¸Á/ UÀÄwÛ vÁ/ §.PÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß DmÉÆ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ «ÄPÀð® CA¨ÉqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆæ AiÉÆÃUɱÀ vÀAzÉ zÀvÁÛ, £ÁUÀ£ÁzsÀ RÄ£É, ªÀįÁèj RÄ£É J®ègÀÄ ¸Á: «ÄRð® EªÀgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£À §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ £ÀªÀÄä ºÀÄqÀUÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉaÑ£À ºÀt PÉüÀÄwÛAiÀÄ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ K gÀArZÁå vÀįÁ ¯ÉÊ ªÀÄ¹Û C®AiÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/09 PÀ®A 143, 147, 148, 365, 326, 504, 506, 307 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-12-2009 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ C«ÄgÉÆâݣï EªÀgÀÄ CªÀÄgÉñÀégÀ PÁ¯ÉÃdzÀ°è ¯ÉÊmï ºÁPÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ OgÁzÀ CªÀÄgÉñÀégÀ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ »AzÉ §gÀÄwÛzÀ CA¨ÉøïqÁgï PÁgÀ£ÀªÀjUÉ EªÀ£Éà C«ÄgÉÆâݣï CAvÀ vÉÆÃj¹zÁUÀ PÁgÀ£À°èzÀ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ UÀįÁªÀÄ ªÀĺÀäzÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀįÁªÀÄ CºÀäzÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀ ZÁ®PÀ EzÀÄÝ UÀįÁ§ ªÀĺÀäzÀ£À ªÀÄUÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ JqÀUÁ®Ä ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ vÉgÉPÀÄ RvÀÛªÀiïä PÀgÀvÉ ¸Á¯É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQÌ PÁj£À°è J¼ÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ zÉÃUÀ®ÆgÀ PÀqÉUÉ JvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÀįÁ§ CºÀäzÀ£À ªÀÄUÀ PÀªÀiÁäPÀw¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQÌ ¤£ÀÄ zÁgÉƯï G®ä ±Á¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁPÉ PÉøÀ ºÁQÌ¢ÝAiÀÄ D ±Á¯É £ÀªÀÄäzÀÄ EzÉ ¤£ÀÄ ©Ã½ ¥ÉÃ¥ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸À» ªÀiÁqÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ §gɹPÉÆArzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ PÉÊ PÁ®Ä ºÀUÀ΢AzÀ PÀnÖ ¨ÁzÀ®UÁAªÀ vÁAqÉAiÀÄ ©æeï PɼÀUÉ ©lÄÖ UÀįÁ§ ªÀĺÀäzÀ EvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀPÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É. £À£ÀßUÉ PÁgÀ£À°è ºÁPÀĪÁUÀ QæPÉmï DqÀĪÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ £ÉÆÃr PÁgÀ£ÀÄß ¨ÉãÀÄß ºÀwÛzÀgÀÄ PÁgÀ£À°è EgÀĪÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄwÛ¸ÀÄvÉ£É. ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É EzÀÝ M§â£À ºÉ¸ÀgÀÄ C°èA¸Á§ ¸Á// OgÁzÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ¤gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¨sÁvÀA¨Áæ GzÀÄÝð zÁgÉÆïï G®ä ±Á¯ÉAiÀÄ D¹Û UÉÆøÀPÀgï PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 305/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-12-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄƺÀgÀA ºÀ§âzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÀªÁVzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦ÃgÀUÀ¼ÀÄ J©â¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉƼÁgÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ°è ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwzÀÄÝ. ¦ÃgÀ ¸ÀܼÀzÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ §ÆªÀÄUÉÆAqɱÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ gÁwæ 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆdzÁUÀ C°è UÁæªÀÄzÀ ¸Ádðd¤PÀgÀÄ ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¸À«ÄÃ¥À §AzÀÄ £ÀÆqÀÄwÛzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦ÃgÀ »rzÀªÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ AiÀiÁUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ SÁeÁ ¥Á±Á @ §§Äâ vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ®¸Á§ ªÀÄƯÁèªÁ¯É ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð ¸Á: PÉƼÁgÀ(PÉ) EªÀgÀÄ UÁæªÀĸÀÜjUÉ ¸Àé®à zÀÆgÀ ¸ÀjAiÀÄ®Ä ºÉýzÁUÀ ¦ÃgÀ £ÉÆÃqÀ®Ä §AzÀ §®ªÀAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà, ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À, ºÁUÀÄ JPÀ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀUÉÆAqÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CgÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÁªÀÅ ¸ÀjAiÀÄĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ F PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ J®ègÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÉ J®ègÀÄ ¸ÀºÀ PÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÀÅzÀÄ EzÉ AiÀiÁPÉ £À£ÀUÉ ºÉÆ®¸ÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÀ CAzÁUÀ §®ªÀAvÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÁUÀ ªÀĺÉñÀ EªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ JPÀ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀUÉÆAqÀ EªÀ£ÀÄ CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ §rUɬÄAzÀ §® vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÁÛAiÀĪÀ£ÀÄß ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 242/09 PÀ®A 504, 323, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 28/12/2009 gÀAzÀÄ 12.00 ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzï CªÀÄdzÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ©PÀÄÌ«ÄAiÀiÁå a¢æ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð G/ DmÉÆ ZÁ®PÀ ¸Á; ±ÀºÁºÀĸÉãï UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ AiÀÄĸÀÆ¥ï C° UÉÆÃPÉ ¸Á; C¯Áè£ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw vÀ£Àß vÀAzÉUÉ DgÁªÀÄ E¯Áè JAzÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÉÃqÀ CA¢zÀPÉÌ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É UÉÆïï ZËr ºÀwÛgÀ D®AUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ §AzÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉ ¤£ÀߣÀÄß PÀgÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ ¨Á CAvÁ CAzÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §gÀĪÀÅ¢¯Áè ¤ªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß E®èUÉ ¨Á CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ AiÀÄĸÀÆ¥sï §AzÀÄ £Á£ÀÄ ¨Á CAzÀgÉ §gÀĪÀÅ¢¯Áè C£ÀÄßwAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ JqÀPÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀ¢AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 26/0PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ CUÀ¸É£ÉÆÃgï ªÀ 60 ªÀµÀð, ºÀjd£À¸Á// ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀ UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ DUÀ¸É£ÉÆÃgï ªÀAiÀÄ 65 eÁåw ºÀjd£À ¸Á ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ J¯Áè PÀqÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ £ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄ DVgÀĪÀ¢®è ¢£ÁAPÀ 27/12/09 gÀAzÀÄ gÁwæ J®ègÀÆ ¦Ãgï £ÉÆÃqÀ®Ä HgÉƼÀUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀµÀÖgÀ°è gÁwæ 2000 jAzÀ 2100 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°zÀÝ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ JAqÉÆøÀ¯Áá£ï OµÀzsÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ vÀAzÁUÀ 2155 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢®è CAvÀ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 304/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28-12-09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd¥Àà ZÀªÀ¼É ªÀAiÀÄ 33 ¸Á: £Ë¨ÁzÀ EªÀgÀÄ PÉÆüÁgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ £Ë¨ÁzÀ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ¥Àè®ìgÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀwÛzÁÝUÀ lªÉÃgÁ ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå PÉJ 32 JA 7371 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rPÉÌ ºÉÆrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¤UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/12/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀ ¸ÀzÀÄÎgÀÄ PÀȵÁÚ£ÀAzÀ D±ÀæªÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁªÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ bÉÆÃmɯÁ® AiÀiÁzÀªÀ ¯ÉƬĸÀªÁr ¸Á¬Ä£ÁxÀ £ÀUÀgÀ ªÁUÉè ¸ÉÖçl gÁ.ºÉ. £ÀA 04 ºÀwÛgÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ EªÀgÀÄ vÀ£Àß mÁåAPÀgÀ £ÀA JA.ºÉZï.-04, ºÉZï.-8686 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß «dAiÀĪÁqÀ¢AzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA J.¦.-10, J.J¸ï.-1922 ¦üAiÉÄÃl £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ mÁåAPÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÁgÀ£À°è EzÀÝ E§âgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÁzÁ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÉÛ. ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ qÁåªÉÄÃd DVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

December 28, 2009

DAILY CRIME UPDATE 28-12-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-12-2009.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 286/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 27/12/2009 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÀÄ¥ÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¹zÀæªÀÄ¥Áà ªÀÄÄAUÀqÉ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26/12/09 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ §ªÀıÉnÖ vÀAzÉ PÀÄqÀ¯É¥Áà ©gÁzÁgÀ EªÀgÀ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ £ÀA PÉ.J-39 JZÀ.-0921 vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁåAqÀ® ¯ÁPÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®V PÉÆAqÀÄ ¨É¼ÀUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆgÀUÉ ¤Ã°¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EgÀ°è®è. gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® EAf£ £ÀA 08177.04f15JA08177 ZÉ¹ì £ÀA 16651.04f16¹.-16651 £ÉzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/09 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 27/12/09 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁðzÀÄzÁgÀgÁzÀ ²æÃ. ¹zÀÝuÁÚ vÀAzÉ FgÀ¥Áà dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 62 ªÀµÀð eÁw PÀ§â°UÉÃgÀ G// MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// PÉÆqÀA§® gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 08/12/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1500 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ FgÀ¥Áà dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁw PÀ§â°UÉÃgÀ ¸Á// PÉÆqÀA§® EªÀgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. J¯Áè ¸ÀA§A¢PÀgÀ PÀqÉ ºÁUÀÆ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÀ PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁr AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w zÀgÀPÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ oÁuÉUÉ §A¢gÀÄvÉÛêÉ. ¸ÀzÀjgÀªÀgÀ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤ÃSÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/09 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 27/12/2009 gÀAzÀÄ 1855 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ eÉÆÃd£Á UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÁUÀ eÉÆd£Á UÁæªÀÄzÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ªÀÄ®è±ÉnÖ gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; eÉÆÃd£Á EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CAzÀgÀ §ºÁgÀ JA§ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3.140/- ºÁUÀÄ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/09 PÀ®A 279, 337,338 L¦¹ Dgï/qÀ§Æè 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 27/12/09 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ CmÉÆ£ÀUÀgÀzÀ ªÀÄfÓzÀ »AzÉ EgÀĪÀ SÁ¯Áè eÁUÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦ügÁå¢ ²æà dªÀiÁ¯ÉƢݣÀ vÀAzÉ RÄvÀ¨ÉƢݣÀ ZÁ§ÄPÀ ¸ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: §Ä£ÀPÀgÀ PÁ¯ÉƤ wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¯Áj vÉƼÉAiÀÄ®Ä ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/4202 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ AiÉÆÃV£ÁxÀ FvÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ »AzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ, §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/12/09 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ RĨÁ PÁ¯ÉÃd JzÀÄgÀÄUÀqÉ DgÉÆæ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ J¸À.¦. ¹AUÀ G: ©.E. «zÁåyð ¸ÀzÀå ¸ÀªÉÇðzÀAiÀÄ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸Á: zÀgÀ§AUÁ ©ºÁgÀ gÁdå FvÀ£ÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA J¦-28/J¸ï.-288 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ RĨÁ PÁ¯ÉÃd JzÀgÀÄUÀqÉ EzÀÝ PÉ.E.©. mÁæ£Àì¥sÁªÀÄðgÀ ¸ÀÄvÀÛ ºÀƽzÀ ¹ªÉÄÃAl PÀA§PÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ §® ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 206/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 26/12/09 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dºÁAVgÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå ¥sÀQÃgÀ 22 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, ªÀÄĹèA, ¸Á/ PÀAUÀ£ÀPÉÆlÖ EªÀgÀÄ PÀªÀÄoÁuÁ PÀqɬÄAzÀ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ-38/n-826 gÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄAzÀPÀ£À½î PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ªÀÄAzÀPÀ£À½î PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA. J¦-13/JPÀì-171 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆæ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 182/09 PÀ®A 323, 324, 504, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ:27/12/2009 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ®°ÃvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ zÀ±Àð£À gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð ¸Á: vÀqÉÆüÁ Q±À£À vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀ mÁåAQ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ C°è DgÉÆÃvÀ¼ÁzÀ PÀ«ÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ gÁoÉÆÃqÀ ºÁUÀÄ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ®PÀëöät gÁoÉÆÃqÀ E§âgÀÆ ¸Á vÀqÉÆüÁ Q±À£À vÁAqÁ EªÀgÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ¤Ãj£À «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ¸ÀzÀj ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ, ºÁUÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/12/2009 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. £ÁUÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀiÁ PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ; 25 ªÀµÀð G; PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á; £ÁUÀªÀiÁgÀ¥À½î EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ MAzÀĪÀgÉ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ «oÀ® EvÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä EAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß CtÚ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ «oÀ® FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ºÀtzÀ §rØ PÉÆqÀÄ CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤£Àß ºÉAqÀw£À ºÀqÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ »r UÁvÀæzÀ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É EvÁå¢ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 147/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/12/09 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉ ¦üAiÀiÁ¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw PÁ®AzÁ UÀAqÀ ¢.D±ÉÆÃPÀ PÁA§¼É ªÀ/30 ªÀµÀð G/ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á/®R£ÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ªÉƺÀgÀA ºÀ§âzÀ ¦Ãj£À £ÉʪÉzÉå vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸Àa£À vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÁA§gÉ ¸Á/®R£ÀUÁAªÀ FvÀ£ÀÄ AiÀiÁPÉ ªÀÄĹèA zɪÀjUÉ ºÉÆUÀÄwÛ¢Ý CAxÀ DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄÝ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vɯÉAiÀÄ »A§¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ EzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁ±ÀAzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/09 PÀ®A: 324, 504, 506 L¦¹,
¢£ÁAPÀ 27/12/09 gÀAzÀÄ 1330 ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ºÀ®§UÁð ªÀ/38 ªÀµÀð eÁ/°AUÁAiÀÄvÀ G/ªÁå¥ÁgÀ ¸Á/¨sÁvÀA¨Áæ EªÀgÀÄ vÀ£Àß CAUÀr ªÀÄÄaÑ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ §¸À ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀÄÄzsÁ¼É gÀªÀgÀ ºÉÆmÉ®zÀ°è vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà RgÀ¨É ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð eÁ/°AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉ® PÉ®¸À ¸Á/¨sÁvÀA¨Áæ FvÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÀÆ ZÀºÁ ºÉüÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ vÀ£Àß §½ ºÀt E¯Áè CAvÀ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£ÀÄ ZÀºÁ PÀÄr¸ÀÄ CAzÀgÉ ºÀt E¯Áè CAwAiÀiÁ ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É CAvÀ CªÀZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ C°èAiÉÄà ºÉÆmÉ® ªÀÄÄAzÉ MtUÀ®Ä ©¹°UÉ ºÁQzÀ MAzÀÄ PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, E£ÉÆßAzÀÄ KlÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä PÉÊ ªÉÄðwÛzÁUÀ vÀ£Àß JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/09 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/12/09 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà RgÀ¨É ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉ® PÉ®¸À ¸Á/¨sÁvÀA¨Áæ EªÀgÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ §gÀĪÁUÀ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ §¸À ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀÄÄzsÁ¼É gÀªÀgÀ ºÉÆmÉ®zÀ°è ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ ºÀ®§UÉð CªÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ¨ÉîÆgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®è¥Áà ªÀÄzÀPÀmÉÖ gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ vÁ£ÀÄ ZÀºÁ PÀÄrAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ ºÉÆÃmÉ°UÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®è £À£ÀUÀÆ ZÀºÁ ºÉüÀÄ CAvÀ DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ºÀ®§UÁð ªÀ/38 ªÀµÀð eÁ/°AUÁAiÀÄvÀ G/ªÁå¥ÁgÀ ¸Á/¨sÁvÀA¨Áæ FvÀ¤UÉ ºÉýzÁUÀ DvÀ£ÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ £Á£ÉÃPÉ ZÀºÀ PÀÄr¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÉÆøÀrªÀÄUÀ£É ¤£Àß PÁl eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ EAzÀÄ K£Éà DUÀ° ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ C°èAiÉÄà ºÉÆmÉ® ªÀÄÄAzÉ MtUÀ®Ä ©¹°UÉ ºÁQzÀ MAzÀÄ PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹzÀ£ÀÄ. CªÀ£À PÉÊ »rAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ vÀ£Àß JqÀUÉÊ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 288/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/12/09 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀdÄ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ¸À¥ÉÖ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁAUÀgÀªÁr G: JªÀÄä ¨ÉÆý¸ÀĪÀ PÉ®¸À ¸Á: §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) EgÀÄ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÁ£À PÀ¸À¨É ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁAUÀgÀªÁr 2) ¸ÉÆÃ¥Á£À vÀAzÉ gÁªÀ¸Á§ PÀ¸À¨É ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁAUÀgÀªÁr 3) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÁªÀ¸Á§ PÀ¸À¨É ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁAUÀgÀªÁr 4) CA¨Áf vÀAzÉ eÉÊ»AzÀ PÀ¸À¨É ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁAUÀgÀªÁr J®ègÀÄ ¸Á: §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄUÀ¼À¯ÉègÀÄ ¸ÉÃj »A¢£À ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M§â£É EzÀÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀjUÉ §AzÀÄ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ ¨Á CAvÁ agÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÉUÉ §AzÁUÀ J®ègÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ JªÉÄä ¨ÉÆý¸ÀÄ PÀwÛ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 211/09 PÀ®A 341, 504, 506, 354 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-12-09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¥ÁªÀðw UÀAqÀ £ÁUÀ¥Áà ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÀV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÀ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀ£ÁzÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà EvÀ£À £ÀqÀÄªÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆ®zÀ §UÉÎ dUÀ¼À EgÀÄvÀÛzÉ »ÃVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ : 19-12-09 gÀAzÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà FvÀ£À ªÀÄUÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ J gÀAr AiÀiÁgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ý CzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆî EªÀvÀÄÛ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»ÃvÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀiÁ£À§AUÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ w½¸À¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ºÉÆUÀ° ©ÃqÀÄ CAvÁ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ., ¢£ÁAPÀ 27-12-09 gÀAzÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ NtÂAiÀÄ°è §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ fêÀ¸À»ÃvÀ ©ÃqÀªÀÅ¢¯Áè CAvÁ wgÀÄUÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

December 27, 2009

DAILY CRIME UPDATE 27-12-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-12-2009.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 202/09 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-12-2009 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀAvÉÆö UÀAqÀ ªÀÄÆ»AzÀgÀ PÀqɪÀĤ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ PÀÄA§gÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÆ»AzÀgÀ vÀAzÉ ¥Á® ªÀiÁ¸ÀÖgÀ EªÀgÀ eÉÆvÉUÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. ®UÀߪÁzÀ 3 wAUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV E¯Áè ¤£ÀUÉ PÉ®¸À ¸ÀjAiÀiÁV §gÀĪÀ¢¯Áè ¸ÀĪÀÄä£É ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÆqÀÄwÛ ®UÀßzÀ°è £ÁªÀÅ ¤£Àß vÁ¬Ä vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä, 3 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀPÀëuÉÉ PɽzÉÝªÉ DzÀgÉ 11,000/- ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä, 1 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. “gÀAr, ¨sÉÆøÀr” CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀ©üðtÂAiÀiÁzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ £À£ÀUÉ EµÀÄÖ ¨ÉÃUÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¨ÉÃqÀ UÀ¨sÀð¥ÁvÀ ªÀiÁr¹PÉƼÀÄî CAvÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÄÝ C®èzÉ ¸ÁÌöå¤AUÀ ªÀiÁr¹ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ EzÉ UÀ¨sÀð¥ÁvÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄî CAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 29-11-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAd£É 0800 UÀAmÉUÉ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÁ¬Ä vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ E£ÀÆß 20,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 2 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ ºÉÆÃqɧqÉ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀå vÀ£Àß vÁ¬Ä vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §UÀzÀ¯ï ¦.JZï.¹ AiÀÄ°è ¸ÁÖ¥sï £À¸Àð CAvÀ £ËPÀj EzÀÄÝ £ËPÀjUÉ ºÉÆÃUÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ¤£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀÄwzÁÝgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 26/12/09 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ ²æÃPÀAoÀ¥Áà eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¯Áj £ÀA PÉ.J 54-1094 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á/ ºÉƸÀMqÀ®Ä PÉ.DgÀ.¥ÉÃmÉ f¯Éè ªÀÄAqÁå, 2) vÀªÀÄätÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¹ªÀÄä ±ÉlÖgÀÄ ¯Áj £ÀA PÉ.J 54-1094 £ÉÃzÀgÀ QèãÀgÀ ¸Á/ ºÉƸÀMqÀ®Ä PÉ.DgÀ.¥ÉÃmÉ f¯Éè ªÀÄAqÁå EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¯Áj £ÀA PÉ.J-54-1094 £ÉÃzÀgÀ°è ¹ªÉÄAmï-PÁAQæmï «ÄPÀì ªÀiÁqÀĪÀ PÀ©âtzÀ AiÀÄAvÀæ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ PÉÃgÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÊmÉ£ÀµÀ£ï «zÀÄåvï vÀAw¬ÄAzÀ gÉÊvÀgÀ ºÉÆ®UÀ½UÉ gÉÆÃr£À ªÉÄðAzÀ ºÁzÀÄ ºÉÆÃzÀ vÀAwUÉ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ UÀªÀĤ¸ÀzÉà vÀ£Àß ¯Áj PɼÀV¤AzÀ ºÁ¬Ä¹zÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºÁUÀÆ eɸÁÌA C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÉÊvÀgÀ ºÉÆ®UÀ½UÉ ºÉÊ mÉ£Àê£ï ªÉÊj¤AzÀ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ EgÀ¨ÉÃPÁzÀ JvÀÛgÀQÌAvÀ PÀrªÉÄ JvÀÛgÀ¢AzÀ «zÀåvï vÀAw ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁr ¤®ðPÀë vÉÆÃj¹zÀÄÝ ºÀUÀÆ ¤lÆÖgÀ ©æqÀÓ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖªÀgÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ D PÀqÉ §gÀĪÀ gÉÆÃqÀ ¸ÁzÁ gÉÆÃqÀ EzÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄ°è ºÉZÀÄÑ JvÀÛgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀAzÀgÉ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁ»w ZÁ®PÀ¤UÉ ¤ÃqÀzÉà ¤®ðPÀë vÉÆÃj¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è£À AiÀÄAvÀæ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÁzÀÄ ºÉÆÃzÀ «zÀÄåvï vÀAwUÉ ºÀwÛ «zÀÄåvï ¸ÀàµÀð¢AzÀ ¯ÁjUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ QèãÀgÀ ¸ÀÄlÄÖ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄAvÀæªÀÅ ¸ÀºÀ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæPÁ±À vÀAzÉ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð G. MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw ªÀÄgÁoÁ ¸Á/ PÉÃgÀÆgÀ gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 205/09 PÀ®A 448, 504, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/12/09 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲gÉƪÀÄt vÀAzÉ ¤Ã®¥Áà ZÀl£À½î 50 ªÀµÀð, ¸Á/ gÀAeÉÆüÀSÉÃt EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ZÀ®ÄªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á/ gÀAeÉÆüÀSÉÃt EªÀgÀÄ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÀUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§âUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ©r¸À®Ä §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ ©¸Ár PÉʬÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/09 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/12/09 gÀAzÀÄ 1900 ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ dįÉàPÁgÀ ºÁ¹ä ªÀiÁf ±Á¸ÀPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ F PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÉÆèÁ¬Ä® £ÀA§gÀUÀ¼ÁzÀ 09673545344, 09665952004, 09545421878, 09545091413, 0957972241 ¸ÀzÀj ¹ªÀiï £ÀA§gÀUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï ¹ªÀiï £ÀA.9448130440 UÉ ¨ÉzÀjPÉ PÁ®UÀ¼ÀÄ §A¢gÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj ¹ªÀiï £ÀA§gÀUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ “vÀĪÀiï gÀ»ÃªÀiï SÁ£À PÉà T¯Á¥sÀ £À»Ã gɺÀ£Á” CAvÁ ºÉÃzÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JA§ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî®VzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 393/09 PÀ®A 323, 341, 504, 506, 143, 147, 148 ¦¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/12/09 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ¹¦¹-1366 EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå ¦¹ £ÀA-117 £ÉÃzÀÄ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æà sJªÀiïr §ÄgÁ£À vÀAzÉ ¸ËPÀvï C° ªÀAiÀÄ-30ªÀµÀð G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á- ªÀiÁtÂPÀ £ÀUÀgÀ EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ºÀfgÉ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ JªÀiï r §ÄgÁ£À ªÀAiÀÄ-21 ªÀµÀð ¸Á-¹AUÀgï ¨ÉÃUï ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á-©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃr¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ §gÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 394/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 26/12/09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ¥ÀgÀ±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ-43 ªÀµÀð G- PÀÆ° PÉ®¸À eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ºÉAqÀw E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA-.PÉJ-39/8002 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÀÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgïnM ZÉÃPï ¥ÉƸÀÖ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ JªÀiïDgïJ¥sï PÀA¥À¤AiÀÄ KzÀÄjUÉ MAzÀÄ DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/5925 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ ºÉAqÀwUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 198/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 26/12/2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JA.J¯ï.¹ EzÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ PÀ¼À¸À¥Áà ¸Á// ªÉƼÀPÉÃgÁ gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 26/12/2009 gÀAzÀÄ vÀªÀÄÆäj£À ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ CuÉÚÃ¥Áà ¹VªÀĤ gÀªÀgÀ mÁæPÀÖgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ mÁæPÀÖgÀzÀ°è ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ ¢AzÀ gÉÃw vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ ºÉʸÀÆÌ® ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÉÊ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄïÉ, §®vÉÆÃqÉUÉ ºÁUÀÄ JzÉUÉ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


December 26, 2009

DAILY CRIME UPDATE 26-12-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-12-2009.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 201/09 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-12-2009 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà PÉÆmÉ ªÀAiÀÄ 44 ªÀµÀð, eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G ªÁå¥ÁgÀ ¸Á : ªÀÄ£É. £ÀA. 9-8-496 §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀÀ 24-12-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀÄ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆV £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 25-12-09 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉ 1000 UÀAmÉUÉ AiÀÄxÁ ¥ÀæPÁgÀ CAUÀrUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CAUÀrAiÀÄ ªÉÄïÁÒªÀtÂAiÀÄ MAzÀÄ vÀUÀqÀ ¥ÀPÀÌPÉÌ ¸ÀjzÀÄ ¥ÉÆüÀÄî PÀt¸ÀÄwvÀÄÛ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀjUÉ PÀ¼ÀĪÁVgÀ§ºÀÄzÉÃAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¥ÉưøÀjUÉ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ±Áé£ÀzÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ vÀdÕgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀܼÀ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ CAUÀr AiÉÆüÀUÉ ºÉÆÃV ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV 1) qÀÆå ¥ÁåAl (¨ÁåZÀ £ÀA. J¸ï.« - 702 ) PÉÆgÁf£À 60 JA.J¯ï G¼Àî E¥ÀàvÉÊzÀÄ ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ C.Q 17,500/- gÀÆ., 2) qÀÆå ¥ÁåAl PÀA (¨ÁåZÀ £ÀA. J¸ï.« - 912 ). CªÁAl 1 °Ã. £À £Á®ÄÌ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. 12,000/- gÀÆ. 3) qÀÆå ¥ÁåAl PÀA (¨ÁåZÀ £ÀA. J¸ï.« - 917 ) CªÁAl 1/2 °Ã. (12) ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. 18,600/- gÀÆ. 4) qÀÆå ¥ÁåAl PÀA (¨ÁåZÀ £ÀA. J¸ï.« - 904 ). CªÁAl 200 JA.J¯ï (25) ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. 15,500/- gÀÆ 5) ¹AeÉAmÁ PÀA. ¥ÉÆæÃPÉèêÀiï ( J¸ï.J¸ï.¦ 9 JZï 038 ) 100 JA.J¯ï (40) ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 32,000/- gÀÆ 6) ¹AeÉAmÁ PÀA. ¥ÉÆæÃPÉèêÀiï ( J¸ï.J¸ï.¦ 9 f 0301 ) 1/4 PÉ.f (14) ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q 25,900/- gÀÆ. 7) QæøÁÖ¯ï PÀA. «ÄøÁ¬Ä¯ï ( ¨ÁåZï £ÀA. 181/50 ) 1/4 PÉ.f (2) ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. 3,700/- gÀÆ. 8) QæøÁÖ¯ï PÀA. «ÄøÁ¬Ä¯ï ( ¨ÁåZï £ÀA. 181/41 ) 100 UÁæA (40) ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. 30,000/- gÀÆ »ÃUÉ J¯Áè MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 1,56,000/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄzÀÄ. ««zsÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ QÃl£Á±ÀPÀ OµÀ¢UÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÆ CArAiÀÄ ªÉÄïÁÒªÀt vÀUÀqÀUÀ¼À£ÀÄß QwÛ N¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/2009 PÀ®A 324, 307, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/12/2009 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÁf vÀAzÉ Q±À£ÀgÁªÀ ¤±ÁAzÁgÀ ¸Á// GqÀĨÁ¼À gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ DgÀÄd£À CtÚvÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ MAzÀÄ wAUÀ¼À»AzÉ gÀ¸ÉÛ C¥sÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ GªÀÄUÁð D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ, zÉÆqÀØ¥Àà, aPÀÌ¥ÀàA¢gÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁVzÀÄÝ, J®èjUÀÄ MnÖUÉ MAzÀÄ §« EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà £ÁUÉÃAzÀæ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°èAzÀ ¥ÉÊ¥À ¯ÉÊ£À ªÀiÁrzÀÄÝ, ºÁUÀÆ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄðAzÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨ÉüÉUÀ¼ÀÄ ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 24/12/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà gÀ« gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà £ÁUÉÃAzÀæ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ eÉÊ»AzÀ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆëAzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ HgÀ°è £ÀªÀÄä zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¨É¼É ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁrªÉ CAvÁ ºÉüÀÄwÛ¢Ý CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ eÉÊ»AzÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄ vÀA¢zÀÝ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹ £É®PÉÌ PÉqÀ«zÁUÀ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ gÀ« ºÁUÀÆ aPÀ̪ÀiÁä ¸ÀgÉÆÃd£Á gÀªÀgÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀgÉ UÉÆëAzÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ ²ªÁf MAzÉ E¢Ýj ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÀ CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°zÀÝ PÉÆqÀ¯É¬ÄAzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ªÀiÁgÀuÁAwPÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ eÉÊ»AzÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°zÀÝ §rUɬÄAzÀ aPÀÌ¥Àà gÀ«AiÀÄ §®¨sÀÆdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £É®PÉÌ ºÁQ ¨É£Àß°è §rUɬÄAzÀ £ÁUÉÃAzÀæ£ÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀgÉÆÃd¤ EªÀ½ÃUÉ eÉʬÄAzÀ£ÀÄ JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ £ÁUÉÃAzÀæ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ JqÀPÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ J®èjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̽UÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀ¨ÉÃqÀzÀÄ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/09 PÀ®A 498(J), 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-12-09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁw: ºÀqÀ¥ÀzÀ G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ(©) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤rzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ §¸ÀªÀgÁd J£ÀÄߪÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ 5 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ ZÉ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ©lÄÖ §A¢zÀÄÝ FUÀ 6 wAUÀ¼À »AzÉ ZÉ£ÁßV ElÄÖPÉÆ̼ÀÄîvÉÛ£É CAvÁ PÀgÉzÀ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤£Éß £ÀªÀÄä CwÛUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AUÁgÀ PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆÃVzÉ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÀAzÀÄ PÉÆÃqÀÄ CAvÁ DgÉÆæ F±ÀégÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁvÀ: ºÀqÀ¥ÀzÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ¼É, ºÉÆqÉ §qɪÀiÁqÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/09 PÀ®A 323, 354, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-12-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¨sÁgÀw UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw zÀÄUÁð, 28 ªÀµÀð, ¸Á CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ C£ÀAzÀ EªÀ¤UÉ CgÉÆæv£ÁzÀ a£Áßöå @ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ gÁd£Á¼À G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ D£ÀAzÀ¤UÉ qÉÊj¥sÁgÀAUÉ ºÉÆÃV ªÉƸÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ w½¹zÀÄÝ DUÀ C£ÀAzÀ EªÀ£ÀÄ vÀAzÀÄ PÉÆqÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ CA¢zÀPÉÌ CgÉÆævÀ£ÀÄ C£ÀAzÀ¤UÉ ¨ÉÊzÀÄ PÉʪÀÄĶ֪ÀiÁr Q« ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ CUÀ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀUÀ CªÀ¼À vÁ¬ÄUÀÄ ¸ÀºÀ CgÉÆævÀ£ÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ jhÄAgÀhiÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/09 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-12-09 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ºÉÊzÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw gÀ²ÃzÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ C¨Áâ¸À C°, 40 ªÀµÀð, G ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á ºÉÊzÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉÀ ¤Ã£ÀÄ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ©lÄÖ PÉÆqÀÄ CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ CgÉÆævÀ£ÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ C¨Áâ¸À C° vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á§, 48 ªÀµÀð, ¸Á ºÉÊzÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÁågÀÄ ºÉüÀĪÀ¼ÀÄ gÀAr CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¤£ÀÄ «gÉÆÃzsÀ ªÀiÁrzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr ©qÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ CzÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÉÄÊAiÀįÁè ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 301/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-12-09 gÀAzÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ EzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀļÀÄ ²æà zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÉÄÃwæ ªÀAiÀÄ: 40ªÀµÀð, G: PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: EgÁ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝãÉAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ PÀjAiÀÄ¥Áà ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠤AwzÁÝUÀ C°èUÉ §AzÀ DgÉÆæ £ÁgÁAiÀÄt ¸Á: ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CzÀÝjAzÀ DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/09 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-12-09 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvɬÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JAJ¯ï¹ EzÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æêÀÄw ªÀÄzsÀÄgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ªÉÄÃvÉæ ¸Á: zsÀÆ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ EªÀgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦vÀgÁzÀ C«£Á±À ªÉÄÃvÉæ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀAr ¨sÀƸÀr CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀA¢¥À EvÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ®QëöäPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ gÀAr §Æ¸Àr CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀÅ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è UÉÆqÉ PÀlÄÖwÛzÀÝjAzÀ dUÀ¼À DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/09 PÀ®A 279, 337, L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 25/12/09 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ. £ÀA 09 gÀ ªÉÄÃ¯É ²æà ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ¥ÀÄuÉ ªÀAiÀÄ:60 ¸Á:ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÁr gÀªÀgÀÄ gÁeÉñÀégÀzÀ ±ÀÄPÀæªÁgÀ ¸ÀAvÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÉqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£Àß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀjUÉ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ¼À, §®UÁ® UÀÄl¤, ºÁUÀÆ §®UÀqÉ ¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 204/09 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄ :-
¢£ÁAPÀ 25/12/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ªÀÄAqÀV 40 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á/ ªÀÄ£ÁßKSÉý EªÀgÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ªÀÄ£ÁßKSÉýUÉ n.«.J¸ï JPÀì¯ï ¸ÀÆ¥ÀgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦-28/©f-2039 gÀ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ-9 gÀ gÉÆÃr£À C±ÉÆÃPÀ zsÁ¨sÁzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÀ C¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ¯Áj ¤°è¸ÀzÉ Mr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. CzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆæ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 25/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 20-12-09 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¸Á¬ÄUÁAªÀ ²ªÁgÀzÀ°è vÉÆUÀj ¨É¼ÉUÉ OµÀzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¸ÀgÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á: CAvÀgÀ ¨sÁgÀw xÁAqÁ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ, ®°vÁ¨Á¬Ä ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÉÆUÀj ¨É¼ÀUÉ OµÀzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÀgÀĨÁ¬Ä EªÀgÀ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è QÃl£Á±ÀPÀ O¸ÀzÀzÀ «µÀºÉÆVzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 24-12-09 gÀAzÀÄ 1410 UÀAmÉUÉ ¸ÁgÀĨÁ¬Ä EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÆ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ±ÀA¸ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

December 25, 2009

DAILY CRIME UPDATE 25-12-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-12-2009.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/09 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 25/12/09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ¥ÉƸÁÛgÀ ªÀAiÀÄ:20 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹. G: «zÁåyð ¸Á:gÁeÉñÀégÀ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25/12/09 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£À gÀAfÃvÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¥ÉƸÁÛgÀ ¸Á: gÁeÉñÀégÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆ£À ªÀiÁr w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ gÁ.ºÉ. £ÀA 09 vÀqÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀAzÁæöå¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¤ªÀÄä CfÓAiÀiÁzÀ vÀļÀdªÀiÁä gÀªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ Nr ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ vÀļÀdªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ §¢AiÀÄ°è ¸ÀvÀÄÛ ©¢ÝgÀÄvÁÛ¼É, CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ WÀl£É ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CfÓAiÀĪÀ½UÉ §®ªÉÄ®Q£À°è CAzÀgÉ §®UÁ°UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV Q«¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, ¢£ÁAPÀ 25/12/09 gÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÁ 0600 UÀAmÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀAzÁæöå¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CfÓ ºÀAzÁæöå¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¤AwzÁÝUÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É PÁgÀt ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 24/12/09 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ PÀAmÉ¥Áà ©zÀÝgÀrØ ¸Á-d®¸ÀAV ¸ÀzÀå RlPÀ aAZÉÆý EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ ¸ÀgÀAiÀiÁV £ÉÆÃr PÉƼÀîzÉ EgÀĪÀÅzÀjªÀÄzÀ vÀ£Àß 3 d£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 1] GªÉÄñÀ @ ºÀjñÀ ªÀAiÀÄ-22 ªÀµÀð 2] Cdð£Á 18 ªÀµÀð 3] ¸À¥Áß 18 ªÀµÀð EªÀgÀÄ aPÀÌA¢AiÀÄjzÁÝUÀ¯É ¸ÀéAvÀ UÁæªÀĪÁzÀ d®¸ÀAV¬ÄAzÀ, vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É RlPÀ aAZÉÆý UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½zÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 3 ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ GªÉÄñÀ FvÀ£ÀÄ RlPÀ aAZÉÆý UÁæªÀÄzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ZÁªÀÄgÀrØ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ mÁæöåPÀÖ £ÀA-PÉJ-39/2545 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 24/12/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1430 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è RPÀl aAZÉÆý UÁæªÀÄzÀ CdÓ£À ºÀt¢AiÀÄ°è G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖj£À EAf£À ªÀÄÄA¨sÁUÀ ºÉÆqÀÄØ E¢ÝzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À MªÉÄäÃ¯É ªÉÄïÉPÉÌwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÉÖÃjAUÀ ªÉÄ¯É ©zÀÄݲÃn£À PɼÀUÉ ¹QÌ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀlÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 284/09 PÀ®A 328 L¦¹ 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 24/12/2009 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ»w w½zÀÄ §A¢zÉÝ£ÀAzÀgÉ ¨sÁ°Ì eÉÆò £ÀUÀgÀ gÁfêÀUÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ªÀiÁzÀPÀvÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÉÊ ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¨sÁ°Ì eÉÆò £ÀUÀgÀzÀ°è gÁfêÀ UÁA¢ü ZËPÀ¢AzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è fÃ¥À ¤°è¹ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä gÁfêÀ UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ©½ ¥Áè¹ÖPÀ£À LzÀÄ °ÃlgÀ PÁå£À ElÄÖPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è ªÀiÁzÀPÀvɪÀÅAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÉÊ-¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà D®PÀÄAmÉ ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð eÁ : ªÀqÀØgÀ ¸Á : ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ LzÀÄ °ÃlgÀ ¥Áè¹ÖÃPÀ PÁå£ÀzÀ°èzÀÝ 3 °ÃlgÀ PÉÊ ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä CQ 300=00 E¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/12/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §PÀÌ¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ªÀ 60 ªÀµÀð, zÀ°vÀ ¸Á// ªÁ®zÉÆrØ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À FvÀ£ÀÄ «zsÁ£À ¥ÀjµÀvï ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÀå PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÄÝ CµÀÆÖgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆÃmɯï MAzÀgÀ°è G¥ÀºÁgÀ ¸Éë¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj G¥ÀºÁgÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆ «µÀ¥ÀÆjvÀ ¥ÀzÁxÀð EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¥ÀæPÁ±À ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ E£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃl¯ï ªÀiÁ°ÃPÀ£À ªÀÄUÀ, vÀªÀÄä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉ®ègÀÄ ªÁAw ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¸¹zÀÄÝ, ¥ÀæPÁ±À FvÀ£À DgÉÆÃUÀå aAvÁd£ÀPÀ ªÁVzÀÝjAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸À¯ÁVzÀÄÝ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥sÀ®PÁj DUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 24/12/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0630 UÀAmÉUÉ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CªÀ£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 392/09 PÀ®A 279, 337, L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 24/12/09 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÉÃvÁf vÀAzÉ ¥ÉæêÀÄ£ÁxÀ eÉÆÃUÀzÁAqÉ ªÀAiÀÄ-26ªÀµÀð eÁ-ªÀÄgÁoÁ G-Qè£ÀgÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/2612 ¸Á-EPÀÄgÀUÁ vÁ-GªÀÄUÁð f-G¸Áä£Á¨ÁzÀ(JªÀiïJ¸ï) EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¯Áj £ÉÃzÀgÀ°è vÁAqÀÆgÀ¢AzÀ ¥À²ð ¯ÉÆqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁªÀÅgÀ CºÀäzÀ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ 2100 UÀAmÉUÉ gÁºÉ £ÀA-9gÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÆüÀPÉÃgÁ ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä ¯Áj ZÁ®PÀ «dAiÀÄ vÀAzɪÀiÁtÂPÀgÁªÀ gÀħzÉà eÁ-ªÀÄgÁoÁ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/2612 ¸Á-ªÉÆÃUÀgÀUÁ vÁ-O¸Á (JªÀiïJ¸ï) £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vɯÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ 2£É ZÁ®PÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ E§âjUÉ ©lÄÖ ¯Áj ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 24/12/09 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¦üÃgÁå¢ü ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ UÉƪÁ¯É ¸Á: ¤®PÀAoÀ ªÁr vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ £ÀgÀ¸Á¨Á¬Ä EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ UÁA¢ü ZËPÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ªÀÄoÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ »A¢¤AzÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/eÉ-8419 £ÉÃzÀgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÀgÀ¸Á¨Á¬Ä EªÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £ÀgÀ¸À¨Á¬Ä EªÀjUÉ §®UÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ PÀqÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/12/09 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¥ÀzÁäªÀw UÀAqÀ ²æêÀÄAvÀ ªÉÄÃvÉæ 24 ªÀµÀð
eÁåw Qæ±ÀÑ£À ¸Á// PÉÆqÀA§® EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ £À«Ã£ÀPÀĪÀiÁgÀ 3 ªÀµÀð gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌ Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀ¥Áà ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA J¦-02/2695 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á// PÉÆqÀA§® FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À«Ã£ÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ §®PÁ®Ä ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ, vÀÄnUÉ ºÀwÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÀwÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/09 PÀ®A 341, 504, 323 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-12-09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¨sÁgÀA¨Á« ªÀAiÀÄ: 35ªÀµÀð ¸Á: vÁd¯Á¥ÀÆgÀ vÁ//f//©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ HgÀ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£É JzÀÄjUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ a¢æUÀ°è FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÀÄjUÉ §AzÀÄ CPÀæªÀÄvÀqɪÀiÁr K ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É ¤£Éß ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è£À ¥sÀÆ®UÉÆé ¥À®åªÀiÁqÀ®Ä M¬ÄÝzÀÝgÉ ¸ÀĪÀÄä£É AiÀiÁPÉ aÃgÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ªÀÄĶתÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Ér¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 391/09 PÀ®A 341, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/12/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀiÁºÁzÉë UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¸ÀAUÀ£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ-45 ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀgÀPÁj vÀgÀ®Ä ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ¥ÀĵÁàªÀw UÀAqÀ PÀgÀ§¸Àì¥Áà eÁ-PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á-d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ£ÀÄß CAd£Á¨Á¬Ä ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀĸÁÛ-ªÀÄÄ¹Û ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/09 PÀ®A 317 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-12-2009 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 2000 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ OgÁzsÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ²æà ªÉAPÀl ¹.¦.¹ 1573 OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ ºÀUÀ®Ä UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ J.¦.JªÀiï.¹ PÁæ¸ï ¢AzÀ ¸À¨ï eÉʯï PÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è MAzÀÄ ªÀÄUÀÄ C¼ÀĪÀ zsÀé¤ PÉý ªÉAPÀl EªÀgÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆrzÁUÀ C°è CAzÁdÄ £Á®ÄÌ wAUÀ¼À ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«£À vÁ¬Ä d£À£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉ ªÀiÁZÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CPÀÌ ¥ÀPÀÌ £ÉÆÃr «ZÁj¹zÁUÀ AiÀiÁªÀzÉà ¸ÀĽªÀÅ ¹Q¯Áè DUÀ 108 CA§Ä¯ÉãïìUÉ PÀgÉ ªÀiÁr ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄUÀÄ«£À vÁ¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

December 24, 2009

DAILY CRIME UPDATE 24-12-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ : £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 24/12/2009

¢£ÁAPÀ:09-12-09 gÀAzÀÄ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è §gÀĪÀ PÉ.E.© ªÀ¸Àw UÀæºÀ PÉ.ºÉZÀ.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀzÀ°ègÀÄ ²æÃ.gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà ¨ÁªÀUÉ ¸Á: PÉ.E.© ªÀ¸Àw UÀæºÀ PÉ.ºÉZÀ.© PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀUÀ°£À ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄzsÁåºÀß 1230 UÀAmɬÄAzÀ 1300 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ CAzÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀðzÀªÀ£ÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÉÝ CzÀ£ÀÄß C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀĪÀ¢zÉ CAvÀ ºÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ E§âgÀÄ ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß MAzÀÄ zÁgÀzÀ jî »rzÀ C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀĪÀ jÃwAiÀÄ £É¥À ªÀiÁr zÁgÀªÀ£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ºÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀ C®ªÀiÁgÁ¢AzÀ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ CQ:1,35,050/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É D ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ C.¸ÀA:284/09 PÀ®A 454 380 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÀÄ£Éß ¸ÀܼÀPÉÌ ¨ÉgÀ¼ÀÄ vÀdÐjUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨ÉgÀ¼ÀÄ vÀdÕgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ C®ªÀiÁgÁzÀ°èzÀÝ ¥Ánèà ºÁQ EnÖzÀ ¥Áè¹ÖPÀ qÀ©âUÉ ªÀÄÄnÖzÀ §UÉÎ §gÀ¼ÀÄ UÀÄvÀÄðUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¨ÉgÀ¼ÀÄ UÀÄvÀÄð vÀdÕgÀÄ ¥ÀjÃPÀë ªÀiÁr ¸ÀzÀj vÀdÕgÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:18-12-09 gÀAzÀÄ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èzÀÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¨ÉgÀ¼À UÀÄvÀÄð RavÀ ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ.D DgÉÆæAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ AiÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ eÉmÉÖ¥Áà UÉÆ®ègÀ ¸Á:UÉÆ®ègÀ PÁ¯ÉÆä zsÁgÀªÁqÀ EªÀ£À JqÀUÉÊ GAUÀÄgÀ ¨ÉgÀ¼ÀÄ UÀÄwðUÉ ºÉÆðPÉ AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æÃ.J¸À.J¸À.WÀnÖ ¹.¦.L ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ªÀævÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è vÀAqÀ gÀa¹ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ²æÃ.²æêÀÄAvÀ Z˺Át ¦.J¸À.L(C«) ²æÃ.ºÀ£ÀĪÀÄgÉqÉ¥Áà ¦.J¸À.L(PÁ¸ÀÄ) ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ. d«Äî, ¸ÀĤî PÉÆÃgÉ ,¸ÀAvÉÆõÀ, ±ÀÄPÉÆèÃzsÀ£À eÉÆåÃw gÀªÀgÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ zsÁgÀªÁqÀzÀ°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀ£À ¸ÀéRĶ ºÉýPÉAiÀÄAvÉ vÁ£ÀÄ ¸ÀzÀj §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀÆ£ÁzÀ°è 46,000/-gÀÆ¥Á¬ÄUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ w½¹zÀÝPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀÆ£ÁPÉÌ ºÉÆÃV DgÉÆæü vÉÆÃj¹zÀAvÉ ¢£ÉñÀ ¸ÉÆî£ÀPÉ vÀAzÉ ZÀĪÀÄÄð® ¸ÉÆî£ÀPÉ ¦AiÀÄĵÀå eɪɮègÀð ,22 ¥sÁªÀÄðªÀÄgÀ ¥ÁPÀð ªÀ£ÀªÁr ¥ÀÆ£Á EªÀ£À CAUÀr¬ÄAzÀ ¸ÀzÀj PÀ¼ÀĪÁzÀ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ C.Q: gÀÆ. 2,55,000/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ E£ÀÄß PÉ®ªÀÅ f¯ÉèUÀ¼ÁzÀ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl, zsÁgÀªÁqÀ, ©eÁ¥ÀÄgÀ ,UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ, UÀzÀUÀ, ¯ÉÆÃPÁ¥ÀÄgÀ, ªÀÄÄzsÉÆüÀ, ºÀħâ½î UÀ¼À°èAiÀÄÆ PÀÆqÀ EAxÀºÀ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛ£É.
==============================================================================

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24/12/2009

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 390/09 PÀ®A: 394 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 24/12/09 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü £ÁUÀgÁd vÀAzÉ: ¸ÀAUÀAiÀiÁå UÁzÁ G/ºÉʪÉà ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ£À°è ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¸Á/ UÁzÁUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 23/12/09 gÀAzÀÄ 1600 ¬ÄAzÀ gÁwæ 2300 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÉʪÉà ¥ÉÃmÉÆæÃ¯ï §APÀzÀ°è ¥ÉÃmÉÆæÃ¯ï ºÁUÀÄ røɮ ªÀiÁjzÀ MlÄÖ ºÀt gÀÆ. 2,51,315/-UÀ¼À£ÀÄß §mÉÖAiÀÄ aîzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÀÆÌlgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ gÁwæ 2345 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¥ÉÃmÉÆæ¯ï §AQ£À wgÀÄ«£À ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ AiÀiÁgÉÆà 4 d£À C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ NªÉÄäÃ¯É ¸ÀÆÌlgÀ£ÀÄß £ÀÆQzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PɼÀUÀqÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ 4 d£À C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ«zÀÝ ºÀtzÀ aîªÀ£ÀÄß E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÀ¹zÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉÆqÀzÉà EzÁÝUÀ, DgÉÆævÀUÀ¼ÀÄ PÀ°è¤AzÀ vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ºÀtzÀ ¨ÁåUÀ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ lªÉÃgÁ ªÁºÀ£À ¸ÀA: PÉ.J-22 J£ï-2299 £ÉÃzÀgÀ°è Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/09 PÀ®A 143, 147, 148, 302 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢: 23-12-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ ²ªÁ£ÀAzÀ OlUÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á: SÉÃqÁð(©) EªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¸Á: SÉÃqÁð(©) ºÉÆ® ¸ÀªÀð £ÀA. 125 £ÉÃzÀÄÝ ªÉÆãÀ¥Áà PÀqɬÄAzÀ 2 KPÀÌgÉ 20 UÀÄAmÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÀÝvÀ gÀf¸ÀÖgï ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ F ºÉÆ®zÀ ¥ÀƪÀð ¨sÁUÀPÉÌ DgÉÆæ ¨Á§ÄgÀrØ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà EªÀgÀ ºÉÆ®«zÀÄÝ F ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV §gÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA. 125 ºÉÆ®zÀ°èAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄzsÀå ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°AzÀ gÀ¸ÉÛ ¸ÀA¨sÀAzÀªÁV ªÁzÀ«ªÁzÀ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°èAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀªÁV ¢£ÁAPÀ: 23-12-09 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1).¹zÁÝgÀrØ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÀrØ 2).¨Á§ÄgÀrØ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà 3). ©üêÀÄgÀrØ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÀrØ 4). ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÀrØ
5).CgÀÄt¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÀrØ J®ègÀÆ ¸Á: SÉÃqÁð(©) EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ²ªÁ£ÀAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ UÀÄAqÀ¥Áà EªÀgÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 231/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 23/12/09 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Áà ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð, eÁ// QæñÀå£ï ¸Á ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃl ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¥sÀPÀAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CuÁÚ CdÄð£ï PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ¼À »AzÉ PÁuÉAiÀiÁzÀ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÆÃd ªÉÄÃj EªÀ¼À£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹UÀzÀ PÁgÀt ªÀÄvÉÛ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ UÁæªÀÄUÀ½UÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¨É½UÉÎ 1100 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ, UÀAUÀªÁgÀ, PÉÆvÀÆÛgÀ UÁæªÀÄ ºÁUÀÆ ¥sÁåPÀÖj PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁr J°èAiÀÄÄ ¹UÀzÀ PÁgÀt ¸ÀAeÉ DUÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ï vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ CdÄð£ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ »A¨Á°¸ÀÄvÁÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 Cr CAvÀgÀzÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ zÉêÀ zÉêÀ ªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀAeÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ »A¢¤AzÀ ©½ EArPÁ PÁgÀ £ÀA J¦-09/Jr-3758 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÀPÀÌ¢AzÀ zÁn ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£À ¸ÉÊPÀ°UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ CdÄð£À£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV Q«¬ÄAzÀ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁVzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 300/09 PÀ®A: 498(J) ªÀÄvÀÄÛ 3, 4 r.¦. JPïÖ 149 L¦¹:-


¢£ÁAPÀ: 23-12-09 gÀAzÀÄ 1820 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠦æAiÀiÁAPÁ UÀAqÀ: C¤gÀÄzï ¹AUï EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è PÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 29/11/2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ C¤gÀÄzï ¹AUï vÀAzÉ gÀ«PÀgÀt ¹AUï EªÀ£À eÉÆvÉ ªÀÄzÀÄªÉ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÀÆ. 2,51,000/- ªÀgÀzÀQëuÉ, 8 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ºÁUÀÄ 30 vÉÆ¯É ¨É½î ¸ÀªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ eÉÊgÁd ¹AUï ©µÀ£ïgÀªÀgÀÄ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 wAUÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÝgÀÄ »ÃVgÀĪÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 wAUÀ½AzÀ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ §AUÁgÀ, ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C¤gÀÄzï ¹AUÀ (UÀAqÀ) 2) gÀ«PÀgÀt ¹AUï(ªÀiÁªÀ) 3) ¸ÀÄzsÁgÁt (CvÉÛ) 3) PÀ«vÁ UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀ gÉrØ 4) CgÀ«AzÀ ¹AUÀ vÀAzÉ gÀ«PÀgÀt ¹AUï 5) jãÁ UÀAqÀ CgÀ«Azï ¹AUï 6) C®PÁ UÀAqÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ J®ègÀÆ ¸Á/ ¸ÀgÁ¥sÀ §eÁgï j¯ÁAiÀÄ£ïì PÁA¥ÉèÃPïì ¥Áèmï £ÀA. 204 ºÉÊzÁæ¨Ázï EªÀgÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉUÁV ¢£Á®Æ QgÀÄPÀļÀ ºÁUÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 282/09 PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ : 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 23/12/09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¨sÁ°Ì CªÀÄgÀ avÀæ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ ¨Á® PÀȵÀÚ @ «ÄoÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀægÁªÀ ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð ¸Á: zsÀƼÀ¥ÀÈl UÀ°è ¨sÁ°Ì, ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð ¸Á: ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ d£ÀjUÉ 1 gÀÆ 90 gÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ªÀÄlPÁ Dl JAzÀÄ ºÉý d£ÀjAzÀ ºÀt ªÀ¸ÀÆ®Ä ªÀiÁr ªÉƸÀªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 250 gÀÆ. MAzÀÄ ¨Á® ¥É£Àß ªÀÄvÀÄÛ 2 ªÀÄlPÀ anÖ ªÀ±À ¥Àr¹ PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 283/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/12/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà gÀĪÀiÁä ªÀAiÀÄ 59 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ®ªÁr EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è£À VqÀzÀ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß N¯ÉUÉ GjAiÀÄ®Ä ºÉÆ®¢AzÀ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁUÀ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà gÀĪÀiÁä ªÀAiÀÄ 59 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀ®ªÁr FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É AiÀiÁgÀ ºÉÆ®zÀ PÀnÖUÉ vÀgÀÄwÛ¢ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉ 4 JPÀgÉ ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁgÀ ¥Á® EgÀĪÀ¢®è. CAvÁ CAzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÀAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 230/09 PÀ®A 323, 324, 341, 504, 354 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 22/12/2009 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆ£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JA.J¯ï.¹ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÉÊQ ²æêÀÄw £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ «oÀ¯ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ 2, 3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ CªÀÄævÀ¥Áà ¤PÁA¥ÀÆgÉ 2) J®è¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ PÁ±À¥Áà£ÉÆÃgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ºÀÄqÀÄVAiÀiÁzÀ ¨sÁgÀw EªÀ¼ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DPÉUÉ «£Á PÁgÀt ZÀÄqÁ¬Ä¹zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀAeÉ 1730 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÆ, gÁdÄUÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ, §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 203/09 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/12/09 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮µÀÌgï vÀAzÉ: zsÀ£ÀgÁAiÀÄ ¸Á/ ªÀqÀUÁAªÀ vÁAqÀ EªÀgÀ ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ gÁªÀÄf EªÀ£ÀÄ gÁ.ºÉ-9 gÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ DPÀ¼À PÀgÀĪÀ£ÀÄß zÁn¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ£ÁzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ : ±ÁªÀäuÁÚ ªÉƼÀPÉÃgÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆ £ÀA. PÉJ-39/6673 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¨sÀAUÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ£ÁßKSÉýUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 324, 504 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 23/12/2009 gÀAzÀÄ 2045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁªÉÃ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉÃ¥Áà PÀ®§ÄVð ¸Á/ ¨ÉÆÃV EªÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÀAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 18/12/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §½gÁªÀÄgÀªÀgÀ ºÉÆÃl® JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤AwzÁÝUÀ DgÉÆæ ²ªÀ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä ºÀwÛgÀ¢AzÀ §AiÀiÁ£Á KPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢¢Ý PÉýzÁÝUÀ E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ vÀPÀgÁgÀÄ £ÀqÉzÀÄ ²ªÀ£ÁxÀ PÀqɬÄAzÀ CªÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ C¤ÃvÁ, CªÀ£À vÀAzÉ «oÀ® ºÁUÀÆ vÁ¬Ä UÀÄAqÀªÀiÁä EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 189/09 PÀ®A: 324, 504, 506 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 23/12/2009 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ: ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð ¸Á/ £ÁªÀzÀUÉÃj EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, DgÉÆævÀ£ÁzÀ «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ: ¥ÀæPÁ±À EªÀgÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ QgÁt CAUÀrUÉ §AzÀÄ CAr (vÀwÛ) PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß JjAiÀiÁzÀ°è CAUÀr ElÄÖ ªÁå¥ÀgÀ ªÀiÁqÀÄwzÀÄÝ £À£ÀUÉ ºÀt PÉüÀÄwÛAiÀiÁå CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¨Ál°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 189/2009 PÀ®A 324, 504, 506 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ: 23/12/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄįÁÛ¤ vÀAzÉ: AiÀıÉÃ¥Áà ºÀÆUÁgÀ ¸Á/ £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ ªÀÄ£ÀÆìgï mÉÊgï ¥ÀAPÀÑgï CAUÀrAiÀÄ°è ¥ÀAPÀÑgï eÉÆr¸À®Ä PÉÆmÁÖUÀ, DgÉÆæ ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ: w¥ÀàuÁÚ ¸Á/ £ÁªÀzÀUÉÃj EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ©Ãr PÉýzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ©Ãr E¯Áè CAvÁ ºÉýzÁÝUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ «£ÁPÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

December 23, 2009

DAILY CRIME UPDATE 23-12-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-12-2009.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 298/09 PÀ®A 504, 506, 307, 542 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠲æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ±ÉAPÀgÉ¥Áà PÉÆÃmÉ ¸Á,, PÉƼÁgÀ(PÉ) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÉ£ÉAzÀgÉ. vÁ£ÀÄ DgÉÆæ ©ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà fvÉ£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ 60 ¸Á PÉƼÁgÀ (PÉ) FvÀ£À ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ 01-05-2007 gÀAzÀÄ CªÀgÀ ºÉÆ® PÉƼÁgÀ PÉ. ¸ÀªÉð £ÀA, 242 «¹ÛÃtð 1 JPÀgÉ 16 UÀÄAmÉ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è 20 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß Rjâ¸À®Ä ªÀiÁvÀÄPÀvÉ DVvÀÄÛ, DzÀgÉ DgÉÆæ ©ÃgÀ¥Àà£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅ¢®è CAvÀ w½¹zÁUÀ F PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ C£ÁåAiÀĪÁzÀ §UÉÎ w½¹zÁUÀ DgÉÆæ ºÁUÀÄ CªÀgÀ ªÀÄUÀ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è ¸ÀzÀj 20 UÀÄAmÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ G¨sÀAiÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è §gÉzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-10-2009 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ¥ÀÆwð d«ÄãÀÄ CAzÀgÉ 1 JPÀgÉ 16 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ PÀÆqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁgÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉý ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ¢AzÀ gÀÆ. 6.50,000/- UÀ¼À£ÀÄß ¥ÉqÉzÀÄ £ÉÆÃlj ¸ÀªÀÄÄäRzÀ°è ¥ÀæªÀiÁtÂPÀj¹ ¸À» ºÁQgÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22-12-2009 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ d«ÄãÀ ¸ÀªÉð £ÀA, 242 £ÉÃzÀgÀ°è EgÀĪÀ 1 JPÀÌgÉ 16 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¸ÀzÉ ªÀiÁjzÀÄÝ ¸ÀªÉðzÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj d«ÄäUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ©ÃgÀ¥Áà, ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ C½AiÀÄ ºÁUÀÄ E£ÉÆßêÀðgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ, PÀ©âtzÀ ¸À®Q ºÁUÀÄ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CzÀgÀ°è ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ PÀ©âtzÀ ¸À®Q¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¹nÖ¤AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄÄ vÀ¦à¹ PÉÆArzÀÄÝ EzÀÄÝ, vÀ¦à¹PÉƼÀî¢zÀÝgÉ vÀ¯É MqÉzÀÄ ¥Áæt ºÉÆUÀĪÀ ¸ÀA§ªÀ EvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ G½zÀªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀÄ ªÀÄvÉÛ ºÉÆ®zÀ°è §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ ©ÃgÀ¥Áà EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß zÀ¨Á¬Ä¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁqÀĪÁUÀ C¯Éè EzÀÝ ²æà ¢°Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ PÉÆmÉ ºÁUÀÄ ±É²zsÀgÀ a®èVð EªÀgÀÄ dUÀ¼À £ÉÆÃqÀÄ Nr §AzÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt DgÉÆæUÀ¼À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/09 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/11/09 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æà ®PÀëöät vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð, J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ, ¯Áj ZÁ®PÀ, ¸Á/ £ÀgÀ£Á¼À vÁ/ aAZÉÆý f/ UÀÄ®§UÁð ¸ÀzÀå ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ¢£ÁAPÀ 17/08/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà ¹¸Éð ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð, ºÀjd£À, DmÉÆà £ÀA. J¦-23/«í-1793 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á/ ¨ÉêÀļÀSÉqÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ±ÀAPÀgÀgÀªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ §®PÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®PÁ°£À ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ eÉfÓzÀAvÉAiÀiÁV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ JqÀ PÀtÂÚ£À §®UÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ PɼÀUÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉìUÁV ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÀÄÝ, ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°è aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 08/10/09 gÀAzÀÄ ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ SÁ¸ÀV OµÀ¢ü PÀÆqÀ ªÀiÁr¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 15/11/09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀªÁV CzÉà ¨É£É¬ÄAzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ C£ÀĪÀiÁ£À «zÀÄÝ CzÀgÀ ¤RgÀªÁzÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä EzÀgÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 23/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. vÀzÀ£ÀAvÀgÀ ªÉÊzsÁå¢üÃPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¦.JA.E. ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ¤RgÀªÁzÀ C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄÈvÀ ±ÀAPÀgÀ EªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀªÁV CzÉà ¨É£É¬ÄAzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/09 PÀ®A 279, 338, 304 [J] L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 281/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 21/12/09 gÀAzÀÄ ²æÃ. RAiÉÆêÀĢݣÀ ±ÁSÁ¢üPÁj ªÀ 40 G J.E. eÉøÀPÁA. PÀbÉÃj ¨sÁ°Ì vÁ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 21/12/2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀzÀ¯Á¨ÁzÀ ²ªÁgÀzÀ°è «zÀÆåvÀ PÀA§PÉÌ PÀÆr¹zÀ mÁæ£Àì¥sÁgÀAzÀ°ègÀĪÀ D¬Ä¯ï (JuÉÚ)D/Q. 3000/- gÀÆ.UÀ¼ÀzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAzÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 388/09 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/12/09 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ©üêÀÄ gÉrØ vÀAzÉ ¨sÉÆÃd gÉrØ ªÀAiÀÄ-47ªÀµÀð eÁ-gÉrØ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÀAzÀUÀļÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀAzÀUÀļÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÀÄqÀVUÉ §AzÀÄ r¹¹ ¨ÁåAPÀ£À°è PÀ©â£À ºÀt gÀÆ 170724=00 gÀÆ dªÀiÁ DVzÀÄÝ CzÀgÀ°è 50000=00 gÀÆ J¥sïr ªÀiÁr¹ £ÀUÀzÀÄ 40000=00gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß SÁvɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄ PÉÊa®zÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §AzÀÄ D®ÄUÀqÉØAiÀÄ OµÀ¢ Rj¢ªÀiÁr PÀAzÀUÀļÀPÉÌ ªÀÄgÀ½ ºÉÆUÀ®Ä §¸Àì ¤¯ÁÝtPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î §¸Àì£ÀÄß ºÀvÀÄÛªÀ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊAiÀÄ°è£À a®PÉÌ ¨ÉèÃqÀ¢AzÀ ºÀjzÀÄ CzÀgÀ°èAiÀÄ 30000=00 PÉüÀUÉ §AzÀ vÀPÀët vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ aîzÀ°èAiÀÄ J¥sïr ¥Àæ.¥ÀvÀæ ¨ÉèÃqÀ¤AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀjAzÀ ºÀj¢zÀÄÝ ºÁUÀÄ E£ÀÆß½zÀ 10000=00 PɼÉUÉ ©¢ÝzÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/09 279, 337, 338 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 22/12/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ GzÀVgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É JªÀiï.f.J¸ï.J¸ï.PÉ PÁSÁð£É ºÀwÛgÀ mÉA¥ÀÄ £ÀA JªÀiï.JZï 26 JZï 4064 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¢Ã°¥À vÀAzÉ ²ªÁf ¥ÀgÁAqÉ ¸Á/ªÉÆeÁ ¥ÀgÁAqÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÀƪÀ£ÀÄß ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ GzÀVgÀ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÉÆqÉzÀÄ mÉA¥ÀÆ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ ¢°¥À EvÀ¤UÉ §®UÀqÉ ªÉÄðQ£À°è gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JzÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà UÀuÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ UÀ¯ÁgÉ ªÀ/28 ªÀµÀð eÁ/ªÀÄgÀoÁ G/ mÉA¥ÀÄ £ÀA JªÀiï.JZï 26 JZï 4064 £ÉÃzÀgÀ Qè£Àgï ¸Á/¥Ánî UÀ°è CºÀªÀÄzÀÝ¥ÀÆgÀ f/¯ÁvÀÄgÀ (JªÀiï.J¸ï) EªÀgÀ vɯÉAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀiÁ£À¥ÀqÉ ¸Á/ CºÀªÀÄzï¥ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §®UÀqÉ JzÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 201/09 PÀ®A 176 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/12/09 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ OgÁzÀ [J¸ï] UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄAdļÁ JA§ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CAzÁdÄ 1500 UÀAmÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ «ZÁj¸À¯ÁV ªÀÄÈvÀ¼À ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÉAPÀl vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ZÀlÖ£À½î ºÁUÀÄ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀ ¸Á/ OgÁzÀ [J¸ï] EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr GzÉñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV MAzÀÄ C¥ÀgÁzsÀªÀ£ÀÄß dgÀÄVzÀÄÝ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ¥ÀlÖ ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ¸ÁPÁëzsÁgÀUÀ¼À£ÀÄß £Á±À¥Àr¸ÀĪÀUÉƸÀÌgÀ ªÀÄÈvÀ¼À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è ¸ÀÄlÄÖ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 202/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/12/09 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Áà ªÀqÀØgÀ 70 ªÀµÀð, zÀ£À PÁAiÀÄĪÀ PÉ®¸À, ªÀqÀØgÀ, ¸Á/ ºÉÆPÀgÁuÁ [©] EªÀgÀÄ zÀ£ÀªÉĬĸÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ UÀAUÀ¥Áà PÉÆAqÁ ¸Á/ ºÉÆPÀgÁuÁ [©] FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K gÀAr F d«ÄãÀÄ ¤ªÀÄä¥ÀàAzÀ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ §rUÉ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/09 PÀ®A 323, 324, 355, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 22-12-2009 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÉÄÃj¯ï vÀAzÉ ¥Á® ªÀiÁ¸ÀÖgÀ eÁw Qæ±ÀÑ£À ¸Á PÀÄA¨ÁgÀªÁqÁ ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw gÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ ¨sÁUÀ£ÁxÀ , 50 ªÀµÀð ¸Á «zÁå £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ C½AiÀÄ£À CtÚ£ÁVzÀÄÝ, DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ «ÃgÉÆÃtÂPÀ gÁt EªÀ½UÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ DvÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ, CªÀgÀ UÀAqÀ¤UÉ ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ« vÀĽzÀÄ UÀÄ¥ÁÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-12-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨Á¯Áf vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð ¸Á// ¨É¼ÀPÀÄtÂ(¹) EªÀgÀÄ ¨É½îUÉ OgÁzÀ zÀ£ÀUÀ¼À CAUÀrUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ zÀ£ÀUÀ¼À ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁr vÀªÀÄä 7 zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÉÛ ªÀÄgÀ½ ¨É¼ÀîPÀÄt (¹) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÁUÀ CzÉ CAUÀrUÉ zÀ£ÀUÀ¼À ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä §A¢zÀÝ gÀ¦üPï¤UÉ £ÀªÀÄä 7 zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ EªÉ ¤ªÀÄä zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀ®Ä DUÀĪÀ¢®è CAvÀ CAzÁUÀ E§âgÀ°è ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DV DvÉÆæ gÀ¦üÃPÀ FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀiÁvÀÄ ¤Ã£ÀÄ PɼÀĪÀ¢¯Áè ¤£ÀUÉ ªÀÄ¹Û eÁ¹Û DVzÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÀqÀÄ ºÀuÉAiÀÄ°è PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÁUÉ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÀPÀÄtÂUÉ §AzÁUÀ vÀ¯É ¸ÀÄvÀÄÛwÛzÁUÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀĸÀ£ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæ §AzÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉ¢gÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃIÄUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/09 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-12-2009 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw gÁeÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ eÁÕ£ÉÆèÁ §ÆªÀiÁZÉ ªÀAiÀÄ 35 G// PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á// ¸ÁªÀgÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ gÁwæ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛ ¨sÁUÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ PÉÃgÀ¨Á ¨sÀƪÀiÁZÉ EªÀ¼ÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ K gÀArØ £À£Àß ªÀÄUÀ£Éà ¸ÀvÀÛ ªÉÄÃ¯É ¤Ã£ÀÄ KPÉ E°è EgÀÄwÛ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆUÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JPÉ §AiÀÄÄwÛ¢j CAvÀ PɽzÁUÀ vÀįÁ ªÀÄ¹Û eÁ¹Û eÁ® CAvÀ CAzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fÃAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ£ÀÄ PÀÆqÁ ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À ªÀÄvÀÄÛ £ÉÃUÉtÂAiÀÄÄ E§âgÀÄ PÀÄr PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ¢ðAiÀÄ ºÉýPÉÌAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/09 PÀ®A 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ ªÀÄÄfç vÀAzÉ ªÀÄĤÃgÀ¨ÉÃUÀ ªÀAiÀÄ: 30 ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-12-2009 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ PÀȵÁÚ¯ÁqÀÓ OgÁzÀ£À°è §AzÀÄÝ PÉÆÃuÉ £ÀA§gÀ 103 gÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄÝ ªÀÄ®VzÀÄÝ EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 22-12-2009 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¦ügÉÆÃd¨ÉÃUÀ vÀAzÉ ªÀÄĤÃgÀ¨ÉÃUÀ ªÀAiÀÄ 23 G// MPÀÌ®ÆvÀ£À ¸Á// ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ EªÀjUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹zÀÄÝ EzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀÀ£Àß CtÚ ªÀÄÄfç gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃIÄJUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/12/09 gÀAzÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÉÃR £ÁUÀÆgÀ vÀAzÉ ±ÉÃR E¸Áä¬Ä® ªÀAiÀÄ:22 ªÀµÀð, ¸Á:¥ÁªÀÄgÀ UÁæªÀÄ «dAiÀĪÁqÀ J.¦. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¹.ºÉZï. ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ £ÁUÉñÀgÁªÀ alÖ¨ÉƪÀÄä ¸Á: ²ªÀ¥ÁªÀðw £ÀUÀgÀ ºÉƸÀ ZÀZÀð »AzÉ «dAiÀĪÁqÀ J.¦. EªÀj§âgÀÄ vÀªÀÄä ¯Áj £ÀA J¦-27/«-3689 £ÉÃzÀgÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ ¥Àæ¸ÁzÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ. £ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É £À¹Ã¨sÀ zsÁzÀ§ ºÀwÛgÀ gÉÆr£À §¢AiÀÄ°è EzÀÝ MAzÀÄ D®zÀ ªÀÄgÀzÀ mÉÆAUÉUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ, rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦AiÀiÁ𢠯Áj QèãÀgÀ FvÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À PÉüÀUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ¯Áj ZÁ®PÀ ¹.ºÉZï. ¥Àæ¸ÁzÀ EªÀjUÉ JqÀPÁ°UÉ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 389/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/12/09 gÀAzÀÄ 2400 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiïJ¯ï¹ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ gÁªÀÄzÁ¸À ªÀAiÀÄ-22ªÀµÀð eÁ-ªÀÄgÁoÁ G-¥ÀÆ£ÁzÀ°è ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÀgÀ ¸Á-ZÀAzÀ£ÀºÀ½î EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 02/12/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ K ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä UÀ°èAiÀÄ°è KPÉ §A¢¢AiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß »ÃUÉPÉ ¨ÉÊ¢¢AiÀiÁ CAvÁ PÉüÀ®Ä ºÉÆzÁUÁ DgÉÆæ UÉÆÃgÀR vÀAzÉ PÁ±ÀuÁÚ ªÉÄÃvÉæ eÁ-PÀÄgÀĨÁ ¸Á-ZÀAzÀ£ÀºÀ½î FvÀ£ÀÄ ¤Ãj£À ¨Á« ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä¥Áà E§âgÀÄ KPÉ £ÀªÀÄä UÀ°èAiÀÄ°è §A¢gÀÄ«j CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ vÀ£Àß eÉé£À°è EzÀÝ ZÁPÀÄ vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É PÁgÀt DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzsÀÞ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


December 22, 2009

DAILY CRIME UPDATE 22-12-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-12-2009

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 280/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ B 22/12/2009 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JA.J¯ï.¹ ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¹éPÀj¹PÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ C°è ªÀÄÈvÀ ¸À¥ÀßA¹AUÀ EvÀ£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ ¢Ã¥ÀPÀ¹AUÀ ¹PÀÌ®UÉgÀ ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð ¸Á B eÉÆò £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ 1) gÁeÉAzÀæ¹AUÀ 10 ªÀµÀð 2) §®©ÃgÀ¹AUÀ 7ªÀÄ ªÀµÀð ºÁUÀÄ ¸À¥Àß¹AUÀ 3 ªÀµÀð »ÃUÉ 3 d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¢Ã¥ÀPÀ¹AUÀ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ UÀÄ®âUÁð eÉð£À°è EgÀÄvÁÛ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨sÁ°Ì ¸À«ð¸À ¸ÁÖAqÀzÀ°è UÀÄr¸À®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ B 22/12/2009 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨sÁ°Ì ¸À«ð¸À ¸ÁÖAqÀzÀ UÀÄr¹°£À°è EzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÆgÀ£Éà ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸À¥ÀßA¹AUÀ 3 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¦æãÀì aPÀ£À ºÉÆmÉî JzÀgÀÄUÀqÉ Dl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ D ªÉüÉAiÀÄ°è vÀgÀPÁj ªÀiÁPÉðl PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ®wÃ¥sÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ «ÄzÉð ªÀÄ»AzÁæ ZÁA¦AiÀÄ£ï C¯Áá DmÉÆà £ÀA B PÉJ-39-6619 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á B wãÀ zÀÄPÁ£ÀUÀ°è ¨sÁ°Ì FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ Dl DqÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸À¥ÀßA¹AUÀ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À C¯Éè ¤°è¹zÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ Nr ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÄ ºÀuÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ ºÁUÀÄ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊAiÀÄ°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj DmÉÆÃZÁ®PÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/09 PÀ®A 279 337 338 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-11-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦üAiÀiÁð¢ü ²æà PÀȵÁÚ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁw: PÉÆêÀÄän GzÉÆåÃUÀ QgÀuÁ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: £ÁUÀ®V¢Ý ¸ÀzÀå £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ (J¦) FvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ²æà ¸ÀĤî ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨sÁµÀtQ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦-28/nJZÀ-n.Dgï-4158 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄgÀ½ £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÉ-2759 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ¥Àr¹zÀjAzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/PÉ-2759 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¸Á: §¼ÀvÀ (©) ºÁUÀÆ CªÀ£À »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀ «¯Á¸À vÀAzÉ §AqÀ¥Áà ¸Á: PÀıÀ£ÀÆgÀ EªÀj§âjUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ¤Ãr ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVvÀÄÛ. ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÀºÀ aQvÉì ¤Ãr ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 20-12-2009 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ²æà ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Áà §rUÉgÀ ¸Á: §¼ÀvÀ (©) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ CªÀgÀ ªÀÄUÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ D ¢ªÀ¸À gÁwæ CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 30-11-09 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ gÁwæ 11 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀgÀ ±ÀªÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁr ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ½AzÀ ¦.JA.E ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ «¯Á¸À vÀAzÉ §AqÉ¥Áà FvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ½AzÀ ¦.JA.E ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛgÉ. £ÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÀ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ ¢£À¢AzÀ 12 ¢ªÀ¸À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÁgÉzÉAzÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÁUÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄUÉ EzÀgÀ §UÉÎ w¼ÀĪÀ½PÉ E®èzÀ PÁgÀt oÁuÉUÉ §gÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CzÀjAzÀ EzÀgÀ°è PÀ®A 304(J) L¦¹ C¼ÀªÀr¸À¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 278/09 PÀ®A 420 L¦¹ eÉÆvÉ 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ B 21/12/2009 gÀAzÀÄ 12000 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝ£ÀAzÀgÉ ¨sÁ°Ì §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯É JzÀgÀÄUÀqÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÉõÀ¥Áà EvÀ£À CAUÀr ªÀÄÄAzÉ M§â ªÀÌQÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§j£À £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É d£ÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§jUÉ ºÀt ºÀwÛzÀgÀÄ PÉÆqÀzÉ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ, ¦.L gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¨sÁ°Ì §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV fÃ¥À ¤°è¹ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è vÀÄPÁgÁªÀÄ EvÀ£À CAUÀr JzÀgÀÄUÀqÉ DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸ÀA¥ÀAUÉ ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð eÁB ªÀqÀØgÀ ¸ÁB ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì FvÀ£ÀÄ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 90=00 gÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ £À¹Ã©£À ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆlÄÖ d£ÀjUÉ £ÀA§gÀ ºÀwÛzÀgÀÄ ºÀt PÉÆqÀzÉ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É 1215 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ZÉPÀ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä DvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 235=00 gÀÆ 2) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn 3) MAzÀÄ ¨Á® ¥É£Àß EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 279/09 PÀ®A 420 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ B 21/12/2009 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¨sÁ°Ì ºÀ¼É ¸À«ð¸À ¸ÁÖAqÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV fÃ¥À ¤°è¹ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è ¨sÀªÁ¤ ªÉÊ£À ±Á¥À JzÀgÀÄUÀqÉ M§â ªÀåQÛ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 90=00 gÀÆ PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ £À¹Ã©£À ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆlÄÖ d£ÀjUÉ £ÀA§gÀ ºÀwÛzÀgÀÄ ºÀt PÉÆqÀzÉ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ºÀÄ¥Àà¼ÉPÀgÀ ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð eÁB ªÀqÀØgÀ GB PÀ®Äè NqÉAiÀÄĪÀzÀÄ ¸Á B eÉÆò £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀ£À£ÀÄß ZÉPÀ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä DvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ §¼À¸ÀÄwÛzÀÝ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1100=00 gÀÆ 2) JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn 3) MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀߣÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/09 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ: 21/12/2009 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ¸Á PËoÁ (©) EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀ£Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ : ²¯Áà ©gÁzÁgÀ , 19 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀð¢AzÀ «zÁå¨sÁå¸À PÀÄjvÀÄ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÁzÀ ²æªÀÄw PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Áà aAvÁ£ÀªÀgÀ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ G½¢ÝzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 12-12-09 gÀAzÀÄ ©.J. 2 £Éà ªÀµÀðzÀ 3 £Éà ¸É«Ä¸ÀÖgÀ ¥ÀjÃPÉë PÉÆqÀ®Ä ªÀģɬÄAzÀ ©«© PÁ¯ÉÃf ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 08/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 20/12/2009 gÀAzÀÄ ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀwPÁAvÀ JgÀ£Á¼É eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlÖzÀªÀ¤zÀÄÝ PÀÄlÄA§ £ÀqɸÀ®Ä C±ÀPÀÛ£ÁV MqÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ dªÁ¨ÁÝj FPÉAiÀÄÄ ºÀÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ªÀÄÄAzÉAiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ »ÃUÉ EzÀÝ°è ªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀUÉÊgÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ JAzÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ fêÀzÀ ºÀAUÀÄ vÉÃf¹ì ¢£ÁAPÀ 20/12/2009 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Ql£Á±ÀPÀ OµÀ¢ «µÀ ¸Éë¹ ±ÁåªÀÄgÁªï ¨É¼ÀPÀÄuÉgÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É . FPÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è DAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ gÀwPÁAvÀ JgÀ£Á¼É ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ G ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ vÁ OgÁzÀ (©) EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/09 PÀ®A 448, 323, 324, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/12/2009 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄĸÀÛ¥sÁ vÀAzÉ ªÀ»ÃzÀ«ÄAiÀiÁå RÄgÉö ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð ¸Á ¨É¼ÀPÀÄt (¹) UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 21/12/2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ OgÁzÀ(©)UÉ zÀ£ÀUÀ¼À CAUÀrAiÀÄ°è zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß Rj¢ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ gÁd CºÀäzÀ RÄgÉöAiÀÄÄ §AzÀÄ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÁ£ÀÄ Rjâ¹zÀ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÀAvÉ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ EvÀ¤UÉ ºÉýzÁUÀ DgÉÆæ gÁd CºÀäzÀ FvÀ£ÀÄ ªÉÆzÀ®Ä vÀ£Àß zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÀAvÉ ºÉýzÁUÀ E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀiÁPÁ® ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ J1 gÁd CºÀäzÀ vÀAzÉ ªÀĺÉçħ ¸Á¨ï RÄgÉö, J2 ªÉÄÊ£ÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÉçħ ¸Á§ RÄgÉö, J3 d°Ã® vÀAzÉ ªÀĺÉçħ ¸Á§ RÄgÉö, J4. ªÀĸÁÛ£ï vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÀÄ RÄgÉö J®ègÀÄ ¸Á ¨É¼ÀPÀÄt (¹) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr vÀĪÀiÁj ªÀiÁQ ¨ÉÆøÀqÁ vÀĪÀÄ PÉÆ §ºÀÄvï ªÀÄ¹Û ZÀqÀUÀAiÀiÁ ºÉÊ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ vÀ£Àß eÉÆÃvÉ vÀA¢gÀĪÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ©r¹PÉƼÀî®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CuÁÚ vÀªÀÄäA¢gÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ CªÀjUÀÆ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/09 PÀ®A 448, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/12/2009 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ²æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªï ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð G PÉÆ°PÉ®¸À eÁåw PÀÄgÀħÄgï ¸Á £ÁUÀÆgï (©) UÁæªÀÄ vÁ: OgÁzÀ(©) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤rÃzÉÝ£ÉAzÀgÉ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ mÁæöåPÀlgÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä ¨ÁgÀ¢zÀÝgÀÄ DgÉÆæ J1 ªÀiÁzsÀªÀgÁªï ¥Ánïï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ZÁ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ w½¹zÁUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DQìöäPÀªÁV VqÀPÉÌ rQÌAiÀiÁV ¸ÀzÀj mÁæöåPÀgÀ dRªÀÄ UÉÆArgÀÄvÀzÉ. £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ J1 ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ ¢£Á®Ä mÁæöåPÀÖgÀ ¥À°Ö ªÀiÁr dRªÀÄ ªÀiÁrzÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 21/12/2009 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ J1. ªÀiÁzsÀªÀgÁªï vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¥Ánïï, J2. ²ªÀPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ dzsÀªÀgÁªï ¥Ánïï , J3. ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ ªÀiÁzsÀªÀgÁªï ¥Ánïï J®ègÀÄ ¸Á £ÁUÀÆgÀ (©) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr DgÉÆæ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K gÁeÁ ¸ÉÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÀ CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ »ÃUÉPÉÌ ¨ÉÊAiÀÄÄ«j CA¢zÀPÉÌ J1 ªÀiÁzsÀªÀgÁªï FvÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÉ£ÀÄ ºÀÆrwÛ¤ CAvÀ ºÉý ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É¤ß£À°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ J2 EvÀ£ÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è M¢ÝgÀÄvÁÛ£É. CUÀ EzÀ£ÀÄß ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ DgÉÆæ J3 ªÀĺÁzÉë EªÀ¼ÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄÝ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 208/09 PÀ®A 323. 324. 326. 504. 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-12-09 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ gÀhÄgÉÃ¥Áà ªÉÆîPÉÃj ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð eÁåw: PÀÄgÀħ ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÀdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ EªÀ£ÀÄ PÀÄædgï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¨ÁrUÉ ¥ÀqÉzÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ E¢ÃUÀ 3 wAUÀ½AzÀÝ ©nÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¨ÁrUÉ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÁQ EgÀÄvÀÛzÉ »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 21-12-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÀ PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ, 2) C¤Ã® vÀAJ ªÀiÁgÀÄw PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ, 3) ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥Áà PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ, 4) vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ J®ègÀÆ eÁåw: PÀÄgÀħ ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀzÀ ¨ÁrUÉ PÉÆqÀÄ, £ÀªÀÄä ªÁºÀ£À ©lÄÖ EUÀ J£ÉÆߧâgÀ UÁr ªÉÄ¯É PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛ EªÀvÀÄÛ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»ÃvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ D£ÀAzÀ¤UÉ PÁ°¤AzÀ ºÁUÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, DgÉÆæUÀ¼À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî®VzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 207/09 PÀ®A 279. 337. 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 21-12-09 gÀAzÀÄ 0300 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ eÁzsÀªÀ ¸Á: ¨Á®® xÁAqÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤rzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ½AzÀ PÀ§Äâ PÀrAiÀÄÄwÛzÀÄÝ E°èAzÀ PÉ®¸À ªÀÄÄVzÀ PÁgÀt ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ PÀqÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¯Áj £ÀA JªÀiï JZï 12-9687 £ÉzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀ ªÁr zÁn RlPÀaAZÉÆüÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ §AzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀPÉÌ vÀVΣÀ°è ¯Áj E½¹zÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ¸ÁzÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¦üAiÀÄðzÀÄzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 195/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/12/2009 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ alUÀÄ¥Áà ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ EzÉ CAvÀ w½zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ CAvÀgÀrØ ªÀAiÀÄ//48 ªÀµÀð eÁåw// gÀrØ G// MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// PÀÄ£À©ªÁqÁ alUÀÄ¥Áà EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ E§âgÀÆ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1945 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ alUÀÄ¥Áà PÀqɬÄAzÀ alUÀÄ¥Áà ºÀÄqÀV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ CPÀâgÀ vÀAzÉ SÁ¹A DmÉÆà £ÀA PÉJ 38/1245 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á// alUÀÄ¥Áà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß CqÁØ wrØ DV CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQªÀiÁr »A¢¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ mÁmÁ ªÀiÁåfÃPÀ £ÀA PÉJ39/7026 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ DmÉÆà ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ £À©¸Á§¤UÉ ¨sÀj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ UÁ½UÀgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 177/09 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 192(J) LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 21/12/09 gÀAzÀÄ UÉÆ¥Á® gÁoÉÆqÀ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ, oÁuɬÄAzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ PÀÄjvÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA. 09 §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ¢AzÀ vÀqÉƼÁ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄqÀ© PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ PÀqÉUÉ 1400 UÀAmÉUÉ MAzÀÄ C¦à CmÉÆ jÃPÁë £ÀA PÉJ-39/4724 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¤°è¹ ZÉPÀÌ ªÀiÁqÀ®Ä vÀ£Àß C¦à CmÉÆzÀ ¥À«Äðl «ÄwVAvÀ E§âgÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß C¢üPÀªÁV vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ¹zÀÞAiÀiÁå vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀĸÀÄì:33ªÀµÀð eÁw:dAUÀªÀÄ ¸Á:RlPÀ aAZÉƽ CAvÀ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖ°è CzÉ ªÉÃUÀzÀ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁqÀ§ÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.